• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 грудня 2004 р. № 1780

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про ревізійну комісію Національної акціонерної компанії
  “Вугілля України”

   

  1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок утворення, права і обов’язки членів ревізійної комісії НАК “Вугілля України” (далі — ревізійна комісія).

  2. Ревізійна комісія є органом управління НАК “Вугілля України”
  (далі — Компанія), який здійснює контроль за її фінансово-господарською діяльністю.

  3. Ревізійна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, іншими законодавчими актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також Статутом Компанії та цим Положенням.

  4. До компетенції ревізійної комісії належить:

  проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії та інформування Кабінету Міністрів України і наглядової ради Компанії про її результати;

  підготовка висновку (звіту) за результатами перевірки річного фінансового звіту і бухгалтерського балансу Компанії та подання його на затвердження Кабінету Міністрів України;

  інформування Кабінету Міністрів України у разі виникнення загрози інтересам держави та Компанії або виявлення зловживань, учинених керівництвом Компанії.

  5. Ревізійна комісія утворюється Кабінетом Міністрів України у складі голови комісії, його заступника та трьох членів.

  До складу ревізійної комісії не можуть входити особи, що перебувають у трудових відносинах з Компанією.

  6. Ревізійна комісія має право:

  отримувати від підрозділів, служб та посадових осіб Компанії матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  вимагати скликання засідання наглядової ради у разі виявлення порушень у провадженні фінансово-господарської діяльності Компанії;

  вимагати від посадових осіб Компанії пояснення з питань, що належать до компетенції комісії;

  отримувати і розглядати висновок за результатами аудиторської перевірки Компанії;

  залучати незалежних аудиторів та консультантів до проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;

  ініціювати розгляд питання про притягнення до відповідальності працівників Компанії у разі виявлення недоліків та зловживань у їх роботі.

  7. Член ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену комісії або третій особі.

  8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії не рідше ніж один раз на рік.

  У разі потреби за дорученням Кабінету Міністрів України або за рішенням наглядової ради Компанії ревізійна комісія може проводити позачергову перевірку.

  9. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії складається не пізніше ніж протягом десяти робочих днів висновок (звіт), який підписують голова та члени комісії, що брали в ній участь.

  10. Засідання ревізійної комісії проводиться у разі потреби, а також перед початком проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії та після її закінчення.

  Пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного засідання члени ревізійної комісії подають не пізніше ніж за день до його проведення.

  11. Організовує роботу ревізійної комісії її голова.

  У разі відсутності голови ревізійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.

  Голова ревізійної комісії може брати участь у засіданнях наглядової ради Компанії з правом дорадчого голосу.

  12. Засідання ревізійної комісії є правоможним, якщо в ньому беруть участь більше ніж половина загальної кількості її членів.

  13. Рішення ревізійної комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина загальної кількості її членів.

  У разі незгоди з рішенням ревізійної комісії її члени можуть висловити у письмовій формі окрему думку, яка додається до рішення комісії і є невід’ємною його частиною.

  14. Рішення, прийняте на засіданні ревізійної комісії, оформляється протоколом, який підписують голова та члени комісії, присутні на засіданні.

  15. Організаційно-технічне забезпечення роботи ревізійної комісії здійснює Компанія.

  16. Члени ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за відповідність, повноту та об'єктивність інформації, що міститься у висновках (звітах) ревізійної комісії.

  ____________________