• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 січня 1999 р. № 114
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 23 грудня 2004 р. № 1728)  ПРОГРАМА
  забезпечення житлом військовослужбовців,
  звільнених у запас або відставку

  1. Загальні положення

  Ця Програма розроблена з метою розв’язання проблеми забезпечення  житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, в тому числі тих, що підлягають відселенню із закритих та віддалених від населених пунктів військових містечок (далі — звільнені військовослужбовці), та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов і надання  житлових приміщень та перебувають на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих рад (далі – квартирний облік).

  Протягом 1999 — 2003 років із 23 810 квартир, передбачених для забезпечення житлом звільнених військовослужбовців, надано 4 065 квартир, що становить 17 відсотків.

  Джерелом фінансування будівництва квартир для звільнених військовослужбовців є субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

  Такі джерела фінансування, як кошти інвесторів, кошти від випуску та реалізації житлових сертифікатів (облігацій), кошти неприбуткових організацій (благодійних фондів), особисті кошти звільнених військовослужбовців, кошти, отримані від реалізації військової техніки та об’єктів незавершеного будівництва, державні довгострокові і пільгові кредити, кошти, передбачені регіональними програмами індивідуального житлового будівництва на селі, та кошти інших джерел на розв’язання проблеми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців не залучалися через відсутність відповідної нормативно-правової бази.

  За даними Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на квартирному обліку перебувало на 1 січня 2004 р. понад 18 тис. звільнених військовослужбовців, з яких близько 12,6 тис. (69,7 відсотка) очікують житло понад 10 років (додаток 1). Із зазначеної кількості потребують позачергового забезпечення житлом майже 4,5 тис. сімей звільнених військовослужбовців.

  2. Мета і основні завдання

  Метою Програми є сприяння реалізації державної політики у сфері забезпечення житлом звільнених військовослужбовців, концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв’язання цієї проблеми.

  Основними завданнями Програми є:

  розв’язання соціально-економічної проблеми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців;

  реалізація конституційного права та соціальних гарантій, установлених законодавством, щодо забезпечення житлом звільнених військовослужбовців;

  удосконалення нормативно-правової бази у цілях концентрації бюджетних та інших джерел фінансування, матеріально-технічних ресурсів для здійснення заходів Програми;

  створення умов для залучення коштів інвесторів, у тому числі іноземних, у будівництво житла;

  упровадження фінансового механізму державного безвідсоткового та іпотечного кредитування на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво та придбання житла;

  використання вторинного ринку житла.

   

  3. Виконавчий орган, учасники та виконавці

  Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів (далі — Національний координаційний центр) є відповідальним за виконання Програми органом, який координує роботу її учасників та виконавців, організовує розв’язання завдань, виконує функції замовника з будівництва та придбання житла для звільнених військовослужбовців, вживає заходів щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення виконання Програми і здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що виділяються на зазначену мету, за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства з питань забезпечення житлом цієї категорії населення, а також формує зведену базу даних про квартирний облік звільнених військовослужбовців.

  Учасниками Програми є:

  звільнені військовослужбовці, які беруть участь у виконанні Програми шляхом залучення їх власних коштів для будівництва житла;

  спілка громадських організацій “Всеукраїнський союз військовослужбовців кадру та запасу”, яка бере участь у формуванні регіональних баз даних про квартирний облік звільнених військовослужбовців, проведенні перереєстрації облікових документів, здійсненні громадського контролю за веденням облікових справ і наявністю документів відповідно до вимог житлового законодавства, а також виконанням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Програми;

  підприємства, установи та організації всіх форм власності, які беруть участь у здійсненні заходів, передбачених Програмою.

