• In English

 •  

   

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                             постановою Кабінету Міністрів України

                                                     від __ лютого 2005 р. N

   

  ПОРЯДОК

  включення підприємств суднобудівної  промисловості до переліку підприємств, для яких запроваджуються заходи  державної  підтримки  суднобудівної  промисловості України, контролю за ефективністю їх діяльності в умовах застосування цих заходів

  і виключення із зазначеного переліку

   

       1. Підприємство, що здійснює випуск суднобудівної продукції і претендує на отримання державної  підтримки, передбаченої Законом  України «Про заходи  щодо  державної  підтримки  суднобудівної  промисловості в Україні», подає до робочої групи, створеної наказом Мінпромполітики відповідно до п. 2 постанови  Кабінету Міністрів України від __ лютого 2005 р.  № ___  „Про Порядок включення підприємств суднобудівної промисловості України до переліку підприємств...”,  такі документи:

   

       подання відомства, до сфери управління чи діяльності якого належить підприємство, а в разі відсутності  відомчої приналежності – Ради Міністрів Автономної республіки Крим, обласної (Київської, Севастопольської міської) державної адміністрації за місцем реєстрації підприємства;

   

       витяги із реєстраційних та статутних документів щодо основних видів діяльності підприємства, які  відповідно до кодів КВЕД (ЗКГНГ) мають відповідати профілю

  суднобудування та виробництва продукції машинобудування для комплектації суден, морського приладобудування, виготовлення суднового обладнання й устаткування;

  виконання механо- й електромонтажних, ізоляційних та оздоблювальних робіт;

  сервісного обслуговування, включаючи модернізацію суден і суднового обладнання;

  виконання науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт у зазначених сферах та нормативно-технічне забезпечення у відповідності з вимогами міжнародних конвенцій з безпеки мореплавства та міжнародних класифікаційних товариств;

   

       загальну інформацію про напрями виробничої діяльності, номенклатуру продукції та обґрунтування необхідності її виробництва, структуру, стан та використання виробничих потужностей; 

   

       витяг з документів фінансової звітності (за формами 1 – 4 згідно із стандартами бухгалтерського обліку) про основні результати фінансово-господарської  діяльності  підприємства  за останній  повний  рік  та  поточний період (щоквартальну);

   

       інвестиційну програму розвитку підприємства та порівняльні розрахунки фінансових показників господарської діяльності в умовах застосування заходів державної  підтримки; 

   

       відомості про стан виконання поточних розрахунків з бюджетами усіх рівнів і  порівняльні  розрахунки фінансової діяльності у звичайних умовах та в умовах застосування заходів державної  підтримки;

   

       відомості про стан розрахунків з виплати заробітної плати,  з Пенсійним  фондом і фондами соціального страхування, за спожиті енергоносії та графіки погашення наявної  заборгованості  за  цими розрахунками;

   

       інформацію про наявність іноземних кредитів,  що отримані під гарантії  Кабінету  Міністрів  України,  та їх повернення.

   

       2. Основною   умовою  для  прийняття  рішення про доцільність включення підприємства до переліку підприємств,  для яких запроваджуються заходи  державної  підтримки  суднобудівної  промисловості України (далі – перелік),  є  наявність документів,  зазначених  у  пункті  1  Порядку, та обґрунтування розрахунків виробничих та фінансово-економічних показників діяльності підприємства в умовах застосування заходів державної  підтримки.

   

      При цьому  враховується,  що частка товарної продукції (послуг) суднобудівного профілю,  яка виробляється таким підприємством, у загальному обсязі його продукції (послуг), повинна становити не  менше для

  суднобудівних заводів та верфей                                                                 – 60 %

  виробників продукції машинобудування і обладнання

  для комплектації суден                                                                                             – 30 %

  підприємств морського приладобудування                                                 – 20 %

  НДІ та КБ                                                                                                         – 60 %,

   

       а також:

   

       наявність у підприємства діючих контрактів, передконтрактних угод, контрагентських договорів та інших замовлень за профільними видами діяльності з показниками обсягів замовлень та рівня завантаженості основних виробничих потужностей;

   

       забезпечення поточних  розрахунків з бюджетами всіх рівнів та збільшення, за  результатами діяльності в умовах застосування заходів державної підтримки, фактичних надходжень до бюджету порівняно з роботою в загальних умовах;

   

       розроблення заходів  щодо  подолання  збитковості  в роботі протягом перших двох кварталів діяльності в умовах застосування заходів державної  підтримки;

   

       розроблення заходів щодо збільшення у загальному обсязі матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден і випуску товарів суднобудівного профілю, частки продукції вітчизняного виробництва з рівня не менш  як 30 % ;

   

        розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємства та застосованих технологій за показниками собівартості продукції, питомої трудомісткості, фондовіддачі, випуску продукції на робітника та інш.

   

       3. Підприємства отримують право на застосування заходів державної підтримки, передбачених Законом, з дня набрання чинності рішенням  Кабінету  Міністрів України  про  його  включення  до  переліку. 

