• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 квітня 2005 р. № 234

  ПОРЯДОК
  проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави
  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (далі — підприємства).

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  інформаційне повідомлення — оголошення про проведення конкурсного відбору керівника підприємства;

  заява на участь у конкурсному відборі — документ, що містить відомості про претендента, іншу інформацію, зазначену в інформаційному повідомленні, та пропозиції претендента;

  претендент — фізична особа, яка подала заяву на участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи;

  конкурсна пропозиція — документи, що містять пропозиції претендента щодо результатів управління;

  підтвердні документи – документи, які подаються претендентом у запечатаному пакеті для підтвердження задоволення вимог, установлених умовами конкурсного відбору;

  учасник конкурсного відбору — претендент, допущений до участі у конкурсному відборі.

  3. Конкурсний відбір керівників підприємств, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, проводить постійно діюча комісія (далі — комісія).

  До складу комісії входить Прем’єр-міністр України (голова комісії), Міністр економіки та з питань європейської інтеграції (заступник голови комісії), Міністр фінансів (заступник голови комісії), Міністр юстиції, Голова Фонду державного майна, міністр або керівник іншого органу виконавчої влади, відповідального за реалізацію державної політики у відповідній сфері, а також Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обл(міськ)держадміністрації відповідно до місця знаходження підприємства.

  Персональний склад комісії затверджується її головою.

  Конкурсний відбір керівників підприємств, не включених до визначеного Кабінетом Міністрів України переліку, проводять комісії, що утворюються міністрами або керівниками інших органів виконавчої влади, відповідальних за реалізацію державної політики у відповідній сфері, до складу яких обов’язково входить представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим або обл(міськ)держадміністрації відповідно до місця знаходження підприємства.

  4. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника відповідного підприємства (далі — конкурсний відбір) є рішення комісії.

  5. Підготовка і проведення конкурсного відбору здійснюється комісією.

  Комісія:

  забезпечує опублікування інформаційного повідомлення;

  розробляє і затверджує вимоги до претендентів;

  розробляє і затверджує завдання з управління підприємством;

  забезпечує опублікування результатів конкурсного відбору;

  забезпечує зберігання документів, поданих претендентами, до завершення конкурсного відбору;

  виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Порядку.

  6. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної чисельності її членів.

  На засідання комісії запрошуються голова профільного комітету, керівники фракцій і груп Верховної Ради України.

  7. Інформаційне повідомлення публікується у засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої (за місцем знаходження державного підприємства) сфери розповсюдження у 10-денний строк після його прийняття.

  8. В інформаційному повідомленні зазначається:

  дата проведення конкурсного відбору;

  найменування, місцезнаходження і основні технічні та фінансові характеристики підприємства;

  вимоги до претендента;

  перелік спеціальних вимог до управління підприємством, а також показників стосовно результатів управління;

  кінцевий строк подання заяви на участь у конкурсному відборі та інших необхідних документів;

  час і місце проведення конкурсного відбору;

  адреса, за якою приймаються заява на участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи, телефон для довідок;

  інформація про існуючі обтяження щодо майна підприємства;

  інша інформація (за рішенням комісії).

  9. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 60 календарних днів. Датою початку вважається дата засідання комісії, на якому розглядаються заяви претендентів та підтвердні документи.

  10. Датою завершення конкурсного відбору є дата прийняття рішення про затвердження його результатів, яке оформлюється протоколом комісії.

  Підготовка до проведення конкурсного відбору

  11. Комісія приймає заяви на участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи протягом 30 днів після опублікування інформаційного повідомлення.

  12. Для участі у конкурсному відборі претендент подає комісії відповідну заяву та підтвердні документи.

  13. До підтвердних документів належать:

  перелік документів, поданих претендентом;

  нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу претендента;

  заповнений листок обліку кадрів;

  інформація про досвід успішної роботи з управління підприємствами або аналогічної діяльності;

  довідка про відсутність або наявність у особи судимості;

  медична довідка про стан здоров’я;

  письмова заява про відсутність обставин, які перешкоджатимуть об’єктивному виконанню претендентом обов’язків керівника підприємства, або зобов’язання щодо усунення таких обставин у разі визначення переможцем конкурсного відбору;

  рекомендації.

  14. Відповідальність за достовірність підтвердних документів несе претендент.

  15. Поданий претендентом пакет з підтвердними документами розкривається під час засідання комісії з розгляду підтвердних документів.

