• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 листопада 2004 р. № 1592

  СТАТУТ
  Національного технічного університету
  “Київський політехнічний інститут”

  1. Загальні положення

  1. Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” (далі — Університет) заснований у 1898 році як Київський політехнічний інститут імператора Олександра II.

  Відповідно до Указів Президента України від 8 квітня 1995 р. № 289 та 30 серпня 2004 р. № 1023 Університет є національним самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом, що провадить діяльність відповідно до цього Статуту.

  Університет акредитований за статусом вищого навчального закладу IV рівня і має право на провадження освітньої діяльності з метою підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

  2. Університет є юридичною особою і здійснює цивільну правоздатність у повному обсязі для виконання завдань та функцій, передбачених цим Статутом, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні рахунки в банках України, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, рахунки в іноземній валюті, може набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

  Університет має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, товарний знак і власну символіку.

  Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також цього Статуту.

  3. Адреса Університету: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37.

  4. Університет провадить діяльність за такими напрямами:

  підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для економіки, науки, освіти та інших галузей України та інших країн;

  здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої інженерної освіти відповідно до сучасних економічних вимог та досягнень науки і техніки з урахуванням досягнень провідних університетів світу, формування державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

  проведення разом з підприємствами, установами та організаціями фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

  перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів;

  інновації у сфері високих технологій, спрямовані на економічний та суспільний розвиток держави.

  5. Основними завданнями Університету є:

  забезпечення освітньої діяльності, з метою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, а також за науковими ступенями “кандидат наук”, “доктор наук” з числа громадян України, іноземців та осіб без громадянства;

  провадження міжнародної діяльності в сфері освіти, науки згідно із законодавством;

  забезпечення належних умов для праці, відпочинку і оздоровлення працівників, студентів, аспірантів, докторантів;

  організація та проведення в тісному зв’язку з навчальним процесом фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, запровадження у виробництво наукових розроблень;

  підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

  провадження творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

  видання та реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції;

  організація роботи підрозділів системи доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти.

  6. Кошти Університету передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою МОН.

  Витрати Університету на підготовку фахівців за контрактами понад державне замовлення фінансуються підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, в тому числі іноземними партнерами.

  7. В Університеті забороняється діяльність політичних партій, релігійних об’єднань та рухів. Участь науково-педагогічних та інших працівників, студентів, аспірантів, докторантів у діяльності політичних партій, релігійних об’єднань та рухів за межами Університету не може бути підставою для будь-якого обмеження їх прав як учасників навчального процесу.

  8. До складу Університету як структурні підрозділи входять філії, навчально-наукові інститути, в тому числі Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”, факультети, кафедри, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, науково-дослідні інститути, наукові лабораторії, конструкторські бюро, інженерні та інші центри, бібліотека, видавничо-поліграфічний центр “Політехніка”, центри культури та мистецтв, фізичного виховання і спорту, Державний політехнічний музей та інші підрозділи.

  Структурні підрозділи Університету утворюються з метою виконання основних завдань Університету відповідно до законодавства і функціонують згідно з положеннями про них.

  9. Втручання органів державного управління в діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених законодавством.

  2. Обсяг цивільної правоздатності

  10. Самоврядність (автономія) Університету відповідно до законодавства передбачає право:

  1) самостійно визначати форми та види організації навчального процесу відповідно до ліцензованої програми освітньої діяльності;

  2) самостійно вирішувати в установленому порядку питання матеріального заохочення та встановлення надбавки до заробітної плати працівників;

  3) приймати на роботу науково-педагогічних та інших працівників;

  4) надавати додаткові освітні послуги;

  5) самостійно розробляти і запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;

  6) визначати свою структуру, створювати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри і лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро та інші структурні підрозділи;

  7) провадити видавничу діяльність і реалізацію поліграфічної продукції, розвивати власну поліграфічну базу;

  8) провадити на підставі угод спільну діяльність з іншими вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

  9) брати участь у роботі міжнародних організацій;

  10) виготовляти та реалізовувати сувенірну продукцію;

  11) звертатися з ініціативою до МОН про внесення змін до чинних або розроблення проектів нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у цій роботі;

  12) користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

  13)  користуватися повноваженнями, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів IIIIV рівня акредитації, а також для закладів, які мають статус національних, у тому числі:

  укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення для потреб Університету;

  вносити пропозиції щодо передачі об’єктів Університету у комунальну власність та передачу об’єктів комунальної власності у державну власність і віднесення їх до майна Університету;

  виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить Університету;

  встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора Університету;

  визначати зміст освіти з урахуванням вимог державних стандартів, структуру, план прийому і тривалість навчання;

  розробляти і забезпечувати виконання програм навчальної та наукової діяльності;

  створювати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, структурні підрозділи, складати штатний розпис;

  реалізовувати продукцію, виготовлену за результатами наукової діяльності;

  самостійно проводити конкурси та приймати остаточні рішення щодо виконання наукових робіт з бюджетних фундаментальних і прикладних робіт базового фінансування Університету;

  створювати фонди фундаментальних досліджень, науково-технічного і соціального розвитку, страхові та інші фонди;

  реалізовувати згідно із законодавством на внутрішньому і зовнішньому ринку прилади, устаткування, матеріали та іншу наукоємну продукцію, права на об’єкти інтелектуальної власності та інші майнові права;

  проводити наукову і науково-технічну експертизи;

  надавати науково-технічні послуги, здійснювати рекламні заходи, відповідно до встановленого порядку виступати учасником та засновником суб’єктів підприємницької діяльності;

  розробляти автоматизовані системи управління, телекомунікаційні системи і мережі програмних комплексів, зокрема спеціального призначення для органів державного управління;

  проводити сертифікацію, випробування та стандартизацію новітнього устаткування та обладнання різного призначення вітчизняних і закордонних виробників;

  проектувати, виготовляти та постачати елементи, системи, технології, спрямовані на підвищення безпеки робіт з джерелами іонізаційного та електромагнітного випромінювання, радіоактивними відходами, ядерним устаткуванням;

  зберігати, реставрувати, вивчати та пропагувати пам’ятки матеріальної та духовної культури України, історії науково-технічного розвитку держави;

  проводити державну експертизу з визначення культурної та історичної цінності предметів техніки;

  захищати в установленому порядку права працівників, аспірантів і студентів Університету щодо використання об’єктів інтелектуальної власності;

  розробляти родовища корисних копалин та переробляти їх;

  виконувати операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, їх брухтом і відходами;

  виготовляти та реалізовувати продукцію із символікою Університету.

  відкривати самостійні банківські рахунки позабюджетної діяльності інноваційних структур;

  отримувати кошти i матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян, приватних установ, благодійних фондів;

  розвивати власну соціальну базу;

  здійснювати будівництво, реконструкцію та ремонт основних фондів власними силами та із залученням інших джерел;

  здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, ремонт і благоустрій житла, садових будиночків, гаражів, сховищ, складських приміщень надвірних будов;

  забезпечувати працівників житлом шляхом продажу, обміну, заміни житла на вигідних для Університету умовах;

  надавати підприємствам, установам, організаціям і окремим громадянам платні послуги з освітньої (зокрема з дистанційної освіти) та наукової діяльності, з доступу до інформаційних ресурсів, зокрема глобальної мережі, міжнародного співробітництва;

  проводити групові та індивідуальні заняття фізичною культурою і спортом на стадіонах, тенісних кортах, у спортивних залах, плавальних басейнах;

  проводити науково-дослідні роботи за господарськими договорами;

  установлювати договірні ціни на роботи і послуги, що виконуються і надаються в межах позабюджетної діяльності;

  проводити в установленому порядку видавничу діяльність, виготовляти, розповсюджувати та реалізовувати видавничу продукцію;

  брати участь у роботі міжнародних організацій;

  спрямовувати частину власних коштів на розвиток соціальної інфраструктури Університету;

  утворювати і засновувати підприємства, фірми, установи та асоціації за участю організацій і підприємств України, в тому числі за кордоном, зокрема на підставі прямих договорів, угод і контрактів;

  передавати і реалізовувати обладнання, прилади, матеріали, списувати з балансу основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли без обмеження вартості;

  налагоджувати зовнішньоекономічні зв’язки;

  виконувати науково-дослідні роботи на замовлення іноземних організацій та провадити інші види зовнішньоекономічної діяльності;

  проводити операції з іноземною валютою згідно із законодавством;

  укладати угоди, договори, протоколи про співробітництво з іноземними партнерами;

