• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  â³ä 31 грудня 2004 ð. ¹ 1784

   

   

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про  управління (головне управління) промисловості,
  енергетики, транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації

   

  1. Управління (головне управління) промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації (далі — управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації, Мінпромполітики, Мінпаливенерго і Мінтрансзв’язку.

  2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпромполітики, Мінпаливенерго і Мінтрансзв’язку, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями управління є:

  забезпечення реалізації державної політики у промисловості та електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому і нафтогазовому комплексах (далі — паливно-енергетичний комплекс), галузях транспорту та зв’язку, здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку, формування і виконання регіональних замовлень на території області;

  участь у визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку, на внутрішньому і зовнішньому ринку, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск імпортозамінної продукції, раціонального використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів;

  участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку;

  участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку;

  подання пропозицій щодо розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та звязку до проекту програми економічного і соціального розвитку області.

  4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку області, бере участь у визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові облдержадміністрації, Мінпромполітики, Мінпаливенерго і Мінтрансзв’язку пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку області та організацію виробництва продукції і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;  

  2) готує пропозиції до проектів державного і місцевих бюджетів, програми соціально-економічного розвитку області та Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період;  

  3) розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її виконання та здійснює контроль за їх проведенням;

  4) готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку і вживає заходів для їх реалізації;

  5) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до його компетенції;

  6) бере участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів для підвищення промислового, паливно-енергетичного, транспортного потенціалу та розвитку телекомунікаційної мережі області;

  7) бере участь у підготовці пропозицій голові облдержадміністрації щодо розміщення на території області нових, а також реконструкції і ліквідації діючих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

  8) готує пропозиції щодо укладення (розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінтрансзв’язку і облдержадміністрації;

  9) подає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі перевезення пасажирів та вантажів у межах області;

  10) організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та внутрішньообласних автобусних маршрутах;

  11) аналізує потреби області в електроенергії, перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним та водним транспортом, у послугах поштового зв’язку, телекомунікаціях та визначає відповідність їх нормативним показникам;

  12) бере участь у:

  розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв’язку;

  організації робіт з оперативної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на підприємствах промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку;

  програмному та методичному забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку області;

  формуванні напрямів діяльності облдержадміністрації щодо підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у роботі комісії з питань безпеки руху;

  13) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва продукції і надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності, створенню технопарків та інноваційних структур інших типів;

  14) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд голові облдержадміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

  15) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна та бере участь у їх виконанні;

  16) вирішує у межах своєї компетенції питання енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

  17) бере участь у межах своєї компетенції у розробленні своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств, що належать до сфери управління Мінпромполітики, Мінпаливенерго і Мінтрансзв’язку;

  18) подає у межах своєї компетенції пропозиції щодо укладення колективних угод на регіональному рівні та бере участь у примирних процедурах при розв’язанні колективних трудових спорів (конфліктів);

  19) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

  20) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

  21) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

  5. Управління має право:

  залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

  одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

  6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

  7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Мінпромполітики, Мінпаливенерго і Мінтрансзв’язку.

  Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління та за погодженням з відповідним міністерством.

  8. Начальник управління:

  здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

  видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

  затверджує структуру управління, розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;

  подає на розгляд голови облдержадміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

  затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників;

  призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

  розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління.

  9. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління, а також інших працівників управління.

  До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

  Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

  10. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності управління та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради і комісії.

  Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджується начальником управління.

  11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації.

  Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

  12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

   

   

  ______________________