• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 29 листопада 2006 р. № 1652

  (у редакції постанови

  Кабінету Міністрів України

  від 12 листопада 2008 р.  № 1015)

   

  ПОРЯДОК

  забезпечення окремих категорій населення технічними

  та іншими засобами реабілітації і формування відповідного

  державного замовлення

   

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає механізм:

  безоплатного забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

  формування, розміщення та фінансування державного замовлення на виготовлення, постачання і ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

  Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, порядок забезпечення яких технічними та іншими засобами реабілітації встановлюється правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

  2. До технічних та інших засобів реабілітації належать:

  засоби для пересування;

  спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

  спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;

  протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття).

  Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації. Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі — діти віком до 18 років).

  Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезно-ортопедичними виробами і спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення протезними виробами.

  Жінки після мастектомії забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами, компресійними рукавами.

  Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок і спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення протезними виробами.

  3. Інваліди, діти-інваліди, діти віком до 18 років, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони, особи похилого віку, жінки після мастектомії (далі — інваліди та інші особи) мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про загальну середню освіту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

  4. Інваліди, діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються технічними засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

  5. Технічні та інші засоби реабілітації для безоплатного забезпечення інвалідів та інших осіб за рахунок коштів державного бюджету виготовляються, постачаються і ремонтуються суб’єктами господарської діяльності, їх відокремленими структурними підрозділами, статутні положення яких передбачають виготовлення, постачання і ремонт зазначених засобів і які отримали згідно із законодавством відповідне державне замовлення (далі — підприємства).

  Вимоги щодо організації виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проведення оцінки їх якості визначаються законодавством.

  6. Інваліди та інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Фонду соціального захисту інвалідів на зазначену мету.

  У разі коли є потреба у складному протезуванні, вартість протезно-ортопедичних виробів, перелік яких затверджує Мінпраці, сплачується за рахунок коштів, що надійшли в результаті застосування адміністративно-господарських санкцій Фонду соціального захисту інвалідів. Питання відшкодування вартості виготовленого для інваліда виробу вирішується керівником територіального відділення зазначеного фонду у межах кошторисних призначень шляхом укладення договору з підприємством.

  Особи, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а ті з них, що не підлягають забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду, забезпечуються такими засобами згідно з цим Порядком на підставі довідки територіального відділення Фонду про відмову у забезпеченні зазначеними засобами.

  7. Днем отримання технічного та іншого засобу реабілітації вважається день видачі його у користування інвалідові та іншій особі, а в разі надсилання поштою — день, зазначений у повідомленні про його вручення інвалідові та іншій особі, їх законним представникам.

  8. Потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації визначають:

  інвалідів — медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;

  дітей-інвалідів та інших осіб — лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) і клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі — клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку.

  Медичні показання для забезпечення інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації визначають МСЕК і ЛКК на підставі переліку діагнозів за шифрами зазначених засобів, що затверджується Мінпраці разом з МОЗ.

  9. Підставою для забезпечення інвалідів по слуху мобільними телефонами є висновок МСЕК про інвалідність по слуху.

  10. Підставою для забезпечення інвалідів I і II групи по зору годинниками, диктофонами та магнітофонами є висновок МСЕК про інвалідність по зору.

  11. Диктофонами забезпечуються інваліди I і II групи по зору з числа студентів та слухачів вищих навчальних закладів I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, юристів, журналістів, педагогів, інших спеціалістів, керівників та їх заступників за рішенням спеціальної комісії відповідно Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій. До складу зазначених комісій включаються один представник від УТОС та два представники керівного складу зазначених Міністерства та управлінь.

  12. Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки УТОС, що підтверджується довідкою бібліотеки, яка видається на вимогу.

  13. Ортопедичними ліжками та протипролежневими матрацами забезпечуються інваліди та діти-інваліди з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі реабілітації чи висновком ЛКК. Інваліди та діти-інваліди, які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

  14. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди.

  15. У разі коли особа не звернулася за технічними та іншими засобами реабілітації у строк, установлений цим Порядком, зазначені вироби за пропущений період не видаються.

  Облік та звітність

  16. Облік інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі — облік), ведуть органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі — місцеві органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання осіб.

  Місцевий орган праці та соціального захисту населення має право як виняток взяти на облік в установленому Мінпраці порядку інваліда та іншу особу не за місцем реєстрації їх проживання.

  17. Для взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення подається заява, заповнена інвалідом та іншою особою або їх законним представником за формою, що затверджується Мінпраці (далі — заява про взяття на облік).

  Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи інваліда чи іншої особи:

  паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років);

  висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів — висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до місцевих органів праці та соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

  індивідуальна програма реабілітації (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився);

  посвідчення про взяття на облік (для бездомних громадян);

  довідка про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які досягли
  18-річного віку (за наявності номера).
  Особам, які через релігійні переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера, необхідно пред’явити паспорт з позначкою про наявність права здійснювати платежі без нього;

  довідка про реєстрацію місця проживання для дітей-інвалідів, дітей віком до 16 років та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних громадян);

  посвідчення, яке підтверджує статус особи, що має право на пільги відповідно до законодавства (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

  Законний представник інваліда чи іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження законного представника.

  Для отримання технічних засобів реабілітації для інвалідів по зору з числа членів УТОС із зазначеними документами та копією членського квитка може звернутися представник первинної організації зазначеного товариства. Представник первинної організації УТОС повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

  18. Дані, що містяться в зазначених у пункті 17 цього Порядку документах, заносяться інвалідом та іншою особою або їх законним представником, представником первинної організації УТОС до заяви про взяття на облік, після чого працівник місцевого органу праці та соціального захисту населення, відповідальний за ведення обліку, звіряє їх з пред’явленими документами, з яких робить копії.

  Інваліди та інші особи несуть персональну відповідальність за достовірність даних, що містяться у пред’явлених документах. Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови інвалідові та іншій особі у взятті на облік.

  Інваліди та інші особи, які перебувають на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі, закладах соціального захисту для бездомних громадян і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, беруться на облік на підставі документів, зазначених у пункті 17 цього порядку, за зверненнями керівника відповідного закладу (установи) до місцевих органів праці та соціального захисту населення.

  19. Заява про взяття на облік реєструється місцевим органом праці та соціального захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінпраці (далі — журнал реєстрації).

  20. Місцевий орган праці та соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 17 цього Порядку:

  формує особову справу одержувача технічного та іншого засобу реабілітації (далі — особова справа);

  заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінпраці (далі — картка);

  заносить особисті дані одержувача технічного та іншого засобу реабілітації до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі — банк даних) і формує електронні направлення на забезпечення інвалідів та інших осіб протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення протезними виробами (далі — електронне направлення);

  видає одержувачу технічного та іншого засобу реабілітації направлення на забезпечення протезними виробами з урахуванням строків їх експлуатації або медичних висновків (далі — направлення);

  інформує одержувача технічного та іншого засобу реабілітації про підприємства.

  21. Особова справа формується із заяви про взяття на облік, корінця направлення (у разі коли особа звертається вперше), роздрукованого електронного направлення та картки.

  Направлення в електронному вигляді роздруковується, скріплюється печаткою місцевого органу праці та соціального захисту населення і долучається до особової справи.

  22. Направлення діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою реабілітації або висновком ЛКК.

  Направлення, видане інвалідам та іншим особам з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок та після мастектомії, діє довічно.

  23. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 17 цього Порядку, про що робиться позначка у журналі реєстрації.

  Якщо заява про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 17 цього Порядку, надіслана поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення.

  У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі необхідні документи, місцевий орган праці та соціального захисту населення повідомляє інваліду чи іншій особі у триденний строк, які саме документи необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.

  24. У разі повторного медичного обстеження інвалідів та інших осіб МСЕК чи ЛКК надсилають у триденний строк місцевим органам праці та соціального захисту населення індивідуальну програму реабілітації чи висновок ЛКК щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

  Місцеві органи праці та соціального захисту населення у триденний строк після надходження індивідуальної програми реабілітації чи висновку ЛКК вносять до банку даних інформацію щодо необхідності забезпечення інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, оформляють або продовжують строк дії електронного направлення та заповнюють картку.

  Інвалід, інша особа або їх законний представник за бажанням особисто подає індивідуальну програму реабілітації чи висновок, видані МСЕК або ЛКК, місцевому органові праці та соціального захисту населення.

  25. У разі зміни зареєстрованого місця проживання інвалід чи інша особа звертається із заявою про взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання, який протягом п’яти робочих днів з дня її одержання надсилає відповідний запит до місцевого органу праці та соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем проживання. Місцевий орган праці та соціального захисту населення передає у місячний строк після надходження запиту особову справу інваліда чи іншої особи місцевому органові праці та соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання. При цьому в журналах реєстрації, що зберігаються в органах праці та соціального захисту населення за попереднім та новим зареєстрованим місцем проживання, робляться позначки відповідно “вибув” і “прибув” із зазначенням дати.

