• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 31 грудня 2004 р. 1782

   

  ФОРМУЛА

  розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом  м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань

   

  Загальні положення

   

  1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі – міський бюджет), та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

   

  2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:

   

  i – бюджет міста районного значення, села, селища чи селища міського типу (далі –  бюджет місцевого самоврядування);

   

  r – зведений бюджет району;

   

  m – зведений бюджет м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі – зведений бюджет міста).

   

  3. Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка надається з районного бюджету або міського бюджету бюджетам міст районного значення, сіл, селищ, чи коштів, що передаються з цих бюджетів до районного (міського)  бюджету, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (Di), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai) за такою формулою:

   

  Ti = ai х (Vi - Di),

   

  де ai – коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до районного (міського)  бюджету, що має індивідуальне значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування в межах від 0,6 до 1. Право на визначення величини та застосування  такого коефіцієнта надається відповідній райдержадміністрації або виконавчому комітету міськради м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі – виконавчий комітет міськради) в розрізі бюджетів місцевого самоврядування виходячи з обсягів нарощування ними фактичних надходжень доходів за останні бюджетні періоди.

   

  Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів)
  загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів

   

  4. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів (Di), формується з надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів), закріплених за цим бюджетом відповідно до статей 64 – 66 Бюджетного кодексу України.

   

  5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за цими бюджетами, проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:

   

  Dizak = Ki x (Ni1 + Ni2 + Ni3) x Du5 / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

   

  де Ki = Kia x εi

   

  Kia = [((Di1 + Li1) x φi1 / (Du1 + Lu1) x φu1) x Nu1 + ((Di2 + Li2) x φi2 / (Du2 + Lu2) x
  х φu2) x Nu2 + ((Di3 + Li3) x φi3 / (Du3 + Lu3) x φu3) x Nu3] / (Ni1 + Ni2 + Ni3);

   

  Dizak розрахунковий прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за бюджетом місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів;

   

  Ki – індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми);

   

  Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 – обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) і бюджетом місцевого самоврядування за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

   

  Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та бюджетом місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду;

   

  Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 – чисельність наявного населення району (міста) та адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня відповідного року базового періоду;

   

  Du5 – прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) на планований бюджетний період;

   

  φi1, φi2, φi3, φu1, φu2, φu3 – коефіцієнт, розрахований за формулою для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) та бюджету місцевого самоврядування, обчислений на основі показників довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (форма № 8ДР) та форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ);

   

  φi, u = (1 / (Ei / Ei4)) x Pi / 100,

   

  де Ei(1,2,3) – ставка вилучення податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку з громадян) за відповідні роки базового періоду, обчислена  на  основі  показників  форми  № 8ДР;

   

  Ei4 – ставка вилучення податку з доходів фізичних осіб за звітний період
  2004 року, обчислена на основі показників форми № 1ДФ;

   

  Pi(1,2,3) – питома вага податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку з громадян) в обсязі доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, за відповідні роки базового періоду;

   

  εi – коефіцієнт, розрахований за формулою для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) та бюджету місцевого самоврядування, застосовується до всіх років базового періоду і визначається шляхом порівняння індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (Kia) та індексу відносної податкоспроможності адміністративно–територіальної одиниці, розрахованого виходячи з фактичних надходжень доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, за звітний період 2004 року (без урахування січня) в умовах нового податкового законодавства (Ki4) за такою формулою:

   

  Ki4 = [(Di4 / Du4) / (Ni3 / Nu3)];

   

  εi = (Ki4 / Kia x 100 - 100) / 100 + 1.

   

  6. У разі зміни порядку надходження доходів, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, відповідне коригування фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється у відповідному бюджетному періоді.

   

  Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду
  бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів

   

  7. Розрахункові показники обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь, які враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) на планований рік  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
  5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729).

   

  8. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров’я, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).

   

  9. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, обчислюється згідно з розмежуванням видатків бюджету відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного кодексу України.

   

  10. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування (Vi), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

   

  Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi,

   

  де Vyi розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування (у тому числі Vymi – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, Vysi розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

   

  Vzi розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров’я;

   

  Voi – розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в тому числі
  Vomi – розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, Vosi розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

   

  Vki – розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;

   

  Vhi – розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків.

