• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 23 грудня 2004 р. №  1715

   

   

  СТАТУТ

  Державної іпотечної установи

   

  Загальні положення

  1. Державна іпотечна установа (далі – Установа) утворена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. № 1330 “Деякі питання Державної іпотечної установи”.

  Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

  2. Офіційна назва Установи: українською мовою – Державна іпотечна установа, англійською мовою – State Mortgage Institution.

  3. Місцезнаходження Установи: м. Київ, вул. Межигірська, 11.

  Мета і предмет діяльності Установи

  4. Мета діяльності Установи – сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні, зокрема шляхом рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів, та запровадження ефективних механізмів підвищення рівня їх ліквідності. 

  5. Предметом діяльності Установи є:

  придбання, отримання у заставу, відчуження та здійснення інших операцій з іпотечними активами (правами вимоги за іпотечними кредитами);

  надання іпотечним кредиторам кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотечними активами;

  управління іпотечними активами;

  випуск цінних паперів;

  надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній, кошти яких спрямовуються у сферу іпотечного кредитування.

  6. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Установа провадить також інші види діяльності згідно із законодавством.

  7. Окремі види господарської діяльності, які згідно із законодавством підлягають ліцензуванню, Установа провадить після отримання в установленому порядку ліцензій.

  8. Установа здійснює рефінансування іпотечних кредиторів з дотриманням умов та економічних нормативів діяльності Установи, встановлених наглядовою радою.

  Установа не має права безпосередньо здійснювати іпотечне кредитування позичальників (іпотекодавців), а також здійснювати незабезпечене іпотечними активами рефінансування іпотечних кредиторів.

  9. Установа має право придбавати чи отримувати у заставу тільки ті іпотечні активи, що відповідають вимогам до іпотечних кредитів, які затверджуються наглядовою радою.

  Обов’язковою умовою придбання або отримання у заставу іпотечних активів є зобов’язання іпотечного кредитора щодо заміни або зворотного викупу окремих іпотечних активів, які перестали відповідати вимогам до іпотечних кредитів або за якими позичальники (іпотекодавці) порушили свої зобов’язання.

  Установа має право на договірних засадах доручати іншим особам виконувати функції з управління та/або обслуговування придбаних або переданих у заставу іпотечних активів.

  Юридичний статус Установи

  10. Установа є юридичною особою.

  Установа набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

  11. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, іншими законодавчими актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом.

  12. Установа має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до законодавства.

  13. Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

  14. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника, а засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.

  15. Установа може набувати майнові та особисті немайнові права, укладати з іншими суб'єктами господарювання і громадянами договори (контракти), бути позивачем та відповідачем у судах України, інших держав.

  16. Установа провадить діяльність на ринку фінансових послуг і набуває статусу фінансової установи з моменту внесення її до Державного реєстру фінансових установ.

  Якщо відповідно до законодавства надання окремих фінансових послуг Установою потребує ліцензування, Установа має право надавати такі послуги тільки після отримання відповідних ліцензій.

  17. Установа має право утворювати відокремлені підрозділи (філії та представництва) як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень, затверджених Установою, а також бути засновником юридичних осіб, входити до складу об'єднань юридичних осіб за умови, що їх діяльність відповідає меті діяльності Установи.

  18. Установа у своїй діяльності взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з питань, що стосуються функціонування ринку іпотечного кредитування.

  Майно Установи

  19. Майно Установи становлять необоротні та оборотні активи, інші цінності, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі Установи.

  Майно Установи є державною власністю і закріплюється за нею на праві господарського відання. Установа в порядку, визначеному цим Статутом, володіє, користується і розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Установи.

  20. Джерелами формування майна Установи є:

  кошти, передані засновником до статутного капіталу Установи, та інше майно, передане засновником;

  дохід від фінансово-господарської діяльності;

  кошти від розміщення цінних паперів, емітованих Установою;

  цінні папери, іпотечні та інші активи, що належать Установі, і кошти від їх продажу;

  кредити банків, міжнародних фінансових організацій та інших кредиторів;

  інші джерела.

