• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від
  26 травня 2005 р. № 402

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про порядок прийому осіб на навчання за
  освітньо-професійними програмами підготовки
  магістрів за спеціальністю “Державна служба”
   в освітній галузі “Державне управління”
  та працевлаштування випускників
  1. Навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” (далі — програми підготовки магістрів) випускників здійснюють вищі навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі відповідно до встановленого законодавством порядку та на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг.

  2. Навчання здійснюється за державним замовленням, окремим договором між вищим навчальним закладом і юридичною або фізичною особою на умовах, визначених зазначеним договором.

  Строк навчання за денною формою не може перевищувати одного року, за заочною, вечірньою та дистанційною — 22 місяці.

  3. Головдержслужба забезпечує подання до Мінекономіки пропозицій щодо формування державного замовлення на підготовку магістрів та здійснює контроль у цій сфері.

  Органи державної влади несуть відповідальність за обґрунтованість державного замовлення щодо потреби в магістрах та за їх подальше працевлаштування.

   4. Головдержслужба укладає з вищим навчальним закладом державний контракт за формою згідно з додатком 1, в якому визначаються обсяг підготовки магістрів за спеціалізаціями та формами навчання, умови фінансування.

  5. Для навчання за програмами підготовки магістрів за денною, заочною, вечірньою та дистанційною формою приймаються на конкурсній основі особи, що мають повну вищу освіту.

  6. Для навчання за програмами підготовки магістрів не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями в освітній галузі “Державне управління”, та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

   

   

  7. Для навчання за денною формою приймаються особи, що:

  1) працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, займають, як правило, посади пятої — сьомої категорії та не досягли 45 років;

  2) працюють в установах і організаціях, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування”, та зараховані до кадрового резерву для прийняття на державну службу чи службу в органи місцевого самоврядування, мають загальний трудовий стаж не менш як один рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та не досягли 45 років;

  3) закінчили у році вступу вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації, отримали диплом з відзнакою та не досягли 35 років (за рекомендацією державної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу).

  8. Прийом осіб для навчання за програмами підготовки магістрів за  державним замовленням здійснюється за договорами-направленнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій (далі — органи, установи, організації).

  Керівники органів, установ, організацій несуть персональну відповідальність за оформлення та облік договорів-направлень згідно з додатком 2.

  9. Особи, прийняті для навчання за державним замовленням за денною формою, зараховуються на період навчання до кадрового резерву органів, установ, організацій на посади, що визначені договорами-направленнями.

  10. Для навчання за заочною, вечірньою та дистанційною формою приймаються особи, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 7 цього Положення.

  11. До заяви про вступ до вищого навчального закладу для навчання за програмою підготовки магістрів додаються особова картка форми П-2 ДС (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування), особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників, автобіографія, медична довідка за формою № 086-у, три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, трудової книжки, договору-направлення, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку, довідка про зарахування до кадрового резерву на посаду, зазначену в договорі-направленні. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.

  Крім зазначених документів, особи з числа випускників вищих навчальних закладів року вступу подають рекомендацію державної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу, а особи, навчання яких здійснюватиметься за окремим договором між вищим навчальним закладом і юридичною або фізичною особою, — зазначений договір замість договору-направлення.

  12. Конкурсний відбір осіб для навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється за результатами вступних екзаменів з основ держави і права, основ економіки та співбесіди.

   Відбір осіб з числа випускників вищих навчальних закладів року вступу здійснюється за результатами співбесіди за окремим конкурсом.

  Програми вступних екзаменів з основ держави і права та основ економіки розробляються відповідно до програм вищого навчального закладу.

   Співбесіда проводиться з метою визначення рівня підготовки з соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань та питань державного управління.

   Вступники складають екзамени державною мовою.

  13. Прийом для навчання за програмами підготовки магістрів здійснює комісія, яка утворюється вищим навчальним закладом відповідно до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого МОН.

  До складу приймальної комісії включаються представники територіальних управлінь державної служби, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні спеціалісти та вчені в галузі державного управління.

  14. Рішення про зарахування осіб для навчання за програмами підготовки магістрів приймає за результатами вступних екзаменів приймальна комісія вищого навчального закладу, а за державним замовленням — за погодженням з Головдержслужбою. Рішення приймальної комісії затверджується ректором вищого навчального закладу.

