• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів
  України

  від 22 червня 2005 р. № 498

   

  ПОРЯДОК
  випуску, обігу та погашення податкових векселів,
  авальованих банком (податкових розписок), які видаються
  до отримання спирту етилового неденатурованого і  є
  забезпеченням виконання зобов’язання із сплати акцизного збору  Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються суб’єктами підприємницької діяльності до отримання з акцизного складу спиртзаводу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію (за винятком виноматеріалів) (далі — спирт етиловий), та є забезпеченням виконання зобов’язання таких суб’єктів сплатити у строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати видачі зазначених векселів, суму акцизного збору, розраховану за ставками для цієї продукції.

  2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

  податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі — податковий вексель) — простий вексель, авальований банком, що видається суб’єктом підприємницької діяльності — виробником підакцизної продукції до отримання з акцизного складу спиртзаводу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити у строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати видачі такого векселя, суму акцизного збору;

  векселедавець — суб’єкт підприємницької діяльності — виробник підакцизної продукції, який отримує спирт етиловий для переробки на іншу підакцизну продукцію;

  векселедержатель — орган державної податкової служби за місцезнаходженням векселедавця;

  аваль — вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яке оформляється шляхом проставлення гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя.

  Видача податкових векселів

  3. Векселедавець зобов’язаний до отримання з акцизного складу спиртзаводу спирту етилового видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель.

  Оформлення податкового векселя здійснюється лише на вексельному бланку, придбаному в установі банку, за зразком, визначеним Державною податковою адміністрацією.

  4. У податковому векселі зазначається сума акцизного збору, що визначається за ставками для готової продукції, які діють на дату його складення.

  5. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати   90 календарних днів від дати його видачі.

  6. Податковий вексель складається у двох примірниках, перший з яких оформлюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в установі банку, а другий — на ксерокопії вексельного бланка, який має однаковий з першим примірником номер.

  Кожний примірник податкового векселя оформлюється окремо. Записи повинні бути тотожними.

  Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, а другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік — у векселедавця.

  7. Відповідальність за оформлення податкового векселя несе векселедавець.

  8. Податковий вексель не підлягає передачі шляхом індосаменту.

  Погашення податкового векселя

  9. Під час отримання спирту етилового векселедавець — виробник горілки та лікеро-горілчаних виробів складає за участю представника органу державної податкової служби на акцизному складі лікеро-горілчаного підприємства акт про фактично отриману кількість спирту етилового та проводить розрахунок суми акцизного збору виходячи з фактично отриманої кількості спирту (додаток 1).

  Акцизний склад лікеро-горілчаного підприємства — приміщення на території підприємства, де виробляється, обробляється (переробляється) суб’єктом підприємницької діяльності горілка та лікеро-горілчані вироби, і його складські приміщення, в яких зберігаються, отримуються чи відправляються горілка та лікеро-горілчані вироби.

  Під час отримання спирту етилового векселедавець — виробник іншої (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) підакцизної продукції складає за участю представника органу державної податкової служби на акцизному складі спиртзаводу акт про фактично отриману кількість спирту етилового та проводить розрахунок акцизного збору виходячи з фактично отриманої кількості спирту (додаток 1).

  Акцизний склад спиртзаводу — приміщення, де здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий.

  В акті зазначається сума акцизного збору, належна до сплати за податковим векселем.

  Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається у векселедавця, а другий — у векселедержателя.

  На підставі акта про фактично отриману кількість спирту етилового та розрахунку акцизного збору, виходячи з фактично отриманої кількості спирту з урахуванням фактичних втрат спирту в процесі транспортування в межах норм, затверджених в установленому порядку, здійснюється коригування суми акцизного збору належної до сплати. Коригування здійснюється шляхом зменшення суми акцизного збору, належної до сплати за податковим векселем, на різницю між сумою акцизного збору, на яку видано податковий вексель, та сумою акцизного збору, розрахованою виходячи з фактично отриманої кількості спирту етилового.

  10. Податковий вексель погашається шляхом сплати до бюджету суми акцизного збору, розрахованої за ставками акцизного збору на готову продукцію.

  11. Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми акцизного збору в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

  Сума акцизного збору, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично отриманої кількості спирту (згідно з актом) та ставок акцизного збору на готову продукцію, яка зменшується на суму акцизного збору, розраховану виходячи з фактичних втрат спирту етилового при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку, а також фактично повернутого невиправного браку. Розрахунок суми зменшення акцизного збору проводиться за формою згідно з додатком 2.

  12. У разі експорту підакцизної продукції за межі митної території України, виробленої з використанням спирту етилового, підставою для погашення податкового векселя є документальне підтвердження здійснення експортної операції, а саме:

  довідка банку про надходження коштів в іноземній валюті на розрахунковий рахунок векселедавця;

  оригінал п’ятого основного аркуша (“примірник для декларанта”) вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3), виданий митним органом під час здійснення митного оформлення експорту підакцизної продукції, на якому митним органом вчиняється напис про фактичне вивезення експортованої підакцизної продукції за межі митної території України, що засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу.

  Такий напис вчиняється митним органом, що здійснював митне оформлення експорту підакцизної продукції лише після отримання від митного органу, розташованого на митному кордоні України, через який здійснювався експорт підакцизної продукції, офіційного повідомлення про фактичне вивезення цієї продукції за межі митної території України у повному обсязі.