  Статутний капітал Установи

  21. Матеріально-фінансовою основою діяльності Установи є статутний капітал, який формується за рахунок коштів, переданих до статутного капіталу.

  Статутний капітал Установи становить 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

  22. Розмір статутного капіталу Установи може бути змінено виключно за рішенням її засновника.

  Прибуток Установи.

  Порядок покриття збитків

  23. Прибуток Установи є показником фінансових результатів її господарської діяльності.

  24. За рішенням голови правління Установи, погодженим з наглядовою радою, за рахунок прибутку можуть створюватися фонди, призначені для фінансування заходів із зміцнення її матеріально-технічної бази, розвитку науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання працівників Установи та вирішення інших питань.

  25. Для покриття непередбачених витрат та відшкодування можливих збитків Установа створює резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків її статутного капіталу.

  Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку. Відрахування проводяться до досягнення фондом зазначеного розміру.

  У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

  26. Збитки від господарської діяльності Установи покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а у разі їх недостатності – у порядку, визначеному правлінням Установи і погодженому з наглядовою радою.

  Управління Установою

  27. Органами управління Установою є:

  наглядова рада;

  правління.

  Наглядова рада Установи

  28. Нагляд за діяльністю та фінансовою стабільністю Установи здійснює наглядова рада, яка є вищим органом управління Установою.

  29. Наглядова рада утворюється Кабінетом Міністрів України у складі голови ради та чотирьох членів.

  До складу наглядової ради входять по одному представнику від Мінфіну, Національного банку (за згодою), Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг та Української національної іпотечної асоціації (за згодою).

  Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах і не можуть перебувати у трудових відносинах з Установою.

  Наглядова рада діє на підставі Положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

  30. До компетенції наглядової ради Установи належить:

  1) здійснення нагляду за управлінням майном Установи, дотриманням Установою мети її діяльності та положень цього Статуту;

  2) затвердження вимог до іпотечних кредитів і параметрів випусків цінних паперів;

  3) затвердження умов і економічних нормативів діяльності Установи, у тому числі для здійснення рефінансування іпотечних кредиторів;

  4) розгляд і затвердження програм з питань діяльності Установи;

  5) заслуховування та затвердження звітів голови правління про виконання програм з питань діяльності Установи, річних результатів її діяльності, а у разі потреби заслуховування позачергових звітів або пояснень з окремих питань діяльності Установи;

  6) затвердження річних фінансових звітів і бухгалтерського балансу Установи;

  7) погодження порядку використання прибутку та покриття збитків;

  8) розгляд звітів та висновків аудитора, а у разі потреби призначення позачергових аудиторських перевірок Установи;

  9) розгляд рейтингових оцінок Установи, визначених в установленому порядку;

  10) погодження рішень правління Установи про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій і представництв Установи, про її участь у заснуванні інших юридичних осіб, а також про входження Установи до складу об'єднань юридичних осіб;

  11) затвердження договорів (контрактів), у тому числі на відчуження майна, укладених на суму, що перевищує 5 відсотків статутного капіталу Установи;

  12) затвердження Положення про правління;

  13) погодження за поданням голови правління Установи кандидатур на посади членів Правління та рішень про їх звільнення;

  14) затвердження кошторису витрат на утримання Установи;

  15) погодження умов і розміру оплати праці голови, членів правління та головного бухгалтера Установи;

  16) розгляд інших питань діяльності Установи за ініціативою правління Установи;

  17) визначення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;

  18) виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту Установи.

  31. Для організаційного, інформаційного і експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради створюється секретаріат наглядової ради.

  Кількісний та персональний склад секретаріату наглядової ради, а також умови та розмір оплати праці тих працівників секретаріату, які працюватимуть на постійних засадах, визначається наглядовою радою.

