• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  6 липня 2005 р. № 543

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Аграрний фонд

  1. Аграрний фонд (далі — Фонд) є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізувати цінову політику в агропромисловому секторі економіки.

  Фонд належить до сфери управління Мінагрополітики, є підзвітним і підконтрольним йому.

  2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України”, іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Мінагрополітики та цим Положенням.

  3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку, а також штампи і бланки із своїм найменуванням.

  4. Місцезнаходження Фонду — м. Київ.

  5. Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до законодавства.

  6. Основними завданнями Фонду є:

  проведення цінової політики в агропромисловому секторі економіки у межах, визначеним законом;

  виконання від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних закупівель окремих об’єктів державного цінового регулювання;

  виконання бюджетних програм, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

  формування державного продовольчого резерву об’єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку.

  7. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

  виступає в установленому законодавством порядку замовником під час закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету;

  продає або купує на акредитованих товарних біржах об’єкти державного цінового регулювання з або до державного продовольчого резерву, який формується виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;

  здійснює на організованому аграрному ринку товарні інтервенції шляхом продажу (поставки) окремих об’єктів державного цінового регулювання на умовах споту або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) у розмірі не більше максимальної закупівельної ціни;

  здійснює на організованому аграрному ринку фінансові інтервенції шляхом купівлі окремих об’єктів державного цінового регулювання на умовах споту або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) у розмірі не менше мінімальної закупівельної ціни;

  готує пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, і подає їх на розгляд Мінагрополітики;

  організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників Фонду;

  забезпечує поширення інформації про кон’юнктуру аграрного ринку;

  подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо запровадження та скасування тимчасового режиму адміністративного регулювання цін для окремих об’єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку;

  подає пропозиції щодо переліку об’єктів та періодів державного цінового регулювання;

  виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

  8. Фонд не може придбавати або продавати об’єкти державного цінового регулювання поза організованим аграрним ринком.

  9. Для виконання покладених на нього завдань Фонд має право:

  одержувати і використовувати відповідно до законодавства кошти державного бюджету;

  утворювати регіональні відділення за погодженням з Мінагрополітики;

  одержувати від органів виконавчої влади в установленому порядку необхідну йому інформацію;

  укладати цивільно-правові договори;

  залучати в установленому порядку до роботи спеціалістів для розгляду питань, що належать до його компетенції.

  10. Фонд провадить свою діяльність на засадах гласності, взаємодіючи з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, банками, кредитними спілками, інвестиційними і страховими компаніями, іншими юридичними особами.

  11. Органом управління Фонду є дирекція Фонду.

  12. До складу дирекції Фонду входять генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України, та три заступники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром аграрної політики.

  13. Дирекція Фонду:

  організовує виконання покладених на Фонд завдань;

  подає Мінагрополітики пропозиції щодо встановлення рівня максимальних і мінімальних цін на об’єкти державного цінового регулювання;

  приймає рішення про здійснення товарних та фінансових інтервенцій;

  забезпечує цільове та ефективне використання коштів Фонду;

  за погодженням з Мінагрополітики утворює та ліквідує регіональні відділення Фонду;

  виконує інші функції відповідно до законодавства.

  14. Генеральний директор:

  організовує роботу Фонду;

  забезпечує виконання рішень Мінагрополітики;

  головує на засіданнях дирекції, підписує протоколи цих засідань;

  призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду, керівників його регіональних відділень;

  вносить Міністру аграрної політики пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників генерального директора;

  звітує перед Кабінетом Міністрів України та Мінагрополітики про результати діяльності Фонду;

  розпоряджається коштами Фонду та здійснює управління його майном у межах, визначених законодавством;

  представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;

  розподіляє обов’язки між заступниками генерального директора;

  приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Фонду;

  затверджує положення про структурні підрозділи та регіональні відділення Фонду;

  виконує інші функції відповідно до законодавства.

  15. Фонд утримується за рахунок коштів державного бюджету у межах кошторису, затвердженого Міністром аграрної політики та погодженого з Мінфіном.

  Штатний розпис та структура Фонду затверджується Міністром аграрної політики.

  16. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації відповідно до законодавства.

  __________________

  Файли що додаються:

  ПОЛОЖЕННЯ про Аграрний фонд