  виконувати експортно-імпортні операції для навчальних, наукових і господарських потреб та придбавати товари народного споживання для потреб колективу;

  здійснювати підготовку абітурієнтів з інших країн для вступу до вищих навчальних закладів України, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземних громадян;

  проводити товарообігові операції у рамках співробітництва з іншими організаціями зі статутних видів діяльності;

  створювати фірми, представництва, підприємства, асоціації за участю організацій та підприємств іноземних країн, у тому числі за кордоном;

  створювати фірми, представництва, підприємства, асоціації за участю організацій та підприємств іноземних країн, у тому числі за кордоном;

  надавати протокольно-інформаційні, перекладацькі послуги та послуги з утворення спільних центрів освіти, фірм, науково-дослідних організацій і консультаційних центрів тощо відповідно до законодавства;

  проводити культурно-виховні заходи (вистави, концерти, фестивалі, вечори відпочинку, бали, дискотеки, демонструвати відео- та кінофільми тощо);

  здійснювати технічне обслуговування і ремонт автотранспорту та інших транспортних засобів, надавати послуги щодо їх паркування і стоянки;

  ремонтувати побутові машини і прилади, теле- та радіоапаратуру, музичні інструменти, виготовляти та ремонтувати металовироби, меблі, побутові столярні вироби, садово-городній інвентар тощо на замовлення підрозділів Університету та населення;

  надавати транспортні засоби для перевезення вантажів та населення, послуги банно-прального господарства та хімчистки;

  надавати у прокат предмети культурно-побутового призначення: спортивний та туристичний інвентар, звуко- і відеотехніку, сценічні костюми, театральний реквізит, інструменти та обладнання, платівки магнітофонні і відеозаписи, експозиційне обладнання, садово-городній та інший інвентар;

  надавати послуги в сфері громадського харчування;

  надавати відомчі будинки, квартири для тимчасового проживання туристів, учасників конференцій, симпозіумів, нарад, інших заходів та окремих громадян;

  надавати в міжсезонний період (канікули, відпустки) гуртожитки Університету для тимчасового розміщення як окремих громадян, так і студентських (учнівських) туристичних груп.

   

   

  11. Університет зобов’язаний:

  виділяти кожному працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним обладнанням;

  забезпечити техніку безпеки, виробничу санітарію та гігієну праці;

  забезпечити науково-педагогічних працівників на їх вимогу матеріально-технічними засобами в обсязі, достатньому для підготовки фахівців та проведення науково-дослідних робіт;

  забезпечити можливість підвищення кваліфікації викладачів та науковців;

  надавати відповідну інформацію на запит працівника;

  організувати контроль за педагогічною та науковою діяльністю науково-педагогічних працівників;

  здійснювати заходи щодо забезпечення громадського порядку на території Університету та студентського містечка;

  сприяти діяльності органів громадського самоврядування Університету.

  12. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів і докторантів визначаються відповідно до законодавчих і нормативних актів з питань вищої освіти.

  13. За рішенням конференції трудового колективу Університету науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам і докторантам можуть бути надані додаткові права та визначені додаткові обов’язки.

  14. Управління діяльністю Університету здійснюється на основі принципів:

  автономії та самоврядування;

  розмежування прав, повноважень і відповідальності МОН, керівництва Університету та його структурних підрозділів;

  поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

  незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

  15. Безпосереднє управління діяльністю Університетом здійснює ректор.

  16. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:

  вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

  видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету;

  представляє Університет у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед МОН;

  є розпорядником майна та коштів Університету;

  складає кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

  забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

  визначає функціональні обов’язки працівників;

  відраховує та поновлює на навчання осіб в Університеті;

  контролює виконання навчальних планів і програм;

  контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

  забезпечує дотримання службової та державної таємниць;

  здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та працівників Університету;

  накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства;

  організовує роботу ректорату та всіх підрозділів Університету в межах фінансування з урахуванням структури управління, вирішує питання їх фінансової діяльності, включаючи преміювання та інші види матеріального заохочення працівників і студентів;

  подає на затвердження конференції трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір;

  несе відповідальність за провадження освітньої та наукової діяльності, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна.

  Для вирішення основних напрямів діяльності ректор утворює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

  Ректор щороку звітує перед МОН і трудовим колективом Університету.

  Ректор відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень проректорам, директорам інститутів, деканам факультетів і керівникам інших структурних підрозділів.

  Ректор зобов’язаний забезпечити:

  проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів для потреб економіки, науки і освіти відповідного рівня кваліфікації;

  виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців для потреб народного господарства, у тому числі на комерційних засадах;

  високоефективну науково-дослідну роботу та впровадження наукових розроблень;

  перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних, наукових та інших працівників Університету;

  дотримання умов колективного договору;

  виконання програм соціального розвитку колективу;

  своєчасне подання МОН та інших органів статистичної та бухгалтерської звітності.

  17. Ректор призначається на посаду Міністром освіти і науки на умовах контракту строком до семи років на підставі рекомендації конференції трудового колективу Університету відповідно до статті 39 Закону України “Про вищу освіту”.

  18. В Університеті діють наглядова рада, вчена рада, адміністративна рада, робочі та дорадчі органи.

  19. Наглядова рада Університету розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, подає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

  Склад наглядової ради строком на п’ять років затверджує Кабінет Міністрів України. Положення про наглядову раду затверджує голова ради за погодженням з МОН.

  20. Вчена рада Університету є колегіальним органом і утворюється строком до семи років.

  До компетенції вченої ради належать:

  підготовка проекту статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;

  ухвалення фінансового плану та звіту Університету;

  подання пропозицій ректору щодо призначення на посаду та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, а також директора бібліотеки;

  обрання таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;

  ухвалення навчальних програм і планів;

  ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

  ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

  оцінення науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

  прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника та відзначення державними та урядовими нагородами;

  визначення спеціальностей і спеціалізацій, напрямів підготовки фахівців, її рівнів та обсягів;

  затвердження правил прийому до Університету;

  присвоєння почесних звань Університету;

  призначення іменних стипендій;

  заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів Університету;

  затвердження нормативів фінансових відрахувань інститутами, факультетами, науковими та інженерними центрами, іншими структурними підрозділами Університету до централізованих університетських фондів.

  Вчену раду Університету очолює її голова — ректор Університету. До складу вченої ради входять за посадами проректори, начальники управлінь, директори інститутів, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, а також виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук, у такому співвідношенні: науково-педагогічні працівники Університету — 75 % загальної чисельності складу вченої ради,; 10% — студенти, аспіранти, докторанти,
  15 % — інші категорії працівників.

  Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

  Засідання вченої ради відбуваються щомісяця. Проводить засідання вченої ради ректор, а у разі його відсутності — проректор, який виконує його обов’язки.

  Рішення вченої ради вводяться в дію наказом ректора Університету.

  21. Для вирішення поточних питань, пов’язаних з діяльністю Університету, ректор відповідно до Статуту i за узгодженням із вченою радою створює такі робочі і дорадчі органи: ректорат, адміністративну раду, науково-технічну раду, методичну раду, вчені ради інститутів і факультетів, приймальну комісію, експертно-правову комісію, експертно-кваліфікаційну комісію, бюджетно-фінансову комісію та інші комісії, які діють за відповідними положеннями. Крім того, ректор створює управлінські підрозділи з питань навчальної роботи, кадрової роботи, служби господарської діяльності, статистичної звітності, планово-фінансової діяльності, бухгалтерію, служби сприяння працевлаштуванню випускників, з питань безпеки праці тощо.

  Для вирішення питань атестації науково-педагогічних кадрів в Університеті створюються спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів, які діють відповідно до законодавства.

  Безпосереднє керівництво навчально-методичною, навчально-виховною, науковою, міжнародною й адміністративно-господарською діяльністю Університету здійснюють проректори, які відповідають за ці напрями діяльності. Проректори призначаються на посаду та звільняються з посади наказом ректора Університету за узгодженням з вченою радою Університету.

  Права й обов’язки проректорів, директорів інститутів, деканів, керівників структурних підрозділів, завідуючих кафедрами та інших керівних осіб визначає ректор Університету відповідно до функцій, які вони виконують.

  Структурні підрозділи Університету (інститути, факультети, кафедри тощо) створюються за наказом ректора Університету після схвалення вченою радою Університету. Структурні підрозділи функціонують відповідно до власних положень, які розробляються згідно з чинним законодавством, Статутом Університету, i затверджуються ректором Університету.