  Зарахування проводиться до 1 серпня, про що приймальна комісія письмово повідомляє вступників.

  15. Приймання документів і вступні екзамени проводяться в квітні — липні.

  16. У разі зарахування для навчання за денною формою працівник звільняється із займаної посади відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю.

  На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування їх посади можуть займатись іншими особами лише на умовах строкового договору.

  17. Час навчання за програмами підготовки магістрів за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 25 цього Положення, зараховується випускникам до загального трудового стажу, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування у разі, коли до вступу до вищого навчального закладу вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання розпочали роботу у відповідному органі, установі, організації або вступили до аспірантури чи докторантури з наукової галузі “Державне управління” на навчання з відривом від виробництва.

   

  18. Слухачі, що зараховані для навчання за державним замовленням та без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу за погодженням з Головдержслужбою.

  На звільнені місця проводиться протягом наступних 10 днів за погодженням з Головдержслужбою додаткове зарахування осіб, що склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом.

  Відрахування слухачів здійснюється також у разі невиконання ними зобов’язань, передбачених у договорах-направленнях та окремих договорах.

   19. Апеляції за результатами вступних екзаменів розглядає комісія, до складу якої повинен входити представник територіального управління державної служби. Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджує ректор вищого навчального закладу за погодженням з Головдержслужбою.

  20. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111), — із змінами до неї, але не більш як 1,5 посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469), з наступними змінами. Зазначене обмеження не поширюється на слухачів, які до вступу для навчання до вищого навчального закладу мали ранг державного службовця не нижче дев’ятого.

  Для слухачів, зазначених у підпункті 3 пункту 7 цього Положення, розмір стипендії встановлюється на рівні стипендії студента вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації.

  У разі зміни в установленому порядку умов оплати праці та розмірів посадових окладів відповідних категорій працівників, розмірів стипендії студентам вищих навчальних закладів третього або четвертого рівня акредитації установлений розмір стипендії перераховується.

  Слухачі, що навчаються за заочною та вечірньою формою, користуються пільгами, передбаченими для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються без відриву від виробництва. На період підготовки магістерської роботи їм надається за місцем роботи строком на два місяці додаткова відпустка.

  21. На час навчання іногороднім слухачам надаються місця у гуртожитку. Члени сімей слухачів гуртожитком не забезпечуються.

  22. Слухачам, що виконали навчальний план, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, присвоюється відповідна кваліфікація в освітній галузі “Державне управління” та видається диплом установленого зразка.

  Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку “відмінно” не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів) та оцінку “добре” — з решти, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу з оцінкою “відмінно”.

  Слухачі, що не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки магістрів, або допустили грубі порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, відраховуються з нього наказом ректора. Відрахування слухачів, що навчалися за державним замовленням, попередньо погоджується з Головдержслужбою.

   У разі припинення навчання з поважної причини колишній слухач може бути поновлений на навчанні за рішенням ректора, попередньо погодженим з Головдержслужбою.

  Слухачам, що не склали державні екзамени або не захистили магістерську роботу з поважної причини, ректор може дати дозвіл на повторне складення державних екзаменів та захист магістерської роботи в наступному навчальному році.

  23. Слухачі, що під час навчання за державним замовленням за заочною, вечірньою та дистанційною формою припинили перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, відраховуються з вищого навчального закладу наказом ректора за погодженням з Головдержслужбою з правом поновлення на навчанні за державним замовленням у разі повернення на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування на посади, які відповідають умовам прийому, або з правом поновлення на навчанні за окремими договорами.

  Якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, повязані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, він відраховується з вищого навчального закладу без права поновлення.

  Органи, установи, організації повинні поінформувати вищий навчальний заклад про звільнення з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування слухача, що навчається за державним замовленням за заочною, вечірньою та дистанційною формою.

  24. Випускникам вищого навчального закладу (далі — випускники), що навчалися за державним замовленням за денною формою та отримали диплом магістра, надається відпустка на 30 календарних днів і виплачується місячна стипендія.

  Датою закінчення випускником вищого навчального закладу є останній день відпустки.

  25. Випускники, які навчалися за програмами підготовки магістрів за державним замовленням за денною формою, зобов’язані прибути на роботу в строк та за місцем, установленими договором-направленням, та відпрацювати в органі, установі, організації або за їх згодою та погодженням з Головдержслужбою в іншому органі, установі, організації не менше трьох років.

