• In English • Затверджено

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 17 липня 2003 р. №1078

   

  ПорЯдок

  проведення індексації грошових доходів населення

   

  1. Підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

  Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка.

  Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

  Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації  грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком починаючи з березня 2003 р. - місяця опублікування Закону України від 6 лютого 2003 р. № 491 - IV  “Про внесення змін до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

  Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений в абзаці другому  цього пункту.

  Приклад обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації наведено у додатку 1.

  2. Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру:

  пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної  допомоги та компенсаційних виплат);

  стипендії;

  оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;

  грошове забезпечення військовослужбовців;

  суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообовязкове державне соціальне страхування (допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, матеріальна допомога по безробіттю, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);

  допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, не застрахованим у системі загальнообовязкового державного соціального страхування, допомога на дітей одиноким матерям, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

  суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоровя, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

  3. До об’єктів індексації, визначених у пункті 2, не відпосяться, зокрема:

  доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;

  оплата перших пяти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності як такі, що враховуються під час обчислення середнього заробітку;

  одноразова матеріальна допомога безробітним, одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

  допомога у звязку з вагітністю та пологами, одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання;

  цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, визначених пунктом 2 цього Порядку), винагорода за підсумками роботи за рік тощо;

  державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

  4. Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

  У межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, індексуються оплата праці (грошове забезпечення), допомога по безробіттю,  матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, матеріальна допомога по безробіттю, стипендії, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  У межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, індексуються пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат), щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоровя, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

  У межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей (залежно від віку), індексуються допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається незастрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування особам, допомога на дітей одиноким матерям, страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

  Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, встановлений для відповідних соціальних і демографічних груп населення, індексації не підлягає.

  Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений  на 100 відсотків.

  У разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.

  Державна допомога (допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, не застрахованим у системі загальнообовязкового державного соціального страхування, допомога на дітей одиноким матерям, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним) індексується окремо незалежно від розміру інших доходів.

  Допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам індексується з урахуванням суми надбавки на догляд, якщо вона призначена.

  Приклад обчислення суми індексації грошових доходів громадян наведено у додатку 2.

  5. У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про  загальнообовязкове державне соціальне страхування, державної допомоги сімям з дітьми, стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться.

  6. Виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати населенню:

  1) підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у звязку з індексацією за рахунок власних коштів;

  2) підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у звязку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету;

  3) обєднання громадян підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів;

  4) індексація пенсій, страхових виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообовязкове державне соціальне страхування, інших видів соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду, фондів загальнообовязкового державного соціального страхування та коштів державного бюджету;

  5) індексація допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, не застрахованим у системі загальнообовязкового державного соціального страхування, допомоги на дітей одиноким матерям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним провадиться за рахунок коштів бюджету того рівня, з якого фінансується виплата відповідного виду допомоги;

  6) індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.

  У разі коли грошовий дохід формується з різних джерел і цим Порядком не встановлено черговість його індексації, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частині у загальному доході.

  7. Особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.

  Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати праці поза основним місцем роботи, та доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.

  8. Працюючим студентам і учням денних відділень, яким заробітна плата виплачується не за місцем навчання, навчальні заклади видають на їхню вимогу довідку про розмір одержуваної стипендії. На підставі цієї довідки провадиться індексація заробітної плати за місцем роботи студентів і учнів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної стипендії.

  9. Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії провадиться після індексації суми оплати праці на підставі довідки підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, в якій зазначається розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації.

  У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

  Підприємства, установи та організації зобов’язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати органам Пенсійного фонду інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та суму індексації. На підставі поданої інформації органи Пенсійного фонду здійснюють перерахунок сум індексації пенсій.

  У разі звільнення пенсіонера з роботи власник або уповноважений ним орган подає відповідну довідку до органу, який призначає і виплачує пенсію, для проведення індексації пенсії згідно з цим Порядком.

   Приклад обчислення суми індексації доходу працюючого пенсіонера наведено у додатку 3.

  10. У разі коли потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання одночасно із щомісячною грошовою сумою, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, виплачується пенсія, в першу чергу індексується щомісячна грошова сума.

  Якщо особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, одночасно із щомісячною страховою виплатою виплачується пенсія, в першу чергу індексується сума щомісячної страхової виплати.

  Індексація пенсій у випадках, зазначених у першому і другому абзацах  цього пункту, провадиться органами Пенсійного фонду на підставі довідок відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, в яких зазначається сума  призначеної страхової виплати, проіндексована її сума і сума індексації.

  Загальний дохід, який підлягає індексації, для зазначених в цьому пункті осіб (крім дітей) не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, для дітей – прожиткового мінімуму, встановленого для дітей  залежно від віку.

