• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  27 травня 2005 р. № 397

  ПОРЯДОК
  здійснення видатків на централізовані заходи
  з організації відпочинку та оздоровлення дітей
  у 2005 році


  1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Міністерством у справах молоді та спорту (далі — Міністерство) в 2005 році видатків, пов’язаних з централізованою закупівлею послуг оздоровчих закладів з відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей з девіантною поведінкою, дітей загиблих шахтарів, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих і обдарованих дітей.

  Видатки спрямовуються:

  90 відсотків — на централізовану закупівлю послуг оздоровчих закладів з оздоровлення дітей відповідних регіонів у місцевих оздоровчих закладах;

  10 відсотків — на централізовану закупівлю послуг оздоровчих закладів з проведення тематичних змін згідно з пунктом 5 розділу III Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 33.

  2. Видатки здійснюються в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” за відповідною бюджетною програмою.

  3. Міністерство затверджує орієнтовний розподіл видатків у розрізі регіонів (далі – затверджений розподіл видатків) пропорційно співвідношенню показника чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними державної статистики.

  4. Проведення Міністерством торгів (тендеру) із закупівлі послуг оздоровчих закладів здійснюється згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  5. Після проведення торгів (тендеру) Міністерство укладає у межах загального обсягу закупівель та затвердженого розподілу видатків договори з переможцями торгів (тендеру) на закупівлю послуг оздоровчих закладів, надання яких підтверджується відповідними путівками.

  Сума оплати послуг оздоровчих закладів та зобов’язання Міністерства за договором, укладеним з переможцем торгів (тендеру), підлягають відповідному коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на 2005 рік та у разі ненадходження бюджетних коштів на його реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

  6. Операції, пов’язані з оплатою послуг оздоровчих закладів, отриманням та передачею путівок і їх використанням, здійснюються відповідно до нормативно-правових актів з питань ведення бухгалтерського обліку.

  7. Міністерство відповідно до затвердженого розподілу видатків доводить у межах загального обсягу закупівель не пізніше ніж за 10 днів до початку літньої оздоровчої кампанії до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій дані про розподіл путівок і порядок направлення дітей на відпочинок та оздоровлення.

  8. Міністерство передає путівки Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — Комітет та управління). Порядок передачі путівок та перелік звітних документів визначає Міністерство.

  Комітет та управління забезпечують в установленому порядку ведення бухгалтерського обліку путівок та здійснюють їх розподіл у розрізі районів і  міст обласного значення пропорційно співвідношенню показника чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Автономній Республіці Крим та відповідній області.

  Відбір дітей на  відпочинок та оздоровлення здійснюють відділи у справах сім'ї та молоді райдержадміністрацій, виконкомів міських рад у містах обласного значення відповідно до категорій дітей, зазначених у пункті 1 цього Порядку, виходячи з того, що за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів дитина має право на забезпечення путівкою до дитячого оздоровчого закладу один раз на рік.

  9. Комітет та управління подають не пізніше ніж за 10 днів після закінчення оздоровчої зміни Міністерству звіт про використання путівок за встановленою ним формою.

  Міністерство щокварталу (починаючи з другого) подає Мінфіну звіт про виконання бюджетної програми “Здійснення державними органами централізованих заходів по організації і відпочинку та оздоровлення дітей” за формою, встановленою Мінфіном.

  10. Міністерство здійснює контроль за належним дотриманням умов договорів, укладених з переможцями торгів (тендеру), проводить по закінченні строку дії договорів звірення даних про використання коштів державного бюджету та у разі використання їх не в повному обсязі вживає заходів до повернення залишку на рахунок Міністерства в установленому законодавством порядку.

  11. Відповідальність за цільове використання коштів на централізовані заходи з організації відпочинку та оздоровлення дітей покладається на Міністерство.

  Відповідальність за відбір дітей на відпочинок та оздоровлення і використання путівок в установленому порядку несуть структурні підрозділи у справах сім’ї та молоді Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних держадміністрацій, виконкомів міських рад у містах обласного значення.

  _____________________