• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 грудня 2004 р. № 1732

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  охорони та збереження нематеріальної
  культурної спадщини на 2004 — 2008 роки

  Загальна частина

  Генеральна конференція ЮНЕСКО 1989 року, відзначивши соціальне, економічне і політичне значення фольклору в історії та сучасній культурі суспільства, визнала існування небезпеки, яка загрожує йому сьогодні, і рекомендувала усім країнам — членам ЮНЕСКО розробити спеціальні правові положення та плани організаційних заходів щодо збереження і захисту традиційної культури.

  Для України питання дослідження, збереження та популяризації фольклору набувають особливого значення, насамперед у зв’язку з могутнім духовно-творчим потенціалом української традиційної культури, яка є головним чинником морально-естетичного самооздоровлення, збереження і розвитку української мови, відродження національної свідомості, духовності народу, підґрунтям розвитку професійного мистецтва.

  Сучасні міграційні процеси спричиняють стирання етнокультурного різноманіття народів, їх колориту та неповторності. Заклади культури у сільській місцевості, які завжди були осередками розвитку народної творчості та збереження народних традицій, перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних засобів.

  Фінансово-економічна криза позначилася на кадровому забезпеченні закладів культури у сільській місцевості. Неспроможність утримувати високопрофесійних спеціалістів (низька заробітна плата, відсутність житла) є причиною відпливу кваліфікованих кадрів в інші галузі. У сільській місцевості залишається лише близько 25 відсотків направлених сюди на роботу випускників вищих навчальних закладів культури і мистецтва III рівня акредитації.

  Загрозою збереженню нематеріальної культури стало прискорення темпів урбанізації, старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. Молодь мало цікавиться традиційною культурою, про що свідчить зростання кількості конкурсів і фестивалів популярної музики, тоді як фестивалі, присвячені традиційній культурі, збирають переважно людей старшого віку або науковців. Не розроблена система заходів для заохочення молодих спеціалістів до дослідження фольклору, вивчення народної творчості.

  Проведені Мінкультури в 1999 — 2001 роках огляди народної творчості виявили загрозливу тенденцію, яка є характерною для сучасного стану розвитку аматорського мистецтва, — часткова втрата народних традицій в деяких регіонах.

  Загрозу збереженню нематеріальної культури становить також відсутність чіткої державної системи її дослідження, виключення спеціальних дисциплін з навчальних програм у навчальних закладах і недостатня підтримка фестивалів, дослідницьких проектів у цій сфері на державному та регіональному рівні.

  Участь України у міжнародних культурних проектах у сфері традиційної культури в основному зводиться до фольклорних фестивалів, які орієнтовані переважно на презентаційні форми показу фольклору. Існує потреба в поглибленні змістовного підходу до фестивального руху у сфері традиційної культури, поєднанні його з науковими дослідженнями.

  Мета та основні завдання

  Метою цієї Програми є створення належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини, уповільнення процесу занепаду народної творчості. Цьому сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, фольклорно-етнографічних експедицій, наукових досліджень, науково-практичних конференцій та підготовка наукових видань з питань фольклору.

  Основними завданнями Програми є:

  забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної культури;

  залучення різних верств населення до збереження цінностей традиційної культури;

  забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій;

  створення єдиного інформаційного простору, орієнтованого на розв’язання проблем відродження народних традицій;

  контроль за використанням автентичних матеріалів, їх охорона, недопущення дій, що призводять до їх втрати;

  збереження архівних автентичних фольклорних записів шляхом їх фіксування у цифровому форматі;

  виявлення руйнівних тенденцій і критичних ситуацій, що виникають у сфері збереження народної творчості, пошук шляхів їх подолання.

  Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених на її виконання центральним і місцевим органам виконавчої влади у державному і місцевих бюджетах, та за рахунок інших джерел.

  За попередніми розрахунками, для виконання передбачених Програмою заходів згідно з додатком необхідно понад 19 млн. гривень, у тому числі у 2004 році — 2871 тис., 2005 — 6580,8 тис., 2006 — 4349,7 тис., 2007 — 2686,2 тис., у 2008 році — 2780 тис. гривень.