  26. Інвалід та інша особа знімаються з обліку в разі:

  анулювання відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

  втрати статусу інваліда чи іншого статусу, що надає право на пільги;

  виїзду на постійне місце проживання за кордон;

  настання смерті.

  Після зняття з обліку особова справа зберігається місцевим органом праці та соціального захисту населення протягом 75 років.

  27. У разі смерті інваліда та іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається місцевому органові праці та соціального захисту населення членами сім’ї померлого інваліда чи іншої особи. Перелік таких засобів затверджує Мінпраці.

  Організація повернення технічних та інших засобів реабілітації, якими були забезпечені померлі одинокі інваліди та інші особи, покладається на місцевий орган праці та соціального захисту населення.

  Вилучення технічних та інших засобів реабілітації, які члени сім’ї померлих інвалідів та інших осіб не хочуть повертати, здійснюється за рішенням суду, прийнятого за заявою місцевого органу праці та соціального захисту населення.

  28. Повернуті технічні та інші засоби реабілітації (крім протезних виробів) можуть бути передані в установленому порядку для забезпечення інвалідів та інших осіб, комплектування пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації, типове положення про які затверджується Мінпраці, територіальних центрів соціального обслуговування населення, будинків-інтернатів, інших установ, які перебувають у сфері управління Мінпраці, а також до майстерень з їх ремонту.

  Повернуті технічні та інші засоби реабілітації, які не можуть використовуватися в подальшому, підлягають утилізації в установленому порядку.

  Порядок списання технічних засобів реабілітації встановлюється Мінпраці.

  Технічні засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.

  29. Місцеві органи праці та соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа відповідно Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської та управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації звіт про звернення інвалідів та інших осіб щодо видачі направлення для отримання протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, засобів для особистого догляду та захисту, що надягаються на тіло, а також інформацію про кількість одержаних місцевими органами праці та соціального захисту населення спеціальних засобів для самообслуговування і догляду (крім захисних засобів, що надягаються на тіло), виданих інвалідам та іншим особам, а також про їх залишки на початок та кінець звітного періоду.

  Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій подають щокварталу до 20 числа наступного місяця Фонду соціального захисту інвалідів узагальнений звіт. Фонд подає щокварталу до 30 числа наступного місяця звіт Мінпраці.

  Форма звітів затверджується Мінпраці.

  Забезпечення протезно-ортопедичними виробами,
  ортопедичним взуттям та допоміжними засобами
  для особистого догляду та захисту

  30. Інвалід чи інша особа звертається до підприємства із заявою про забезпечення протезно-ортопедичним виробом, ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (далі — заява про забезпечення), за формою, затвердженою Мінпраці, та направленням (у разі коли особа звертається вперше).

  31. Підприємство незалежно від реєстрації місця проживання інваліда чи іншої особи на підставі електронного направлення та заяви про забезпечення реєструє замовлення, оформляє та заносить до бази даних інформацію щодо забезпечення протезними виробами.

  Замовлення затверджується керівником підприємства.

  Підприємство за зверненням інваліда, іншої особи або їх законного представника на підставі електронного направлення може приймати замовлення на виготовлення протезних виробів на півтора — два місяці раніше закінчення строку їх експлуатації.

  Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формою, затвердженою Мінпраці, в яких зазначаються:

  шифр протезного виробу;

  антропометричні дані;

  результати примірки;

  дата видачі виробу та його вартість.

  Оформлене замовлення та картка протезування, підписані лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншими особами, що уповноважені керівником підприємства, зберігаються протягом 75 років як документи суворої звітності.

  Замовлення інвалідів та інших осіб за місцем проживання оформляють спеціалісти медико-технічної бригади підприємства за графіком, погодженим Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської та управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

  32. Шифр протезного виробу визначає лікар медичного відділу підприємства або клініки УкрНДІпротезування в замовленні та картці протезування на підставі переліку діагнозів за шифрами технічних та інших засобів реабілітації. Виправлення в замовленні та картці протезування, що стосуються діагнозу, конструкції виробу і розмірів може зробити лікар медичного відділу підприємства або клініки УкрНДІпротезування. Зміни в замовленні затверджує керівник підприємства.

  33. Первинне і складне протезування інвалідів та інших осіб здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Мінпраці, що регулюють порядок індивідуальної реабілітації та первинного протезування інвалідів з патологією опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, переважно у стаціонарі незалежно від форми власності або в клініці УкрНДІпротезування.

