• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  30 червня 2005 р. № 537

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про порядок проведення
  експертизи в галузі державного експортного контролю

   

  1. Абзац четвертий пункту 2 після слів “спеціаліст, який” доповнити словами “має вищу освіту, відповідну кваліфікацію і професійні знання з питань, що досліджуються, виконує службові обов’язки, пов’язані з провадженням діяльності у відповідній галузі”.

  2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Експертиза в галузі державного експортного контролю проводиться Держекспортконтролем відповідно до статті 11 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

  3. Доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:

  “Експертами можуть призначатися відповідні посадові особи Держекспортконтролю, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, а також фахівці підприємств, установ та організацій”.

  4. Пункт 5 виключити.

  5. Абзац другий пункту 6 після слова “особами” доповнити словами “чи фахівцями підприємств, установ та організацій”.

  6. Абзац п’ятий пункту 7 викласти в такій редакції:

  “Для проведення державної експертизи у галузі державного експортного контролю можуть бути залучені юридичні особи, а також фахівці підприємств, установ та організацій, за запитом Держекспортконтролю або інших державних органів”.

  7. Абзаци перший і другий пункту 12 виключити.

  8. Доповнити пункт 13 після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

  “У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має намір здійснювати посередницьку (брокерську) діяльність, у довідках, зазначених  в абзацах п’ятому, сьомому  та дев’ятому цього пункту, визначаються групи (категорії) товарів, стосовно яких передбачається провадження такої діяльності, а довідки щодо конкретних товарів подаються під час проведення основної експертизи”.

  У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – сімнадцятий  вважати відповідно  абзацами п’ятнадцятим – вісімнадцятим.

   

   

  9. Абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:

  “Основна експертиза в галузі державного експортного контролю проводиться Держекспортконтролем, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами відповідно до їх компетенції. Для проведення основної експертизи можуть залучатися юридичні особи, а також фахівці підприємств, установ та організацій за запитом Держекспортконтролю або інших державних органів”.

  10. У пункті 16:

  в абзаці четвертому слова “експертним установам” замінити словами “суб’єктам, що проводять експертизу”;

  в абзаці п’ятому слова “або посадових осіб суб’єктів підприємницької діяльності, що проводять експертизу” виключити.

  ___________________