  Очікувані результати

  Виконання Програми забезпечить:

  підтримку проведення на державному та регіональному рівні фольклорно-етнографічних експедицій, культурно-мистецьких заходів;

  створення державної системи дослідження, фіксації та збереження цінностей нематеріальної культури;

  створення системи заохочення молодих спеціалістів до дослідження фольклору, вивчення народної творчості;

  збереження мережі закладів культури та оптимізацію їх роботи, насамперед у сільській місцевості.

  Контроль за виконанням Програми

  Контроль за виконанням Програми здійснюється Кабінетом Міністрів України.

  Координація роботи з виконання Програми покладається на Мінкультури.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку до 10 грудня подають Мінкультури матеріали для узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України до 1 лютого звіту про хід виконання Програми та до 1 червня 2008 р. звіту про результати її виконання.

  ______________  Додаток
  до Державної програми

  ЗАХОДИ

  щодо охорони та збереження нематеріальної  культурної спадщини   

   

  Зміст заходу

   

  Відповідальні за виконання

   

  Строк виконання, роки

  Орієнтовний  обсяг фінансування,
   тис. гривень

   

  усього

  у тому числі за рахунок

   

  державного бюджету

  місцевого бюджету

  інших джерел

  Організаційно-правове забезпечення збереження
  нематеріальної культурної спадщини

   

  1.

  Провести роботу, пов’язану з приєднанням України до Конвенції ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини

  Мінкультури
  МЗС
  Мін’юст

  2004 — 2005

   

   

   

   

   

  2.

  Розробити нормативно-правову базу з питань охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини

  Мінкультури
  Мін’юст
  МЗС
  МОН
  Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук  2004 — 2008

   

   

   

   

   

  3.

  Утворити при Інституті  мистецтвознавства, фолькло-ристики та  етнології
  імені М. Т. Рильського Національної академії наук Центр дослідження  нематеріальної культурної спадщини

  Національна академія наук

  2004 —  2005

  250

  250

   

   

   

  4.

  Розробити методику складення  Державного реєстру творів нематеріальної культурної спадщини та Державного реєстру виконавців фольклору

  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук

  2004

  10

  10

   

   

   

  5.

  Скласти Державний реєстр  творів нематеріальної культурної спадщини 

   

  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук Мінкультури

  2005

  2006

  2007

  2008

  300

  400

  100

  100

  300

  400

  100

  100

   

   

   

  6.

  Утворити:

  при Мінкультури — постійно діючу  міжвідомчу консультативну раду з питань охорони та збереження   нематеріальної культурної спадщини


  Мінкультури
  Інститут  мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук МОН


  2005

   

   

   

   

   

   

  при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук — постійно діючу раду  з питань систематизації,  класифікації і державної реєстрації творів нематеріальної культурної спадщини

  Національна академія наук Мінкультури
  МОН

  2004

   

   

   

   

   

  7.

  Заснувати щорічну премію  за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини імені В. М. Гнатюка

  Мінкультури
  Мінфін
  Мінекономіки
  Мін’юст
  Національна академія наук  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

   

  8.

  Провести перепис збирачів фольклору

  Національна академія наук
  Мінкультури
  МОН

  2005

  2006

  20

  20

  20

  20

   

   

   

  9.

  Створити при обласних центрах народної творчості постійно діючі консультаційні пункти з питань охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини для керівників фольклорних колективів, дослідників фольклору

  облдержадміністрації:

  Вінницька

  Житомирська

  Запорізька

  Івано-Франківська

  Кіровоградська

   

   

   

  Луганська

  Львівська

  Миколаївська

  Тернопільська

  Сумська

  Хмельницька

  Чернівецька

   

  2005

  2004

  2005

  —“—
  —“—

  2006

  2007

  2008

  2004

  —“—

  2005

  2004

  —“—

  —“—

  —“—

   

  11

  30

  20

  12

  25

  20

  20

  20

  3

  10

  5

  5

  7

  1

  1

   

   

  8

  30

  20

  12

  25

  20

  20

  20

  2

  9

  5

  5

  7

  1

  1

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

  1

  1

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дослідження нематеріальної культурної спадщини

   

  10.

