• In English

 •            

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 12 березня 2005 р. №63-р

   

   

   

   

   

  ПЛАН

  підготовки для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України

  найважливіших питань формування та реалізації державної політики

  у першому півріччі 2005 року

   


  п/п

  Питання, що потребує вирішення

  Стислий виклад суті проблеми,
  що потребує розв`язання

  Відповідальні
  за підготовку матеріалів

  Строк подання матеріалів до
  Кабінету Міні-стрів України

  1.             

  Про збільшення обсягів виробництва м’яса

   

  На ринку продукції тваринництва склалася напружена ситуація внаслідок збитковості вирощування тварин та зменшення їх поголів’я у сільському господарстві і, відповідно, зменшення обсягів вітчизняного виробництва м’яса. Зріс обсяг неконтрольованого імпорту м`яса через спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку, що певною мірою дестабілізує ситуацію на внутрішньому ринку

  Мінагрополітики
  (інд. 22)

  30 березня

  2.             

  Про прискорення впровадження вітчизняних технологій виробництва біопалива

  Погіршується стан навколишнього природного середовища. Постійно зростає потреба у пальному. Не використовується наявна в Україні база для виробництва нових видів палива

  Мінагрополітики
  (інд. 22)

  30 березня

  3.             

  Про підвищення ефективності управління корпоративними правами держави у сфері паливно-енергетичного комплексу

  Недосконала система управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Не проводиться єдина технічна, фінансова та інвестиційна політика у цій галузі

  Мінпаливенерго
  (інд. 37)

  30 березня

  4.             

  Про нову стратегію приватизації державного майна

  Недостатньо прозорий механізм приватизації та недосконала законодавча база з питань продажу державного майна. Низька якість роботи з передприватизаційної підготовки підприємств

  Фонд державного майна
  (інд. 25)

  30 березня

  5.             

  Про створення єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно

  Існує складна різновідомча структура реєстрації прав на нерухоме майно. Не створено єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень. Процедура реєстрації прав на нерухоме майно
  та порядок отримання відповідної інформації не відповідають інтересам громадян

  Держкомзем
  (інд. 22)

  30 березня

  6.             

  Про розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

  Стан автомобільних доріг не відповідає сучасним вимогам. Недосконала система управління цими дорогами. Не розвинута мережа автомобільних доріг міжнародних транспортних коридорів

  Мінтрансзв’язку
  (інд. 21)

  30 березня

   

  7.             

  Про посилення охорони інтелектуальної власності

  Порушуються авторське право і суміжні права під час виробництва та переміщення через митний кордон дисків для лазерних систем зчитування, на яких зафіксовано об’єкти таких прав

  МОН
  (інд. 28)

  30 березня

  8.             

  Про забезпечення захисту  прав інвесторів

  Не повною мірою забезпечується захист інтересів акціонерів, кредиторів, працівників і держави як акціонера у сфері корпоративного управління. Недосконала законодавча база у цій сфері

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  (інд. 34)

  30 березня

   

  9.             

  Про підтримку національної кінематографії

  Відсутній державний протекціонізм у питаннях національної кінематографії та розвитку кіноіндустрії

  Мінкультури
  (інд. 28)

  31 березня

  10.          

  Про удосконалення системи субсиду­вання та кредитування будівництва і придбання житла

  Не створені сприятливі умови для забезпечення житлом молодих сімей, працівників бюджетної сфери та окремих соціально незахищених катего­рій громадян. Потребує удосконалення інноваційний механізм субсиду­вання та кредитування будівництва і придбання житла

  Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
  (інд. 28)

  31 березня

  11.          

  Про підвищення рівня життя селян

   

  Занепад соціальної сфери села та інфраструктури сільських населених пунктів. Високий рівень безробіття у сільській місцевості. Поглиблення демографічної кризи

   

  Мінагрополітики
  (інд. 22)

  12 квітня

  12.          

