• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  10 червня 2005 р. № 441

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Координаційний комітет з проведення
  Загальнонаціональної акції “Відродимо Хортицю!”

  1. Координаційний комітет з проведення Загальнонаціональної акції “Відродимо Хортицю!” (далі — Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

  2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Комітету є:

   координація і проведення аналізу діяльності органів виконавчої влади в ході Загальнонаціональної акції “Відродимо Хортицю!”;

   розгляд пропозицій органів виконавчої влади щодо заходів, спрямованих на збереження острова Хортиця як одного з унікальних духовних та історико-культурних центрів України, вирішення питань збереження об’єктів історії та культури запорозького козацтва, розвиток Національного заповідника “Хортиця” та широку популяризацію його як в державі, так і за її межами;

   сприяння співробітництву органів виконавчої влади з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та організаціями закордонних українців у питаннях, пов’язаних з проведенням Загальнонаціональної акції “Відродимо Хортицю!”.

  4. Комітет має право:

  одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в них працівників державних органів, підприємств, установ та організацій
  (за згодою їх керівників);

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  5. Персональний склад Комітету затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Комітет очолює Віце-прем’єр-міністр України.

  6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

  Засідання Комітету є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина його членів.

  Позачергове засідання Комітету скликається на вимогу його голови або третини членів Комітету.

  7. Засідання Комітету проводить його голова, а у разі відсутності голови — один з його заступників.

   Голова Комітету забезпечує здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень, затверджує склад експертних та робочих груп, плани їх роботи.

  8. На засідання Комітету можуть запрошуватися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян.

  9. Рішення Комітету приймається більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

   Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

  10. Рішення Комітету, прийняті в межах його компетенції, мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями.

  11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснює Міністерство культури і туризму.

   

  ___________________