  Правління Установи

  32. Правління є виконавчим органом Установи, який здійснює управління її діяльністю і несе відповідальність за ефективність цієї діяльності.

  До складу правління входять три особи – голова правління та два члени правління.

  Голова правління призначається Кабінетом Міністрів України.

  Члени правління призначаються головою правління Установи за погодженням з наглядовою радою.

  Порядок роботи та прийняття рішень правління визначається положенням про правління, яке затверджується наглядовою радою.

  33. До компетенції правління Установи належить:

  1) вирішення питання господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними  паперами, проведення операцій та провадження іншої діяльності згідно з цим Статутом;

  2) затвердження у межах своєї компетенції та відповідно до положення про правління внутрішніх документів Установи;

  3) подання наглядовій раді проектів документів, які підлягають затвердженню наглядовою радою;

  4) забезпечення виконання рішень наглядової ради;

  5) затвердження за погодженням з наглядовою радою порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності Установи;

  6) прийняття рішення про випуск цінних паперів відповідно до параметрів, затверджених наглядовою радою;

  7) за погодженням з наглядовою радою утворення, реорганізація та ліквідація філій і представництв Установи, прийняття рішень про участь Установи у заснуванні юридичних осіб, а також про входження Установи до складу об'єднань юридичних осіб;

  8) затвердження організаційної структури і штатного розпису Установи;

  9) встановлення умов і розміру оплати праці працівників Установи, а за погодженням з наглядовою радою – умов і розміру оплати праці голови, членів правління та головного бухгалтера Установи;

  10) визначення форми звітності (інформації) та порядку її подання іпотечними кредиторами, які рефінансуються Установою;

  11) вирішення інших питань на вимогу наглядової ради або голови правління.  34. Голова Правління:

  1) керує діяльністю Установи, видає обов’язкові до виконання структурними підрозділами і працівниками Установи розпорядчі документи (накази, розпорядження);

  2) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Установи;

  3) діє від імені та в інтересах Установи у відносинах з іншими особами, має право підпису від імені Установи договорів (контрактів), у тому числі за погодженням з наглядовою радою, укладених на суму, що перевищує
  5 відсотків статутного капіталу Установи;

  4) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Установи;

  5) розподіляє обов'язки між членами правління, головує на засіданнях правління і підписує протоколи цих засідань;

  6) вносить на погодження наглядової ради кандидатури членів правління та рішення про їх звільнення;

  7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Установи, керівників філій і представництв;

  8) на підставі рішення наглядової ради укладає з працівниками секретаріату, які працюватимуть на постійних засадах, трудові договори (контракти);

  9) ініціює скликання позачергових зборів наглядової ради;

  10) звітує перед наглядовою радою про результати діяльності Установи;

  11) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

  Ведення обліку та звітність Установи

  35. Установа веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

  36. Фінансові результати діяльності Установи визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

  37. Установа забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

  Припинення діяльності Установи

  38. Діяльність Установи припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

  39. Реорганізація Установи проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України.

  У разі реорганізації Установи її майнові права та обов'язки переходять до правонаступника.

  40. Установа ліквідується:

  за рішенням Кабінету Міністрів України;

  у разі визнання її в установленому порядку банкрутом;

  у разі скасування її державної реєстрації згідно із законодавством.

  41. Ліквідація Установи проводиться призначеною Кабінетом Міністрів України комісією, а у разі припинення діяльності Установи за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

  42. Ліквідаційна комісія протягом 10 днів після прийняття рішення про ліквідацію Установи розміщує у газеті “Урядовий кур'єр” повідомлення про ліквідацію Установи, порядок і строки подачі кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє письмово.

  Одночасно ліквідаційна комісія вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Установи та виявлення кредиторів, повідомляючи кожного з них у письмовій формі про ліквідацію Установи.

  43. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Установи, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Кабінетові Міністрів України або до суду, за рішенням якого утворено комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу перевіряються в установленому законодавством порядку.

  44. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.

  45. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про її ліквідацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

   

  __________________________