• In English

 • Затверджено

                постановою Кабінету Міністрів України

  від 16 грудня 2004 р. № 1677

   

   

  Методика

  проведення актуарних розрахунків
  у системі загальнообов’язкового державного
  пенсійного страхування

   

  1. Ця Методика визначає засади проведення актуарних розрахунків у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
  (далі – пенсійна система), перелік необхідних вхідних/вихідних показників (далі – база даних), моделі прогнозування, припущення та методи, що для цього застосовуються.

  Система актуарних розрахунків – це комплекс організаційних, програмних та технологічних заходів, що здійснюються з метою одержання коротко-, середньо- та довгострокового прогнозів фінансового стану пенсійної системи.

  2. Короткостроковими є актуарні розрахунки для визначення фінансового стану пенсійної системи на кожний рік та наступні 5 років, середньостроковими – на кожні наступні 10 років, довгостроковими – на кожні наступні 75 років.

  3. Система актуарних розрахунків включає:

  формування бази даних;

  проведення актуарних розрахунків;

  подання Кабінетові Міністрів України звіту про результати проведення актуарних розрахунків.

  4. Джерелами формування бази даних є:

  інформація органів державної статистики, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

  результати наукових та статистичних досліджень;

  дані системи персоніфікованого обліку внесків, звітності платників страхових внесків та іншої звітності Пенсійного фонду України;

  показники виконання бюджету Пенсійного фонду України.

  5. Для проведення актуарних розрахунків використовуються:

  модель прогнозування фінансового стану солідарної пенсійної системи;

  модель прогнозування фінансового стану накопичувальної пенсійної системи;

  інтегрована модель прогнозування фінансового стану пенсійної системи.

  6. База даних системи актуарних розрахунків використовується в усіх моделях прогнозування і складається з таких блоків: демографія, макроекономіка, доходи, видатки, накопичувальна система, загальні показники.

  7. Для забезпечення точності актуарних розрахунків застосовуються припущення щодо значень та динаміки показників бази даних, строків та тривалості прогнозованих результатів, що мають вплив на фінансовий стан пенсійної системи. Тривалість періоду прогнозування обумовлює ступінь деталізації показників.

  8. В усіх моделях прогнозування застосовуються макроекономічні прогнози рівня інфляції та зайнятості населення (та/або безробіття), темпів зростання реальної середньої заробітної плати, мінімальної заробітної плати та фонду оплати праці з урахуванням величини максимального розміру заробітної плати, з якої справляються страхові внески, розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, дані прогнозу демографічної ситуації та припущення щодо зміни ставок внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування для працівників та роботодавців, перерозподілу розмірів цих ставок між солідарною та накопичувальною пенсійними системами.

  9. У моделі прогнозування фінансового стану солідарної пенсійної системи застосовуються припущення щодо:

  строків та порядку здійснення професійними та корпоративними пенсійними фондами пенсійного забезпечення осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці згідно із Списком № 1, на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці згідно із Списком № 2 та на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років;

  обсягів відшкодування з державного бюджету втраченої частини страхових коштів у солідарній системі у зв’язку з перерахуванням частини страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду;

  очікуваної кількості осіб, які беруть участь одночасно у солідарній та накопичувальній пенсійних системах;

  обсягу надходження коштів до солідарної пенсійної системи;

  порядку сплати страхових внесків до солідарної пенсійної системи суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування;

  резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

  10. У моделі прогнозування фінансового стану накопичувальної пенсійної системи застосовуються припущення щодо:

  строків її запровадження;

  очікуваної кількості осіб, які беруть участь у накопичувальній пенсійній системі на день створення Накопичувального пенсійного фонду та протягом усього прогнозного періоду;

  рівня інвестиційного доходу (у тому числі за окремими напрямами інвестування пенсійних коштів);

  рівня адміністративних видатків.

  11. В інтегрованій моделі прогнозування фінансового стану пенсійної системи застосовуються припущення щодо прогнозованого ступеня кореляційної залежності показників.