  3. Наукова діяльність Університету

  1. Наукова діяльність Університету включає виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, участь у підготовці наукових експертиз, прогнозів і сценаріїв науково-технологічного, соціально-економічного і суспільного розвитку, розроблення відповідних пропозицій і рекомендацій.

  2. Основними завданнями наукової діяльності Університету є:

  виконання спільно з підприємствами, установами та організаціями фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами, розроблення і створення нової техніки та інноваційних технологій, нових матеріалів;

  вирішення наукових і науково-технічних проблем на інноваційних засадах розвитку України;

  організація співпраці з академічними та галузевими науковими організаціями з метою спільного вирішення важливих науково-технічних завдань;

  маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності, стандартизація і метрологічне забезпечення науково-технічної продукції;

  організація інформаційно-рекламної діяльності вчених Університету, випуск монографій і журналів, збірників наукових праць, організація виставок, ярмарок, аукціонів тощо;

  забезпечення виходу на світовий ринок науково-технічної продукції, участі у виконанні міжнародних науково-технічних програм;

  дослідження, розроблення, виробництво, впровадження матеріалів, приладів, пристроїв, технологій, систем різного призначення за напрямами наукової діяльності Університету;

  випуск дослідних зразків і малих серій наукоємної продукції, у тому числі з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

  3. Зв’язок навчального процесу, науки та виробництва здійснюється через:

  підготовку спеціалістів на основі використання останніх досягнень науки і техніки відповідно до напрямів науково-технічного прогресу та соціально-економічної потреби спеціалістів нового рівня;

  розроблення та впровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень;

  проведення за участю наукових і науково-виробничих підрозділів Університету різних форм навчальної роботи: дипломного та курсового проектування, навчальної та виробничої практики, цільового використання в процесі навчання наукової апаратури та обчислювальної техніки тощо;

  залучення студентів до складу наукових колективів з розроблення та впровадження складних наукоємних науково-технічних систем;

  створення навчально-науково-виробничих об’єднань, базових кафедр і центрів для проведення навчально-дослідної роботи, а також підрозділів, які здійснюють діяльність, пов’язану з виготовленням виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

  4. Наукова діяльність в Університеті є складовою частиною підготовки фахівців і здійснюється науковими колективами, до складу яких входять: науково-педагогічні працівники, штатні наукові, інженерно-технічні спеціалісти та працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники, стажисти-викладачі, студенти під час виконання курсових, дипломних проектів та інших дослідних робіт, співробітники інших підприємств та організацій, окремі вчені за договорами, контрактами, державним замовленням, галузевими, міжгалузевими та іншими програмами і проектами.

  5. Для забезпечення наукової діяльності Університету створено науково-дослідну частину (НДЧ) Університету, яка діє за власним положенням. Очолює НДЧ проректор з наукової роботи, який організовує роботу і несе персональну відповідальність за її діяльність.

  До складу НДЧ Університету входять:

  підрозділи організації, управління та забезпечення наукової діяльності;

  наукові структурні підрозділи (науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, інженерні центри, наукові підрозділи факультетів і навчально-наукових інститутів, Державний політехнічний музей, навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”), які діють за власними положеннями.

  6. Для проведення інноваційної діяльності Університет створює необхідну інноваційну інфраструктуру у галузі високих технологій, діяльність якої спрямовується на забезпечення повного циклу від генерування наукової ідеї до розроблення, впровадження і кадрового супроводу інноваційної продукції.

  7. З метою виконання актуальних інноваційних та інвестиційних проектів і виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції на базі Університету діє технологічний парк “Київська політехніка”.

  З метою впровадження і тиражування науково-технічних розробок шляхом організації науковцями Університету невеликих фірм і малих підприємств при Університеті діє інноваційний бізнес-інкубатор “Політехцентр”.

  8. Наукові підрозділи навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Університету (науково-дослідний відділ, наукові лабораторії, сектори, наукові допоміжні підрозділи і служби) проводять фундаментальні та прикладні дослідження з найактуальніших проблем науки і техніки, беруть участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

  4. Органи громадського самоврядування

  1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу. Делегати конференції обираються на зборах колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва, визначеними вченою радою Університету. При цьому не менше ніж 75% від загальної чисельності делегатів конференції складають науково-педагогічні працівники Університету, решта — інші категорії працівників Університету.

