• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 8 червня 2005 р. № 423

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку обчислення та внесення
  до Державного бюджету України рентної плати
  за нафту, природний газ і газовий конденсат


  1. У пункті 1:

  доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

  “вуглеводнева сировина — нафта, газовий конденсат, природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ)”.

  У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

  в останньому абзаці слова “щомісячними звітними даними геологічної документації та погодженими з Держнаглядохоронпраці щомісячними прогнозними (технологічними) режимами” замінити словами “щомісячною геолого-технічною звітністю, складеною за формою, що затверджується Мінпаливенерго разом з Державною податковою адміністрацією”.

  2. У пункті 2 слова “та їх структурні підрозділи, які добувають вугле­водневу сировину та мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік, складають окремий баланс” виключити.

  3. Пункти 3, 4 і 7 викласти в такій редакції:

  “3. Об’єктом оподаткування рентною платою є обсяг видобутої вуглеводневої сировини.

  4. Сума рентної плати визначається платниками відповідно до обсягу видобутої ними вуглеводневої сировини та встановлених законом ставок рентної плати”;

  “7. Платники вносять до Державного бюджету України рентну плату авансовими внесками у розмірі однієї третини суми платежу, визначеної у податковому розрахунку, який подано у минулому місяці, до 10, 20 і 30 числа поточного календарного місяця відповідно за першу, другу та третю декаду.

  Сума рентної плати за звітний (податковий) місяць, обчислена відповідно до пункту 4 цього Порядку, вноситься платниками до Державного бюджету України у повному обсязі (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків) протягом 30 календарних днів місяця, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

  Рентна плата вноситься за місцем податкової реєстрації (місцеперебування на податковому обліку в органах державної податкової служби) платника.

  У разі коли до складу суб’єкта господарювання входить структурний підрозділ, який добуває вуглеводневу сировину та відомості про який включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
  осіб — підприємців, рентна плата вноситься суб’єктом господарювання, до складу якого входить такий структурний підрозділ, за місцем знаходження підрозділу”.

  4. Пункт 5 виключити.

  5. В абзаці другому пункту 6 слова “та не має банківських рахунків, не веде окремого бухгалтерського обліку, не складає окремого балансу” замінити словами “та відомості про який включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.

  ___________________