• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 грудня 2004 р. № 1785

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Типового положення про притулок
  для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх

  1. Пункт 6 викласти в такій редакції:

  “6. Притулок утворюється, реорганізується та ліквідується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією і підпорядковується відповідній службі у справах неповнолітніх”.

  2. Абзац дев’ятий пункту 9 доповнити словами “підкинуті та безпритульні діти”.

  3. Пункт 14, перше речення пункту 23 і пункт 29 після слів “батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників)” доповнити словами “або осіб, які їх замінюють”.

  4. Перше речення абзацу другого пункту 15 після слів “не входить час їх перебування на” доповнити словом “оздоровленні”.

  5. Пункти 16 і 17 викласти в такій редакції:

  “16. Неповнолітні, прийняті до притулку:

  підлягають обсервації відповідно до санітарного законодавства, у разі потреби направляються лікарем притулку на клінічне обстеження і госпіталізацію;

  поділяються залежно від віку на групи чисельністю не більш як 10 осіб у кожній, які розміщуються в окремих кімнатах;

  забезпечуються спальними місцями, харчуванням, одягом відповідно до сезону в разі потреби, а також комунально-побутовими послугами;

  перебувають під цілодобовим наглядом педагогічних працівників притулку;

  можуть залучатися до прибирання приміщень і території притулку з урахуванням віку неповнолітніх, з дотриманням правил техніки безпеки, санітарії та особистої гігієни.

  17. Неповнолітні, які перебувають у притулку, навчаються в навчальних закладах системи загальної середньої освіти або за індивідуальними навчальними програмами”.

  6. Пункт 20 доповнити абзацом такого змісту:

  “Психологічний супровід та забезпечення корекційно-виховної роботи в притулку здійснюються психологом. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів неповнолітніх у притулку, надання практичної допомоги у розв’язанні питань правового захисту здійснюються юристом”.

  7. У пункті 21:

  в абзаці п’ятому слово “питання” замінити словом “клопотання”;

  абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

  “можуть створювати разом з центрами соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді консультаційні пункти при притулках з метою надання неповнолітнім, їх батькам, працівникам притулку кваліфікованих консультацій (психологічні, педагогічні, медичні, правові) залежно від конкретних причин соціальної дискомфортності;

  сприяють створенню належних умов для життєдіяльності неповнолітніх у сім’ї, навчальних закладах тощо”.

  8. Пункти 23, 26 і 31 викласти в такій редакції:

  “23. Неповнолітні повертаються у сім’ю за письмовою заявою-зобов’язанням батьків (усиновителів), родичів (за погодженням служби у справах неповнолітніх) або опікунів (піклувальників) про забезпечення належного догляду за ними.

  У разі неможливості супроводження неповнолітніх, які перебувають у притулках для неповнолітніх, за межами області батьками (усиновителями), повнолітніми родичами або опікунами (піклувальниками) Республіканський комітет у справах сім’ї та молоді Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій вживають у місячний строк  заходів щодо повернення та влаштування їх до регіональних притулків за місцем проживання (перебування).

  З метою подальшої реабілітації неповнолітні можуть направлятися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з дозволу на це відповідної служби у справах неповнолітніх”.

  “26. У разі коли повернення неповнолітнього до місця колишнього проживання неможливе через відсутність належних умов проживання і виховання або з інших причин, влаштуванням неповнолітніх займаються органи опіки та піклування за останнім місцем проживання.

  Влаштуванням дітей, що заблукали, займаються органи опіки та піклування тієї адміністративно-територіальної одиниці, де дитину було знайдено”;

  “31. Управління притулком здійснює служба у справах неповнолітніх.

  Безпосереднє управління притулком для неповнолітніх здійснює завідуючий, який призначається і звільняється з посади начальником відповідної служби у справах неповнолітніх”.

  9. Пункт 32 після слів “досвід роботи з неповнолітніми” доповнити словами “не менше трьох років”.

  10. У пункті 33:

  абзац третій після слів “належних умов перебування” доповнити словом “навчання”;

  в абзаці п’ятому слово “виховний” замінити словами “навчально-виховний”.

  11. Пункт 34 викласти в такій редакції:

  “34. У притулку може утворюватися громадська опікунська рада з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій”.

  ______________________