• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 січня 2004 р. № 44
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 6 січня 2005 р. № 17)  ПОРЯДОК
  виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з
  доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового
  забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
  одержаних військовослужбовцями та особами рядового
   і начальницького складу
  1. Цей Порядок визначає умови та механізм щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв’язку з виконанням ними своїх обов’язків під час проходження служби (далі — грошова компенсація).

  2. Грошова компенсація виплачується громадянам України, які відповідно до законодавства мають статус військовослужбовця або є особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, МНС, податкової міліції.

  3. Виплата грошової компенсації здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, шляхом рівноцінного та повного відшкодування втрат частини грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних у зв’язку з виконанням ними своїх обов’язків під час проходження служби (далі — грошове забезпечення), що пов’язані з утриманням податку з доходів фізичних осіб у порядку та розмірах, визначених Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб”.

  4. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу здійснюється одночасно з виплатою їм грошового забезпечення.

  5. Грошова компенсація виплачується за місцем одержання грошового забезпечення у розмірі суми податку з доходів фізичних осіб, утриманого з грошового забезпечення.

  6. Територіальні органи Державного казначейства та установи банків провадять за платіжними документами видачу податковим агентам готівки для здійснення одночасно виплати грошового забезпечення та грошової компенсації із сплатою (перерахуванням) в установленому порядку податку з доходів фізичних осіб, утриманого з грошового забезпечення.

  7. Відображення операцій, що здійснюються відповідно до цього Порядку, в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, проводиться згідно із законодавством.

  8. Головні розпорядники бюджетних коштів подають Мінфіну і Державній податковій адміністрації звіт про нарахування наростаючим підсумком податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, та виплату грошової компенсації у розрізі регіонів не пізніше ніж до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за формою згідно з додатком.

   

  _________________

   

     Додаток
  до Порядку

  ЗВІТ
  про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що
  утримується з грошового забезпечення, грошових винагород
  та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
  рядового і начальницького складу, виплати щомісячної
  грошової компенсації втрат у зв’язку з утриманням цього податку
  за ______________ 200_ року

  (місяць)

  _________________________________________________________________

  (найменування установи (організації, підприємства)

   

  Код та назва відомчої класифікації видатків _______________________

   

  Код програмної класифікації видатків та назва бюджетної програми

  Сума нарахованого податку з доходів фізичних осіб

  Сума виплаченої щомісячної грошової компенсації

  Примітка

   

  ________________
  Усього

   

  ___________________
    (назва посади керівника)

  ___________________        _________________         __________________
                                                              (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

   

  Головний бухгалтер           _________________         __________________
                                                 (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

   

  ___ ___________200_ р.