  Виконавцями Програми є:

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та  Севастопольська міські держадміністрації, які формують регіональні бази даних про квартирний облік звільнених військовослужбовців за затвердженою Національним координаційним центром формою та інформують його про фінансування і хід виконання завдань, передбачених Програмою, щороку розробляють плани житлового забезпечення та розподілу житлової площі, що вводиться в експлуатацію в поточному році, організовують роботу міжвідомчих комісій з питань сприяння розв’язанню житлової проблеми звільнених військовослужбовців за участю уповноважених представників Національного координаційного центру та громадських організацій звільнених військовослужбовців;

  органи місцевого самоврядування ведуть квартирний облік звільнених військовослужбовців, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов і надання житлових приміщень, проводять їх перереєстрацію, здійснюють розподіл та надання відповідно до законодавства житла, сприяють індивідуальному житловому (кооперативному) будівництву, розробляють плани розподілу житлової площі, що вводиться в експлуатацію в поточному році, організовують роботу громадських комісій з житлових питань, до складу яких включаються уповноважені представники Національного координаційного центру та спілки громадських організацій “Всеукраїнський союз військовослужбовців кадру та запасу”;

  державні підприємства, які належать до сфери управління Національного координаційного центру.

   

  4. Основні показники та очікувані результати

  Програма ґрунтується на прогнозних розрахунках, в основу яких покладено статистичні дані про чисельність звільнених військовослужбовців, потребу в загальній площі житла, а також обсяги бюджетних коштів та інших джерел фінансування.

  За розрахункову загальну площу однієї квартири взято 62,5 кв. метра. Загальна очікувана кількість звільнених військовослужбовців, яких необхідно забезпечити житлом у 2005 — 2014 роках, становить 24,4 тис. сімей.

  Розрахункова потреба в загальній площі житла становить близько 1,5 млн. кв. метрів.

  Для здійснення заходів Програми необхідно близько 3,6 млрд. гривень з розрахунку середньорегіональної вартості спорудження 1 кв. метра житла, визначеної Держбудом на 1 січня 2004 р., з урахуванням прогнозного щорічного збільшення вартості 1 кв. метра загальної площі житла 9,8 відсотка у 2006 — 2010  та 4,9 відсотка у 2011 — 2014 роках.

  Виконання Програми дасть можливість:

  розв’язати житлову проблему звільнених військовослужбовців;

  удосконалити механізм надання звільненим військовослужбовцям житла за рахунок коштів державного бюджету, а також шляхом використання державного безвідсоткового кредиту, пільгових довгострокових та іпотечних кредитів з погашенням їх за рахунок держави відповідно до законодавства;

  зняти соціально-психологічну напруженість серед звільнених військовослужбовців;

  сприяти забезпеченню стабільності роботи підприємств будівельного комплексу, збереженню робочих місць у будівельній та інших галузях промисловості.

   

  5. Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок таких джерел:

  коштів державного бюджету;

  коштів, отриманих від стягнення заборгованості з підприємств —боржників Держкомрезерву, що утворилася внаслідок самовільного відчуження (використання, реалізації) ними матеріальних цінностей державного резерву або несвоєчасного їх повернення, до 2009 року;

  кредитних ресурсів та інвестиційних коштів;

  власних коштів звільнених військовослужбовців;

  інших джерел, не заборонених законодавством.

  Передбачається також використання транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, спеціальної техніки, обладнання, пристроїв, будівельних матеріалів, вилучених митними та іншими правоохоронними органами і за рішенням суду переданих в установленому законодавством порядку у власність держави — Національному координаційному центру.

  Кошти за визначеними джерелами фінансування (додаток 2) повинні спрямовуватися насамперед на завершення будівництва об’єктів житла, які мають високий ступінь готовності.

  Розрахункові показники потреби в коштах, передбачених Програмою, за роками та регіонами наведено у додатках  3 — 12.

   

   

   

   

   

  6. Нормативно-правове забезпечення

  З метою вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

  розробити механізм випуску житлових сертифікатів (облігацій) та формування їх ринку для розв’язання проблеми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців, які мають вислугу 25 і більше років, та  подати до Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Національний координаційний центр, Держбуд.

  Грудень 2005 року;

  підготувати та внести зміни до Порядку обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, щодо забезпечення житлом звільнених військовослужбовців.

  Національний координаційний центр, Держжитлокомунгосп, Мінекономіки.

  Березень 2005 року;

  провести ретельну перевірку облікових справ звільнених військовослужбовців щодо відповідності їх ведення вимогам житлового законодавства.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національний координаційний центр.

  Жовтень — грудень 2004 року;

  розробити механізм фінансування будівництва (придбання) житла за рахунок залучення власних коштів звільнених військовослужбовців.

  Національний координаційний центр, Мінфін, Мінекономіки, Держбуд.

  Грудень 2005 року.