  Провести поглиблене вивчення фольклорно-етнографічних та етнолінгвістичних особливостей регіонів:

   

   

   

   

   

   

   

   

  а) у селах:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Борсків Тиврівського, Людавка Жмеринського, Буша Ямпільського  районів Вінницької області

  Мінкультури
  Вінницька облдержадміністрація

  2007

   

  45

   

  10

   

  25

   

  10

   

   

   

  Пилипи-Хребтіївські Новоушицького і  Петрашівка Віньковецького районів Хмельницької області  (старообрядницькі общини Поділля)

  Хмельницька облдержадміністрація

  2005

  2006

  2007

  2,8

  1

  2

   

  2,8

  1

  2

   

   

   

   

  Оріхівського, Токмацького районів  (старовинні козацькі обряди); Веселівського, Кам’янсько-Дніпровського, Пологівського районів Запорізької області (побутовий козацький фольклор)

  Запорізька облдержадміністрація

  2005

  2006

  2007

   

  3

  3

  3

   

  3

  3

  3

   

   

   

   

  розташованих за течією річок Південний Буг (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська області), Айдар і Сіверський Донець (Луганська, Донецька області)

  Мінкультури
  Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору (за згодою)

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  15

  15

  17

  17

  17

  10

  10

  12

  12

  12

   

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

  Іршавського та Мукачівського районів Закарпатської області

  Закарпатська облдержадміністрація

  2004

   

  62

   

   

  50

  12

   

   

  Любомльського, Володимир-Волинського, Іваничівського, Горохівського районів Волинської області

  Мінкультури
  Волинська облдержадміністрація

  —“—

  2005

  2006

  2007

  7

  7

  7

  9

   

   

  4

  4

  6

  6

  2

  4

  1

  1

  1

  1

   

   

  південно-західних і північно-східних районів Харківської області

  Мінкультури
  Харківська облдержадміністрація

  2004

  2005

  15

  15

   

  10

  15

  5

   

   

   

  2006

  2007

  2008

  20

  22

  22

  10

  10

  10

  10

  12

  12

   

   

   

  Космач Косівського району Івано-Франківської області

  Івано-Франківська облдержадміністрація

  2006

  2

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Антрацитівського,

  Мінкультури

  2006

  5

   

  5

   

   

   

  Новоайдарського, Новопсковського, Троїцького районів Луганської області

  Луганська облдержадміністрація

  2004

  2005

  2006

  2007

  2

  2

  2

  2

   

   

  1

  0,5

  1,5

  1,5

  0,5

  1

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

   

   

  б) у місцях компактного проживання:

   

   

   

   

   

   

   

   

  греків Приазов’я

   

  Мінкультури
  Донецька облдержадміністрація

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  22

  22

  22

  22

  22

   

  10

  10

  10

  10

  22

  10

  10

  10

  10

   

  2

  2

  2

  2

   

   

  гагаузів — у селах Дмитрівка та Олександрівка Болградського району Одеської області;

  Одеська облдержадміністрація

  2004

  2005

  2006

  2007

  2

  2

  2

  2

   

  2

  2

  2

  2

   

   

   

  болгар — у селах Виноградівка Арцизького
  та Кам’янка Ізмаїльського районів Одеської області;

  Стара Некрасівка і Нова  Некрасівка Ізмаїльського  району та Загнітків Кодимського району Одеської області

   

  2008

  2

   

  2

   

   

   

  населення Чорнобильського Полісся у Баришівському, Бородянському, Макарівському, Фастівському, Обухівському, Яготинському районах Київської області

  Київська облдержадміністрація

  2004

  2005

  5

  10

   

  5

  10

   

   

   

  в) в етнографічних регіонах Буковини

  Мінкультури
  Чернівецька облдержадміністрація

  —“—

  2006

  2007

  3

  3

  4

   

   

  2

  3

  3

  2

   

   

  11.

  Провести наукові дослідження:

   

   

   

   

   

   

   

   

  нематеріальної культурної спадщини Житомирського, Чернігівського, Сумського, Рівненського Полісся та Тернопільського Опілля

  Національна академія наук
  Житомирська, Чернігівська,
  Сумська, Рівненська, Тернопільська
  облдержадміністрації


  2004

  2005

  2006

   

  25

  25

  25

  25

  25

  25

   

   

   

   

  історії і культурної спадщини кримських караїмів та кримчаків

  Національна академія наук Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  —“—

  15

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12.