   

  Розрахунок показника обсягу видатків на утримання
  органів місцевого самоврядування

   

  11. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування з бюджетів місцевого самоврядування в цілому по району, місту (Vyms) визначається за такою формулою:

   

  Vyms = Hyms х Nr(m) + Vyg,

   

  де Hyms – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування, що визначається за такою формулою:

                                             Hyms = Hyr(m) х Kyd,

   

  де Hyr(m)фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району або зведеного бюджету міста, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від  5  вересня  2001 р.  № 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729);

   

  Kyd – коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району або зведеного бюджету міста, що становить не менше ніж 0,76;

   

  Nr(m)чисельність наявного населення району (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища) за даними на 1 січня року, що передує планованому;

   

  Vyg – додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, що визначається за окремим розрахунком.

   

  12. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного значення, селища міського типу (Vymi) визначається за такою формулою:

   

  Vymi = Hyms х Ni + Vygi,

   

  де Ni – чисельність наявного населення i–го міста районного значення, села, селища, селища міського типу за даними на 1 січня року, що передує планованому;

   

  Vygi – додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування i–го міста районного значення, селища міського типу згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, що визначається за окремим розрахунком.

   

  13. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для i–го села, селища, крім селищ міського типу (Vysi), визначається за такою формулою:

   

  Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nr(m)s + Kys х Si / Sr(m) + Kyl х Lyi / Lyr(m)) + Vygi,

   

  де Vym – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування бюджетів міст районного значення, селищ міського типу
  Vym = åVymi ;

   

  Kyn коефіцієнт впливу чисельності населення, що встановлюється райдержадміністрацією чи виконавчим комітетом міськради у межах
  від 0,5 до 1;

   

  Nr(m)s – загальна чисельність наявного населення сіл, селищ за даними на
  1 січня року, що передує планованому;

   

  Kys – коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i–тої сільської, селищної ради, що встановлюється райдержадміністрацією  (виконавчим комітетом міськради) у межах від 0 до 0,5;

   

  Si – кількість населених пунктів, які входять до i–тої сільської, селищної ради;

   

  Sr(m) – загальна кількість населених пунктів у селах, селищах;

   

  Kyl – коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської, селищної ради Kyl = 1 - Kyn - Kys≥ 0;

   

  Lyi – нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської, селищної ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 “Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”.

   

  Lyr(m) – рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів сільських, селищних рад;

   

  Vygi – додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування в i–му селі, селищі згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, що визначається за окремим розрахунком.

   

  14. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання i–тої районної ради (Vyrri) визначається за такою формулою:

   

  Vyrri = Vyr(m) - Vyms,

   

  де Vyr(m) – розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету району  (зведеного бюджету міста) на утримання органів місцевого самоврядування.

   

   

  Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров’я

   

   

  15. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров’я для бюджету місцевого самоврядування (Vzi) визначається за такою формулою:

   

  Vzi = Hzp х Nor(m) х (Kzn x Noi/ Nor + Kzl х Lzi / Lzr(m)) + Vzdi + Vzgi ,

   

  де  Hzp – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на первинну медико-санітарну допомогу, що надається самостійними дільничими амбулаторіями, амбулаторіями, фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами, що визначається за такою формулою:

  Hzp = Hzm(r) х Кzm(r)3 х (1 – λ + λ x Kzi2) x Kzs  ,

   

  де  Hzm(r) – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров’я для  зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста);

   

  Kzm(r)3  коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення – 1,065; району – 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівня видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, бюджетів районів за даними зводу місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України. Для бюджету м. Севастополя Kzm(r)3 дорівнює 1;

   

  l – коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення.
  На 2005 рік l дорівнює 0,5;

   

  Kzi2 – коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
  5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729);
   

  Kzs – коефіцієнт частки фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на первинну медико–санітарну амбулаторну допомогу, що надається самостійними дільничними амбулаторіями, амбулаторіями, фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров’я для бюджету району,
  м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища. На 2005 рік Kzs становить не менше ніж 0,23;