  Відповідно до набутої кваліфікації орган, установа, організація, в яких випускник перебуває в кадровому резерві, пропонує йому з подальшим призначенням посаду, рівноцінну за оплатою, категорією, характером діяльності тій, яку він займав до вступу для навчання, та надає переважне право на зайняття вакантної посади або просування по службі.

  26. Випускник може не відпрацьовувати за направленням з таких поважних причин:

   вступ для навчання за державним замовленням за денною формою до аспірантури чи докторантури з наукової галузі “Державне управління” за рекомендацією вченої ради вищого навчального закладу, де він навчався за програмою підготовки магістрів, за умови, що строк від закінчення вищого навчального закладу до вступу в аспірантуру чи докторантуру не перевищує 30 календарних днів;

  прийняття на науково-педагогічну чи наукову роботу в сфері державної служби.

  Дата прибуття випускника на роботу за направленням переноситься на час складання відповідних вступних екзаменів і вирішення питання щодо його зарахування до аспірантури чи докторантури. Вищий навчальний заклад повідомляє про це орган, установу, організацію, до яких випускник повинен був направлятися для працевлаштування, з метою збереження за ним відповідної посади на період складання вступних екзаменів.

  27. Керівництво вищого навчального закладу видає випускникові направлення за зразком згідно з додатком 3, про що інформує Головдержслужбу і орган, установу, організацію, до яких направлено випускника. У направленні зазначається дата прибуття випускника до місця призначення.

  Видане направлення на роботу є підставою для укладення трудового договору органом, установою, організацією з випускником, який навчався за державним замовленням.

  У разі неприбуття за направленням без поважної причини або його відмови (протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу) від перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування випускник зобов’язаний відшкодувати в установленому порядку вартість навчання.

  28. Орган, установа, організація повинні за наявності вакансії запропонувати випускнику посаду, рівноцінну за оплатою, категорією, характером діяльності тій, яку він займав до вступу для навчання.

  29. Персональна відповідальність за працевлаштування випускників на зазначені в договорах-направленнях посади покладається на керівника відповідного органу, установи, організації, які надають щороку відповідну інформацію Держкомстату.

  30. У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, організації працевлаштування випускників здійснюється органом, установою, організацією, які є їх правонаступниками.

  Зобов’язання щодо працевлаштування випускників зберігається також у разі скорочення чисельності штату і зміни структури органу, установи, організації. При цьому зміна керівника органу, установи, організації не є підставою для відмови випускникам у працевлаштуванні.

  31. У разі коли випускник не захистив магістерську роботу без поважних причин, орган, установа, організація може прийняти його на посаду з урахуванням отриманої підготовки.

  32. Орган, установа, організація надсилає у місячний строк із зазначеної у направленні дати прибуття випускника на роботу повідомлення вищому навчальному закладу та Головдержслужбі за формою згідно з додатком 4.

  33. Контроль за працевлаштуванням випускників здійснює Головдержслужба разом з органами, установами, організаціями.

  34. Крім передбачених цим Положенням умов працевлаштування випускників, на них поширюються права та обов’язки, визначені згідно з підпунктами 1 — 4 пункту 9, пунктами 11 — 13 і 31 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 460; Офіційний вісник України, 2003р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 28, ст. 1871).

  35. Це Положення не застосовується у разі прийому слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України та працевлаштування випускників цієї Академії.

   

  _____________________  Додаток 1
  до Положення

   

  ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ

  між Головдержслужбою та вищим навчальним закладом

   

   від ___ ___________ 200_ р.                                                                         № _____

   

  Головдержслужба (далі — замовник) в особі __________________________

  (посада, ініціали та прізвище керівника)

  ________________________________________________________________,

   

  який діє на підставі Положення про Головне управління державної служби України, та ____________________________________ (далі — виконавець)

      (найменування вищого навчального закладу)

  в особі__________________________________________________________,

  (посада, ініціали та прізвище керівника)

  який діє на підставі статуту вищого навчального закладу, уклали цей контракт про підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління”.