   

   

  ___________________  Додаток 1
  до Програми

  ВІДОМОСТІ
  про кількість звiльнених вiйськовослужбовцiв та їх сімей, які перебувають
   на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих рад, на 1 січня 2004 року

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Загальна

  кількість звільнених військово-службовців

  У тому числі

  Кількість звільнених військовослужбовців, які мають інші пільги

  Кількість звільнених військовослужбовців, які перебувають на обліку більш як 10 років

  кількість осіб, яким виповнилося 60 і більше років

  кількість сімей померлих

  усього

  у тому числі

  учасники бойових дій

  учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

  інваліди Збройних Сил

  ветерани Збройних Сил

  Усього

  18 048

  942

  124

  5 924

  746

  290

  238

  5 098

  12 583

  Автономна Республіка Крим

  931

  24

  5

  271

  25

  13

  6

  241

  815

  Область:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

  1 382

  36

  8

  493

  18

  15

  10

  471

  1 025

  Волинська

  228

  11

  10

  91

  3

  2

  1

  87

  175

  Дніпропетровська

  550

  18

  5

  182

  20

  9

  11

  161

  386

  Донецька

  1 604

  378

   

  70

  51

  11

  5

  3

  1 238

  Житомирська

  595

  15

  6

  247

  27

  16

  22

  209

  456

  Закарпатська

  149

  22

  7

  54

  12

  2

   

  45

  114

  Запорізька 

  337

  4

   

  97

  12

  6

  14

  77

  210

  Івано-Франківська

  242

  3

  1

  84

  2

  5

  2

  80

  180

  Київська

  1 470

  129

   

  380

  75

  47

  13

  286

  991

  Кіровоградська

  308

  22

  1

  99

  1

  4

  3

  94

  235

  Луганська

  469

  5

   

  231

  47

  13

  12

  185

  321

  Львівська

  340

  1

  39

  153

  9

  4

  5

  139

  26

  Миколаївська

  557

  29

   

  80

  8

  3

  2

  70

  507

  Одеська

  469

  18

  6

  321

  35

  11

  7

  290

  372

  Полтавська

  709

  21

  4

  291

  12

  1

  5

  280

  433

  Рівненська

  357

  17

  7

  214

  12

  4

  35

  191

  232

  Сумська

  393

   

   

  45

  6

  3

  2

  36

  315

  Тернопільська

  360

  13

  2

  134

  14

  4

  1

  123

  295

  Харківська

  2 409

  52

   

  830

  185

  67

  32

  635

  1 386

  Херсонська

  373

  3

   

  173

  14

  5

  5

  160

  294

  Хмельницька

  793

  14

   

  296

  24

  2

  6

  272

  515

  Черкаська

  1 080

  39

  8

  417

  71

  13

  13

  359

  829

  Чернівецька

  490

  19

  1

  100

  38

  9

  7

  64

  269

  Чернігівська

  613

  28

  5

  168

  15

  13

  16

  148

  466

  м. Київ

  686

  21

  6

  268

  10

  8

  3

  257

  375

  м. Севастополь

  154

   

  3

  135

   

   

   

  135

  123

   

   

  ______________________  Додаток 2
  до Програми

  ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
  фінансування будівництва та придбання житла для звiльнених вiйськовослужбовцiв

  (тис. гривень)

  Показник

  Усього

  У тому числі за роками

  2005

  2006 

  2007 

  2008 

  2009 

  2010 

  2011 

  2012 

  2013 

  2014 

  Кількість квартир (орієнтовно)

  24 370

  3 515

  3 095

  2 220

  2 220

  2 220

  2 220

  2 220

  2 220

  2 220

  2 220

  Загальна площа житла,
  кв. метрів

  1 523 130

  219 700

  193 430

  138 750

  138 750

  138 750

  138 750

  138 750

  138 750

  138 750

  138 750

  Потреба в коштах, усього

  3 625 627,9

  360 834,2

  349 306,5

  274 805,2

  301 792,7

  331 417,4

  363 961,5

  381 820,7

  400 563,9

  420 240,9

  440 884,9

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

  1 836 494,6

  197 937,3

  187 420,1

  89 005,2

  109 892,7

  164 017,4

  190 561,5

  203 370,7

  217 113,9

  230 790,9

  246 384,9

  субвенції державного бюджету місцевим бюджетам

  1 120 000

  95 000

  105 000

  105 000

  105 000

  110 000

  110 000

  115 000

  120 000

  125 000

  130 000

  матеріальних активів, вилучених Держмитслужбою і за рішенням суду переданих у власність держави

