• In English

 •  

  Додаток 1

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 3 березня 2005 р. № 175

   

   

  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

  Першого віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністрів України

   

  1. Перший віце-прем’єр-міністр і віце-прем’єр-міністри України забезпечують виконання покладених на них завдань відповідно до розподілу функціональних повноважень та:

  забезпечують виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, проведення внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах діяльності шляхом визначення її пріоритетів, установлення контролю за реалізацією політики, здійснення інших повноважень Кабінету Міністрів України;

  забезпечують розроблення проектів урядових рішень відповідно до стратегії державної політики, розгляд та узгодження проектів нормативно-правових актів у відповідних сферах діяльності;

  відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного цих засідань. У разі подання на розгляд Кабінету Міністрів України не узгоджених в установленому порядку проектів рішень забезпечують врегулювання розбіжностей шляхом проведення консультацій і нарад за участю заінтересованих осіб;

  забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також поточну діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

  беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України і Кабінетом Міністрів України, у засіданнях колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

   за дорученням Прем’єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з Верховною Радою України,  іншими органами і організаціями в Україні та за її межами;

  ведуть переговори і підписують в установленому порядку міжнародні договори згідно з наданими повноваженнями;

  представляють у Кабінеті Міністрів України питання окремих центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України;

  співпрацюють з іншими членами Кабінету Міністрів України;

   забезпечують організацію співробітництва з органами місцевого самоврядування, їх добровільними об’єднаннями, а також установлення контролю за роботою місцевих органів виконавчої влади;

  здійснюють керівництво відповідними консультативними і дорадчими органами (комісіями, радами тощо).

  Робота Першого віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністрів України здійснюється за щотижневими графіками, які передбачають їх участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, у роботі утворюваних Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України органів, міжнародних заходах, нарадах тощо.

  Перший віце-прем’єр-міністр і віце-прем’єр-міністри України мають право:

  вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

  створювати в разі потреби консультативні і дорадчі органи для розгляду окремих питань, що належать до їх компетенції, та ліквідувати такі органи;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх компетенції;

  давати письмові доручення керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших підвідомчих Кабінетові Міністрів України органів, установ та організацій;

  отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для їх роботи інформацію.

   2. Перший віце-прем’єр-міністр України:

  виконує обов’язки Прем’єр-міністра України у разі його відсутності;

  спрямовує та координує роботу з підготовки та виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

  забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України;

  розглядає та сприяє врегулюванню розбіжностей, що виникають у процесі формування державної економічної, промислової, аграрної, бюджетної, податкової, цінової, інвестиційної, регуляторної політики, державної політики у паливно-енергетичному комплексі та на транспорті, у сфері використання і охорони природних ресурсів та екологічної безпеки;

  координує в межах своїх повноважень роботу, пов’язану з вирішенням питань щодо управління об’єктами державної власності та проведення їх приватизації;

  співпрацює з міністрами у питаннях оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності;

  координує діяльність української частини міжурядових рад, комітетів та змішаних комісій;

  забезпечує в межах своїх повноважень зв’язок Кабінету Міністрів України з Національним банком, відкритими акціонерними товариствами “Державний ощадний банк” і “Укрексімбанк”, іншими банками, Торгово-промисловою палатою, фондовими та валютними біржами.

   3. Віце-прем’єр-міністр України (питання європейської інтеграції):

  організовує і координує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з формування і реалізації державної політики з питань інтеграції України до ЄС, а також співробітництва з країнами – членами ЄС;

  координує проведення аналізу ефективності євроінтеграційної політики України, результатів діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на створення передумов для набуття Україною членства в ЄС;

  вживає заходів для розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення вступу України до СОТ;

  сприяє послідовній адаптації законодавства України до законодавства ЄС, проведення системного моніторингу результатів цієї роботи;