   

       4. Робоча  група щокварталу розглядає матеріали про включення підприємства до переліку та приймає рішення про доцільність такого включення. 

   

       5.  У  разі  прийняття робочою групою рішення про доцільність включення   підприємства  до  переліку  Мінпромполітики  разом  з Державною податковою адміністрацією,  Мінекономіки,  Мінфіном, Держмитслужбою та Мін'юстом готує пропозиції, які після погодження з Комітетом  Верховної Ради України з питань промислової політики подає Кабінету Міністрів України  для  прийняття  відповідного рішення.

   

       6.   У разі відмови включити підприємство до переліку Мінпромполітики надсилає  обґрунтовану відповідь заінтересованій особі.

   

       7.    Підприємства,   що   включені до переліку,  за  результатами  своєї  роботи  щокварталу надають робочій групі звіт, форма якого затверджується наказом Мінпромполітики.  Відповідальність  за  достовірність цього звіту покладається  на  керівника  підприємства. 

   

       8. Робоча група у десятиденний термін розглядає матеріали підприємств про результати   роботи  в умовах застосування заходів державної  підтримки, узагальнює інформацію і подає керівництву Мінпромполітики  відповідні висновки та пропозиції.

   

       9. Контроль за ефективністю роботи підприємств в умовах застосування заходів державної підтримки здійснюється робочою групою шляхом порівняння показників їх виробничої та  фінансово-економічної діяльності, визначених у пункті 7 Порядку, за звітний період з аналогічним   періодом   минулого  року  та  попереднім  кварталом поточного року.

       На підставі оперативних даних щодо стану розрахунків з бюджетами всіх рівнів, Пенсійним фондом і фондами соціального страхування,  із заробітної  плати, за спожиті енергоносії Мінпромполітики здійснює щоквартальний контроль за виконанням підприємствами вимог Закону та умов, визначеним цим Порядком, та подає узагальнену інформацію Кабінетові Міністрів України.

   

       10. Рішення   про  виключення  підприємства  з  переліку приймається  у  разі:

   

       невнесення поточних   платежів  до  бюджетів  усіх  рівнів та Пенсійного фонду і фондів соціального страхування,  а також коли не оплачено спожиті енергоносії;

   

       недотримання вимог щодо зменшення і ліквідації заборгованості із заробітної плати;

   

       порушення угод кооперованих поставок продукції в обсягах, що визначені прямими   договорами   підприємств   та   підтверджені гарантованою оплатою;

   

       застосування рівня цін, який перевищує експортні, на продукцію, що постачається за  прямими договорами у межах виробничої кооперації;

   

       невикористання прибутку підприємства на поточне фінансування заходів з оновлення  основних фондів,  підвищення технічного та технологічного  рівня  виробництва  в  обсязі,  що  дорівнює  або перевищує суми сформованих пільгових коштів.

   

       недотримання вимог щодо збільшення частки продукції вітчизняного виробництва у загальному обсязі матеріалів, устаткування та комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден і випуску товарів суднобудівного профілю;

   

       11. В разі недотримання підприємством, яке включено в Перелік, вимог Закону або цього Порядку, зокрема ненадання документів і матеріалів, зазначених у пункті 7 Порядку, у, визначені там же строки, або надання в означених  матеріалах недостовірних відомостей, робоча група має право вжити до такого підприємства попереджувальних заходів організаційного впливу, а саме:

        - звернення уваги керівництва підприємства на недотримання ним вимог Закону або цього Порядку;

   - попередження підприємства про підготовку повідомлення місцевих органів податкової адміністрації та митної служби про недотримання підприємством вимог Закону або цього Порядку;

    - повідомлення місцевих органів податкової адміністрації та митної служби про недотримання підприємством вимог Закону або цього Порядку, що тягне за собою призупинення права підприємства на застосування заходів, запроваджених Законом.

   

       12. При необхідності перевірки відомостей, наданих підприємством у звітних матеріалах, робоча група має  право звертатись до місцевих органів податкової адміністрації та митної служби за відповідною інформацією; місцеві органи податкової адміністрації та митної служби повинні сприяти робочій групі у встановленні об’єктивних оцінок показників діяльності підприємства в умовах застосування заходів, передбачених Законом.

   

        13. У разі відсутності протягом двох звітних кварталів позитивних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства робоча група розглядає питання про доцільність подальшого застосування до нього заходів державної підтримки та подає відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо виключення підприємства  з переліку.

   

       14. Мінпромполітики за висновками робочої групи готує та подає погоджені із  заінтересованими міністерствами та Комітетом Верховної  Ради  України  з питань промислової політики пропозиції про дострокове вилучення підприємства з переліку.

   

       15. Терміном припинення права підприємства на застосування заходів державної підтримки, передбачених Законом України «Про заходи  щодо  державної  підтримки  суднобудівної  промисловості в Україні», є дата прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення.