• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 грудня 2004 р. № 1681

  ПОЛОЖЕННЯ
  про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
  працівників органів державної влади, органів
  місцевого самоврядування, державних підприємств,
  установ і організацій  1. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі — центр) є закладом післядипломної освіти.

  2. Засновником центру є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

  Співзасновником центру може бути обласна, Київська та Севастопольська міська рада.

  3. Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації (далі — підприємства).

  4. Наглядовою радою центру є регіональна рада по роботі з кадрами.

  5. Науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центру надає Національна академія державного управління при Президентові України.

  6. Центр діє на підставі статуту, який затверджується його засновником (засновниками) за погодженням з Головдержслужбою та МОН.

  7. Реорганізацію та ліквідацію центру проводить його засновник (засновники) за погодженням з Головдержслужбою.

  Ліцензування освітньої діяльності центру та його акредитація здійснюються в установленому законодавством порядку.

  8. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  Центр може мати власну символіку.

  9. Основними завданнями центру є:

  надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств (далі — слухачі) відповідно до законодавства;

  надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

   

  10. Відповідно до основних завдань центр:

  1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі “Державне управління”;

  2) визначає форми та засоби проведення навчального процесу;

  3) затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, МОН та Головдержслужбою;

  4) розробляє та погоджує із засновником (засновниками) і Головдержслужбою щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;

  5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств;

  6) співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;

  7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;

  8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;

  9) провадить видавничу діяльність;

  10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність:

  організовує науково-методичні і науково-практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців, обмін викладачами;

  організовує разом із заінтересованими організаціями підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;

  розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить дослідно-експериментальні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств тощо;

  11) бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;

  12) взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку державної служби з питань:

  удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань та запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час добору, призначення та просування їх по службі;

  організації підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців;

  організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби;

  поширення інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

  13) взаємодіє з територіальними управліннями державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі (далі — територіальні управління) за напрямами:

  вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

  надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти;

  ведення комп’ютерного кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у центрі;

  проведення наукової та аналітичної роботи;

  поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти;

  14) провадить іншу діяльність, що не суперечить законодавству.

  11. Структура центру формується з урахуванням його функцій і затверджується засновником (засновниками).

  12. Центр може мати у своєму складі відділи, кафедри, лабораторії, інші навчальні, методичні, видавничі та адміністративно-господарські підрозділи.

  13. Керівництво центром здійснює директор, який призначається на посаду засновником (засновниками) за погодженням з Головдержслужбою на підставі результатів конкурсного відбору.

  Директор центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

  Звільнення директора центру з посади проводиться засновником (засновниками) за погодженням з Головдержслужбою.

  14. Директор центру:

  організовує роботу центру, контролює навчальний процес і несе відповідальність за результати діяльності центру;

  видає у межах своїх повноважень накази;

  розробляє та подає на затвердження засновнику (засновникам) кошторис і штатний розпис;

  розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

  забезпечує підготовку статистичної та іншої звітності;

  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру;

  застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників центру;

  затверджує положення про структурні підрозділи центру, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент, забезпечує охорону праці працівників центру;

  представляє центр в органах державної влади, інших установах та організаціях.

  15. Директор центру є за посадою членом регіональної ради по роботі з кадрами.

  16. Питання оплати праці, права та обов’язки працівників центру регулюються законодавством, статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  17. Робота центру організовується за планом, що затверджується засновником (засновниками) за погодженням з територіальним управлінням.

  18. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг утворюється навчально-методична рада центру.

  Положення про навчально-методичну раду центру затверджує його директор.

  19. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” і “Про вищу освіту”.

  Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування формуються з урахуванням категорій їх посад та функціональних обов’язків, а з числа працівників підприємств — за договорами з підприємствами з урахуванням галузей, у яких вони працюють, та відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації, затверджених в установленому порядку, а також за договорами з іншими юридичними та фізичними особами.

  20. Навчання в центрі проводиться за денною, заочною та іншими формами, у тому числі поєднаними, відповідно до навчальних програм, а також у формі стажування.

  21. У центрі проводяться лекції, семінарські, практичні, аудиторні та виїзні заняття тощо.

  22. Відповідно до навчальних програм державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та працівники підприємств можуть проходити стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, на підприємствах, у тому числі за кордоном.

  23. Для визначення рівня успішності слухачів центру за відповідними навчальними програмами проводиться їх атестація.

  24. Слухачі центру мають право:

  брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і науково-методичній діяльності;

  вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.

  25. Слухачі центру зобов'язані:

  виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними програмами;

  дотримуватися вимог статуту центру та правил внутрішнього трудового розпорядку.

  26. У період проходження навчання в центрі за державними службовцями згідно із законодавством зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

  Центр забезпечує державних службовців у період проходження навчання місцем для проживання в готелі (гуртожитку).

  Оплата проїзду державних службовців до місця проходження навчання та до місця роботи, відшкодування витрат на проживання у готелі (гуртожитку) та на відрядження здійснюється органами державної влади, що направляють їх на навчання.

  27. Слухачам центру, які повністю виконали освітньо-професійну програму перепідготовки, професійну програму підвищення кваліфікації або програму тематичного семінару та пройшли атестацію, видається відповідний документ про освіту.

  У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а також грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку слухач відраховується з центру наказом директора з видачею відповідної довідки.

  28. Центр надає науково-методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств у їх навчанні, а також під час стажування, у тому числі за кордоном.

  29. Фінансування центру здійснюється засновником (співзасновником).

  Центр є неприбутковою організацією.

  30. Додатковими джерелами фінансування центру можуть бути:

  кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних, консультаційних, інформаційних, організаційно-технічних, експертних та інших послуг за договорами з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами;

  міжнародна технічна допомога;

  кошти від реалізації друкованих навчальних, науково-методичних та інших видань;

  добровільні внески та пожертвування;

  інші надходження.

  31. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи центр може утворювати тимчасові творчі колективи та встановлювати порядок їх заохочення.

  32. Засновник (засновники) забезпечує центр необхідними приміщеннями, сучасними засобами навчання, зв’язку і друку, обчислювальною та іншою технікою, транспортними засобами.

  33. Центр щороку та на вимогу інформує про свою діяльність засновника (засновників), а також Головдержслужбу з питань, які належать до її компетенції.

  ____________________