  Про реформування і розвиток житлово-комунального господарства

  Відсутнє конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг. Низька інвестиційна  привабливість цієї галузі

   

  Держжитло-комунгосп
  (інд. 2
  1)

  25 квітня

  13.          

  Про підвищення ефективності діяльності авіаційного транспорту

  Не забезпечується зростання обсягів  перевезення авіаційним транспортом пасажирів та вантажів. Немає конкурентоспроможного національного авіаперевізника. Не відповідає міжнародним вимогам організація безпеки  аеронавігації

  Мінтрансзв’язку
  (інд. 21)

  28 квітня

  14.          

  Про підтримку національного книговидання

  Національне книговидання перебуває у критичному стані. Відсутній державний протекціонізм у цій сфері

  Держкомтеле-радіо
  (інд.
  51)

  28 квітня

  15.          

  Про впровадження новітніх інформаційних технологій  Недостатня організація надання інформаційних, юридичних, фінансових та інших послуг юридичним і фізичним особам з використанням  мережі Інтернет

  Мінтрансзв’язку
  (інд. 49)

  29 квітня

  16.          

  Про розвиток страхового ринку

  Недостатньо розвинуто внутрішній страховий ринок. Не визначений єдиний підхід до оподаткування прибутку страховиків та суб’єктів господарювання.  Не впорядкована діяльність страхових посередників

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
  (інд. 3
  4)

   

  29 квітня

  17.          

  Про перспективи вітчизняного виробництва важкої води

  Не використовуються наявні потужності з виробництва важкої води

  Мінпромполітики
  (інд. 21)

  29 квітня

  18.          

  Про державну політику щодо підтримки винахідницької діяльності

  Відсутні сприятливі умови для розвитку винахідницької діяльності, новітніх технологій, виробництва конкурентоспроможної продукції, просування її на нові ринки збуту

  МОН
  (інд. 28)

  4 травня

  19.          

  Про забезпечення переходу України на засади сталого розвитку

  Не створені соціально-економічні умови для переходу держави на засади сталого розвитку

  Мінприроди
  (інд. 33)

  10 травня

  20.          

  Про запровадження інституту сімейного лікаря

  Необхідна підготовка фахівців із спеціальності “загальна практика/сімейна медицина”.
  Недосконала мережа закладів охорони здоров’я у сільській місцевості

  МОЗ
  (інд. 28)

  16 травня

  21.          

  Про розвиток курортів

   

  Негативні наслідки тіньової приватизації санаторно-курортних, оздоровчих, дитячих закладів та земель курортно-рекреаційного призначення

  Держтурадмі-ністрація
  (інд. 28)

  16 травня

  22.          

  Про поводження з радіоактивними відходами

  Не створена загальнодержавна система поводження з радіоактивними відходами. Не удосконалений механізм фінансування витрат, пов’язаних  із збиранням, переробкою, зберіганням і захороненням радіоактивних відходів

   

  Держатом-регулювання
  (інд. 33)

  16 травня

  23.          

  Про підвищення ефективності роботи залізничного транспорту

  Значний знос активної частини основних фондів. Недостатній рівень впровадження нових технологій перевезень

  Мінтрансзв’язку
  (інд. 21)

  23 травня

  24.          

  Про державну політику стосовно повернення національної спадщини, що перебуває за кордоном

  Не запровадженні єдині підходи до вирішення питань повернення архівних документів та документів національної історико-культурної спад­щини, що перебувають за кордоном

  Держкомархів
  (інд. 51)

  30 травня

  25.          

  Про збереження та використання нерухомих об’єктів культурної спадщини

  Незадовільний стан збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини. Не розвивається пам’яткоохоронна справа

  Держбуд
  (інд. 21)

  30 травня

   

  26.          

  Про запровадження громадського моніторингу ефективності роботи органів виконавчої влади

  Недосконала система громадського контролю діяльності органів виконавчої влади

  Мін’юст
  (інд. 5
  1)

  31 травня

  27.          

