• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 січня 2005 р. № 75

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Статуту Академії правових наук України

  1. Пункти 1 і 7 викласти у такій редакції:

  “1. Академія правових наук України (далі — Академія) є державною науковою організацією, яка проводить фундаментальні дослідження, координує, організує та проводить прикладні дослідження у галузі держави і права”;

  “7. У віданні Академії перебувають підприємства, установи та організації згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Академії (далі — організації, що перебувають у віданні Академії) ”.

  2. Абзац восьмий пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

  “приймає на загальних зборах Статут Академії та вносить до нього зміни з наступним затвердженням їх Кабінетом Міністрів України;

  обирає керівників наукових та науково-дослідних установ згідно із законодавством та цим Статутом”.

  У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дев’ятнадцятим.

  3. У пункті 17:

  абзац перший після слів “найменуванням і зображенням” доповнити словом “малого”;

  абзац другий викласти в такій редакції:

  “Адреса Академії: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70”.

  4. Пункт 29 викласти в такій редакції:

  “29. Кандидати в іноземні члени Академії висуваються загальними зборами відділень і обираються загальними зборами Академії таємним або відкритим голосуванням”.

  5. Пункт 55 доповнити абзацом такого змісту:

  “З числа членів президії, які досягли 70-річного віку, можуть призначатися радники з правом дорадчого голосу”.

  6. У пункті 62:

  в абзаці восьмому слова “установ, що входять до складу Академії”  замінити словами “організацій, що перебувають у віданні Академії”;

   

   

  абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

  “приймає рішення про передачу на праві оперативного управління організаціям, що перебувають у віданні Академії, об’єктів майнового комплексу, які належать Академії на праві господарського відання, а також про передачу об’єктів майнового комплексу від однієї організації Академії до іншої”.

  7. У пункті 64 слова “наукових установ Академії” замінити словами “організацій, що перебувають у віданні Академії”.

  8. У пункті 69 слова “її установ” замінити словами “організацій, що перебувають у її віданні”.

  9. Пункт 73 викласти в такій редакції:

  “73. Академія має відділення,  склад та найменування яких затверджуються загальними зборами Академії.

  Відділення Академії є науковим і науково-організаційним підрозділом, що об’єднує учених однієї або кількох галузей правової науки”.

  10. Пункт 75 виключити.

  11. Перше речення пункту 97 після слова “обирається” доповнити словами “як правило”.

  12. Назву розділу “Економічна діяльність Академії” викласти в такій редакції:

  “Правовий режим майнового комплексу Академії”.

  13. Пункти 99 — 102 викласти в такій редакції:

  “99. До майнового комплексу Академії належать усі матеріальні та нематеріальні активи (далі — об’єкти майнового комплексу), які обліковуються на балансі Академії і які закріплені державою за Академією у безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, а також коштів від фінансово-господарської діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законом.

  Об’єкти майнового комплексу належать Академії на праві господарського відання і передаються нею організаціям, що перебувають у віданні Академії, на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених законом.

  Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі однієї організації, на баланс іншої організації, що перебуває у віданні Академії, здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Академії.

  100. Академія, здійснюючи повноваження з управління об’єктами майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об’єктів, ефективно використовує та розпоряджається цими об’єктами у межах, визначених законодавством, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

   

   

  Академія:

  за погодженням з Кабінетом Міністрів України створює, реорганізує та ліквідує організації, що перебувають у її віданні, виступає засновником підприємств із змішаною формою власності, дає дозвіл організаціям, що перебувають у її віданні, на створення підприємств, до статутних фондів яких передаються належні їй майнові права;

  веде облік об’єктів майнового комплексу, здійснює контроль за ефективністю їх використання;

  надає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансі організацій, що перебувають у віданні Академії;

  надає дозвіл на безоплатну передачу майна, яке знаходиться на балансі однієї організації, на баланс іншої організації, що перебуває у віданні Академії;

  вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо передачі об’єктів майнового комплексу Академії до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також щодо передачі об’єктів комунальної власності у державну власність з наступним їх віднесенням до майнового комплексу Академії;

  виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, переданого державою у безстрокове користування Академії;

  надає дозвіл організаціям, що перебувають у віданні Академії, на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, яке обліковується на балансі її організацій;

  надає дозвіл на продаж майна організацій, що перебувають у віданні Академії;

  приймає рішення про переміщення організацій, що перебувають у її віданні, та визначає розмір плати за користування адміністративними будинками і нежитловими приміщеннями, який не може перевищувати фактичних витрат на їх утримання.

  Кошти, отримані від оренди об’єктів майнового комплексу, у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Академії та організацій, що перебувають у її віданні.

  101. Академія заснована на державній власності, фінансується з державного бюджету, а також з інших джерел. З державного бюджету фінансування Академії здійснюється базовим (проведення фундаментальних наукових досліджень, розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази, наукової і науково-технічної діяльності, збереження унікальних наукових об’єктів та об’єктів, що становлять національне надбання, підготовка наукових кадрів) та програмно-цільовим шляхом на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством.

  102. Об’єкти майнового комплексу використовуються Академією відповідно до законодавства, цього Статуту, а також статутів організацій, що перебувають у її віданні. Академія та організації, що перебувають у її віданні, мають право використовувати належне їм майно для забезпечення участі у цивільних відносинах, у тому числі для фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах цивільної правоздатності.

  Вилучення земельних ділянок Академії може здійснюватися лише за згодою її президії відповідно до Земельного кодексу України.

  На нерухоме майно Академії та організацій, що перебувають у її віданні, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

  Відчуження нерухомого майна Академії та організацій, що перебувають у її віданні, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Продаж основних засобів Академії та організацій, що перебувають у її віданні, здійснюється на конкурсних засадах.

  Кошти, отримані від використання і реалізації основних засобів та іншого майна Академії та організацій, що перебувають у її віданні, спрямовуються на виконання статутних завдань”.

  14. Пункти 103 і 107 виключити.

  15. У пунктах 108 і 110 слова “установи та організації Академії” в усіх відмінках замінити словами “організації, що перебувають у віданні Академії” у відповідному відмінку.

  _________________