• In English

 •      ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  30 листопада 2004 р.  № 1608

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 7 травня 1998 р. № 639

  1. У назві та пункті 1 постанови слова “державними архівними установами” замінити словами “архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”.

  2. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

   

  “ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 травня 1998 р. № 639
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від                           2004 р. №         )  ПЕРЕЛІК
  платних послуг, які можуть надаватися
  архівними установами, що утримуються
  за рахунок бюджетних коштів


  1. У сфері використання відомостей, що містяться в архівних доку­ментах:

  1) підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне виявлення доку­ментів;

  2) перевірка правильності посилань на архівні джерела у публікаціях документів, монографіях і дисертаційних роботах;

  3) наукове консультування про склад і зміст документів;

  4) підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, істо­рич­них, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб;

  5) переклад текстів документів, створених давніми та іноземними мовами;

  6) надання документів для копіювання;

  7) виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових;

  8) надання для перегляду кіно- та відеодокументів;

  9) надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших способів використання за межами архівної установи;

  10) підготовка виставок документів; демонстрування виставок документів та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної установи;

  11) звіряння текстів копій документів після друкування;

  12) підготовка документальних публікацій поза планом науково-дослідної роботи архівних установ;

  13) підготовка теле- та радіопередач;

  14) демонстрація документів та їх коментування під час фото-, відео-, кінозйомок у приміщенні архівної установи;

  15) надання у користування в читальному залі документів, що не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документів);

  16) надання у користування в читальному залі документів та мікрофо­то­копій понад встановлені обсяги і строки;

  17) надання доступу до справ фондів, інших облікових документів, автома­тизованих інформаційних систем;

  18) пошук і надання архівної інформації в електронній формі.

  2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів:

  1) копіювання документів з метою створення страхового фонду;

  2) реставрація, ремонт та консерваційно-профілактичне оброблення доку­ментів, друкованих видань, мікрофільмів, копій документів страхового фонду; 

  3) палітурні та картонажні роботи;

  4) підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ;

  5) визначення фондової належності документів;

  6) систематизація документів для проведення експертизи їх цінності;

  7) проведення експертизи цінності документів;

  8) систематизація справ в архівних фондах;

  9) науково-технічне опрацювання документів;

  10) картонування справ;

  11) складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів, статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними особами і паспортів архівних підрозділів юридичних осіб;

  12) погодження номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, анотованих переліків документів, віднесених до уні­кальних, актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню;

  13) друкарські роботи, надання поліграфічних послуг;

  14) дострокове приймання документів на постійне зберігання;

  15) депоноване зберігання документів, що не належать державі;

  16) консультування з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів;

  17) консультування з питань ведення обліку архівних документів, забез­печення їх збереженості та з інших  питань архівної справи”.


  _____________________