  Провести міжнародні науково-практичні конференції:

   

   

   

   

   

   

   

   

  з питань дослідження  нематеріальної культурної спадщини

  Національна академія наук
  МОН
  Мінкультури

   

  2004

  2006

  2008

  10

  20

  20

  10

  20

  20

   

   

   

   

  фольклорне виконавство

  Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору (за згодою)

  2005

  20

   

   

  20

   

   

  до 105-ї річниці від дня народження  Гната Танцюри

  Мінкультури
  Вінницька облдержадміністрація

  —“—

  35

  10

  20

  5

   

  13.

  Провести  наукові конференції:

   

   

   

   

   

   

   

   

  етнолінгвістичні дослідження  народної культури

  Національна академія наук

  2007

   

  12

  12

   

   

   

   

   

  традиційна культура українців і національних меншин у взаємозв’язках і взаємовпливах

  —“—

   

  2005

  25

  25

   

   

   

   

  до 125-річчя  Климента Квітки

  Мінкультури
  Національна музична академія
  Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору  (за згодою)

  —“—

  15

  10

   

  5

   

  14.

  Провести науково-практичні конференції:

   

   

   

   

   

   

   

   

  музичний фольклор Центральної України

  Кіровоградська облдержадміністрація

  2006

  12

   

   

  12

   

   

   

   

  фольклорна спадщина  Поділля: шляхи збереження, розвитку та популяризації

  Хмельницька облдержадміністрація

  2004

  10

   

   

   

  10

   

   

   

   

  традиційна культура: збереження самобутності в умовах глобалізації

  Мінкультури
  Харківська облдержадміністрація

  —“—

  2006

  2008

  30

  30

  30

   

   

  10

  30

  20

  20

   

   

   

  етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі

  Івано-Франківська облдержадміністрація

  2005

  2

   

   

  2

   

   

   

   

  культурний і побутовий взаємовплив українців та національних меншин Західної України

  —“—

  2006

  10

   

  10

   

   

  15.

  Провести у м. Києві нараду збирачів  фольклору

  Інститут  мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної академії наук Мінкультури
  МОН

  —“—

  50

  50

   

   

   

  16.

  Сприяти участі творчих колективів України у міжнародних фольклорних фестивалях

  Мінкультури облдержадміністрації

  2004 — 2008

   

   

   

   

   

   

   

  17.

  Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів:

  Мінкультури
  МОН

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  а) міжнародних:

  облдержадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

  гуцульський фестиваль

  Чернівецька

  2004

  45

  15

  30

   

   

   

   

  Івано-Франківська

  2005

  200

  25

  175

   

   

   

  фольклорний фестиваль “Коломийка”

  Івано-Франківська

  —“—

  2007

  105

  105

  25

  25

  80

  80

   

   

   

   

  молодіжний фестиваль традиційної народної культури “Древлянські джерела”

  Рівненська

  2005

  2007

  100

  100

  40

  40

  40

  40

  20

  20

   

   

  фестиваль  дитячого фольклору “Котилася  торба”

  —“—

   

  2004

  2006

  50

  50

  20

  20

  20

  20

  10

  10

   

   

  фестиваль слов’янського фольклору “Коляда”

  —“—

  2004

  2006

  60

  60

   

  20

  30

  10

  30

  30

   

   

  фольклорний фестиваль “Буковинські зустрічі”

   

  Чернівецька

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  40

  40

  40

  40

  40

  10

  10

  10

  10

  10

  25

  25

  25

  25

  25

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

  фестиваль національних культур у м. Кам’янці-Подільському

  Хмельницька

  2005

  2007

  100

  150

  50

  75

  50

  75

   

   

   

  фестиваль  українського фольклору “Берегиня”

  Волинська

  2004

  2007

  300

  400

  50

  150

  250

  250

   

   

   

  фестиваль “Поліське літо з фольклором”

  Волинська облдержадміністрація
  Луцька міська рада

  2004

  2006

  2008

  360

  370

  380

  50

  120

  120

  250

  180

  180

  60

  70

  80

   

   

  фестиваль “Дзвени, бандуро”