  Рішення про проведення складного протезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

  У разі первинного протезування інвалід та інша особа забезпечуються за потреби лікувально-тренувальними протезами на строк, необхідний для формування кукси.

  34. Максимальний строк виготовлення протезних виробів становить:

  протезів, апаратів рук і ніг, корсетів та ортопедичного взуття —
  20 робочих днів;

  дрібних протезно-ортопедичних виробів (обтураторів, корсетів текстильних, реклінаторів, лікувальних бандажів) та взуття на протези — 10 робочих днів.

  Строк виготовлення виробу обчислюється з дня початку його виготовлення і включає час безпосереднього виготовлення виробу без урахування часу, необхідного для примірки виробу або протягом якого замовник не з’являвся на примірку.

  35. Готовий протезний виріб видається після примірки особисто інваліду та іншій особі або їх законному представникові, які ставлять підпис в оформленому замовленні та картці протезування.

  До кожного протезного виробу підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

  У разі надходження письмового звернення інваліда чи іншої особи до підприємства дозволяється надсилати готовий протезний виріб поштою.

  36. Діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються протезними виробами у міру свого виростання.

  Інваліди забезпечуються щороку двома парами ортопедичного взуття на вибір — зимовим або літнім.

  Діти-інваліди та діти віком до 18 років, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на вибір — зимовим або літнім.

  Інвалід або інша особа, що потребує забезпечення двома або більше найменуваннями виробів, які згідно з переліком технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються окремі категорії населення, належать до однієї групи, але мають відмінності у призначенні та відновленні втрачених функцій органів, внаслідок чого не є взаємозамінними, забезпечується кожним видом виробу в кількості та на строк, що визначені зазначеним переліком.

  37. У разі коли інвалід або інша особа не з’явилися за протезним виробом протягом чотирьох місяців з моменту його виготовлення, підприємство разом з представником місцевого органу праці та соціального захисту населення складає відповідний акт. Один примірник акта надсилається Фонду соціального захисту інвалідів разом з рахунком на його оплату, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням виробу, його демонтажем, за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані. До рахунка додається копія калькуляції зазначених витрат на виготовлення та демонтаж виробу.

  Забезпечення спеціальними засобами для
  самообслуговування та догляду

  38. З метою забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, засобами для пересування, допоміжними засобами для переміщення або переносу, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник звертаються до місцевого органу праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації їх проживання, а також за місцем фактичного проживання у випадках, передбачених абзацом другим пункту 16 цього Порядку.

  Місцевий орган праці та соціального захисту населення видає разом з технічним засобом реабілітації інструкцію з його експлуатації і талон на гарантійний ремонт, а також вживає заходів до збереження такого засобу  та його доставки до місця проживання інваліда, дитини-інваліда та дитини віком до 18 років.

  39. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років не може користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою реабілітації інваліда або висновком ЛКК, місцевий орган праці та соціального захисту населення подає в установленому Мінпраці порядку заявку на виготовлення технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням.

  40. Інвалід чи дитина-інвалід може бути забезпечений одночасно не більш як двома кріслами колісними, кімнатним і дорожним, зокрема кріслом колісним з електроприводом (за наявності медичних показань згідно з висновком МСЕК).

  Кріслом колісним з електроприводом не забезпечуються діти-інваліди до досягнення 14-річного віку.

  41. Інваліду чи дитині-інваліду видається дорожнє крісло колісне з електроприводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, виданого органами праці та соціального захисту населення.

  У разі забезпечення інваліда автомобілем місцевим органом праці та соціального захисту населення дорожнє крісло колісне з електроприводом повертається такому органові.

  У разі коли автомобіль видано місцевим органом праці та соціального захисту населення безоплатно або на пільгових умовах сім’ї, що складається з двох і більше інвалідів, один з інвалідів, у тому числі дитина-інвалід, повертає дорожнє крісло колісне з електроприводом місцевому органові праці та соціального захисту населення.

  42. Місцевий орган праці та соціального захисту населення робить позначку в журналі реєстрації про забезпечення технічними засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету із внесенням відповідної інформації до банку даних.

  43. Для заміни технічного засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років чи їх законний представник подає місцевому органові праці та соціального захисту населення заяву про його заміну за формою, затвердженою Мінпраці.