  202 896,9

  17 896,9

  5 000

  15 000

  20 000

  20 000

  25 000

  25 000

  25 000

  25 000

  25 000

  матеріальних активів, вилучених Державною виконавчою службою і за рішенням суду переданих у власність держави

  200 000

  20 000

  20 000

  20 000

  20 000

  20 000

  20 000

  20 000

  20 000

  20 000

  20 000

  коштів, отриманих від стягнення заборгованості з підприємств — боржників Держкомрезерву

  109 086,4

  30 000

  19 086,4

  30 000

  30 000

   

   

   

   

   

   

  коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління Національного координаційного центру, та інших джерел

  3 650

  500

  300

  300

  400

  400

  400

  450

  450

  450

  500

  довгострокового пільгового кредитування

  45 500

  6 000

  3 000

  4 000

  5 000

  5 000

  5 500,0

  5 500

  5 500

  6 000

  6 000

  іпотечного кредитування

  20 000

  3 000

  1 500

  1 500

  1 500

  2 000

  2 500,0

  2 500

  2 500

  3 000

  3 000

  власних коштів звільнених військовослужбовців

  45 000

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000,0

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

  43 000

  5 000

  3 000

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

   

  ____________________________  Додаток 3
  до Програми

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2005 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2005 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  3 515

  219 700

  1 743

  360 834,2

  Автономна Республіка Крим

  154

  9 600

  1 648

  15 820,8

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  202

  12 600

  1 597

  20 122,2

  Волинська

  80

  4 980

  1 621

  8 072,5

  Дніпропетровська

  174

  10 860

  1 751

  19 015,9

  Донецька

  231

  14 400

  1 747

  25 156,8

  Житомирська

  158

  9 900

  1 570

  15 543

  Закарпатська

  35

  2 160

  1 742

  3 762,7

  Запорізька

  104

  6 540

  1 757

  11 490,8

  Івано-Франківська

  66

  4 140

  1 599

  6 619,8

  Київська

  214

  13 380

  1 639

  21 929,8

  Кіровоградська

  86

  5 400

  1 547

  8 353,8

  Луганська

  139

  8 700

  1 628

  14 163,6

  Львівська

  98

  6 120

  1 631

  9 981,7

  Миколаївська

  134

  8 400

  1 618

  13 591,2

  Одеська

  180

  11 220

  1 654

  18 557,8

  Полтавська

  145

  9 060

  1 516

  13 735

  Рівненська

  52

  3 160

  1 612

  5 093,9

  Сумська

  111

  6 960

  1 557

  10 836,7

  Тернопільська

  72

  4 500

  1 510

  6 795

  Харківська

  348

  21 780

  1 687

  36 742,8

  Херсонська

  86

  5 400

  1 545

  8 343

  Хмельницька

  115

  7 200

  1 511

  10 879,2

  Черкаська

  157

  9 840

  1 620

  15 940,8

  Чернівецька

  70

  4 380

  1 531

  6 705,8

  Чернігівська

  116

  7 200

  1 534

  11044,8

  м. Київ

  150

  9 360

  1 909

  17 868,2

  м. Севастополь

  38

  2 460

  1 897

  4 666,6

   

   

  __________________   

  Додаток 4
  до Програми

   

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2006 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2006 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  3 095