   

  Noi – чисельність наявного населення міст районного значення, сіл, селищ району, міста (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому первинна медична допомога надається самостійними дільничними амбулаторіями, амбулаторіями, фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами і–го  міста районного значення, села, селища (прикріплене населення), що  визначається за такою формулою:

   

  Noi = Ni - Ndi + Nj - Ny,

   

  де Ndi – чисельність наявного населення i–го міста районного значення, села, селища, первинна медична допомога якому надається районними, міськими
  (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища) або дільничними лікарнями;

   

  Nj – чисельність населення сусідніх міст районного значення, сіл, селищ, які не мають закладів первинної медичної допомоги і обслуговуються закладами первинної медичної допомоги цього i–го міста районного значення, села, селища;

   

  Ny – чисельність населення цього i–го міста районного значення, села, селища, яке обслуговується закладами первинної медичної допомоги сусідніх міст районного значення, сіл, селищ;

   

  Nor(m) – загальна чисельність наявного населення міст районного значення, сіл, селищ району, міста (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища), яким первинна медична допомога надається самостійними дільничними амбулаторіями, амбулаторіями, фельдшерсько–акушерськими та фельдшерськими пунктами;

   

  Kzl – коефіцієнт застосування фактора впливу показника чисельності штатних працівників охорони здоров'я, що встановлюється райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради) у межах від 0 до 0,5;

   

  Kzn – коефіцієнт застосування фактора впливу кількості населення міста районного значення села, селища. Kzn= 1 - Kzl;

   

  Lzi – нормативна чисельність штатних працівників самостійних дільничних амбулаторій, амбулаторій, фельдшерсько–акушерських та фельдшерських пунктів в i–му місті районного значення, селі, селищі;

   

  Lzr(m) – загальна нормативна чисельність штатних працівників самостійних дільничних амбулаторій, амбулаторій, фельдшерсько–акушерських та фельдшерських пунктів у містах районного значення, селах, селищах району, міста (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища);  

   

  Vzdi – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання дільничних лікарень i–го міста районного значення, села, селища, що визначається за окремим розрахунком;

   

  Vzgi – розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров’я i–го міста районного значення, села, селища згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, що визначається за окремим розрахунком.

   

   

  Розрахунок показника обсягу видатків на освіту

   

   

  16. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міст районного значення та селищ міського типу (Vomi) визначається за такою формулою:

  Vomi = Hod х (Kdm х Dim),

   

  де Hod – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений  у  розрахунках  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України,
  2001 р., № 38, ст. 1729);

   

  Kdm – коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для міст районного значення, селищ міського типу. На 2005 рік Kdm дорівнює 0,416;

   

  Dim – кількість дітей у віці 0 – 6 років у містах районного значення, селищах міського типу.

   

  17. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки (Vosi), визначається за такою формулою:

   

  Vosi = (Vo - Vom) х (Kod x Di/Dr +Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr),

   

  де Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, обчислений в розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729); 

   

  Vom – розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, визначається для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу
  Vom = åVomi;

   

  Kod  – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці
  0 – 6  років, що встановлюється райдержадміністрацією у межах від 0,5 до 1;

   

  Di  – кількість дітей у віці 0 – 6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу (кількість прикріплених дітей визначається відповідно до статті 7 Закону України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань”);

   

  Dr – загальна кількість дітей у селах, селищах району, крім селищ міського типу;

   

  Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, що встановлюється райдержадміністрацією у межах від 0 до 0,5;

   

  Gi – кількість груп у дитячих садках в i–му селі, селищі, крім селища міського типу;

   

  Gr – кількість груп у дитячих садках у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу, відповідного району;

   

  Kot – коефіцієнт   впливу   кількості    дітей,    що    відвідують    дошкільний    заклад    Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0;

   

  Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i–му селі, селищі, крім селища міського типу;

   

  Tr – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу, відповідного району.

