• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 травня 2005 р. № 346

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. № 753 “Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 18, ст. 782):

  1) назву і пункт 1 постанови викласти у такій редакції:

  “Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності,
  пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням
  електричної енергії”;

  “1. Затвердити Положення про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, що додається”;

  2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

  назву Положення викласти у такій редакції:

  “Положення про порядок видачі Національною комісією
  регулювання електроенергетики ліцензій на провадження
  діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та
  постачанням електричної енергії”;


  абзац третій пункту 2 виключити;

  у пункті 5:

  абзац третій доповнити словами “та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій”;

  в абзаці четвертому слова “ринках природного і нафтового газу, нафти та нафтопродуктів” виключити;

  пункт 7 викласти у такій редакції:

  “7. Ліцензія оформляється на бланку єдиного зразка, який є документом суворої звітності”;

  у пункті 8:

  абзаци п’ятий і шостий виключити;

  абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

  “дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії;

  термін дії ліцензії”;

  в абзаці дванадцятому слова “та подання заявником до Комісії документа про внесення поточної плати за перший місяць відповідної діяльності” виключити;

  абзац третій пункту 9 виключити;

  у пункті 10:

  в абзаці третьому слова “(якщо ця зміна пов’язана з реорганізацією)” виключити;

   після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності.

  Переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності, якщо ця зміна виникла у зв’язку з розширенням ліцензіатом території своєї діяльності, здійснюється у порядку та в терміни, передбачені для видачі ліцензії”.

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий — одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — тринадцятим;

  у пункті 12:

  абзац другий виключити;

  в абзаці четвертому слова “розпоряджень Комісії або Ліцензійної палати” замінити словами “рішень Комісії”;

  доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

  “неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;

  державної реєстрації припинення цивільної правоздатності суб’єкта підприємницької діяльності”.

  У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — шістнадцятим;

  абзац тринадцятий виключити;

  у пункті 14 слова “та Ліцензійною палатою” виключити;

  3) у додатках до Положення:

  у додатках 1, 3 — 6 слова “Положення про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності” замінити словами “Положення про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії”;

  додаток 2 виключити.

  2. Доповнити перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1212; 2002 р., № 21,
  ст. 1016; 2003 р., № 23, ст. 1040, № 27, ст. 1327; 2004 р., № 36, ст. 2390), пунктами 64 — 67 такого змісту:

  “64.

  Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та їх розподіл

   

  засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання
  та установчих документів

  копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

   

  документи, що підтверджують наявність у суб’єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання

  перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування; схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості

  перелік і місця встановлення приладів обліку

  копія затвердженого місцевим органом виконавчої влади плану газифікації населених пунктів, розташованих на території провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами

  баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб`єкта господарювання, скріпленим печаткою

  65.

  Постачання природного газу за нерегульованим тарифом

   

  засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та установчих документів

  копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

  документ, що підтверджує достатність власних активів суб’єкта господарювання у заявлених обсягах (баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою, та у разі потреби додаткові гарантії у формі банківської гарантії або договору про відкриття кредитної лінії)

  66.

  Постачання природного газу за регульованим тарифом

   

  засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та установчих документів

  копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

  довідка про обсяги постачання природного газу, засвідчена підписом керівника суб’єкта господарювання

  баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою

  67.

  Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами 

  засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та установчих документів

  копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

  документи, що підтверджують наявність у суб’єкта матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання

   

   

  річні обсяги зберігання природного газу

   

   

  баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою”.

  _________________