• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 січня 2005 р. № 46

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та за транзитне транспортування трубопроводами аміаку, природного газу територією України

  1. У пункті 2:

  в абзаці першому слова “ підприємницької діяльності” замінити словом “ господарювання”;

  абзац другий викласти в такій редакції:

  “рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,89 долара США за 1 тонну”;

  в абзаці третьому цифри “0,3” замінити цифрами “0,39”.

  2. У пункті 6:

  в абзаці першому слова і цифри “а до її затвердження — за формами згідно з додатками 1 — 3” виключити;

  в абзаці другому слова і цифри “до 25 числа місяця, що настає за звітним” замінити словами і цифрами “протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця”;

  абзац третій викласти в такій редакції:

  “Рентна плата, яка нарахована за звітний період і не внесена в установлений строк (протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пені згідно із Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

  3. Додатки 1 — 3 до Положення виключити.

  _____________________