  Дніпропетровська облдержадміністрація

  2006

  60

  20

  40

   

   

   

  фольклорний фестиваль “Країна мрій” (м. Київ)

  Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору
  громадська організація “Країна  мрій” (за згодою)

  облдержадміністрації:

  2005

   

  500

   

   

   

  500

   

   

  фестиваль традиційної народної культури “Покуть”

  Харківська

  2004

  2006

  2008

  250

  260

  320

  50

  60

  70

  200

  200

  250

   

   

   

  фестиваль фольклору та традиційної народної культури “Чорноморське намисто”

  Одеська

  2005

  2008

  200

  200

  50

  50

  150

  150

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  б) всеукраїнських:

   

   

   

   

   

   

   

   

  фестиваль дитячих фольклорних колективів “Слобожанська родина”

  Харківська

  2004

  2006

  2008

  100

  100

  100

  30

  30

  30

  70

  70

  70

   

   

   

  фестиваль вокально-хорового співу “Калиновий спів”

   

  Кіровоградська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  170

  45

  45

  45

  45

  20

  30

  30

  30

  30

  150

  15

  15

  15

  15

   

   

   

  фестиваль козацької пісні та музики “Хортиця”

   

  Запорізька

  2004

  2006

  2008

  100

  150

  150

   

  20

  20

  100

  130

  130

   

   

   

  фестиваль мистецтв національних культур “Ми — українські”

  Запорізька

  2004

  2005

  2007

  110

  120

  120

   

  10

  20

  20

  100

  100

  100

   

   

  фольклорний фестиваль “Веселка Буковини”

   

  Чернівецька

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  3

  3

  3

  3

  3

   

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  2

   

   

  фестиваль лемківської культури “Дзвони Лемківщини”

   

  Тернопільська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  25

  25

  25

  25

  25

   

  5

  5

  5

  5

  25

  20

  20

  20

  20

   

   

   

  фестиваль народної інструментальної музики “Хвилі Дніпра”

  Дніпропетровська

  2005

  70

   

  5

   

  65

   

   

   

   

  фестиваль хореографічного мистецтва 

  Хмельницька

  2004

   

  250

   

  250

   

   

   

   

  конкурс автентичних  колективів пам’яті  Гната Танцюри

  Вінницька

  2006

   

  40

   

  10

   

  30

   

   

   

   

  свято кобзарського мистецтва пам’яті В. Перепилюка

  Вінницька

  2005

  25

  10

  10

  5

   

   

  форум народної творчості національних меншин

  Донецька

  —“—

  2006

  2007

  2008

  40

  40

  40

  40

  5

  5

  5

  5

  30

  30

  30

  30

  5

  5

  5

  5

   

   

  фестиваль кобзарського мистецтва  “Вересаєве свято” (с. Сокиринці Срібнянського району)

  Чернігівська

  2006

   

  40

   

  5

   

  35

   

   

   

   

  фестиваль сільської народної творчості  “Мистецькі береги Ворскли” (м. Охтирка)

  Сумська

  2005

  2007

  40

  40

  10

  10

  30

  30

   

   

  18.

  Проведення творчих лабораторій у школі традиційного народного мистецтва імені В. Могура в
  с. Космач Косівського району Івано-Франківської області

  Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору (за згодою)

  2004

  2006

  2008

  40

  40

  40

   

   

  40

  40

  40

   

   

   

  Збереження нематеріальної культурної спадщини

   

  19.

  Розмістити і постійно поповнювати  на веб-сайті Мінкультури у мережі Інтернет інформацію про Державний реєстр  творів нематеріальної культурної спадщини

  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук
  Мінкультури
  МОН

  2007

  2008

  100

  50

  100

  50

   

   

   

   

   

  облдержадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  2005

  20

   

  15

  5

   

   

   

  Івано-Франківська

  —“—

  2006

  100

  100

   

  100

  100

   

   

   

   

  Київська

  2005

  2006

  8,5

  8,5

   

  8,5

  8,5

   

   

   

   

  Одеська

  2005

  2006

  50

  50

   

  50

  50

   

   

   

   

  Тернопільська

  2005

  2006

  5

  5

   

  5

  5

   

   

   

   

  Хмельницька

  2004

  2005

  2006

  1

  1

  1

   

  1

  1

  1

   

   

   

   

  Черкаська

  2004

  2005

  2006

  1

  5

  2

   

  1

  5

  2

   

   

   

   

  Чернівецька

  2007

  10

   

  10

   

   

   

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  2005

  2006

  5

  5

   

  5

  5

   

   

  20.