  12. Для проведення актуарних розрахунків використовуються такі вхідні показники:

  чисельність населення на початок року – загальна та в статево-віковому розрізі (чоловіки і жінки у вікових групах);

  загальна кількість померлих;

  кількість померлих серед осіб пенсійного віку;

  загальна кількість пенсіонерів на початок прогнозного періоду;

  кількість працюючих осіб, які виходять на пенсію у прогнозному періоді;

  чисельність населення працездатного віку;

  чисельність населення старше працездатного віку;

  чисельність зайнятого населення працездатного віку;

  чисельність зайнятого населення старше працездатного віку;

  загальна чисельність зайнятого населення;

  залишок коштів Пенсійного фонду України;

  резерв коштів Пенсійного фонду України для здійснення пенсійних виплат;

  обсяг надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів від сплати страхових внесків роботодавцями та працівниками, з державного бюджету та фондів соціального страхування;

  обсяг надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів у рахунок погашення заборгованості із збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

  обсяг надходження інших коштів, що зараховуються до бюджету Пенсійного фонду України;

  кількість платників страхових внесків;

  кількість платників страхових внесків, які беруть участь у солідарній та накопичувальній пенсійних системах;

  кількість осіб, які беруть участь в накопичувальній пенсійній системі;

  кількість осіб, які мають право вибору щодо участі в накопичувальній пенсійній системі;

  розмір страхових внесків;

  розмір середньомісячної заробітної плати з урахуванням коефіцієнта коригування відповідно до обмежень заробітної плати;

  відсоток інвестиційного доходу;

  відсоток адміністративних видатків;

  тривалість життя після виходу на пенсію.

  13. Вихідними показниками є:

  чисельність населення працездатного віку;

  чисельність населення пенсійного віку;

  співвідношення осіб працездатного віку і осіб пенсійного віку;

  обсяг втрат солідарної системи, пов’язаних із запровадженням накопичувальної пенсійної системи;

  розмір середньомісячної пенсії до запровадження накопичувальної пенсійної системи;

  розмір середньомісячної пенсії, що виплачується із солідарної пенсійної системи після запровадження накопичувальної пенсійної системи;

  розмір середньомісячної пенсії, що виплачується із накопичувальної пенсійної системи;

  розмір середньомісячної пенсії, що виплачується із солідарної та накопичувальної пенсійних систем;

  співвідношення заробітної плати і пенсії до та після запровадження накопичувальної пенсійної системи;

  баланс власних коштів (доходів і витрат) Пенсійного фонду України;

  баланс коштів (доходів і витрат) Пенсійного фонду України з урахуванням інших джерел фінансування, у тому числі державного бюджету, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  розмір середньорічного внеску однієї особи;

  розмір загальних річних внесків усіх платників;

  розмір пенсійного накопичувального рахунка в середньому на одну особу;

  розмір пенсійного накопичувального рахунка в середньому на одну особу без урахування адміністративних витрат;

  величина оцінки одного року страхового стажу для учасників солідарної пенсійної системи;

  величина оцінки одного року страхового стажу для учасників солідарної та накопичувальної пенсійних систем;

  середній стаж роботи пенсіонерів, які беруть участь у солідарній та накопичувальній пенсійних системах;

  обсяг економії коштів солідарної системи в результаті запровадження зниженої величини оцінки одного року страхового стажу.

  14. Перелік вхідних та вихідних показників може доповнюватися відповідно до законодавства.

  15. Методи, які використовуються у системі актуарних розрахунків, базуються на поєднанні методів теорії імовірності, математичного аналізу, математичної статистики, теорії стохастичного аналізу, теорії складних відсотків, диференційних рівнянь та оптимізації.

  16. Звіт про результати проведення актуарних розрахунків містить:

  основні показники функціонування пенсійної системи;

  методи і припущення, використані у процесі проведення актуарних розрахунків;

  результати аналізу фінансового стану пенсійної системи згідно з коротко-, середньо- та довгостроковими актуарними розрахунками;

  оцінка фінансової стабільності пенсійної системи;

  характеристика основних проблем та можливі шляхи їх розв’язання.

   

  _______________________