• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 березня 2005 р.  № 176

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Раду імпортерів при Кабінеті Міністрів України

  1. Рада імпортерів при Кабінеті Міністрів України (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

  2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Ради є:

  підготовка рекомендацій щодо формування економічної політики держави у сфері здійснення імпортних операцій;

  участь у проведенні експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань імпорту товарів (робіт, послуг) та запобігання недобросовісній конкуренції на внутрішньому ринку, що розглядаються Кабінетом Міністрів України;

  розроблення пропозицій стосовно удосконалення митних процедур;

  підготовка рекомендацій щодо забезпечення розвитку системи сертифікації товарів, що імпортуються, та інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

  сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади та суб’єктів господарської діяльності у сфері здійснення імпортних операцій.

  4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

  залучати для розгляду питань, пов’язаних з її діяльністю, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

  запитувати в установленому порядку у центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності статистичні дані та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії;

  організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, симпозіумів, нарад та інших заходів з питань економічної політики держави у сфері здійснення імпортних операцій;

  подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

  5. Склад Ради формується з числа підприємців за їх згодою.

  Керівництво роботою Ради здійснює її голова.

  Голова Ради та його заступник обираються Радою з числа її членів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

  Голова має право вносити зміни до складу Ради.

  6. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з планами або за рішенням голови Ради, а у разі його відсутності — заступника голови.

  7. Плани роботи Ради затверджуються її головою.

  Порядок денний чергового засідання Ради формується за пропозиціями її членів.

  8. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

  Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує головуючий.

  Примірники протоколу розсилаються всім членам Ради, а також Кабінетові Міністрів України у десятиденний строк після проведення засідання.

  9. Інформаційне забезпечення роботи Ради здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

  ___________________