• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 26 травня 2005 р. № 395

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

  від 1 жовтня 1997 р. № 1104

   

              1. У назві та пункті 1 постанови слова “ввезенні (пересиланні)” замінити словом “імпорті”.

   

              2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

   

  1) у назві та тексті Порядку слова “ввезення (пересилання)” в усіх відмінках замінити словом “імпорт” у відповідному відмінку, а слова “ввезені (імпортовані)”, “ввезений (пересланий)”, “ввезені” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “імпортований” у відповідному відмінку і формі числа;

   

              2) в абзаці другому пункту 1 та пункті 3 слово “ввізної” замінити словом “вантажної”, а після слів “митної декларації” доповнити словами “(за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації)”;

   

              3) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

   

  “податковий вексель – це письмове безумовне грошове зобов’язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку та терміни, визначені Законом, яке підтверджене комерційним банком шляхом авалю та видається платником на відстрочення сплати податку на додану вартість, що справляється у разі імпорту товарів на митну територію України”;

             

  4) абзаци п’ятий, шостий і восьмий пункту 4 виключити;

   

              5) у пункті 5:

   

  абзаци перший і третій викласти в такій редакції:

   

              “5. Дія цього Порядку не поширюється на операції з імпорту на митну територію України підакцизних товарів та товарів, які належать до товарних груп 1 – 24 УКТЗЕД, а також на операції з імпорту на митну територію України будь-яких товарів, що здійснюються особами, які були зареєстровані як платники цього податку менше ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, в якому здійснюється такий імпорт, чи тими, які є суб’єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, що передбачають сплату цього податку за ставками іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6 та 81.2 статті 81 Закону”;

   

              “Сума податку на додану вартість за імпортованими підакцизними

  товарами та товарами, які належать до товарних груп 1 – 24 УКТЗЕД, а також за операціями з імпорту на митну територію України будь-яких товарів, що здійснюються особами, які були зареєстровані як платники цього податку менше ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, в якому здійснюється такий імпорт, чи тими, які є субєктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, що передбачають сплату цього податку за ставками іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6 та 81.2 статті 81 Закону, підлягає сплаті під час митного оформлення в установленому порядку”;

   

              абзац четвертий виключити;

             

              доповнити пункт абзацом такого змісту:

   

  “Протест податкового векселя не здійснюється, сума, зазначена у непогашеному векселі, розглядається як податкова заборгованість, яка погашається у порядку, передбаченому законодавством для погашення податкового боргу”;

             

              6) друге речення абзацу другого пункту 7 після слів “нарахованого за вантажною митною декларацією” доповнити словами “(за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації)”;

   

              7) абзаци другий – восьмий пункту 8, пункти 13 і 18, розділи ІV і VII виключити;

   

              8) абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

   

              “виключно на вексельному бланку, що видається банком”;

   

              9) пункт 19 викласти в такій редакції:

   

  “19. Сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобовязань платника податку в податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня надання такого податкового векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначена у векселі, окремо до бюджету не сплачується та враховується у розрахунках податкових зобовязань за результатами податкового періоду, в якому податковий вексель погашено. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, відображається в податковій декларації окремим рядком.

   

  Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити податковий вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку суми бюджетного відшкодування відповідно до поданої ним письмової заяви.

   

  Комерційні банки зобовязані оплатити податковий вексель у разі його неоплати платником у строк.

   

  До податкової декларації платник податку додає перелік та копії погашених у звітному (податковому) періоді, за який подається декларація, векселів, суми яких включено до податкових зобовязань цього звітного періоду”;

   

  10) у пункті 20:

   

              в абзаці четвертому слова і цифри “відповідно до пункту 3.2 Закону”, “відповідно до статті 5 Закону (підпункт 7.4.2 Закону)” виключити;

   

  абзац шостий викласти в такій редакції:

   

  “імпортований на митну територію України товар не використовується у межах господарської діяльності платника податку”;

   

         11) доповнити Порядок пунктами 201 і 202 такого змісту:

   

  “201. У разі наявності податкового боргу за податковими деклараціями, до яких включено податкові зобовязання, визначені у податкових векселях, стягнення такого податкового боргу проводиться відповідно до Закону України “Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

   

  202. Погашення податкових векселів, виданих у 2004 році для підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України “Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні”, підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, підприємств з виробництва броньованих бойових машин, підприємств концерну “Бронетехніка України”, підприємств літакобудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України “Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні”, суб’єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, внесеними до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, здійснюється шляхом включення суми, зазначеної у податковому векселі, до суми податкових зобовязань платника податку в податковому періоді, на який припадає останній календарний день дворічного терміну з дня надання такого податкового векселя органу митного контролю”;

   

  12) в абзаці четвертому пункту 23 слова “оплачений”, “надходження до бюджету коштів за оплачений вексель” замінити відповідно словами “погашений”, “погашення векселя”.

   

              3. Додатки № 1 і № 2 до Порядку виключити.

   

   

  _______________________