   

  1. Предмет контракту

  Забезпечення підготовки фахівців для державної служби за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” (далі — програми підготовки магістрів) на _____/___ навчальний рік за такими показниками:  Найменування спеціальності та спеціалізації з підготовки магістрів

  Кількість слухачів за формами навчання

  денна

  заочна

  вечірня

  дистанційна

  _____

  року
  вступу

  ____

  року
  вступу

  _____

  року
  вступу

  _____

  року вступу

  _____

  року вступу

  _____

  року вступу

  _____

  року вступу

  Спеціальність “Державна служба”

   

   

   

   

   

   

   

  Спеціалізація

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Права та обов’язки сторін

   Замовник:

  1) здійснює розрахунки з виконавцем згідно з обсягом асигнувань, передбачених у видатках Державного бюджету України на ____ і __ роки для підготовки магістрів;

  2) здійснює контроль за працевлаштуванням випускників на державну службу чи службу в органи місцевого самоврядування.

   Виконавець:

  1) здійснює підготовку магістрів за відповідними спеціалізаціями згідно з визначеними в розділі 1 цього контракту показниками;

  2) забезпечує прийом слухачів на навчання згідно з Положенням про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від          2005 р. №     ;

  3) здійснює організаційні заходи щодо виконання навчального плану, забезпечує високоякісну теоретичну і практичну підготовку магістрів за відповідними спеціалізаціями та формами навчання;

  4) використовує отримані за контрактом кошти відповідно до їх цільового призначення згідно із затвердженим сторонами кошторисом;

  5) забезпечує працевлаштування випускників, здійснюючи постійний контроль за виконанням договорів-направлень, видачу випускникам направлень на роботу та інформує замовника про стан працевлаштування випускників;

  6) забезпечує іногородніх слухачів місцями в гуртожитку вищого навчального закладу;

  7) погоджує із замовником навчальні плани;

  8) інформує замовника про обрану слухачами тематику магістерських робіт;

  9) погоджує із замовником склад державної екзаменаційної комісії.

   

  3. Умови оплати послуг

  Вартість оплати послуг з підготовки магістрів визначається щороку. За надані послуги замовник перераховує виконавцю у _____ році відповідно до кошторису _______ тис. гривень без податку на додану вартість (згідно з підпунктом 5.1.3 пункту 5 статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість”).

  Обсяги фінансування в _____ році визначаються додатковими угодами відповідно до видатків, затверджених згідно із Законом України про державний бюджет відповідного року.

  Замовник проводить щомісяця в авансованому порядку стовідсоткову оплату послуг виконавцю з підготовки магістрів відповідно до календарного плану розрахунків.

  Авансування здійснюється в наступному місяці після приймання Замовником акта виконання робіт за попередній місяць згідно з додатком. Строк подання виконавцем зазначеного акта не може перевищувати 30 календарних діб з дати перерахування попередньої оплати.

  Невикористані кошти повертаються у разі виконання державного замовлення замовникові або за погодженням сторін враховуються при подальших розрахунках.

   

  4. Порядок виконання робіт

  Виконавець не пізніше ніж до 5 числа наступного місяця подає замовнику акт виконання робіт за звітний місяць, в якому наводиться опис наданих виконавцем послуг та їх вартість згідно з цим контрактом.

  Замовник зобов’язаний підписати акт виконання робіт протягом 10 робочих днів з часу їх отримання чи надіслати виконавцеві у разі, коли зазначені в акті послуги не відповідають фактично наданим виконавцем згідно з умовами цього контракту, повідомлення з обґрунтуванням причин відмови.

   Після закінчення строку виконання робіт з підготовки магістрів згідно з цим контрактом сторонами підписується заключний акт про виконання взаємних зобов’язань.

   

  5. Відповідальність сторін

   У разі порушення своїх обов’язків згідно з цим контрактом сторони несуть відповідальність, визначену цим контрактом та законодавством.

   Виконавець не має права перерозподіляти кошти між статтями витрат кошторису в межах узгодженої планової калькуляції без письмової згоди замовника.

  Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання наданих коштів за первинними документами бухгалтерського обліку виконавця.

  Замовник не несе відповідальність за зміну обсягів асигнувань з державного бюджету і за несвоєчасне і не в повному обсязі фінансування замовника Державним казначейством.

  У разі невиконання замовником договірних зобов’язань щодо фінансування виконавця з дня отримання коштів Замовником до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного банку.

