• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  20 квітня 2005 р.  № 301

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про Державну
  службу з охорони прав на сорти рослин

  1.       Пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Держсортслужба та підпорядковані їй Український інститут експертизи сортів рослин, Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин, Державний центр Автономної Республіки Крим з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим, обласні державні центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші заклади експертизи, підприємства становлять державну систему охорони прав на сорти рослин”.

  2. У пункті 4:

  абзац третій доповнити словами “проведенням експертизи сортів рослин в Україні на наявність генетично модифікованих організмів, у тому числі під час сертифікації сортів рослин, що ввозяться або вивозяться”;

  в абзаці дев’ятому слова “Українською аграрною академією наук” замінити словами “Українською академією аграрних наук і Національним аграрним університетом”.

  3. У пункті 5:

  1) у підпункті 5 слова “патентів і сортів” замінити словами “прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин”;

  2) підпункт 6 доповнити словами і цифрами “та приймає спеціальні рішення відповідно до статті 23 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”;

  3) підпункт 7 викласти у такій редакції:

  “7) видає разові дозволи на ввезення насіння і садивного матеріалу не зареєстрованих в Україні сортів рослин (крім генетично модифікованих сортів рослин), у тому числі для наукових цілей та цілей державного випробування, а також документальні підтвердження на вивезення з України насіння і садивного матеріалу сортів рослин, які не є об’єктами інтелектуальної власності або вивозяться з дозволу власника прав на сорт”;

  4) підпункт 10 доповнити словами “післяреєстраційне вивчення сортів рослин, розмноження нових і перспективних сортів рослин”;

  5) доповнити пункт підпунктами 111, 271 – 276 такого змісту:

  “111) здійснює організаційно-технічне та інші види забезпечення діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин”;

  “271) затверджує чисельність працівників закладів експертизи, що належать до сфери її управління, та кошториси видатків цих закладів;

  272) визначає та затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи, розміри плати за проведення робіт, надання платних послуг закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин та здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням цих нормативів;

  273) сприяє формуванню та розвитку ринку сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності, налагоджує співробітництво у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними фінансовими організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, іноземними фізичними та юридичними особами, в тому числі з метою формування спеціалізованих фондів сприяння розвитку інтелектуальної власності на сорти рослин;

  274) сприяє розвитку ринкової інфраструктури у сфері цивільного обігу сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності та охорони прав на них;

  275) здійснює управління та контроль за виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу нових сортів рослин в обласних державних центрах експертизи сортів рослин та на сортодослідних станціях;

  276) забезпечує організацію та здійснення централізованих закупівель товарів, робіт і послуг для своєчасного проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин”;

  6) у підпункті 28:

  абзац “ґ” викласти у такій редакції:

  “ґ) у розробленні пропозицій щодо розподілу та використання коштів, що надходять для фінансування бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінагрополітики”;

  доповнити підпункт абзацами “д — є” такого змісту:

  “д) у наданні передбаченої законодавством підтримки у сфері охорони прав на сорти рослин, у тому числі шляхом залучення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій до виконання державних цільових програм і проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом;

  е) у розробленні разом з відповідними органами виконавчої влади нормативно-правових, регуляторних актів та іншої документації з питань оцінки вартості сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності та їх цивільного обігу;

  є) у розробленні відповідно до галузевих особливостей методичних рекомендацій з питань застосування положень (стандартів), інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової і статистичної звітності”.

  4. У підпунктах 1 та 4 пункту 6 слово “посадкового” замінити словами “насіння і садивного”.

   

  5. Пункт 7 викласти у такій редакції:

  “7. Посадові особи Держсортслужби, яким надано повноваження державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин, мають право:

  безперешкодно відвідувати об’єкти, де проводиться розмноження насіння і садивного матеріалу або його зберігання;

  складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин (стаття 255) і направляти їх на розгляд до державних насіннєвих інспекцій (стаття 1041) або до суду (стаття 512);

  давати обов’язкові для виконання суб’єктами насінництва та розсадництва вказівки щодо усунення порушень законодавства з охорони прав на сорти рослин та визначати строк усунення виявлених порушень;

  відбирати проби насіння і садивного матеріалу сортів рослин у суб’єктів насінництва та розсадництва з метою перевірки їх збереженості;

  перевіряти дотримання суб’єктами насінництва і розсадництва вимог закону щодо проведення сортової сертифікації та апробації насіння і садивного матеріалу, ведення насіннєвої документації та достовірність поданої державної статистичної звітності про сортові посіви”.

   

  __________________