  Працюючому потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання в першу чергу індексується сума оплати праці. Підприємства, установи та організації зобовязані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань інформацію про розмір оплати праці працюючого потерпілого, проіндексовану її суму та суму індексації. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на підставі поданої інформації здійснюють перерахунок сум індексації щомісячної грошової суми, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку. Якщо особа, зазначена в цьому абзаці, отримує пенсію, вона індексується в останню чергу. Загальний дохід цієї особи, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

  11. Додаткові витрати, пов’язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких відносяться виплати, що індексуються.

  12. За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету може провадитися індексація грошових доходів населення з урахуванням регіонального індексу споживчих цін, якщо він не нижчий, ніж у цілому по Україні, та в межах регіонального прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

  13. Спори з питань індексації грошових доходів підлягають розгляду в судовому порядку.

  14. Роз’яснення щодо застосування цього Порядку надає Мінпраці.

      

   


  Додаток 1
  до Порядку


  ПРИКЛАД

  обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

   

   

  Індекс споживчих цін, відсотків

  Величина приросту

   

  до попереднього місяця (за даними Держкомстату)*

  для визначення порогу індексації

  індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків

  2003 рік

   

   

   

  Січень

  101,5

   

   

  Лютий

  100,8

   

   

  Березень

  100,7

  100,7

   

  Квітень

  101,4

  102,1

   

  Травень

  100,6

  100,6

   

  Червень

  100,1

  100,7

  2,1

  Липень

  98,6

  99,3

  2,1

  Серпень

  99,8

  99,1

  2,1

  Вересень

  100,3

  99,4

  2,1

  Жовтень

  100,3

  99,7

  2,1

  Листопад

  100,4

  100,1

  2,1

  Грудень

  101,4

  101,5

  2,1

  2004 рік

   

   

   

  Січень

  100,8

  100,8

  2,1

  Лютий

  101

  101,8

  3,6

  * Індекси споживчих цін умовні.

   

  1. Індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін починаючи з березня 2003 р. - місяця опублікування Закону України від  6 лютого 2003 р. № 491 - IV.

  Розрахунок індексу споживчих цін:

  за березень - квітень – 102,1 = 1,007 х 1,014 х 100.

  Починаючи з травня індекс споживчих цін для визначення наступного перевищення порогу індексації для проведення подальшої індексації обчислюється наростаючим підсумком;

  за травень - грудень – 101,5 = 1,006 х 1,001 х 0,986 х 0,998 х 1,003 х 1,003 х

                                       х 1,004  х 1,014 х 100.

  2. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації становить:

  у червні 2003 р. – січні 2004 р. – 2,1 відсотка = 102,1 – 100;

  у лютому 2004 р.  – 3,6 відсотка = 1,021  х 1,015 х 100 – 100.  Додаток 2
  до Порядку

   

   

   

  ПРИКЛАД

  обчислення суми індексації грошових доходів населення

   

  Показники

  Одиниця

  Номер

  Варіанти

   

  виміру

  рядка

  І

  ІІ

  1.

  Грошовий дохід за місяць

  гривень

  1

  350

  650

  2.

  Частина доходу, яка підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб

  -    -

  2

  350

  365

  3.

  Величина індексу споживчих цін

  відсотків

  3

  102,1

  102,1

  4.

  Величина приросту індексу споживчих цін (рядок 3 – 100 відсотків)

  -    -

  4

  2,1

  2,1

  5.

  Сума індексації грошового доходу (рядок 2 х 2,1 : 100)

  гривень

  5

  7,35

  7,67

  6.

  Грошовий дохід разом із сумою індексації (рядок 1 + рядок 5)

  -    -

  6

  357,35

  657,67  Додаток 3
  до Порядку

   

  ПРИКЛАД

  обчислення суми індексації грошових доходів працюючих пенсіонерів

   

  Показники

  Одиниця

  Номер

  Варіанти

   

  виміру

  рядка

  І

  ІІ

  ІІІ

  1.

  Заробітна плата

  гривень

  1

  300

  650

  250

  2.

  Пенсія

  -    -

  2

  90

  90

  90

  3.

  Величина індексу споживчих цін

  відсотків

  3

  102,1

  102,1

  102,1

  4.

  Величина приросту індексу споживчих цін (рядок 3 –
  100 відсотків)

  -    -

  4

  2,1

  2,1

  2,1

  5.

  Індексація заробітної плати за місцем роботи

   

   

   

   

   

   

  заробітна плата, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб

  гривень

  5

  300

  365

  250

   

  сума індексації заробітної плати (рядок 5 х рядок 4 : 100)

  -    -

  6

  6,30

  7,67

  5,25

   

  заробітна плата разом із сумою індексації (рядок 1 + рядок 6)

  -    -

  7

  306,30

  657,67

  255,25

  6.

  Індексація пенсії

   

   

   

   

   

   

  розмір пенсії, що підлягає індексації

  -    -

  8

  65

  -

  90

   

  сума індексації пенсії (рядок
  8 х рядок 4 : 100)

  -    -

  9

  1,37

  -

  1,89

   

  розмір пенсії до виплати (рядок 2 + рядок 9)

  -    -

  10

  91,37

  90

  91,89