  193 427

  1 914

  349 306,5

  Автономна Республіка Крим

  158

  9 875

  1 810

  17 873,7

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  248

  15 500

  1 754

  27 187

  Волинська

  38

  2 375

  1 780

  4 227,5

  Дніпропетровська

  96

  6 000

  1 923

  11 538

  Донецька

  284

  17 750

  1 919

  34 062,3

  Житомирська

  122

  7 625

  1 724

  13 145,5

  Закарпатська

  26

  1 625

  1 913

  3 108,6

  Запорізька

  58

  3 625

  1 930

  6 996,2

  Івано-Франківська

  42

  2 625

  1 756

  4 609,5

  Київська

  251

  15 680

  1 800

  28 224

  Кіровоградська

  58

  3 625

  1 699

  6 158,9

  Луганська

  81

  5 063

  1 788

  9 052,6

  Львівська

  60

  3 750

  1 791

  6 716,2

  Миколаївська

  92

  5 750

  1 777

  10 217,8

  Одеська

  84

  5 250

  1 816

  9 534

  Полтавська

  121

  7 560

  1 665

  12 587,4

  Рівненська

  61

  3 813

  1 770

  6 749

  Сумська

  64

  4 000

  1 710

  6 840

  Тернопільська

  64

  4 000

  1 658

  6 632

  Харківська

  396

  24 750

  1 853

  45 861,7

  Херсонська

  64

  4 000

  1 697

  6 788

  Хмельницька

  96

  6 000

  1 659

  9 954

  Черкаська

  193

  12 062

  1 779

  21 458,3

  Чернівецька

  87

  5 437

  1 681

  9 139,6

  Чернігівська

  86

  5 375

  1 685

  9 056,9

  м. Київ

  133

  8 312

  2 096

  17 421,9

  м. Севастополь

  32

  2 000

  2 083

  4 166

   

   

   

  ______________________   

  Додаток 5
  до Програми

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2007 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2007 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  2 220

  138 750

  2 102

  274 805,2

  Автономна Республіка Крим

  122

  7 625

  1 988

  15 158,5

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  136

  8 500

  1 926

  16 371

  Волинська

  30

  1 875

  1 955

  3 665,6

  Дніпропетровська

  64

  4 000

  2 112

  8 448

  Донецька

  146

  9 125

  2 107

  19 226,4

  Житомирська

  122

  7 625

  1 893

  14 434,1

  Закарпатська

  26

  1 625

  2 101

  3 414,1

  Запорізька

  34

  2 125

  2 120

  4 505

  Івано-Франківська

  36

  2 250

  1 928

  4 338

  Київська

  152

  9 500

  1 977

  18 781,5

  Кіровоградська

  58

  3 625

  1 866

  6 764,2

  Луганська

  48

  3 000

  1 964

  5 892

  Львівська

  60

  3 750

  1 967

  7 376,2

  Миколаївська

  92

  5 750

  1 952

  11 224

  Одеська

  64

  4 000

  1 994

  7 976

  Полтавська

  94

  5 875

  1 829

  10 745,4

  Рівненська

  54

  3 375

  1 944

  6 561

  Сумська

  86

  5 375

  1 878

  10 094,2

  Тернопільська

  38

  2 375

  1 821

  4 324,9

  Харківська

  256

  16 000

  2 035

  32 560

  Херсонська

  54

  3 375

  1 864

  6 291

  Хмельницька

  66

  4 125

  1 822

  7 515,8

  Черкаська

  118

  7 375

  1 954

  14 410,8

  Чернівецька

  28

  1 750

  1 846

  3 230,5

  Чернігівська

  86

  5 375

  1 850

  9 943,8

  м. Київ

  118

  7 375

  2 302

  16 977,2

  м. Севастополь

  32

  2 000

  2 288

  4 576

   

   

  _____________________   

   

  Додаток 6
  до Програми

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2008 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2008 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  2 220