  Ремонт і дострокова заміна технічних
  та інших засобів реабілітації

  44. Інвалід та інша особа можуть бути тимчасово забезпечені технічними та іншими виготовленими за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету (крім протезного виробу) засобами реабілітації з числа тих, що повернуті місцевому органові праці та соціального захисту населення згідно з пунктом 27 цього Порядку, на період проведення їх ремонту.

  Ремонт технічних та інших засобів реабілітації (крім протезних виробів) проводиться підприємствами за зверненням місцевих органів праці та соціального захисту населення.

  Ремонт протезних виробів проводиться підприємствами за зверненням інваліда, іншої особи чи їх законного представника.

  45. Технічний та інший засіб реабілітації (крім протезних виробів), яким забезпечено інваліда або іншу особу за рахунок коштів державного бюджету, може бути достроково замінений на підставі акта про недоцільність проведення його ремонту, складеного підприємством або довідки відповідного органу про викрадення, а також в інших випадках на підставі наказу Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

  46. У разі зміни антропометричних розмірів кукси інваліда чи дитини-інваліда, який користується протезом модульного типу, підприємство замінює куксоприймач та комплектувальні вироби до нього на підставі висновку комісії, яка складається з фахівців зазначеного підприємства, з обов’язковим занесенням інформації про таку заміну до банку даних та картки протезування. Строк експлуатації зазначеного виробу продовжується на гарантійний строк замінених вузлів.

  Заміна протезно-ортопедичних виробів раніше встановленого строку проводиться за медичними показаннями на підставі висновку МСЕК або ЛКК, а також у разі недоцільності проведення ремонту виробу, підтвердженої актом комісії підприємства.

  47. Ремонт технічного або іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться підприємством за рахунок власних коштів.

  Післягарантійному ремонту підлягає технічний та інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого:

  не закінчився;

  закінчився, але черга інваліда чи іншої особи на забезпечення новим засобом реабілітації не настала.

  Післягарантійний ремонт проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

  Закупівля послуг для проведення післягарантійного ремонту технічних або інших засобів реабілітації здійснюється в установленому законодавством порядку.

  48. Підприємства заносять до банку даних інформацію про ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

  Формування, розміщення та фінансування державного
  замовлення на виготовлення, постачання, зберігання і
  ремонт технічних та інших засобів реабілітації

  49. Формування державного замовлення на виготовлення, постачання, зберігання і ремонт технічних та інших засобів реабілітації за рахунок коштів державного бюджету здійснюється Мінпраці разом з Фондом соціального захисту інвалідів у порядку, встановленому законодавством на підставі даних Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій, у тому числі тих, що надійшли з бази даних.

  50. Відповідно до визначеного обсягу державного замовлення на технічні та інші засоби реабілітації, передбаченого для забезпечення окремих категорій населення зазначеними засобами, Мінпраці разом з Фондом соціального захисту інвалідів визначає згідно із законодавством підприємства та укладає з ними договори про виготовлення, постачання, зберігання і ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

  Технічні вимоги до технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів по слуху і зору визначаються з урахуванням пропозицій відповідно центрального правління УТОГ і центрального правління УТОС.

  Перелік підприємств і квартальний графік постачання технічних та інших засобів реабілітації (крім протезних виробів, захисних засобів, що надягаються на тіло, засобів пересування, що виготовляються за індивідуальним замовленням) Фонд соціального захисту інвалідів надсилає Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської та управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

  У разі необхідності Мінпраці або за його дорученням Фонд соціального захисту інвалідів проводить перерозподіл кількості технічних та інших засобів реабілітації, які закуповуються за рахунок державних коштів.

  51. Оплата виготовлених та поставлених підприємствами технічних та інших засобів реабілітації проводиться Фондом соціального захисту інвалідів відповідно до укладених із зазначеними підприємствами договорів на підставі:

  реєстрів бази даних на видані протезні вироби за формами, що затверджуються Мінпраці, та актів приймання-передачі робіт (надання послуг);

  актів приймання-передачі робіт (надання послуг), які підтверджуються актами приймання-передачі товарів, підписаними відповідальними особами Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій, — на інші технічні засоби реабілітації.

  52. Фонд соціального захисту інвалідів має право проводити попередню оплату підприємствам, якщо це передбачено договором, на строк, визначений законодавством. Розмір попередньої оплати не може перевищувати 20 відсотків річного обсягу державного замовлення на виготовлення і постачання протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних засобів реабілітації інвалідів та інших осіб.

  53. Працівники місцевих органів праці та соціального захисту населення і підприємств несуть в установленому порядку відповідальність за конфіденційність інформації щодо забезпечення інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

  _____________________