• In English

 •  

   

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                                                                        від 6 квітня 2005 р.  № 263

   

   

  ПОРЯДОК

  проведення моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України

  та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

   

  1. Моніторинг результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (далі – моніторинг) проводиться з метою оцінки їх роботи із забезпечення соціально-економічного розвитку України.

   Досягнення мети передбачає:

  проведення аналізу відповідності напрямів розвитку національної економіки та соціальної сфери пріоритетам Програми діяльності Кабінету Міністрів України та його завданням на поточний рік;

  оцінку результатів діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади в розрізі галузей національної економіки та сфер діяльності.

  2. Для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку України в цілому, в розрізі галузей національної економіки та сфер діяльності, а також регіонів.

  3. Моніторинг проводиться на підставі даних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, що подаються згідно з додатками 1 – 3.

  4. Моніторинг проводиться:

  щомісяця   за основними показниками соціально-економічного розвитку України в цілому;

  щокварталу   за основними показниками в розрізі галузей національної економіки та сфер діяльності, а також регіонів.

  5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади подають Мінекономіки за підписом керівника дані для проведення моніторингу не пізніше ніж до 27 числа місяця, що настає за звітним періодом,  Мінфін подає такі дані не пізніше ніж до 29 числа.

  До зазначених даних додається аналітична довідка з обґрунтуванням факторів, що зумовили зміни в динаміці показників моніторингу або відхилення від планових (прогнозних) показників.

   

  6. Дані щодо реагування місцевих органів виконавчої влади на звернення громадян з відповідним обґрунтуванням Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські держадміністрації подають Мінекономіки щомісяця не пізніше ніж до 5 числа наступного періоду.

  7. Мінекономіки:

  забезпечує координацію та взаємодію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державнадміністрацій з питань проведення моніторингу;

  готує на основі даних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій узагальнену інформацію про результати проведення моніторингу та подає її Кабінетові Міністрів України.

   

  ___________________  Додаток 1
  до Порядку

   

  ПОКАЗНИКИ
  соціально-економічного розвитку України в цілому

   

  Найменування показника

  З початку

  Періодичність подання даних

  Строк

  Відповідальні за подання даних

  2004 року

  2005 року

  Індекс реального валового внутрішнього продукту (ВВП), відсотків

   

   

  щомісяця

  до 15 числа  наступного періоду

     Держкомстат

  Індекс споживчих цін, відсотків

   

   

  — “ —

  до 10 числа наступного періоду

  наступного періоду

  — “ —

  Темп зростання (зниження) інвестицій в основний капітал, відсотків

   

   

  щокварталу

   

  щороку

  на 42 день наступного періоду

  15 квітня наступного періоду

  — “ —

  Приріст прямих іноземних інвестицій, млн. доларів США

   

   

  щокварталу

  на 35 день наступного періоду

  — “ —

  Рівень виконання дохідної частини державного бюджету, відсотків річного плану

   

   

  щомісяця

  на 29 день наступного періоду

     Мінфін

  Рівень виконання видаткової частини  державного бюджету, відсотків річного плану

   

   

  — “ —

  —“—

  — “ —

  Дефіцит (профіцит) державного бюджету, відсотків ВВП

   

   

  щокварталу

  на 30 день наступного періоду

  — “ —

  Державний борг – усього, млн. гривень

   

   

  — “ —

  —“—

  — “ —

     у  тому числі зовнішній борг

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

     відсотків ВВП на кінець року

   

   

  щороку

  20 березня наступного періоду

  — “ —

  Частка витрат на фінансування науки за рахунок усіх джерел фінансування, відсотків  ВВП

     у тому числі  з державного бюджету

   

   

  щокварталу

  на 55 день наступного періоду

     Держкомстат

  Обсяг  наданих податкових пільг із сплати податків і зборів до бюджетів, млн. гривень

   

   

  — “ —

   

  щороку

  на 78 день наступного періоду

  на 93 день наступного періоду

  Державна податкова адміністрація

  Питома вага простроченої дебіторської заборгованості, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 45 день наступного періоду

     Держкомстат

  Питома вага простроченої кредиторської заборгованості, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Темп зростання (зниження) простроченої дебіторської заборгованості,  відсотків до початку року

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Темп зростання (зниження) простроченої кредиторської заборгованості, відсотків до початку року

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Питома вага збиткових підприємств, відсотків загальної кількості

   

   

  щокварталу

  на 75 день наступного періоду

  — “ —

  Рівень розрахунків за спожиті енергоносії, відсотків:

     електричну енергію

     газ

   

   

  щомісяця

  на 20 день наступного  періоду

     Мінпаливенерго

  Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати за спожиті енергоносії, відсотків до початку року:

     електричну енергію

     газ

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків

   

   

  — “ —

  на 38 день наступного періоду

     Держкомстат

  Темп зростання (зменшення) обсягу  імпорту товарів, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 38 день наступного періоду

     Держкомстат

  Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн. доларів США

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Індекс реальних наявних доходів населення, відсотків

   

   

  — “ —

  на 35 день наступного періоду

  — “ —

  Середньомісячна заробітна плата, гривень

   

   

  — “ —

  на 30 день наступного періоду

  — “ —

  Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Частка штатних працівників, якім своєчасно не виплачено заробітну плату, відсотків загальної кількості

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Співвідношення грошових витрат 10 відсотків найбільш та найменш забезпечених груп населення, разів

   

   

  щокварталу

  на 150 день наступного періоду

  — “ —

  Частка населення із середньодушовими сукупними витратами на місяць  менше  від законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Середній розмір пенсії за віком, гривень

   

   

  — “ —

  до 10 числа  наступного періоду

     Пенсійний фонд України

  Рівень безробіття населення, розрахований за методологією МОП, відсотків економічно активного населення у віці           15 – 70 років

   

   

  — “ —

  на 90 день наступного періоду

     Держкомстат

  Приріст (зменшення) зайнятих в офіційному секторі економіки на 1000 населення працездатного віку, відсотків

   

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Рівень працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, відсотків

   

   

  щороку

  8 лютого наступного періоду

     Держкомстат

  Кількість потерпілих від травматизму на виробництві, осіб

   

   

  щокварталу

  на 15 день наступного періоду

  Держнагляд-охоронпраці

  Приріст (зниження) населення, відсотків

   

   

  щомісяця

  на 44 день наступного періоду

     Держкомстат

  Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених

   

   

  щокварталу

  — “ —

  — “ —

  Кількість вперше зареєстрованих хворих на 100 тис. населення:

   

   

   

   

   

     туберкульоз

     ВІЛ-інфекція/СНІД

   

   

  — “ —

  до 15 числа наступного періоду

     МОЗ

     наркоманія

   

   

  кожного півріччя

  — “ —

  — “ —

  Темп зростання (зменшення)  введення в експлуатацію житла, відсотків

   

   

  щокварталу

  на 45 день наступного  періоду

     Держкомстат

  Кількість студентів з розрахунку на 10 тис. населення

   

   

  щороку

  8 лютого наступного періоду

  — “ —

  Кількість злочинів з розрахунку на 1000 населення

   

   

  щомісяця

  до 12 числа наступного періоду

     МВС

  Кількість прийнятих постанов (рішень) за наслідками розгляду  у судах протоколів про корупційні діяння

   

   

  щокварталу

  до 15 числа наступного періоду

  — “ —

   

   

  ________________________________  Додаток 2
  до Порядку

  показники

   соціально-економічного розвитку України в розрізі
  галузей економіки та сфер діяльності

   

  Найменування показника

  З початку

  Періодичність подання даних

  Строк

  Відповідальні за подання даних

  2004 року

  2005 року

  Сімейна політика

   

   

   

   

   

  Кількість сімей, що мають дітей, тисяч:

     одну дитину

     дві дитини

     троє і більше

   

   

  кожного півріччя

  на 180 день наступного  періоду

     Міністерство у справах молоді та спорту

  Кількість дитячих будинків сімейного типу, одиниць

    У них дітей, тис. осіб

   

   

  — “ —

  на 60 день наступного періоду

  — “ —

   

  Кількість дітей, оздоровлених  у дитячих оздоровчих закладах (таборах) в літній період, тис. осіб

   

   

  щороку

  — “ —

     Держкомстат

  Освіта і наука

   

   

   

   

   

  Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів з  державною мовою навчання, відсотків  загальної кількості

   

   

  — “ —

  10 жовтня  наступного періоду

     МОН

  Кількість дітей шкільного віку, які навчаються в  загальноосвітніх навчальних закладах, відсотків загальної кількості

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Рівень забезпечення учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, виданими українською мовою, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Частка працівників, що проводять наукові дослідження і розробки, відсотків загальної кількості зайнятого населення

   

   

  щокварталу

  на 55 день наступного  періоду

     Держкомстат

  Частка впроваджених наукових робіт із загального обсягу виконаних робіт, відсотків

   

   

  щороку

  25 квітня наступного періоду

  — “ —

  Охорона здоров’я

   

   

   

   

   

  Сумарний коефіцієнт народжуваності населення (середня кількість дітей, народжених жінкою за все життя)

   

   