  Провести на основі матеріалів етнолінгвістичних, фольклорно-етнографічних експедицій картографування і укласти Атлас побутування явищ нематеріальної  культури

  Інститут  мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського
  Національної академії наук
  МОН
  Мінкультури


  2005

  2006

  2007

  2008

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

   

   

   

   

   

  облдержадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Київська

  2006

  3

   

  3

   

   

   

   

  Тернопільська

  2007

  5

   

  5

   

   

   

   

  Херсонська

  2006

  10

   

  10

   

   

   

   

  Хмельницька

  —“—

  1

   

  1

   

   

   

   

  Черкаська

  —“—

  2007

  2

  2

   

  2

  2

   

   

   

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  —“—

  5

   

  5

   

   

  21.

  Створити картотеку відеозаписів рідкісних фольклорних творів та народних обрядів

  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної академії наук
  МОН
  Мінкультури
  облдержадміністрації:


   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  2005

  5

   

  5

   

   

   

   

  Житомирська

  —“—

  30

   

  30

   

   

   

   

  Запорізька

  —“—

  10

   

  10

   

   

   

   

  Івано-Франківська

  —“—

  160

   

  160

   

   

   

   

  Луганська

  —“—

  3

   

  3

   

   

   

   

  Львівська

  —“—

  25

   

  25

   

   

   

   

  Миколаївська

  —“—

  7

   

  7

   

   

   

   

  Одеська

  —“—

  6

   

  6

   

   

   

   

  Тернопільська

  —“—

  15

   

  15

   

   

   

   

  Херсонська

  —“—

  3

   

  3

   

   

   

   

  Хмельницька

  2005

  2

   

  2

   

   

   

   

  Черкаська

  —“—

  25

   

  25

   

   

   

   

  Чернівецька

  2006

  5

   

  4

  1

   

   

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  2005

  15

   

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  22.

  Забезпечити заклади культури, насамперед у сільській місцевості, сучасними технічними  засобами, необхідними для фіксації творів нематеріальної культурної спадщини

  облдержадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  50

  55

  55

  65

  65

   

  40

  40

  40

  50

  50

  10

  15

  15

  15

  15

   

   

   

  Волинська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  6

  6

  6

  6

  6

   

  5

  5

  5

  5

  5

  1

  1

  1

  1

  1

   

   

   

  Донецька

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  50

  50

  50

  50

  50

   

  50

  50

  50

  50

  50

   

   

   

   

  Житомирська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  60

  60

  60

  60

  60

   

  60

  60

  60

  60

  60

   

   

   

   

  Запорізька

  2004

  20

   

  20

   

   

   

   

  Івано-Франківська

  2005

  2006

  2007

  2008

  100

  100

  150

  150

   

  100

  100

  150

  150

   

   

   

   

  Київська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  56

  56

  56

  56

  56

   

  56

  56

  56

  56

  56

   

   

   

   

  Кіровоградська

  2005

  2006

  2007

  2008

  441

  358

  168

  168

   

  441

  358

  168

  168

   

   

   

   

  Львівська

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  10

   

  5

  5

  5

  10

   

   

   

   

  Миколаївська

  2006

  125

   

  100

  25

   

   

   

  Одеська

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  10

  15

   

  5

  5

  10

  15

   

   

   

   

  Сумська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  40

  40

  50

  50

  50

   

  40

  40

  50

  50

  50

   

   

   

   

  Тернопільська

  2005

  2006

  2007

  2008

  10

  10

  10

  10

   

  10

  10

  10

  10

   

   

   

   

  Харківська

  2005

  15

   

  15

   

   

   

   

  Херсонська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  25

  25

  25

  25

  25

   

  25

  25

  25

  25

  25

   

   

   

   

  Хмельницька

   

  2006

  2007

  2008

  5,2

  5,2

  4

   

  5,2

  5,2

  4

   

   

   

   

  Черкаська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

  5

   

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

  Чернівецька

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

   

  5

  5

  5

  5

   

   

  23.