  До складу делегатів конференції за посадами входять: ректор, проректори, директори інститутів, декани, начальники управлінь, головний бухгалтер, керівники профспілкових організацій працівників Університету.

  Конференція трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік.

  2. Конференція трудового колективу:

  за поданням вченої ради Університету приймає Статут Університету, вносить зміни та доповнення до нього;

  обирає претендента на посаду ректора Університету таємним голосуванням і подає свої пропозиції МОН;

  щорічно заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;

  обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

  за мотивованим поданням наглядової ради або вченої ради Університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

  затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету;

  затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

  розглядає інші питання діяльності Університету за поданням ректора, вченої ради, профспілкового комітету співробітників або студентів.

  3. Органом громадського самоврядування факультету (інституту) є загальні збори чи конференція трудового колективу факультету (інституту).

  Конференція трудового колективу факультету (інституту) скликається за наявності більше 200 штатних викладачів, науковців і допоміжного персоналу. В іншому випадку скликаються загальні збори працівників факультету (інституту).

  В органі громадського самоврядування факультету (інституту) мають бути представлені всі групи працівників факультету (інституту).

  Не менше ніж 75 % від загальної кількості делегатів (членів) виборного органу мають становити науково-педагогічні працівники факультету (інституту), решта — інші категорії співробітників факультету (інституту).

  Орган громадського самоврядування факультету (інституту) скликається не рідше одного разу на рік.

  4. Загальні збори (конференція) факультету (інституту):

  дають оцінку діяльності декана (директора інституту);

  затверджують річний звіт про діяльність факультету (інституту);

  вносять пропозиції ректору Університету про відкликання з посади декана (директора інституту);

  обирають кандидатури на конференцію трудового колективу Університету;

  обирають кандидатури до вченої ради Університету.

  5. В Університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради Університету, студентських рад факультетів (інститутів), студентської ради студентського містечка, студентських рад гуртожитків, старостатів, студентських деканатів тощо.

  У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями МОН та Статутом Університету, не дублюють профспілкову організацію студентів, користуються допомогою та підтримкою ректорату і профспілкового комітету студентів.

  Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

  6. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету (інституту), гуртожитку, студентського містечка, Університету. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки факультету (інституту) студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності.

  7. Основні завдання органів студентського самоврядування:

  забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;

  забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

  сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

  сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;

  сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань та клубів за інтересами;

  організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

  сприяння працевлаштуванню випускників;

  участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

  8. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Університету, яка:

  ухвалює Положення про студентське самоврядування;

  обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

  визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

  Порядок скликання конференції студентів та її повноваження визначаються відповідно до Положення про органи студентського самоврядування Університету.

  5. Майно та кошти Університету

  1. Економічну основу діяльності Університету становлять основні фонди, обігові кошти та нематеріальні активи. За Університетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно.

  2. Майно Університету та закріплені за Університетом гуртожитки і земельні ділянки не підлягають вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством, а також не можуть бути предметом застави.

  Порядок користування і розпорядження майном та коштами Університету затверджує вчена рада Університету.

  3. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

  4. Джерелами фінансування діяльності Університету є:

  загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;

  спеціальний фонд, який формується за рахунок:

  коштів, отриманих за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;

  коштів, отриманих від використання об’єктів майнового комплексу Університету, в тому числі від здачі в оренду приміщень, обладнання;

  доходів від господарської та виробничої діяльності;

  безоплатних і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;

  надходжень за виконання господарсько-договірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

  інших доходів згідно з чинним законодавством.

  5. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України “Про вищу освіту” за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та договорами.

  6. Форми та системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок установлення надбавок за складність, напруженість у роботі, за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок установлення та скасування підвищених посадових окладів, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначається окремим положенням, яке затверджує ректор Університету.

  7. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів Університету для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.

   

  6. Порядок звітності, контролю за здійсненням
  фінансово-господарської діяльності

  1. Університет відповідно до нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до МОН, органів Державного казначейства, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

  2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

  3. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

  4. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно із законодавством.

  7. Порядок внесення змін до Статуту Університету

  Зміни та доповнення до Статуту Університету вносяться Кабінетом Міністрів України після прийняття їх за поданням вченої ради конференцією трудового колективу.

  8. Порядок реорганізації та ліквідації Університету

  Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються відповідно до законодавства.

  _____________________