  138 750

  2 308

  301 792,7

  Автономна Республіка Крим

  122

  7 625

  2 183

  16 645,4

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  136

  8 500

  2 115

  17 977,5

  Волинська

  30

  1 875

  2 147

  4 025,6

  Дніпропетровська

  64

  4 000

  2 319

  9 276

  Донецька

  146

  9 125

  2 314

  21 115,2

  Житомирська

  122

  7 625

  2 079

  15 852,4

  Закарпатська

  26

  1 625

  2 307

  3 748,9

  Запорізька

  34

  2 125

  2 328

  4 947

  Івано-Франківська

  36

  2 250

  2 117

  4 763,2

  Київська

  152

  9 500

  2 171

  20 624,5

  Кіровоградська

  58

  3 625

  2 049

  7 427,6

  Луганська

  48

  3 000

  2 157

  6 471

  Львівська

  60

  3 750

  2 160

  8 100

  Миколаївська

  92

  5 750

  2 144

  12 328

  Одеська

  64

  4 000

  2 190

  8 760

  Полтавська

  94

  5 875

  2 009

  11 802,9

  Рівненська

  54

  3 375

  2 135

  7 205,6

  Сумська

  86

  5 375

  2 062

  11 083,2

  Тернопільська

  38

  2 375

  2 000

  4 750

  Харківська

  256

  16 000

  2 235

  35 760

  Херсонська

  54

  3 375

  2 047

  6 908,6

  Хмельницька

  66

  4 125

  2 001

  8 254,1

  Черкаська

  118

  7 375

  2 146

  15 826,8

  Чернівецька

  28

  1 750

  2 027

  3 547,2

  Чернігівська

  86

  5 375

  2 032

  10 922

  м. Київ

  118

  7 375

  2 528

  18 644

  м. Севастополь

  32

  2 000

  2 513

  5 026

   

  __________________

      

  Додаток 7
  до Програми

   

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2009 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2009 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  2 220

  138 750

  2 535

  331 417,4

  Автономна Республіка Крим

  122

  7 625

  2 397

  18 277,1

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  136

  8 500

  2 323

  19 745,5

  Волинська

  30

  1 875

  2 358

  4 421,2

  Дніпропетровська

  64

  4 000

  2 547

  10 188

  Донецька

  146

  9 125

  2 541

  23 186,6

  Житомирська

  122

  7 625

  2 283

  17 407,9

  Закарпатська

  26

  1 625

  2 534

  4 117,8

  Запорізька

  34

  2 125

  2 557

  5 433,6

  Івано-Франківська

  36

  2 250

  2 325

  5 231,2

  Київська

  152

  9 500

  2 384

  22 648

  Кіровоградська

  58

  3 625

  2 250

  8 156,2

  Луганська

  48

  3 000

  2 369

  7 107

  Львівська

  60

  3 750

  2 372

  8 895

  Миколаївська

  92

  5 750

  2 355

  13 541,2

  Одеська

  64

  4 000

  2 405

  9 620

  Полтавська

  94

  5 875

  2 206

  12 960,2

  Рівненська

  54

  3 375

  2 345

  7 914,4

  Сумська

  86

  5 375

  2 264

  12 169

  Тернопільська

  38

  2 375

  2 196

  5 215,5

  Харківська

  256

  16 000

  2 454

  39 264

  Херсонська

  54

  3 375

  2 248

  7 587

  Хмельницька

  66

  4 125

  2 197

  9 062,6

  Черкаська

  118

  7 375

  2 357

  17 382,9

  Чернівецька

  28

  1 750

  2 226

  3 895,5

  Чернігівська

  86

  5 375

  2 232

  11 997

  м. Київ

  118

  7 375

  2 776

  20 473

  м. Севастополь

  32

  2 000

  2 760

  5 520

   

   

  ______________________   

  Додаток 8
  до Програми

   

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2010 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2010 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  2 220

  138 750

  2 784

  363 961,5

  Автономна Республіка Крим

  122

  7 625

  2 632

  20 069

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  136

  8 500

  2 551

  21 683,5

  Волинська

  30

  1 875

  2 590

  4 856,2

  Дніпропетровська

  64

  4 000

  2 797

  11 188

  Донецька

  146

  9 125

  2 791

  25 467,9

  Житомирська

  122

  7 625

  2 507

  19 115,9

  Закарпатська

  26

  1 625

  2 783

  4 522,4

  Запорізька

  34

  2 125

  2 808

  5 967

  Івано-Франківська

  36

  2 250

  2 553

  5 744,2

  Київська

  152

  9 500

  2 618

  24 871

  Кіровоградська

  58

  3 625

  2 471

  8 957,4

  Луганська

  48

  3 000

  2 602

  7 806

  Львівська

  60

  3 750

  2 605

  9 768,8

  Миколаївська

  92

  5 750

  2 586

  14 869,5

  Одеська

  64

  4 000

  2 641

  10 564

  Полтавська

  94

  5 875

  2 423

  14 235,1

  Рівненська

  54

  3 375

  2 575

  8 690,6

  Сумська

  86

  5 375

  2 486

  13 362,2

  Тернопільська

  38

  2 375

  2 412

  5 728,5

  Харківська

  256

  16 000

  2 695

  43 120

  Херсонська

  54

  3 375

  2 469

  8 332,9

  Хмельницька

  66

  4 125

  2 413

  9 953,6

  Черкаська

  118

  7 375

  2 588

  19 086,5

  Чернівецька

  28

  1 750

  2 445

  4 278,8

  Чернігівська

  86

  5 375

  2 451

  13 174,1

  м. Київ

  118

  7 375

  3 049

  22 486,4

  м. Севастополь

  32

  2 000

  3 031

  6 062

   

   

  ____________________  Додаток 9
  до Програми

   

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2011 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2011 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  2 220

  138 750

  2 921

  381 820,7

  Автономна Республіка Крим

  122

  7 625

  2 761

  21 052,6

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  136

  8 500

  2 676

  22 746

  Волинська

  30

  1 875

  2 717

  5 094,4

  Дніпропетровська

  64

  4 000

  2 934

  11 736

  Донецька

  146

  9 125

  2 928

  26 718

  Житомирська

  122

  7 625

  2 630

  20 053,8

  Закарпатська

  26

  1 625

  2 920

  4 745

  Запорізька

  34

  2 125

  2 946

  6 260,2

  Івано-Франківська

  36

  2 250

  2 678

  6 025,5

  Київська

  152

  9 500

  2 747

  26 096,5

  Кіровоградська

  58

  3 625

  2 592

  9 396

  Луганська

  48

  3 000

  2 730

  8 190

  Львівська

  60

  3 750

  2 733

  10 248,8

  Миколаївська

  92

  5 750

  2 713

  15 599,8

  Одеська

  64

  4 000

  2 771

  11 084

  Полтавська

  94

  5 875

  2 542

  14 934,2

  Рівненська

  54

  3 375

  2 701

  9 115,9

  Сумська

  86

  5 375

  2 608

  14 018

  Тернопільська

  38

  2 375

  2 530

  6 008,8

  Харківська

  256

  16 000

  2 827

  45 232

  Херсонська

  54

  3 375

  2 590

  8 741,2

  Хмельницька

  66

  4 125

  2 531

  10 440,4

  Черкаська

  118

  7 375

  2 715

  20 023,1

  Чернівецька

  28

  1 750

  2 565

  4 488,8

  Чернігівська

  86

  5 375

  2 571

  13 819,1

  м. Київ

  118

  7 375

  3 199

  23 592,6

  м. Севастополь

  32

  2 000

  3 180

  6 360

   

   

  _____________________  Додаток 10
  до Програми

   

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2012 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2012 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  2 220

  138 750

  3 064

  400 563,9

  Автономна Республіка Крим

  122

  7 625

  2 897

  22 089,6

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  136

  8 500

  2 807

  23 859,5

  Волинська

  30

  1 875

  2 850

  5 343,8

  Дніпропетровська

  64

  4 000

  3 078

  12 312

  Донецька

  146

  9 125

  3 072

  28 032

  Житомирська

  122

  7 625

  2 759

  21 037,4

  Закарпатська

  26

  1 625

  3 063

  4 977,4

  Запорізька

  34

  2 125

  3 091

  6 568,4

  Івано-Франківська

  36

  2 250

  2 809

  6 320,2

  Київська

  152

  9 500

  2 882

  27 379

  Кіровоградська

  58

  3 625

  2 719

  9 856,4

  Луганська

  48

  3 000

  2 864

  8 592

  Львівська

  60

  3 750

  2 867

  10 751,2

  Миколаївська

  92

  5 750

  2 846

  16 364,5

  Одеська

  64

  4 000

  2 907

  11 628

  Полтавська

  94

  5 875

  2 667

  15 668,6

  Рівненська

  54

  3 375

  2 834

  9 564,8

  Сумська

  86

  5 375

  2 736

  14 706

  Тернопільська

  38

  2 375

  2 654

  6 303,2

  Харківська

  256

  16 000

  2 966

  47 456

  Херсонська

  54

  3 375

  2 717

  9 169,9

  Хмельницька

  66

  4 125

  2 655

  10 951,9

  Черкаська

  118

  7 375

  2 848

  21 004

  Чернівецька

  28

  1 750

  2 691

  4 709,2

  Чернігівська

  86

  5 375

  2 697

  14 496,4

  м. Київ

  118

  7 375

  3 356

  24 750,5

  м. Севастополь

  32

  2 000

  3 336

  6 672

   