   

   

   

  6. Прикінцеві положення

   Зміни і доповнення до цього Контракту вносяться шляхом підписання додаткових договорів;

   Цей Контракт припиняє дію:

   після закінчення строку, на який його укладено;

   за згодою сторін (оформляється протоколом);

   у разі невиконання сторонами зобов’язань.

  Контракт набирає чинності з дня підписання і діє до ___ ______ 200__ року.

  Контракт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

   

  7. Юридичні адреси сторін

  Замовник ________________________________________________________

  (адреса, фінансові реквізити, телефон, телефакс)

  Виконавець _______________________________________________________

  (адреса, фінансові реквізити, телефон, телефакс)

   

  Від замовника

  _____________________________

             (найменування посади)

  ______________________   _________

       (ініціали та прізвище)            (підпис)

  ___ _________ 200 _ р.

   

  МП

   

  Від виконавця

  _____________________________

             (найменування посади)

  _____________________   _________

       (ініціали та прізвище)            (підпис)

  ___ _________ 200 _ р.

   

  МП

   

   

  _______________________  Додаток
  до
  державного контракту  АКТ
  виконання робіт
  у ____________ 200_ році
  (звітний місяць)

  за державним контрактом від ___ __________  200_ р. № ______

  між Головдержслужбою та __________________________________________

  (найменування вищого навчального закладу)

  _________________________________________________________________.

   

  Ми, що нижче підписалися, від виконавця ________________________

   (ініціали та прізвище керівника)

  з одного боку, та від замовника _____________________________________

  (ініціали та прізвище керівника)

  з другого боку, склали цей акт про те, що протягом ___________200__ р. на

                                                                                                       (звітний місяць)

  виконання державного контракту між Головдержслужбою та вищим навчальним закладом на підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” виконавцем здійснювалося навчання ___ слухачів за денною, ___ — заочною, ____
  — вечірньою, ____ — дистанційною формою. Проведено _______ навчальних годин.

  Фактичні видатки за державним контрактом на __ _________200_ р. становлять ________тис. гривень, в тому числі за _______________ —

  (звітний місяць) __________тис. гривень.                                                    
   

   Загальна сума коштів, які перераховані за контрактом, становить _______тис. гривень, у тому числі за ___________ — ________тис. гривень.

                                                                           (звітний місяць)

   Кошти, які підлягають перерахуванню, ___________________________

   (сума цифрами та словами)

  _____________________________________________________тис. гривень.

   Обгрунтування витрат згідно із статтями за ___________ 200_ р. додається.                                                                                 (звітний місяць)

   

   

   

   

   

   

  Дані про хід виконання зобов’язань станом на ___ ________ 200_ р.

   ( тис. гривень)

   

  Показник

  Заборгованість

   

  Затверджено кошторисом

  Згідно з календарним планом та динамікою зростання

  Надійшло коштів

  Фактичні видатки

  замов-ника

  вико-навця

  з почат-ку року

  за мі-сяць

  з почат-ку року

  за мі-сяць

  Оплата праці працівників бюджетних установ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Нарахування на заробітну плату

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

   

   

   

   

   

   

   

   

  Поточні трансферти населенню, в тому числі стипендія

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інші видатки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Від виконавця

  Ректор

  ____________________   _________

      (ініціали та прізвище)          (підпис)

   ____  ____________ 200_ р.

  МП

  Від замовника

  Начальник Головдержслужби

  ____________________   _________

      (ініціали та прізвище)          (підпис)

   ____  ____________ 200_ р.

  МП

   

   

  ______________________  Додаток 2

  до Положення

   

   
   
  ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ

  до вищого навчального закладу

   

  від ___ ________ 200_ р.                                                                       _________

     ____________________________________________________________

  (повне найменування органу державної влади, органу місцевого

  ____________________________________________________________

  самоврядування, інших установ та організації)

  в особі __________________________________________________________

  (посада, ініціали та прізвище керівника органу, установи, організації)

  та _____________________________________________________________  

  (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи особи,

  ________________________________________________________________

  що направляється на навчання)

  уклали цей договір про підготовку магістра за спеціальністю Державна служба в освітній галузі “Державне управління” (далі – магістр).

