• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 грудня 2004 р. №  1730

  ПОРЯДОК
  проведення митними органами на підприємствах перевірок
  системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів,
  що переміщуються через митний кордон України


  1. Цей Порядок відповідно до статей 41, 60 і 69 Митного кодексу України визначає механізм проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, як у процесі митного оформлення товарів і транспортних засобів, так і після його закінчення, в частині дотримання ними вимог законодавства з питань митної справи (далі — перевірки).

  2. Перевірки проводяться у плановому та позаплановому порядку.

  3. План перевірок складається митними органами на кожний квартал виходячи з результатів аналізу імпортно-експортних операцій, що здійснюються підприємствами, відповідно до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 112 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 5, ст. 168).

  4. У позаплановому порядку перевірки можуть проводитися у разі:

  прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України;

  виявлення фактів, що свідчать про порушення підприємством вимог законодавства з питань митної справи;

  неподання підприємством в установлений строк документів обов’язкової звітності;

  подання підприємством скарги на порушення законодавства посадовими особами митних органів під час проведення планової чи позапланової перевірки;

  виникнення потреби у перевірці відомостей, що надійшли від особи, яка перебувала у правових відносинах з підприємством, якщо підприємство не надасть протягом трьох робочих днів пояснення та документальні підтвердження на письмовий запит митного органу.

  5. Для проведення перевірки посадовій особі митного органу видається спеціальне посвідчення, підписане керівником та скріплене печаткою відповідного митного органу. Зразок посвідчення та порядок реєстрації зазначених посвідчень встановлюються Держмитслужбою.

  6. Про проведення планової перевірки підприємству повідомляється за 10 календарних днів до її початку.

  7. Посадові особи митного органу зобов’язані пред’явити керівникові підприємства, де проводиться перевірка, спеціальне посвідчення та розписатися в журналі реєстрації перевірок.

  8. Під час проведення перевірок посадові особи митних органів мають право:

  перевіряти грошові, фінансові і бухгалтерські документи, звіти, контракти, декларації, калькуляції, інші документи, пов’язані з товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі відповідну інформацію, що є в розпорядженні підприємств в електронній формі;

  одержувати від посадових осіб та інших працівників підприємств у письмовій формі необхідні пояснення і довідки з питань, що стосуються предмета перевірки;

  одержувати довідки та копії документів про фінансово-господарську діяльність, інші відомості, пов’язані з обчисленням та сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів);

  обстежувати виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, якщо це необхідно для з’ясування питань, що стосуються предмета перевірки;

  проводити у разі потреби контрольний обмір обсягів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольні запуски сировини і матеріалів у виробництво, контрольний аналіз сировини, матеріалів, готової продукції тощо;

  вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств усунення виявлених порушень законодавства з питань митної справи, а також припинення дій, що перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами митних органів;

  вилучати документи у випадках та в порядку, передбачених законом;

  вимагати, якщо це пов’язано з товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, від керівників підприємств проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей і коштів;

  опечатувати у необхідних випадках виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств.

  9. Посадові особи митних органів зобов’язані:

  проводити перевірки відповідно до їх програм та робочих планів, затверджених в установленому Держмитслужбою порядку;

  додержуватися принципів законності, повноти і об’єктивності перевірки, достовірності та доказовості її результатів;

  видавати керівникам підприємств, а в разі потреби іншим посадовим особам примірник акта, що складається за результатами перевірки;

  приймати від посадових осіб підприємства заяви, зауваження та письмові пояснення і долучати їх до матеріалів перевірки.

  10. Посадові особи підприємства, де проводиться перевірка, мають право:

  подавати посадовим особам митних органів, які проводять перевірку, письмові заяви, зауваження, пояснення з питань, що стосуються перевірки;

  відмовлятися від надання пояснень, якщо питання, на які пропонується відповісти, стосуються комерційної таємниці, розголошувати яку посадова особа підприємства не уповноважена;

  вимагати у посадових осіб митного органу після закінчення перевірки примірник акта, що складається за результатами перевірки;

  подавати письмові зауваження або заперечення до акта перевірки в разі незгоди з викладеними в ньому фактами та обставинами і вимагати розгляду цих зауважень або заперечень посадовими особами митних органів по суті та долучення їх до акта, що складається за результатами перевірки;

  оскаржувати в установленому законодавством порядку дії посадових осіб митних органів.

  Посадові особи підприємства мають також інші права, передбачені законодавством.

  11. Акт за результатами перевірки складається у трьох примірниках, підписується посадовими особами митних органів, які брали участь у проведенні перевірки, керівником, а в разі потреби іншими посадовими особами підприємства.

  12. Порядок оформлення результатів перевірки встановлюється Держмитслужбою.

   

   

  _______________