• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 12 липня 2005 р. № 557

   

  ПОРЯДОК
  видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду

   

  1. Цей Порядок визначає механізм видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (далі — дозвіл).

  2. Дія цього Порядку не поширюється на випадки проведення робіт, пов’язаних з:

  природоохоронною та протипаводковою діяльністю, яку провадять органи Держводгоспу;

  безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

  будівництвом і реконструкцією водних об’єктів у лісах для протипожежних цілей.

  3. Дозволи видаються:

  територіальними органами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства за погодженням з територіальними органами Мінприроди та Держводгоспу — у разі проведення на землях водного фонду робіт з будівництва об’єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення;

  територіальними органами Мінприроди — у разі проведення робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями;

  територіальними органами Держводгоспу за погодженням з територіальними органами Мінприроди — у разі проведення днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім будівельних робіт та робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями).

  4. Дозвіл видається за умов недопущення:

  порушення стійкості прибережних схилів (берегообвали, ерозійні та зсувні процеси, осідання);

  зосередження будь-яких забруднюючих речовин, сміття, деревини тощо;

  утворення перетинів водних потоків;

  перекриття течії води через водопропускні споруди різних типів та прогони мостів;

  затоплення та підтоплення прибережних територій.

   

  5. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає заяву до відповідного органу, уповноваженого його видавати. До заяви додаються документи, що підтверджують статус (копії статуту (положення), свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та інші документи за переліком, затвердженим Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Мінприроди та Держводгоспом).

  Суб’єкт господарювання, який претендує на отримання дозволу, обов’язково  узгоджує питання видачі дозволу з органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держкомзему, державними органами рибного господарства — у разі проведення робіт у рибогосподарських водних об’єктах, територіальними органами Держкомлісгоспу — у разі проведення робіт у лісах на землях водного фонду.

  6. Орган, уповноважений видавати дозвіл, розглядає подані суб’єктом господарювання документи разом з висновками органів, що погоджували видачу дозволу згідно з пунктами 3 і 5 цього Порядку, протягом 30 календарних днів і у разі відсутності зауважень видає дозвіл.

  Перший примірник дозволу видається суб’єкту господарювання, другий — разом з відповідними документами зберігається в органі, який його видав.

  У дозволі зазначаються:

  найменування органу, що видав дозвіл;

  види і місце проведення робіт;

  найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — суб’єкта господарювання, якій видається дозвіл;

  ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів;

  місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи;

  особливі умови та правила проведення робіт;

  дата прийняття та номер рішення органу про видачу дозволу;

  строк дії дозволу;

  відомості про продовження строку дії дозволу;

  дата видачі дозволу.

  Дозвіл підписується керівником органу, що його видав, і скріплюється печаткою.

  Форма дозволу та зразок заяви на його отримання затверджуються Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Мінприроди та Держводгоспом.

  7. Дозвіл може видаватися на проведення декількох видів робіт.

  8. У видачі дозволу може бути відмовлено у разі:

  подання документів у неповному обсязі або неправильно оформлених;

  наявності обґрунтованого негативного висновку органу, який погоджував видачу дозволу згідно з пунктами 3 і 5 цього Порядку.

  9. Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією. Якщо суб’єкт господарювання не закінчує роботи у передбачений дозволом строк, він подає органу, який видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з поясненням причин невиконання робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу, передбаченої цим Порядком.

  У разі відмови у продовженні строку дії дозволу суб’єкт господарювання повідомляється про це письмово з відповідним обґрунтуванням.

  У продовженні строку дії дозволу може бути відмовлено у разі:

  порушення водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

  невиконання умов дозволу;

  створення нових загроз для водних ресурсів і біорізноманіття, що не було передбачено в раніше поданих матеріалах.

  10. Дозвіл може бути анульовано у разі:

  подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;

  прийняття рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

  виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання дозволу;

  систематичного порушення водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

  аварії, пожежі, нещасного випадку тощо, якщо в акті розслідування цієї події зазначено, що однією з її причин є недодержання умов дозволу;

  створення перешкод під час проведення посадовими особами органу, що його видав, перевірок додержання умов дозволу.

  Анулювання дозволу здійснюється органом, що його видав, про що суб’єкт господарювання інформується у 10-денний строк з дня прийняття рішення.

  11. Спори, що виникають у разі отримання, продовження строку дії дозволу та його анулювання, вирішуються в установленому законодавством порядку.

  __________________