  Визначення суми акцизного збору для погашення податкового векселя проводиться з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції згідно з п’ятим основним аркушем вантажної митної декларації.

  13. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на його лицьовому боці відбитка штампа з написом “ПОГАШЕНО”, що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою органу державної податкової служби.

  У разі коли останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день.

  14. У тексті платіжного доручення на сплату акцизного збору зазначається: “Акцизний збір у рахунок погашення податкового векселя
  від ___ _______ 200_ р. № ____”. 

  15. У разі коли податковий вексель не погашено у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем.

  Банк-аваліст зобов’язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в цьому векселі.

  Облік податкових векселів

  16. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами і в строки, встановлені для первинних бухгалтерських документів.

  17. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі обліку погашення податкових векселів за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою органу державної податкової служби.

  Перший і другий примірники податкового векселя реєструються у журналі вхідної кореспонденції органу державної податкової служби та в журналі обліку погашення податкових векселів у день їх отримання.

  На зворотному боці податкового векселя зазначаються дата і номер реєстрації в журналі вхідної кореспонденції та дата і обліковий номер в журналі обліку погашення податкових векселів і робиться напис “Взято на облік”, який засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою органу державної податкової служби.

  18. Облік податкових векселів ведеться векселедавцем відповідно до порядку бухгалтерського обліку акцизного збору та бухгалтерського обліку вексельного обігу, встановленого Мінфіном.

  Відповідальність платників акцизного збору

  19. Порушення платниками акцизного збору вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

  __________________  Додаток 1
  до Порядку 

  АКТ
  про фактично отриману кількість спирту етилового
  та розрахунок акцизного збору виходячи з фактично
  отриманої кількості спирту


  “___” ____________ 200_ р.

  м. _________ 

   

  Мною, ______________________________________________________,

                        (прізвище, ім’я та по батькові, посада, назва підприємства-векселедавця)

  за участю ___________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові, посада,

  ____________________________________________________________

                    назва органу державної податкової служби)

   

  ___________________________________________________________

  (місце складення акта, назва і код підприємства згідно з ЄДРПОУ)

  _____________________________________________________________

  складено цей акт про те, що за довіреністю від __  ________ 200_ р. № ___________ та на підставі товарно-транспортної накладної
  від __ ________ 200_ р. №____ і податкового векселя від __ ________ 200_ р. № _____ на суму акцизного збору ________________ гривень, який взято на облік векселедержателем     ____ _______ 200_ р. за №______, з урахуванням фактичних втрат спирту етилового у процесі транспортування в межах норм, затверджених в установленому порядку (витрати у процесі транспортування враховуються тільки для виробників горілки та лікеро-горілчаних виробів), отримано в перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий неденатурований в кількості _________ літрів.

              З урахуванням фактично отриманої кількості спирту етилового та ставки акцизного збору на готову продукцію в розмірі _____________ сума акцизного збору, яка підлягає сплаті за податковим векселем
  від __  ____________ 200_ р. №_____ на суму акцизного збору _____________ гривень, становить ________________________________
                                                                                            (цифрами та словами)

  ____________________________________________________ гривень.

   

  Представник

  підприємства-векселедавця

   

  Представник

  органу державної податкової служби

   

   

  _________________

  (підпис)

   

  ________________

  (підпис)

  ___________________  Додаток 2
  до Порядку

  РОЗРАХУНОК
  суми акцизного збору, на яку зменшується сума
  акцизного збору за податковим векселем з урахуванням
   фактичних втрат спирту етилового у процесі транспортування,
  зберігання та виробництва готової продукції  _________________________________________________________________

  (назва і код підприємства згідно з ЄДРПОУ)

  _________________________________________________________________

  (обліковий номер податкового векселя)

   

  Найменування показника

  Кількість, дал

  Втрати за нормами, дал

  Фактичні втрати*, що враховуються під час списання спирту етилового та зменшення суми акцизного збору, зазначеної у податковому векселі

  кількість, дал

  сума акцизного збору, гривень

  1.

  Відвантажено спирту 

   

  х 

  х 

  х 

  2. 

  Втрати спирту у процесі транспортування (графи
  третю — п’яту не заповнюють виробники горілки та лікеро-горілчаних виробів)

   

   

   

   

   

   

  3.

  Отримана кількість спирту етилового (ряд. 3 = ряд. 1 - ряд. 2)

   

  х 

  х 

  х 

  4.

  Втрати спирту в спиртосховищі під час зберігання та переміщення 

   

   

   

   

  5. 

  Втрати спирту під час виробництва 

   

   

   

   

  6. 

  Загальні втрати спирту

  (ряд. 6 = ряд. 2 + ряд. 4 + ряд. 5)

   

   

   

   

  7.

  Кількість повернутого невиправного браку  (для виробників горілки та лікеро-горілчаних напоїв)**
  ___________________

   

   

   

   

   

   

   

  *  Не перевищують норми втрат.

  ** Невиправний брак — це забруднені напої, що утворюються в процесі виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів, і водно-спиртова рідина, що є спиртовим конденсатом, отриманим при регенерації водяною парою відпрацьованого активованого вугілля після пропуску через нього відповідної кількості горілки та при випарюванні спирту з відпрацьованої сировини, фільтркартону.

   

   

  Керівник підприємства      

   

   

   

   

  (підпис)

   

  (ініціали та прізвище)

   

   

   

   

  Головний бухгалтер 

   

   

   

   

  (підпис)

   

  (ініціали та прізвище)

   

   

  __________________