• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 12 липня 2005 р. № 560

   
   
  ТИПОВИЙ    ДОГОВІР

   про надання послуг з утримання будинків
  і споруд та прибудинкових територій

   

  _____________________________                                      ____________  20__    р.

  (найменування населеного пункту)                                                 (дата укладення договору)

  _______________________________________________________________________

  (найменування власника, балансоутримувача або уповноваженої ним особи)

  в особі ________________________________________________________________,

  (посада, прізвище, ім'я та  по батькові)

  що  діє на   підставі _____________________________________________________,

                                                                (назва документа)

  затвердженого___________________________________________________________

                                                                (коли і ким)

  (далі — виконавець), з однієї сторони, і _______________________________________________________________________

                                                   (прізвище, ім'я та  по батькові фізичної особи)                        

  ______________________________________________________________________,

                                                                (або найменування юридичної особи)

  який (яка) є власником (наймачем, орендарем) квартири (далі — споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

  Предмет договору

  1. Предметом договору є забезпечення виконавцем надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо) (далі — послуги) у  будинку №____ по
  вул. __________________________, а споживачем своєчасної оплати цих послуг за встановленим тарифом у строки та на умовах, передбачених договором.

  2. Невідкладною частиною договору  є копія рішення органу місцевого самоврядування  про затвердження  тарифів на послуги, що додаються до договору.

  3. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого органом місцевого самоврядування  рішення про структуру тарифів,  періодичність та строки  виконання робіт, копія якого додається до договору.

  4. Розмір щомісячної плати за надані послуги на момент укладення цього договору становить _______ гривень.

   

   

   

  5. Наявність пільг з оплати послуг _____________________________________

                                                                    (назва законодавчого акта)

  ___________________________________________________________________                                                                                   (відсотків)

  Оплата спожитих послуг

  6.  Розрахунковим періодом є календарний місяць.

  У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше _____ числа місяця, що настає за розрахунковим.

  У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться
  за ______ місяців у розмірі _____ гривень.

  7. Послуги оплачуються _____________________________________________                                                             (готівкою або в безготівковій формі)

  8. Плата вноситься на розрахунковий рахунок _______________________________________________________________________

  (банківські реквізити єдиного розрахункового центру або виконавця)

  через ________________________________________________________________­­­­­­_­­

  (найменування банківської установи або виконавця)

                                                                                                                                       

  9. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у
  розмірі, встановленому законом, _____ відсотків.

  10. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати.

  Права та обов'язки сторін

  11. Споживач має право на:

  1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством;

  2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;

  3) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному законодавством;

  4) відшкодування збитків, заподіяних його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг;

  5) своєчасне отримання інформації від виконавця про перелік складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

  6) перевірку кількісних та якісних показників надання  послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

   

  7) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

  8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

  12. Споживач зобов’язаний:

  1) оплачувати послуги в установлені договором строки;

  2) своєчасно інформувати виконавця про виявлення несправності в інженерних мережах, конструктивних елементах квартири;

  3) дотримуватися правил пожежної, газової, електробезпеки та санітарних норм;

  4) забезпечувати доступ до мережі, арматури, розподільних систем представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення:

  для ліквідації аварій — цілодобово;

  для встановлення  і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду — згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 

  5) у разі несвоєчасного внесення платежів за послуги сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом і  договором;

  6) проводити за власні кошти ремонт квартири;

  7) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з власної вини;

  8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

  9) своєчасно проводити підготовку квартири та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

  10) після втрати права на пільги повідомити про це виконавця  у десятиденний строк.

  13. Виконавець має право:

  1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

  2) доступу, у тому числі несанкціонованого,  в квартиру споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;

  3) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом і договором;

  4) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;

  5) вносити за погодженням із споживачем зміни у договір, що впливають на розмір плати за послуги.

  14. Виконавець зобов’язаний:

  1) забезпечувати вчасно та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством;

  2) надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік складових послуг,  структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

  3) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень у наданні  послуг  у  строки, встановлені законодавством;

  4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних  показників;

  5) сплачувати споживачу  компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з  питань житлово-комунального господарства;

  6) своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

  7) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

  8) відшкодовувати споживачеві  збитки, заподіяні  його  майну та/або  приміщенню,  шкоду, заподіяну життю чи здоровю споживача внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг;

  9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

  10)  своєчасно проводити підготовку будинків і технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

  Відповідальність сторін

  15. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

  1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

  2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені;

  3) порушення зобов’язань, встановлених договором і законодавством. 

  16. Виконавець несе відповідальність за:

  1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та/або приміщенню споживача, шкоди його життю чи
  здоров’ю,  — шляхом відшкодування збитків;

  2) зниження кількісних і якісних  показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт — шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури та періодичності проведення робіт;

  3) перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних
  робіт  — шляхом виплати споживачеві компенсації в розмірі, встановленому законодавством, ___ відсотка місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

  4) порушення зобов’язань, встановлених договором і законодавством.

  Порядок розв’язання спорів

  17. У разі порушення виконавцем умов договору споживачем та представником виконавця  складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду  порушення,  кількісних і якісних показників послуг тощо.

  Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача для підписання акта-претензії  не пізніше ніж протягом  двох робочих днів.

  У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

  18. Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

  19. Спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

  Форс-мажорні обставини

  20. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі  настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.

  Строк дії договору

  21. Цей договір укладається  на  _________ і набирає чинності з дня
                                                                                (строк)
  його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

  22. Договір може бути розірваний достроково у разі:

  переходу права власності (користування) на квартиру до іншої особи;

  невиконання  умов договору сторонами договору.

  23.  Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий — у виконавця.

  Інші умови

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  Довідкові відомості

  Телефони виконавця:

  Диспетчерська, аварійна служба

  ____________________________________

  Бухгалтерія

  ____________________________________

  Паспортисти

  ____________________________________

  Майстри

  ____________________________________

  Головний інженер

  ____________________________________

  Директор

  ____________________________________

   

  Адреса і підписи сторін

  Виконавець

  Споживач

   

  __________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)  

  __________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові)

   

  Адреса ___________________________

  Адреса ___________________________

   

  Телефон__________________________

  Телефон __________________________

   

  _______________________

  ________________________

                           (підпис)

  (підпис)

   

  МП

  _______________________