• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 13 липня 2005 р. № 577

   

   

   

  ПОРЯДОК

  використання у 2005 році коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів,

  що мають статус всеукраїнських

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті за бюджетними програмами 2501120 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів” і 2505050 “Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів” (далі – бюджетні кошти).

  2. Одержувачами бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є громадські організації інвалідів і ветеранів, що мають статус всеукраїнських, їх місцеві (обласні) осередки та організації непромислової сфери Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих (далі – громадські організації).

  3. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає Мінпраці до 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву, зразок якої затверджується Міністерством.

  До заяви додаються:

  копія статуту (положення) громадської організації, завірена нотаріально;

  анкета громадської організації, зразок якої затверджується Мінпраці;

  копія свідоцтва про легалізацію громадської організації, завірена нотаріально;

  копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

  копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

  копія звіту про діяльність громадської організації за формою державної статистичної звітності № 1 – громадська організація, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

  напрями використання бюджетних коштів, затверджені загальними зборами громадської організації, підписані керівником та засвідчені печаткою громадської організації (за формою згідно з додатком до цього Порядку).

  4. Розгляд поданих громадською організацією документів здійснюється Мінпраці протягом одного місяця з дня їх надходження.

  5. Бюджетні кошти використовуються громадською організацією для:

  проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з’їздів, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, засідань за “круглими столами”, спеціалізованих фестивалів, концертів, спортивних змагань, конкурсів за участю творчих колективів об’єднань громадян, інвалідів та/або ветеранів на території України та участь представників громадських організацій (відшкодування витрат на проїзд, проживання та добові витрати) в аналогічних міжнародних заходах;

  сприяння розвитку художньої самодіяльності, фізичної культури серед інвалідів та/або ветеранів;

  оплати згідно з укладеними договорами:

  - видання вітчизняними суб’єктами господарської діяльності книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, в тому числі шрифтом Брайля, спеціалізованими мовами та озвучених, а також газет і журналів з питань соціального захисту інвалідів та/або ветеранів;

  - послуг з встановлення, користування веб-сторінкою громадської організації, обслуговування та забезпечення доступу до електронної пошти;

  підтримки організацій непромислової сфери Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих, в тому числі матеріального заохочення працівників в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів;

  оплати послуг за оренду приміщень, за користування в межах середніх норм споживання комунальними послугами, послугами поштового та електрозв’язку, а також оплати поточного ремонту інвентарю та приміщень, які вони орендують, але не більше ніж
  20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів;

  придбання канцелярських виробів;

  матеріального заохочення працівників організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів).

  6. Громадським організаціям дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктом 5 цього Порядку.

   

  7. Розмір бюджетних коштів, що надаються громадській організації, встановлюється на підставі:

  кількості її членів;

  кількості місцевих осередків (обласних, районних, міських);

  кількості бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, реабілітаційних центрів;

  розрахунків та обґрунтувань, поданих громадською організацією.

  8. Одержання та використання бюджетних коштів відображається в документах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності громадської організації в установленому законодавством порядку.

  9. Включення громадських організацій до розподілу призначень здійснюється після подання Мінпраці звіту щодо використання бюджетних коштів за 2004 рік з відповідними підтвердними документами.

   

  ___________________________   

                    Додаток

     до Порядку

   

   

   

  НАПРЯМИ

  використання бюджетних коштів

   

   

  _________________________________________________________________________

                                                                      (назва громадської організації)

  _________________________________________________________________________

   

   

  Напрям використання коштів

  Обґрунтування необхідності використання

  Обсяг потреби в коштах,

  грн.

   

   

   

  Керівник організації        ______________________       ____________________________________________

                                                                      (підпис)                                                                     (ініціали та прізвище)

   

   

   

  ____   __________200_ р.

   

  МП

  ___________________________