  організовує проведення аналізу практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, підготовку пропозицій стосовно удосконалення цього законодавства. Розглядає та врегульовує розбіжності у разі виявлення невідповідності проекту акта acquis communautaire, а за необхідності його прийняття організовує роботу для підготовки достатнього обґрунтування  з визначенням конкретного строку дії акта;

  сприяє проведенню державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в національну економіку;

  координує діяльність з питань залучення та використання міжнародної технічної допомоги;

  організовує роботу щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

  розглядає та сприяє врегулюванню розбіжностей у процесі формування та реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

  координує діяльність, пов’язану із створенням ефективної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції;

  співпрацює з Представництвом України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі);

  організовує роботу щодо інформування суспільства про стан реалізації євроінтеграційної політики, забезпечення широкої підтримки громадськістю європейського вибору України.

   4. Віце-прем’єр-міністр України (питання адміністративної та адміністративно-територіальної реформи):

  забезпечує формування і реалізацію державної політики щодо проведення в Україні адміністративної реформи, спрямованої на ефективне функціонування органів виконавчої влади, реформування системи державної служби, розвитку місцевого самоврядування, поліпшення якості адміністративних послуг;

  організовує та координує роботу з проведення адміністративної реформи державними органами, забезпечує узгодженість та послідовність відповідних заходів;

  забезпечує розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів, необхідних для проведення адміністративної реформи;

  організовує проведення експертизи та підготовку висновків до проектів нормативно-правових актів, що стосуються здійснення повноважень і організації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  функціонування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

  сприяє запровадженню європейських стандартів у діяльності органів виконавчої влади, спрямованих на вдосконалення їх структурної організації;

  координує роботу з реформування системи державної служби, зміцнення кадрового потенціалу, створення дієздатного державного апарату;

  організовує вивчення та використання в Україні світового досвіду з питань організації державного управління;

  координує роботу з проведення адміністративно-територіальної реформи, забезпечує узагальнення пропозицій стосовно удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України;

  забезпечує вивчення можливостей щодо укрупнення сільських територіальних громад та внесення відповідних пропозицій;

  організовує вивчення пропозицій щодо вдосконалення територіальної організації державної влади та місцевого самоврядування;

  сприяє проведенню наукових досліджень з питань адміністративної та адміністративно-територіальної реформи;

  організовує роботу з аналізу практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, і підготовку пропозицій щодо удосконалення цього законодавства;

  сприяє взаємодії між органами виконавчої та законодавчої влади з питань проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформи;

  забезпечує відкритість процесу проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформи, інформування широкої громадськості про мету, хід та результати реформи.

   5. Віце-прем’єр-міністр України (гуманітарні та соціальні питання):

  організовує роботу з формування і реалізації державної політики в гуманітарній та науково-технічній сфері, з питань сім’ї та молоді, охорони здоров’я, освіти, науки, реклами, виставкової та інноваційної діяльності, культури і мистецтва, преси та інформації, фізичної культури і спорту, туризму, інформатизації та зв’язку, міжнаціональних і конфесійних відносин; координує роботу з реалізації державної мовної політики;

  забезпечує укладення та виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнським об’єднанням організації роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями; 

  організовує роботу з формування і реалізації державної соціальної політики з питань реформування системи соціального і загальнообов’язкового державного соціального страхування, проведення пенсійної реформи, удосконалення та реалізації державної житлової політики, політики грошових доходів і зайнятості населення, нагляду за додержанням законодавства про працю, благодійництва та гуманітарної допомоги;

  координує в межах своїх повноважень діяльність Національної академії наук, Академії педагогічних наук, Академії медичних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв (у межах, визначених законодавством), Української академії аграрних наук (у частині координації державних науково-технічних пріоритетів);

  забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, Національною комісією регулювання зв’язку, Національною радою соціального партнерства, Національною службою посередництва і примирення, Українським координаційним комітетом сприяння зайнятості населення, Українським національним фондом “Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України, об’єднаннями профспілок та роботодавців, політичними партіями і громадськими організаціями.

   

  __________________