  Утворити при обласній універсальній науковій бібліотеці регіональний центр консервації та репрографії документальних пам’яток традиційної культури Тернопільщини

  Тернопільська облдержадміністрація

  2005

  50

   

   

   

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24.

  Створити всеукраїнську інформаційну базу культурно-мистецьких заходів з  традиційної культури

  Мінкультури
  МОН
  Національна академія наук

  2005

  2006

   

   

   

   

   

   

   

  25.

  Перевести  на сучасні цифрові носії записи   фольклору,  що зберігаються  в державних наукових установах, навчальних закладах і приватних колекціях

  Національна академія наук
  Мінкультури
  МОН

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  50

  75

  75

  75

  75

  50

  75

  75

  75

  75

   

   

   

   

   

  облдержадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  2004

  2005

  2006

  2007

  5

  5

  5

  5

   

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

  Волинська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  8

  5

  5

  5

  5

   

  8

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

  Запорізька

  2005

  2006

  2007

  2008

  10

  10

  10

  10

   

  10

  10

  10

  10

   

   

   

   

  Івано-Франківська

   

  2005

  2006

  2007

  2008

  50

  50

  75

  75

   

  50

  50

  75

  75

   

   

   

   

  Київська

  2005

  2006

  1

  1

   

  1

  1

   

   

   

   

  Миколаївська

  —“—

  15

   

  10

  5

   

   

   

  Одеська

   

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

   

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

  Сумська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

  5

   

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

  Тернопільська

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

   

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

  Харківська

  2005

  2006

  5

  5

   

  5

  5

   

   

   

   

  Херсонська

  2004

  2005

  30

  30

   

  30

  30

   

   

   

   

  Хмельницька

   

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  1,5

  1

  1

  1

   

  5

  1,5

  1

  1

  1

   

   

   

   

  Черкаська

   

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

   

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

   

  2005

  2006

  2007

  2008

  2

  4

  4

  4

   

  2

  4

  4

  4

   

   

  26.

  Перевести  магнітофонні записи Атласу української мови на електронні носії

  Інститут українознавства імені І. П. Крип’якевича Національної академії наук

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

   

   

   

  Популяризація нематеріальної культурної спадщини

   

  27.

  Започаткувати в друкованих засобах масової інформації рубрику “Нематеріальна культура”

  Держкомтелерадіо
  Мінкультури
  облдержадміністрації

  2005

  1221

   

  1221

   

   

  28.

  Створити на телеканалі “Культура” цикл програм, присвячених нематеріальній культурній спадщині народів України

  Держкомтелерадіо Національна академія наук
  Мінкультури
  МОН

  —“—

   

   

   

   

   

  29.

  Внести з метою підготовки фахівців у сфері  нематеріальної культури відповідні зміни до навчальних програм середньої і вищої освіти. Започаткувати  курси народної творчості для педагогів-словесників

  МОН
  Мінкультури

  2004

   

   

   

   

   

  30.

  Започаткувати  курс лекцій з питань етнографії та фольклору під час проведення курсової перепідготовки педагогічних працівників

   

   

   

   

  МОН
  облдержадміністрації

   

   

  2004

   

   

   

   

   

  31.

  Здійснити виготовлення відео- та кінофільмів про нематеріальну культурну  спадщину:    

  Бойківщини, Опілля, Покуття, Гуцульщини, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя

  облдержадміністрації: Волинська


  —“—

  2005

  2006

  2007

  2008


  7

  5

  5

  8

  5

   


  7

  5

  5

  8

  5

   

   

   

   

  Закарпатська

  2005

  10

   

  10

   

   

   

   

  Івано-Франківська

  —“—

  60

   

  60

   

   

   

   

   

  2006

  100

   

  100

   

   

   

  Львівська

  2005

  2006

  2007

  22

  17

  11

   

  20

  15

  10

  2

  2

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Тернопільська

  2005

  2006

  10

  10

   

  10

  10

   

   

   

   

  Чернівецька

  —“—

  5

   

  5

   

   

  32.