   

  18. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, адміністративно підпорядкованих м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, визначається за такою формулою:

   

  Vosi = (Vo – Vom – Voobm) х (Kod x Di/Dm + Kog х Gi / Gm + Kot х Ti / Tm),

   

  де Voobm – розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету міста без адміністративно підпорядкованих йому інших міст, сіл, селищ, що визначається за такою формулою:

   

  Voobm = Hod х (Kdobm х Dmm),

   

  де Hod – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений  у  розрахунках  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України,
  2001 р., № 38, ст. 1729) для м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення;

   

  Kdobm – коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для
  м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення без урахування підпорядкованих сіл, селищ, крім селищ міського типу. На 2005 рік Kdobm дорівнює 0,484;

   

  Dmm – кількість дітей у віці 0 – 6 років у м. Севастополі, містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення без урахування підпорядкованих сіл, селищ, крім селищ міського типу;

   

  Dm, Gm, Tm – відповідно загальна кількість дітей у віці 0–6 років, груп у дитячих садках та дітей, що відвідують дошкільний заклад, у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу;

   

  Di, Gi, Ti – відповідно кількість дітей у віці 0–6 років, груп у дитячих садках та дітей, що відвідують дошкільний заклад, в  і–тому селі, селищі, крім селищ міського типу відповідного міста.

   

  Величина коефіцієнтів Kod, Kog і Kot визначається  виконавчим комітетом міськради міста, якому підпорядковані села, селища, крім селищ міського типу, в межах, встановлених  пунктом 17.

   

  19. У разі створення у містах районного значення, селах, селищах шкіл – дитячих садків видатки на середню освіту розраховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729) із застосуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного учня з відповідними коригуючими коефіцієнтами, які враховують статус місцевості та наповнюваність класів.

   

  Розрахунок показника обсягу видатків на культуру

   

  20. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:

   

  Vki = Hkk х (Ni - Nrkki + N - Nik) + Hkb х (Ni - Nrkbi + Njb - Nib) + Vkgi,

   

  де Hkk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно–освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя;

   

  Hkb – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно–освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя.

   

  Розрахунок зазначених нормативів здійснюється за такими формулами:

   

  Hkk = Hk х Kkk,

   

  Hkb = Hk х Kkb,

   

  де Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), визначений у розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729);

   

  Kkk – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району (зведеному бюджеті міста);

   

  Kkb – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району (зведеному бюджеті міста).

   

  Величина коефіцієнтів Kkk і Kkb установлюється райдержадміністрацією  (виконавчим комітетом міськради). При цьому  величина Kkk повинна бути не менше ніж 0,34, а величина Kkb – не менше ніж 0,16;

   

  Nrkki – чисельність наявного населення i–того міста районного значення села, селища, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету;

   

  Nrkbi – чисельність наявного населення i–того міста районного значення села, селища, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету;

   

  Njk чисельність наявного населення сусідніх міст районного значення, сіл, селищ, що не мають клубних закладів і обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету i–того міста районного значення, села, селища;

   

  Njb – чисельність наявного населення сусідніх міст районного значення, сіл, селищ, що не мають бібліотек і обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету i–того міста районного значення, села, селища;

   

  Nik чисельність наявного населення i–того міста районного значення, села, селища, що обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету сусідніх міст районного значення, сіл, селищ;

   

  Nib – чисельність наявного населення i–того міста районного значення села, селища, що обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету сусідніх міст районного значення, сіл, селищ;

   

  Vkgi – розрахунковий показник обсягу видатків на культуру згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, що визначається за окремим розрахунком.

   

  Чисельність населення (Njk, Njb, Nik, Nib) визначається райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради) за інформацією, поданою виконавчими комітетами міських рад та головами сільських, селищних рад.

   

  21. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, передбачаються нерозподілені видатки, загальний обсяг яких повинен становити не менше ніж 1 відсоток обсягу зазначених видатків у цілому для бюджетів місцевого самоврядування району. Розподіл таких нерозподілених видатків між бюджетами міст районного значення, сіл, селищ  проводиться за окремим розрахунком.

   

  22. Райдержадміністрації (виконавчі комітети міських рад) можуть збільшувати фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та обсяг нерозподілених видатків для перерозподілу їх між бюджетами місцевого самоврядування.

   

  ____________­­­­­_______