  16. Запис про подання заяви на участь у конкурсному відборі та підтвердних документів вноситься до книги реєстрації, яка ведеться комісією.

  17. До книги реєстрації вносяться такі відомості про претендента:

  реєстраційний номер заяви на участь у конкурсному відборі;

  прізвище, ім’я, по батькові претендента та місце його проживання;

  дата і час внесення відомостей;

  прізвище, ім’я, по батькові особи, яка зробила відповідний запис.

  18. Для претендента є обов’язковою наявність вищої освіти за відповідною спеціальністю і досвіду успішної роботи у відповідній сфері діяльності не менше ніж три роки.

  19. До участі у конкурсному відборі не допускаються особи, які мають конфлікт інтересів стосовно майна, що передається в управління керівнику підприємства, який не може бути усунений у разі визначення претендента переможцем.

  Проведення конкурсного відбору

  20. Конкурсний відбір проводиться у два етапи.

  21. Обов’язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість. Розкриття пакетів, поданих претендентами, та оголошення переможця конкурсного відбору відбувається в присутності представників телебачення та інших засобів масової інформації.

  22. На першому етапі розглядаються заяви на участь у конкурсному відборі та підтвердні документи і приймається рішення щодо їх відповідності умовам участі у конкурсному відборі. У разі прийняття рішення про відповідність документів проводиться реєстрація претендента як учасника конкурсного відбору.

  23. Претендент не може бути зареєстрований як учасник конкурсного відбору, якщо подана ним заява та інші необхідні документи не відповідають вимогам, передбаченим пунктами 13 і 14, а також у разі невідповідності вимогам пунктів 19 і 20 цього Порядку.

  24. Особам, які визначені комісією учасниками конкурсного відбору, видаються затверджені комісією завдання стосовно очікуваних результатів управління підприємством (далі — завдання).

  25. Учасники конкурсного відбору мають право на ознайомлення з інформацією про фінансово-економічне становище підприємства, на призначення керівником якого вони претендують, у строки та в порядку, визначені комісією.

  26. Пакети з конкурсними пропозиціями приймаються комісією з дня видачі завдання. Прийом конкурсних пропозицій закінчується за день до початку засідання комісії з розгляду конкурсних пропозицій, але не раніше ніж за 20 днів з дати видачі претендентам завдань стосовно очікуваних результатів управління підприємством. Зміст пакетів не розголошується до засідання комісії з розгляду конкурсних пропозицій.

  27. Конкурсна пропозиція містить:

  1) проект бізнес-плану підприємства, який в обов’язковому порядку включає фінансовий план, підтверджений висновком незалежного аудитора (аудиторської фірми). У бізнес-плані передбачаються:

  заходи з поліпшення техніко-економічних характеристик підприємства;

  обсяги щомісячних надходжень до бюджетів;

  заходи з капіталізації доходів, які передбачається одержати від управління державним майном;

  2) зобов’язання щодо ефективного використання та збереження майна підприємства;

  3) зобов’язання щодо збереження робочих місць, забезпечення виплати заробітної плати працівникам та ліквідації її заборгованості (у разі наявності);

  4) розмір винагороди, яку очікує одержати учасник конкурсного відбору за виконання функцій з управління підприємством, та умови її виплати;

  5) інші зобов’язання.

  28. На другому етапі конкурсного відбору розкриваються пакети з конкурсними пропозиціями. Конкурсні пропозиції учасників розглядаються комісією на закритому засіданні. Комісія може прийняти рішення про заслухання відповідних пояснень учасника конкурсного відбору.

  Результати конкурсного відбору з коментаріями щодо рішення комісії оголошуються на її засіданні з дотриманням процедур, передбачених пунктом 21 цього Порядку.

  29. Засідання комісії оформлюються протоколами.

  30. Переможцем конкурсного відбору визначається особа, яка подала фінансові пропозиції, визнані комісією кращими.

  Основним критерієм визначення переможця конкурсного відбору є різниця між величинами запропонованих учасником обсягів чистого прибутку підприємства та винагороди за виконання завдання з його управління.

  31. Переможець конкурсного відбору оголошується після закінчення другого етапу за результатами голосування.

  32. Комісія може визнати, що подані усіма претендентами конкурсні пропозиції не відповідають умовам проведення конкурсного відбору та завданням або не забезпечують належної ефективності управління підприємством. У такому разі переможець конкурсного відбору не оголошується, а приймається рішення про проведення повторного конкурсного відбору.

  _______________________