  — “ —

  на 150 день наступного  періоду

  — “ —

  Кількість  дітей, охоплених профілактичними щепленнями, відсотків загальної кількості дітей

   

   

  — “ —

  до 1 березня наступного періоду

     МОЗ

  Правова політика

   

   

   

   

   

  Кількість виявлених осіб, що вчинили злочини (за кримінальними справами, розслідування яких закінчені)

   

   

  щокварталу

  до 12 числа наступного періоду

     МВС

  Завдано матеріальних збитків унаслідок скоєння злочинів у  сфері економічної діяльності, млн. гривень

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Відшкодовано матеріальних збитків унаслідок скоєння злочинів у сфері економічної діяльності, млн. гривень

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Кількість громадян, що безоплатно отримали правову допомогу

   

   

  — “ —

  до 30 числа наступного періоду

     Мін’юст

  Бюджетна політика

   

   

   

   

   

  Рівень виконання дохідної частини зведеного бюджету, відсотків річного плану

   

   

  — “ —

  на 29 день наступного  періоду

     Мінфін

  Рівень виконання дохідної частини місцевих бюджетів без трансфертів, відсотків річного плану

   

   

  — “ —

  на 45 день наступного періоду

  — “ —

  Дохідність облігацій внутрішньої державної позики, відсотків

   

   

  — “ —

  на 29 день наступного періоду

  — “ —

  Подолання бідності

   

   

   

   

   

  Середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, гривень

   

   

  щокварталу

  на 25 день наступного періоду

     Мінпраці

  Співвідношення мінімальної пенсії за віком із законодавчо встановленим прожитковим мінімумом, відсотків

   

   

  — “ —

  на 15 день наступного періоду

  — “ —

  Співвідношення мінімальної заробітної плати із законодавчо встановленим прожитковим мінімумом, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Частка працівників, що отримують заробітну плату менше від законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відсотків

   

   

  — “ —

  на 45 день наступного періоду

     Держкомстат

  Частка витрат на харчування у загальному обсязі споживчих грошових витрат домогосподарств, відсотків

   

   

  — “ —

  на 150 день наступного періоду

  — “ —

  Інтенсивність міграції за кордон,  у розрахунку на 1000 населення

   

   

  — “ —

  на 44 день наступного періоду

  — “ —

  Пенсійна реформа

   

   

   

   

   

  Кількість недержавних пенсійних фондів, внесених до Державного реєстру фінансових установ

   

   

  — “ —

  на 40 день наступного періоду

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових  послуг

  Борг із страхових внесків до Пенсійного фонду України ― усього,  млн. гривень

   

   

  — “ —

  на 10 день наступного періоду

     Пенсійний фонд України

     у тому числі недоїмка

   

   

   

   

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Регуляторна політика

   

   

   

   

   

  Кількість малих підприємств

  Фінансовий результат від звичайної діяльності до   оподаткування малих підприємств, млн. гривень

   

   

  щороку

  на 151 день наступного періоду

     Держкомстат

  Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами, млн. гривень

   

   

  щокварталу

  на 105 день наступного періоду

  — “ —

  Кількість суб’єктів господарювання, визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку:

     загальнодержавному

     регіональному

   

   

  — “ —

  на 29 день наступного періоду

  Антимонопольний комітет

  Підприємницька діяльність

   

   

   

   

   

  Темп зростання (зменшення) прибутку прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування , відсотків

   

   

  — “ —

  на 75 день наступного періоду

     Держкомстат

  Темп зростання (зменшення) втрат збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Надходження до загального фонду державного бюджету плати за оренду державного майна, млн. гривень

   

   

  — “ —

  на 15 день наступного періоду

     Фонд державного майна

  Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн. гривень.:

     державних підприємств

   

   

  — “ —

  30 квітня наступного періоду

  30 червня наступного періоду

  30 вересня наступного періоду

  30 грудня наступного періоду

     Мінекономіки

     акціонерних товариств

   

   

  щокварталу

  30 квітня наступного періоду

  30 червня наступного періоду

  30 вересня наступного періоду

  30 грудня наступного періоду

  Фонд державного майна

  Питома вага підприємств державної форми власності, які отримали чистий прибуток, відсотків загальної кількості підприємств державної форми власності

   

   

  — “ —

  на 75 день наступного періоду

     Держкомстат

  Промислово-інвестиційна політика та високі технології

   

   

   

   

   

  Індекс цін виробників промислової продукції, відсотків

   

   

  — “ —

  до 10 числа наступного періоду

  — “ —

  Темп зростання обсягу промислової продукції  ― усього, відсотків

     у тому числі за видами промислової діяльності

   

   