  1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інша установа та організація  зобов’язується:

  зарахувати на період навчання за денною формою до кадрового резерву ________________________________________________________

              (ініціали та прізвище особи, яка направляється на навчання)

  на посаду_______________________________________________________

  (назва та категорія посади)

  з урахуванням того, що оплата праці не буде нижчою ніж та, яку він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий навчальний заклад;

  створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;

  забезпечити належні умови слухачам для навчання за заочною, вечірньою та дистанційною формами;

  надати слухачеві після закінчення навчання за денною формою роботу на посаді та з оплатою праці не нижчою ніж та, яка була визначена йому при зарахуванні до кадрового резерву згідно з цим договором.

  2.       Особа, що направляється на навчання, зобов’язується:

  оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої професійно-кваліфікаційною характеристикою магістра;

  погодити з органом, установою, організацією тему магістерської роботи;

  прибути після закінчення навчання за денною формою на роботу до відповідного органу, установи, організації в установлений строк і відпрацювати в ньому (ній) не менш як три роки. У разі відрахування з вищого навчального закладу, неявки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин відшкодувати державі витрати, пов’язані з набуттям кваліфікації магістра, в установленому порядку.

   

  3.       Прикінцеві положення

  Зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.

  Цей договір припиняє дію:

  після закінчення строку, на який його укладено;

  за згодою сторін (оформляється протоколом);

  у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань.

  Цей договір набирає чинності з дня підписання його обома сторонами і діє до ___  ____________ 200_ р. (визначається відповідно до нормативного строку навчання з урахуванням строку відпустки тривалістю 30 календарних днів та строку відпрацювання на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не менш як три роки).

  Цей договір складається у двох примірниках, перший з яких зберігається в органі, установі, організації, другий — у особи, яка направляється на навчання.

  У процесі виконання своїх прав і обов’язків, визначених цим договором і Положенням про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” та працевлаштування випускників, сторони керуються Законами України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про місцеве самоврядування”.

  4.       Адреси сторін:

  Орган, установа, організація:

  ________________________________________________________________

  Особа, яка направляється на навчання:

  _________________________________________________________________
  (місце постійного проживання)

  _________________________________________________________________
  паспорт _________________________________________________________

  (серія, номер, ким і коли виданий)

   

  Керівник органу, установи, організації

  __________________   ___________
  (ініціали та прізвище)            (підпис)

   

  _____ ___________200_ р.

   

  Головний бухгалтер

  __________________  ___________
  (ініціали та прізвище)           (підпис)

   

  _____ ___________200_ р.

   

  МП

  Особа, яка направляється на навчання

  __________________   ___________
  (ініціали та прізвище)            (підпис)

   

  _____ ___________200_ р.

   

   

   

   

  ____________________  Додаток 3
  до Положення

   

  НАПРАВЛЕННЯ

  на роботу магістра в освітній галузі “Державне управління”

  від ___ ____________200__р.                                                              №_____

   

   

  _________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові випускника)

  який(яка) закінчив(закінчила) в 200_ році

  _________________________________________________________________

  (повне найменування вищого навчального закладу,

  _________________________________________________________________

  його підпорядкованість, адреса, телефон, телефакс)

  та пройшов(пройшла) підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” за спеціалізацією______________________________________,

  направляється в розпорядження _____________________________________

   (найменування органу державної влади, органу

  _________________________________________________________________

  місцевого самоврядування, інших установ та організацій, адреса, телефон, телефакс)

  для роботи на посаді _______________________________________________

  Дата прибуття до місця призначення ____ ______________ 200_ р.

  Керівник вищого навчального закладу ________________________________

  (посада)

  __________________________                      _____________

      (ініціали та прізвище)                                               (підпис)           

   

  ___ ___________ 200_ р.             

   

  МП

   

  _________________  Додаток 4
  до Положення

   

  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про працевлаштування магістра
  в освітній галузі “Державне управління”

   

  від ___ _______________ 200_ р.                                             № _______

   

   

  _________________________________________________________________

  (найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, _________________________________________________________________

  інших установ та організацій, адреса, телефон, телефакс)

  повідомляє, що магістра за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління”_______________________________________ _________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  призначено на посаду ______________________________________________

  ____ ___________ 200_ р.

  Керівник органу, установи, організації ________________________________

                                                                                              (найменування посади)

              ______________________________      _____________

                        (ініціали та прізвище)                                    (підпис)           

   

  ___ ___________ 200_ р.

   

  МП

   

   

   

  _____________________