  Про розвиток внутрішнього ринку енергетичного вугілля

  Відсутній прозорий і ефективний ринок енергетичного вугілля

  Мінпаливенерго
  (інд. 37)

  1 червня

  28.          

  Про підвищення рівня медичного обслуговування населення

  Неефективна державна політика щодо запобігання інвалідності та смертності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

   

   

  МОЗ
  (інд. 28)

   

  1 червня

  29.          

  Про створення суспільного мовлення

  Не визначені концептуальні  засади створення суспільного телерадіомовлення

  Держком-телерадіо
  (інд. 51)

  1 червня

  30.          

  Про політику в галузі реклами

  Недостатня пропаганда урядової політики, зокрема щодо поліпшення добробуту людей. Відсутня державна підтримка соціальної реклами

  Держспожив-стандарт
  (інд. 28)

  1 червня

  31.          

  Про удосконалення системи  пунктів пропуску через державний кордон

  Не створені належні умови перетинання державного кордону. Недосконала система пунктів пропуску через державний кордон

  Держприкордон-служба
  (інд. 31)

  6 червня

  32.          

  Про реформування системи надрокористування

  Не відповідає ринковим засадам стратегія розвитку та реформування системи управління у сфері надрокористування та геологічної діяльності

   

  Мінприроди
  (інд. 33)

  10 червня

  33.          

  Про розвиток сільськогосподарського машинобудування

  Підприємства агропромислового комплексу не забезпечені сучасною вітчизняною сільськогосподарською технікою

  Мінпромполітики
  (інд. 29)

  15 червня

  34.          

  Про підвищення ефективності функціонування оборонно-
  промислового комплексу

  Відсутні умови для створення сучасних технологій виготовлення нового озброєння та військової техніки

  Мінпромполітики
  (інд. 29)

  15 червня

  35.          

  Про розвиток машинобудування

  Неефективно використовуються наявні потужності машинобудівного комплексу та не визначена перспектива їх подальшого використання. Низька конкурентоспроможність виробництва

  Мінпромполітики
  (інд. 29)

  15 червня

  36.          

  Про проведення єдиної політики розвитку наукоємних технологій

  Не визначені пріоритетні напрями розвитку нових технологій на найближчі роки та перспективу. Не створено спеціального фонду фінансових ресурсів для розвитку високих наукоємних технологій

  Мінпромполітики
  (інд. 21)

  24 червня

  37.          

  Про зайнятість населення

  Незадовільне регулювання ринку праці. Недостатній рівень соціального захисту безробітних

  Мінпраці
  (інд. 26)

  24 червня

  38.          

  Про підвищення ефективності роботи морського і річкового транспорту

  Існуюча структура державного управління морським і річковим транспортом не відповідає міжнародним вимогам. Застарілий склад флоту державних судноплавних компаній. Не створено національну систему пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України. Недостатнє технічне забезпечення виконання криголамних операцій у цій зоні

  Мінтрансзв’язку
  (інд. 21)

  27 червня

  39.          

  Про раціональне використання земель оборони

  У віданні Збройних Сил та інших військових формувань знаходиться значна частина земель, яка не використовується за призначенням.
  Не визначена перспектива використання таких земель

  Держкомзем
  (інд. 22)

  27 червня

  40.          

  Про розвиток інформаційного суспільства

  Не створено єдиний інформаційний простір. Не визначено фундаментальні засади національної інформаційної  політики. Низький рівень інтеграції суб’єктів інформаційної діяльності до світового інформаційного простору

  Держком-телерадіо
  (інд. 51)

  30 червня

   

   

  ___________________________

   

  Примітка. Матеріали з питань, передбачених цим планом, готуються за Методикою підготовки доповідної записки Кабінетові Міністрів України (з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері), розробленою Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

   

  __________________________________