  — “ —

  на 15 день наступного   періоду

  — “ —

  Матеріаломісткість реалізованої промислової продукції, копійок на гривню

   

   

  — “ —

  на 75 день наступного періоду

  — “ —

  Енергоємність ВВП, кВт год. на гривню

   

   

  щороку

  30 грудня наступного періоду

  — “ —

  Індекс продуктивності праці в промисловості, відсотків

   

   

  щокварталу

  на 28 день наступного періоду

  — “ —

  Частка промислових підприємств, які займалися інноваційною діяльністю,  відсотків загальної кількості

   

   

  — “ —

  на 25 день наступного періоду

  — “ —

  Питома вага реалізованої інноваційної продукції  в зальному обсязі реалізованої продукції, відсотків

   

   

  щокварталу

  на 25 день наступного періоду

     Держкомстат

  Темпи зростання обсягів перевезення вантажів усіма видами транспорту, відсотків

   

   

  — “ —

  на 20 день наступного періоду

  — “ —

  Темпи зростання обсягів  вантажообороту усіма видами транспорту, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Темпи зростання обсягу продукції, реалізованої підприємствами технологічних парків, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

     МОН

  Обсяг наданих послуг зв’язку на одну особу, гривень

   

   

  — “ —

  на 25 день наступного періоду

     Держкомстат

  Кількість телефонів на 100 осіб, штук

   

   

  — “ —

  на 35 день наступного періоду

  — “ —

  Кількість абонентів стільникового зв’язку на 100 осіб

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Кількість користувачів Інтернет

   

   

  щороку

  на 45 день наступного періоду

     Мінтрансзв’язку

  Аграрна політика

   

   

   

   

   

  Темпи зростання (зниження) обсягів валової продукції сільського господарства, відсотків

   

   

  щокварталу

  до 20 числа наступного періоду

     Держкомстат

  Поголів’я худоби і птиці на кінець періоду,  відсотків

     великої рогатої худоби

     свиней

     птиці

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Рівень внесення плати за оренду земельних ділянок, відсотків

   

   

  — “ —

  на 25 день  наступного періоду

     Мінагрополітики

  Видано державних актів на право власності на земельну ділянку, відсотків кількості власників сертифікатів

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Темп зростання продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах, відсотків

   

   

  щороку

  20 липня наступного періоду

     Держкомстат

  Біржова торгівля сільськогосподарською продукцією:

   обсяг продукції за укладеними внутрішніми контрактами,   тис. тонн;

     обсяг  продукції за  укладеними зовнішніми контрактами,   тис. тонн

   

   

  щокварталу

  на 25 день наступного періоду

     Мінагрополітики

  Стан кредитування сільськогосподарських підприємств на компенсаційних засадах:

     отримано кредитів, млн. гривень;

     розмір ставки за користування кредитами, відсотків

     рівень повернення кредитів, відсотків

   

   

  — “ —

  до 12 числа наступного періоду

     — “ —

  Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства, відсотків

   

   

  щороку

  на 155 день наступного періоду

     Держкомстат

  Питома вага збиткових підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства, відсотків загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Енергетика та ресурсозбереження, екологія

   

   

   

   

   

  Обсяги транзиту природного газу, млрд. куб. метрів

   

   

  щокварталу

  на 10 день наступного  періоду

     Мінпаливенерго

  Обсяги поставки та переробки нафти, тис. тонн

   

   

  — “ —

  на 25 день наступного періоду

  — “ —

  Питома вага власних паливно-енергетичних ресурсів у загальному обсязі споживання, відсотків

   

   

  — “ —

  на 10 день наступного періоду

  — “ —

  Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення, відсотків

   

   

  щокварталу

  березень наступного періоду

  травень наступного періоду

  серпень наступного періоду

  листопад наступного періоду

     Держкомстат

  Житлово-комунальне господарство і торгівля

   

   

   

   

   

  Рівень відшкодування планових збитків підприємств від наданих послуг, ціни (тарифи) на які затверджені органами місцевого самоврядування, відсотків:

     водопровідно-каналізаційне господарство

     комунальна теплоенергетика

     житлове господарство

   

   

  — “ —

  на 45 день наступного періоду

    Держжитло-     комунгосп

  Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків

   

   

  — “ —

  на 30 день наступного періоду

     Держкомстат

  Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі,  відсотків

   

   

  — “ —

  на 20 день наступного періоду

  — “ —

  Податкова політика

   

   

   

   

   

  Приріст (зменшення) податкового боргу за  зобов’язаннями платників (без урахування податкового боргу платників, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або прийнято рішення суду про зупинення стягнення податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів) до початку року,  млн. гривень

   

