• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 січня 2005 р. № 33

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про прийомну сім’ю

  1. У Положенні:

  1) у тексті Положення слово “угода” в усіх відмінках замінити словом “договір” у відповідному відмінку, а слова “відділ у справах сім’ї та молоді” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “відділ у справах сім’ї, дітей та молоді” у відповідному відмінку і числі;

  2) абзац перший пункту 2 доповнити реченням такого змісту: “Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть влаштовуватися для виховання та спільного проживання у прийомній сім’ї за наявності відповідних висновків органів опіки та піклування і закладів охорони здоров’я, і їх загальна кількість не повинна перевищувати трьох осіб”;

  3) абзац перший пункту 5 доповнити реченням такого змісту: “Зазначене подружжя обов’язково інформується про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання”;

  4) у пункті 6:

  абзац другий після слів “(важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей)” доповнити словами “порушення схеми антиретровірусної терапії дитини”;

  абзац третій доповнити словами “(дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, —органом опіки та піклування на підставі висновку закладу охорони здоров’я)”;

  5) у пунктах 9 і 15 слова “спеціалістів Державного інституту проблем сім’ї та молоді” замінити словами “спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо”;

  6) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

  “Для прийомних батьків, які виховують дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, відділи у справах сім’ї, дітей та молоді разом із закладами охорони здоров’я організовують навчання з догляду за такими дітьми не рідше одного разу на рік за програмою, затвердженою Мінсім’ядітимолоддю разом з МОЗ”;

  7) доповнити Положення пунктами 91 — 93 такого змісту:

  “91. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюють соціальний супровід прийомних сімей від моменту їх утворення (надання прийомним батькам і прийомним дітям психологічних, соціально-педагогічних та інших послуг, здійснення заходів щодо соціальної реабілітації та інтеграції прийомних дітей).

  Спеціалісти центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проходять курс спеціальної підготовки до роботи з прийомними сім’ями, в яких виховуються діти, уражені ВІЛ-інфекцією.

  92. Заклади охорони здоров’я організовують проходження прийомними дітьми обов’язкового медичного огляду, їх диспансерний нагляд та проведення антиретровірусної терапії дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (за показаннями).

  93. Органи управління освітою забезпечують право на здобуття освіти прийомними дітьми, у тому числі ураженими ВІЛ-інфекцією, за формою залежно від стану їх здоров’я”;

  8) у пункті 10:

  абзац третій викласти в такій редакції:

  “висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини”;

  в останньому абзаці слова “пенсійну книжку” замінити словами “пенсійне посвідчення”;

  9) перше речення пункту 11 після слова “інші” доповнити словом “соціальні”;

  10) друге речення пункту 13 доповнити словами “та за участю центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”;

  11) у пункті 14:

  абзац шостий після слів і цифр “(інваліди I і II групи)” доповнити словами “які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду”;

  абзац сьомий після слова “СНІД” доповнити словами “(крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією)”;

  12) пункт 17 викласти в такій редакції:

  “17. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей та дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією”;

  13) доповнити Положення пунктом 171 такого змісту:

  “171. Лікувально-профілактичні заклади проводять щорічне медичне обстеження прийомних батьків, які виховують дітей, уражених
  ВІЛ-інфекцією, у тому числі за їх бажанням на ВІЛ-інфекцію”;

  14) абзац другий пункту 23 доповнити словами “органом, який прийняв рішення про утворення прийомної сім’ї”.

  2. У пункті 1 додатка до Положення:

  у підпункті 4 слова “центру соціальних служб для молоді” замінити словами “соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді”;

  доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

  “51) проходити щорічний медичний огляд”.

  ___________________________