• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України від
  12 липня 2005 р. № 547

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 14 квітня 2004 р. № 468

  1. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

  1) в абзацах третьому і четвертому підпункту 1, першому реченні абзацу першого підпункту 2 пункту 3, абзаці першому пункту 4, підпункті 3 пункту 5, абзаці третьому пункту 16 слова “загальний трудовий стаж” в усіх відмінках замінити словами “страховий стаж за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання” у відповідному відмінку;

  2) в абзаці першому пункту 5 слова “Адміністрацією Президента України” замінити словами “Секретаріатом Президента України”;

  3) у першому реченні абзацу другого пункту 11 слова “Адміністрацією Президента України” замінити словами “Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України”;

  4) абзац третій пункту 12 виключити;

  5) у пункті 15:

  в абзаці другому слова “письмового екзамену” замінити словами “комп’ютерного тестування”;

  абзац третій виключити;

  абзац шостий доповнити словами “що визначає професійні якості вступника”;

  в абзаці восьмому слова “за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України” виключити;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Відомості про осіб, зарахованих на навчання, надсилаються Академією до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Головдержслужби, органів, установ, організацій для планування подальшої роботи зазначених осіб на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування”;

  6) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

  “Слухачі Академії, які навчаються за вечірньою, заочною чи заочно-дистанційною формою підготовки, перед початком кожного семестру подають Академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи, організації”;

  7) абзац перший пункту 20 доповнити словами “за підписом ректора, скріпленим печаткою Академії”;

  8) абзац другий пункту 22 виключити;

  9) друге речення абзацу першого пункту 26 після слів “зобов’язаний відшкодувати” доповнити словом “державі”;

  10) у другому реченні абзацу третього пункту 2 додатка 1 до Положення слова “(в особі органу, що направив на навчання)” виключити.

  2. У пункті 6 Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затвердженого зазначеною постановою, слова “Адміністрації Президента України” замінити словами “Секретаріаті Президента України”.

  3. У Положенні про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

  у першому реченні абзацу першого пункту 6 і додатку 1 до Положення слова “Адміністрацією Президента України” замінити словами “Секретаріатом Президента України”;

  у пункті 9 слова “інформує Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрацію Президента України про його працевлаштування та” виключити;

  пункт 11 після слова “відшкодувати” доповнити словом “державі”.

  _____________________