• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 грудня 2004 р. № 1679

   

  ПОРЯДОК
  відбору проектів з розроблення високих наукоємних
  технологій та контролю за їх реалізацією

  1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору проектів з розроблення високих наукоємних технологій (далі — проекти), спрямованих на виконання завдань Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій (далі — Програма).

  Проекти на конкурс можуть подавати підприємства, установи та організації всіх форм власності (далі — заявники).

  У цьому Порядку терміни “високі наукоємні технології”, “високотехнологічна продукція” і “проекти з розроблення високих наукоємних технологій” вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про Загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологій”.

   2. Бюджетне фінансування проектів здійснюється за умови їх конкурсного відбору.

  3. Обсяг коштів державного бюджету, що використовуються для фінансування одного проекту, не може становити менш як 500 тис. гривень та перевищувати 30 відсотків загальної вартості проекту.

  4. Конкурсний відбір проектів проводиться Комітетом з питань конкурсного відбору проектів з розроблення високих наукоємних технологій (далі — Комітет).

  5. Комітет визначає і затверджує вимоги щодо конкурсного відбору проектів та текст оголошення про його проведення.

  Оголошення, що розміщується на веб-порталі Кабінету Міністрів України, повинне містити  таку інформацію:

  найменування і місцезнаходження юридичної особи, яка відповідає за проведення конкурсного відбору;

  умови і місце його проведення;

  граничний строк подання конкурсних пропозицій.

  6. Конкурсний відбір проектів проводиться з дотриманням таких вимог:

  відповідність завданням Програми;

  спрямованість на розроблення високих наукоємних технологій (високотехнологічної продукції);

  економічна доцільність державної підтримки;

  ефективність реалізації, окупність і комерційна привабливість;

  обґрунтування важливості проекту з урахуванням ринкового попиту в Україні та за її межами;

  відсутність дублювання проектів у загальнодержавних програмах.

  7. Конкурсний відбір проектів проводиться за такими основними критеріями:

  наявність джерел можливих позабюджетних інвестицій та імовірність їх надходження у строки і в розмірах, що передбачені проектом;

  науково-технічний рівень високих наукоємних технологій (високотехнологічної продукції) порівняно з кращими світовими аналогами;

  ступінь урахування ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту;

  рівень конкурентоспроможності продукції на вітчизняному та світовому ринку;

  ступінь захисту прав інтелектуальної власності, які здійснюються або набуваються під час реалізації проекту;

  наявність обґрунтованих висновків міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій — потенціальних споживачів високотехнологічної продукції щодо реальності обсягів її виробництва та збуту.

  рівень забезпечення виконання вимог технічної та екологічної безпеки у процесі реалізації проекту;

  соціальна та економічна ефективність;

  забезпечення зростання обсягів експорту, зменшення обсягів імпорту.

  8. Заявник подає Комітетові в письмовій та електронній формі конкурсну пропозицію, до якої додаються у трьох примірниках такі документи:

  відомості про найменування, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові керівника;

  копії нотаріально засвідчених документів про його державну реєстрацію та реєстрацію в органах державної податкової служби;

  довідка про фінансово-економічний стан за останні три роки та наявність заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами;

  витяг з реєстру акціонерів (для акціонерних товариств);

  висновок, оформлений за результатами науково-технічної експертизи проекту, що проведена відповідно до вимог Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.

  Конкурсна пропозиція повинна містити:

  відомості про керівника проекту (прізвище, ім’я та по батькові, посада, поштова та електронна адреса);

  стислий опис проекту стосовно розроблення високих наукоємних технологій або впровадження у виробництво високотехнологічної продукції, збільшення обсягів випуску продукції;

  техніко-економічне обґрунтування доцільності реалізації проекту та його фінансування з державного бюджету.

  Документи складаються українською мовою і підписуються керівником та головним бухгалтером заявника. Керівник заявника несе відповідальність за достовірність інформації.

  За результатами розгляду документів приймається рішення про допущення до участі в конкурсному відборі.

  9. Заявник має право:

  подати на конкурс тільки один проект;

  звернутися до Комітету із запитом стосовно роз’яснення конкурсних пропозицій. Комітет дає відповідь на запит протягом десяти робочих днів після його отримання;

  відкликати конкурсну пропозицію, повідомивши про це Комітет у письмовій формі.

  10. До участі в конкурсному відборі не допускаються проекти заявників, які:

  визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

  перебувають у стані санації, ліквідації або реорганізації;

  подали документи, що містять недостовірну інформацію та оформлені з порушенням вимог, визначених пунктом 8 цього Порядку;

  мають заборгованість перед бюджетами і державними цільовими фондами.

  11. Голова Комітету призначає день, час і місце проведення конкурсного відбору.

  12. Комітет має право робити запити, вимагати від заявників додаткову інформацію, необхідну для прийняття ним рішень, та залучати у разі потреби до розгляду конкурсних пропозицій заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  У разі виникнення потреби в проведенні додаткової науково-технічної, екологічної або іншої експертизи строк розгляду конкурсних пропозицій продовжується на період її проведення, про що заявнику повідомляється в письмовій формі.

  13. За результатами розгляду конкурсних пропозицій Комітет визначає на основі критеріїв, зазначених у пункті 7 цього Порядку, проекти, які пройшли конкурсний відбір, та суму їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету.

  14. Рішення Комітету про відбір проектів:

  приймається на закритому засіданні не менш як двома третинами його складу шляхом відкритого голосування, оформляється протоколом, що підписують члени Комітету, які брали участь у голосуванні, та розміщується протягом п’яти робочих днів на веб-порталі Кабінету Міністрів;

  є підставою для проведення державним замовником Програми тендерів з визначення виконавців проектів, які реалізуються за рахунок державних коштів.

  15. Фінансування проектів здійснюється державним замовником Програми в межах коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік.

  __________________