   

   

  _____________________  Додаток 11
  до Програми

   

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2013 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2013 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  2 220

  138 750

  3 214

  420 240,9

  Автономна Республіка Крим

  122

  7 625

  3 039

  23 172,4

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  136

  8 500

  2 945

  25 032,5

  Волинська

  30

  1 875

  2 990

  5 606,2

  Дніпропетровська

  64

  4 000

  3 229

  12 916

  Донецька

  146

  9 125

  3 223

  29 409,9

  Житомирська

  122

  7 625

  2 894

  22 066,8

  Закарпатська

  26

  1 625

  3 213

  5 221,1

  Запорізька

  34

  2 125

  3 243

  6 891,4

  Івано-Франківська

  36

  2 250

  2 947

  6 630,8

  Київська

  152

  9 500

  3 024

  28 728

  Кіровоградська

  58

  3 625

  2 853

  10 342,1

  Луганська

  48

  3 000

  3 005

  9 015

  Львівська

  60

  3 750

  3 008

  11 280

  Миколаївська

  92

  5 750

  2 986

  17 169,5

  Одеська

  64

  4 000

  3 050

  12 200

  Полтавська

  94

  5 875

  2 798

  16 438,2

  Рівненська

  54

  3 375

  2 973

  10 033,9

  Сумська

  86

  5 375

  2 870

  15 426,2

  Тернопільська

  38

  2 375

  2 784

  6 612

  Харківська

  256

  16 000

  3 112

  49 792

  Херсонська

  54

  3 375

  2 850

  9 618,8

  Хмельницька

  66

  4 125

  2 785

  11 488,1

  Черкаська

  118

  7 375

  2 988

  22 036,5

  Чернівецька

  28

  1 750

  2 823

  4 940,2

  Чернігівська

  86

  5 375

  2 829

  15 205,9

  м. Київ

  118

  7 375

  3 521

  25 967,4

  м. Севастополь

  32

  2 000

  3 500

  7 000

   

   

  ____________________  Додаток 12
  до Програми

   

  РОЗРАХУНОК
  потреби коштів на будiвництво та придбання житла
  для звiльнених вiйськовослужбовців на 2014 рік

  Найменування адміністративно-територіальної одиниці

  Кількість квартир

  Загальна площа житла, кв. метрів

  Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2014 р., гривень

  Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень

  Усього

  2 220

  138 750

  3 372

  440 884,9

  Автономна Республіка Крим

  122

  7 625

  3 188

  24 308,5

  Область:

   

   

   

   

  Вінницька

  136

  8 500

  3 090

  26 265

  Волинська

  30

  1 875

  3 137

  5 881,9

  Дніпропетровська

  64

  4 000

  3 388

  13 552

  Донецька

  146

  9 125

  3 381

  30 851,6

  Житомирська

  122

  7 625

  3 036

  23 149,5

  Закарпатська

  26

  1 625

  3 371

  5 477,9

  Запорізька

  34

  2 125

  3 402

  7 229,2

  Івано-Франківська

  36

  2 250

  3 092

  6 957

  Київська

  152

  9 500

  3 172

  30 134

  Кіровоградська

  58

  3 625

  2 993

  10 849,6

  Луганська

  48

  3 000

  3 153

  9 459

  Львівська

  60

  3 750

  3 156

  11 835

  Миколаївська

  92

  5 750

  3 133

  18 014,8

  Одеська

  64

  4 000

  3 200

  12 800

  Полтавська

  94

  5 875

  2 935

  17 243,1

  Рівненська

  54

  3 375

  3 119

  10 526,6

  Сумська

  86

  5 375

  3 011

  16 184,1

  Тернопільська

  38

  2 375

  2 921

  6 937,4

  Харківська

  256

  16 000

  3 265

  52 240

  Херсонська

  54

  3 375

  2 990

  10 091,2

  Хмельницька

  66

  4 125

  2 922

  12 053,2

  Черкаська

  118

  7 375

  3 135

  23 120,6

  Чернівецька

  28

  1 750

  2 962

  5 183,5

  Чернігівська

  86

  5 375

  2 968

  15 953

  м. Київ

  118

  7 375

  3 694

  27 243,2

  м. Севастополь

  32

  2 000

  3 672

  7 344

   

   

  _____________________