  Створити у мережі Інтернет на веб-сайтах обласних  універсальних наукових бібліотек розділи “Нематеріальна культурна спадщина регіону”

  облдержадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

  Житомирська

  2004

  10

   

  10

   

   

   

  Запорізька

  2005

  5

   

  5

   

   

   

  Миколаївська

  2004

  5

   

  5

   

   

   

  Хмельницька

  —“—

  4

   

  4

   

   

   

   

  Видавнича діяльність

   

  33.

  Підготувати та видати:

   

   

   

   

   

   

   

   

  збірник “Українські народні думи” у  п’яти томах

   

  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук

  2005

  2006

  375

  375

  375

  375

   

   

   

   

  збірник матеріалів експедиційних досліджень “Духовність Чорнобильської землі” у двох книгах

  —“—

  2004

  2005

  125

  125

  125

  125

   

   

   

   

  серію книг “Усна народна творчість”

  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  60

  60

  120

  120

  60

  60

  60

  120

  120

  60

   

   

   

  34.

  Відновити видання  серії “Фольклор регіонів України”, “Фольклор у записах  письменників”, “Усна народна творчість”

  видавництво “Музична Україна”
  Мінкультури
  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук
  МОН


  2004

  2005

   

   

   

   

   

   

   

   

  35.

  Видати серію наукових праць “Діалектологічна скриня”

  Інститут українознавства імені І. П. Крип’якевича Національної академії наук

  —“—

  15

  15

   

   

   

  36.

  Видати:

  облдержадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

  а) збірники:

   

   

   

   

   

   

   

   

  “Пісні з Поділля”, “Обрядові хліби Поділля”, “Фольклористи Вінничини”

  Вінницька

  —“—

  2006

  2007

  15

  30

  17

   

  13

  20

  15

  2

  10

  2

   

   

  “Лемківщина” (у двох томах), казок “Королева і цісаревич”, творів дитячого фольклору “На калині білий цвіт” та “Ми музики ще малі”

  Тернопільська

   

  2005

  2006

  15

  15

   

  15

  15

   

   

   

  “Фольклористика Буковинської Гуцульщини”, “Буковинський танок”

  Чернівецька

  2005

  2006

  3

  5

   

  3

  5

   

   

   

  “Фольклор Придніпров’я”
  (у 10 книгах)

  Дніпропетровська

  2004

  2005

  2006

  30

  40

  40

   

  30

  40

  40

   

   

   

  “Музичний обрядовий та усний фольклор”, “Проводи  козака на Січ”

  Запорізька

  —“—

  2007

  2008

  10

  10

  5

   

  10

  10

  5

   

   

   

  “Поліська дума” та “Святвечір на Поліссі”

   

  Волинська, Рівненська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  20

  25

  25

  25

  25

   

  20

  25

  25

  25

  25

   

   

   

  б) антологію народної пісні Іршавщини (у двох томах)

  Закарпатська

  2005

   

  30

   

   

  30

  5

   

   

  в) монографії:
  “Волинь: етнокультурне дослідження”

  Волинська

  2005

  75

   

  70

  5

   

   

  “Західне Полісся: етнокультурне дослідження”

   

  — “ —

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  7

  10

  15

  15

  25

   

  7

  10

  15

  15

  25

   

   

   

  “Народна їжа Прикарпаття” (гуцулів, бойків, покутян, опілян)

  Івано-Франківська

  2005

  7

   

   

  7

   

   

   

  “Весняно-літні  обряди Придунав’я” та “Танцювальний фольклор причорноморських степів”

  Одеська

  —“—

  2006

  5

  5

   

   

  5

  5

   

   

  “Легенди Донеччини”

  Донецька

  2005

  20

   

  15

  5

   

   

  збірник наукових праць “Муравський шлях” за матеріалами  фольклорно-етнографічних експедицій у Харківській області

  Харківська

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  5

  5

  5

  5

  5

   

  5

  5

  5

  5

  5

   

   

   

  “Таїна правічного мовчання глини: феномен гончарства у фольклорі та красному письменстві України” (у трьох книгах)

  Мінкультури
  Національний музей-заповідник українського гончарства у смт Опішня

  2005

  2006

  80

  80

   

   

   

   

   

  Усього

   

  2004 — 2008

  19267,7

  6017,5

  11693,2

  1542

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________________