• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  30 листопада 2004 р.  № 1613

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови
  Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231

  1. У назві та тексті постанови слова “паспортів”, “проїзних документів” замінити відповідно словами “паспорта”, “проїзного документа”.

  2. У Правилах, затверджених зазначеною постановою:

  1) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

  “які постійно проживають за кордоном, — МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими установами України; які перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном, — дипломатичними представництвами та консульськими установами України”;

  2) у пункті 4:

  в абзаці першому слова і цифри “а у разі постійного проживання за кордоном – 16-річного віку” виключити;

  доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

  “У разі постійного проживання за кордоном, перебування у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні за кордоном можуть звертатися із заявою про оформлення паспорта громадяни України, які досягли 16-річного віку. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби самостійного виїзду таких осіб за кордон”.

  У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

  3) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

  “Дипломатичними представництвами, консульськими установами України та МЗС паспорти громадянам України, які не досягли 16 років, оформляються на строк до 5 років”;

  4) у пункті 10:

  абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

  “заява-анкета встановленого МЗС зразка”;

  абзац дев’ятнадцятий доповнити словами “перебування у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні за кордоном”;

  абзац двадцять третій після слів “паспорт/проїзний документ” доповнити словами “а у разі зміни особою імені або прізвища — відповідний документ компетентного органу щодо підтвердження цієї зміни”;

  5) абзац другий пункту 17 після слів “самостійного виїзду дитини” доповнити словами “яка постійно проживає в Україні”;

  6) пункт 21 після слів “За видачу” доповнити словами і цифрами “паспорта особі, яка не досягла 16 років”.

   

  ________________________