• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2005 р. №408

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Центр обробки запитів країн – членів Світової організації
  торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування

   

  1. Центр обробки запитів країн – членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування (далі – Центр) є урядовим органом державного управління, який діє у складі  Мінекономіки і йому підпорядковується.

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням  та наказами Мінекономіки.

  3. Основними завданнями Центру є:

  налагодження співробітництва, взаємодії  та  обміну  інформацією з країнами – членами Світової організації торгівлі і Світовою організацією торгівлі (далі – СОТ);

  оперативний збір, обробка та обмін інформацією з країнами – членами СОТ і СОТ;

  отримання запитів та повідомлень від країн – членів СОТ і СОТ, надання відповідей і переліків прийнятих та запропонованих законодавчих і нормативно-правових актів  з питань встановлення тарифів, тарифних квот та додаткових зборів, кількісних, у тому числі добровільних експортних обмежень, здійснення інших нетарифних заходів, різних видів зборів, правил митної оцінки, правил походження, державних закупівель, антидемпінгових, компенсаційних та захисних заходів, податків, субсидій, звільнення від податків та фінансування концесійного експорту, прийнятих та запропонованих технічних регламентів, стандартів, санітарних та фітосанітарних процедур,  процедур оцінки ризику, інших видів державної допомоги, зокрема субсидій, звільнення від податків, валютного контролю, пов’язаного з імпортом та експортом;

  подання відомостей про джерела опублікування нотифікацій та іншої інформації відповідно до його компетенції;

  забезпечення членства України у міжнародних організаціях та участі  відповідних центральних або місцевих органів виконавчої влади у міжнародних заходах;

  проведення аналізу двосторонніх чи багатосторонніх домовленостей відповідно до угод ГАТТ/СОТ;

  координація дій із збору, обробки та обміну інформацією у сфері міжнародних економічних відносин і міжнародної торгівлі;

  здійснення інших заходів відповідно до угод ГАТТ/СОТ.

  4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

  веде реєстр запитів країн – членів СОТ і СОТ та їх інформування;

  інформує країни – члени СОТ та/або органи СОТ про прийняті та запропоновані законодавчі і нормативно-правові акти, надає відповіді щодо порушених ними питань;

  проводить аналіз повідомлень від країн – членів СОТ і органів СОТ про запропоновані та прийняті заходи з метою визначення можливості їх негативного впливу на експортний потенціал України та надсилає ці повідомлення до відповідного центрального органу виконавчої влади для розгляду і розроблення  коментарів;

  здійснює підготовку коментарів з окремих питань, що належать до сфери дії угод СОТ,  та подає їх відповідній країні – члену СОТ або органу СОТ;

  веде реєстр звітів органів СОТ;

  проводить аналіз документів, що подаються до органів СОТ;

  проводить моніторинг спорів щодо питань, зазначених у пункті 3 цього Положення, для визначення потенційних проблем, пов’язаних із здійсненням відповідних заходів в Україні, та їх розв`язання.

  5. Центр має право:

  залучати спеціалістів центральних органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  та  організацій  (за  погодженням  з  їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для  виконання покладених на нього завдань;

  скликати в установленому порядку наради з питань,  які належать до його компетенції;

  видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

  6. Центр очолює голова, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономіки.

  7. Голова Центру:

  здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність перед Міністром економіки за виконання  покладених на Центр завдань;

  призначає за погодженням з Міністром економіки відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

  підписує видані в межах компетенції Центру накази, організовує перевірку їх виконання;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

     8. Граничну чисельність працівників Центру затверджує за поданням голови Центру Міністр економіки в межах граничної чисельності працівників Мінекономіки.

  9. Структуру Центру затверджує за погодженням з Міністром економіки голова Центру.

  10. Центр утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекономіки.

  11. Штатний розпис, кошторис Центру затверджує його голова за погодженням з Міністром економіки та Мінфіном.

   

  __________________