   

  — “ —

  на 15 день наступного періоду

  Державна податкова адміністрація

  Надходження до бюджету податків і зборів  – усього, млн. гривень

  у тому числі ті,  що контролюються:

     митними органами

     податковими органами

   

   

  щокварталу

  на 40 день наступного періоду

     Держказначейство

  Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що користуються пільгами з оподаткування, за видами податків

   

   

  — “ —

   

  щороку

  на 78 день наступного періоду

  на 93 день наступного періоду

  Державна податкова адміністрація

  Фінансові та фондові ринки

   

   

   

   

   

  Кількість страховиків, що здійснюють страхування життя

   

   

  щокварталу

  на 40 день наступного періоду

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  Кількість та обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів за їх видами

   

   

  — “ —

  до 15 числа наступного періоду

     Державна комісія з  цінних паперів та фондового ринку

  Обсяг угод, укладених  на ринку цінних паперів – усього,  млн. гривень

   

   

  — “ —

  на 50 день наступного періоду

  — “ —

  у тому числі  за участю організаторів торгівлі цінними паперами, млн. гривень

   

   

  — “ —

  на 40 день наступного періоду

  — “ —

  Інститути спільного інвестування:

     кількість

     вартість чистих активів, млн. гривень

   

   

  — “ —

  на 45 день наступного періоду

  — “ —

  Зовнішньоекономічна діяльність

   

   

   

   

   

  Темп зростання обсягу експорту товарів та послуг, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

     Держкомстат

  Темп зростання  обсягу  імпорту товарів та послуг, відсотків

   

   

  щокварталу

  на 45 день наступного періоду

     Держкомстат

  Сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами, млн. доларів США

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Частка країн СНД у загальному обсязі експорту товарів та послуг, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Частка країн ЄС у загальному обсязі експорту товарів та послуг, відсотків

   

   

   

   

   

  Частка країн СНД у загальному обсязі імпорту товарів та послуг, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

  Частка країн ЄС у загальному обсязі імпорту товарів та послуг, відсотків

   

   

  — “ —

  — “ —

  — “ —

   

   

  __________________________________

     Додаток 3
  до Порядку

  ПОКАЗНИКИ
  соціально-економічного розвитку регіонів

  Найменування показника

  Відповідальні за подання даних

   

  Показники, що характеризують окремі сфери діяльності

   

  Інвестиційна та інноваційна активність

   

  Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків

      Держкомстат

   

  Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій в основний капітал, відсотків

  —“—

   

  Темп зростання (зменшення) обсягів введення в експлуатацію житла, відсотків

  —“—

   

  Темп зростання (зменшення) кількості підприємств, які сертифікували власну систему якості на відповідність державному стандарту            ІSO 9001- 2001, відсотків

     Держспоживстандарт

   

  Робочі місця

   

  Приріст (зменшення) зайнятих в офіційному секторі економіки на 1000 осіб працездатного віку, відсотків

     Держкомстат

  Бюджетний та фінансовий результат

  Темп зростання (зменшення) надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, відсотків

  Державна податкова  адміністрація

  Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів без трансфертів на одну особу, відсотків

     Мінфін

  Темп зростання (зменшення) прибутку прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків

     Держкомстат

  Темп зростання (зменшення) втрат збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків

  —“—

  Оплата праці та розвиток споживчого ринку

   

  Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати, відсотків

     Держкомстат

   

  Частка працівників, що отримують заробітну плату менше від законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відсотків

  —“—

   

  Частка штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, відсотків

  —“—

   

  Темп зростання (зменшення) кількості сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків

  —“—

   

  Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків

  —“—

   

  Темп зростання (зменшення) обсягу наданих послуг, відсотків

  —“—

   

  Безпека життя

   

  Темп зростання (зменшення) кількості зареєстрованих злочинів, відсотків

  Держкомстат

   

  Темп зростання (зменшення) викидів шкідливих речовин в атмосферу  від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на один кв. кілометр території, відсотків

  —“—

   

  Платіжна дисципліна

   

  Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, відсотків

  —“—

   

  Темп зростання (зменшення) податкового боргу за  зобов’язаннями платників (без урахування податкового боргу платників, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або прийнято рішення суду про зупинення стягнення податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів),  відсотків

  Державна податкова адміністрація

   

  Показники аналізу реагування місцевими
  органами виконавчої влади на звернення громадян

   

  Темп зростання (зменшення) кількості відповідей на звернення громадян, наданих з порушенням встановленого законодавством строку, відсотків

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

   

  Темп зростання (зменшення) кількості повторних звернень громадян, відсотків

  —“—

   

   

   

  ________________________