• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 листопада 2004 р. № 1550

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Національну експертну комісію
  з питань захисту суспільної моралі

  1. Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі (далі — Комісія) є постійно діючим державним експертним і контролюючим органом.

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Комісія узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

  4. Основними завданнями Комісії є:

  проведення експертизи продукції, видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та продукції, що містить елементи або пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії;

  проведення аналізу процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, розроблення для органів державної влади та органів місцевого самоврядування рекомендацій з їх правового регулювання;

  здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

  5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  1) проводить аналіз теле-, радіо- і відеопродукції, репертуару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, відеозалів, продукції друкованих засобів масової інформації, а також видовищних заходів на їх відповідність вимогам законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

  2) вживає заходів до запобігання розповсюдженню та заборони демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів, які можуть завдати шкоди суспільній моралі;

   3) надає консультаційну допомогу органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам з питань державного регулювання і контролю за обігом продукції і видовищними  заходами сексуального чи еротичного характеру;

  4) створює базу даних (каталог) про усі види продукції сексуального характеру та продукції, що містить елементи еротики, насильства і жорстокості; архів продукції еротичної проблематики, порнографічного  характеру та продукції, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості;

  5) видає висновки про відповідність законодавству про захист суспільної моралі:

  друкованої продукції сексуального чи еротичного характеру, що призначена для продажу і розповсюдження в спеціально відведених місцях;

   видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, що проводяться фізичними та юридичними особами в спеціально відведених місцях;

   продукції електронних засобів масової інформації сексуального характеру, продукції та аудіо- і відеокасет із записами сексуального чи еротичного характеру, що призначені  для продажу або надання у прокат населенню;

   кіно-, аудіо- і відеопродукції сексуального чи еротичного характеру, що призначена для демонстрації в кінотеатрах, відеосалонах, відеозалах;

  6) проводить оцінку аудіо-, радіо-, кіно- та відеопродукції сексуального характеру і продукції, що містить елементи еротики;

  7) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань захисту суспільної моралі;

  8) здійснює науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з питань розвитку духовності та зміцнення моральних засад громадян; 

  9) проводить роботу із залучення дитячих і молодіжних громадських організацій до здійснення заходів, спрямованих на розвиток духовності та зміцнення моральних засад громадян;

  10) організовує та проводить науково-практичні конференції, семінари з актуальних питань утвердження моральності у суспільстві, здійснює співробітництво з відповідними зарубіжними організаціями та вивчає досвід їх роботи;

  11) розглядає скарги громадян про порушення вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі та вживає заходів реагування відповідно до своїх повноважень;

   12) широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

  6. Комісія має право:

  одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації матеріали, що стосуються їх діяльності, з питань, визначених Законом України “Про захист суспільної моралі”;

  одержувати копії фільмів, відео- і аудіозаписи теле- і радіопрограм, продукцію друкованих засобів масової інформації, що необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  проводити у межах своєї компетенції перевірку діяльності засобів масової інформації, юридичних осіб усіх форм власності, що займаються організацією видовищних заходів та діяльністю з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру або такої, що містить елементи насильства і жорстокості;

  запрошувати на свої засідання  для одержання інформації та роз’яснень з питань їх діяльності представників теле- і радіокомпаній, демонстраторів відеофільмів, редакторів друкованих засобів масової інформації, організаторів видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

   вносити пропозиції стосовно притягнення до відповідальності посадових осіб засобів масової інформації, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі, та застосування до таких засобів масової інформації господарських санкцій;

  порушувати питання про припинення дії ліцензії на провадження діяльності з обігу продукції і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру за умови виявлення порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

  приймати рішення щодо проведення експертизи продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

  утворювати у разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій, а також окремих фахівців.

  7. Комісія формується з провідних діячів культури, мистецтв, науки і освіти, психіатрів, сексопатологів, фахівців у галузі інформації та інших осіб за рекомендаціями юридичних осіб, у яких вони працюють.

   Персональний склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України за поданням її Голови. Строк повноважень членів Комісії — 5 років.

  8. Голова Комісії призначається в установленому порядку.

  Голова Комісії має заступників, які обираються членами Комісії з її складу.

  Голова та його заступники працюють у Комісії на постійній основі, решта членів Комісії — на громадських засадах.

  Умови оплати праці, матеріальне, соціально-побутове, транспортне і лікувально-оздоровче забезпечення Голови Комісії та його заступників визначаються Кабінетом Міністрів України.

  Члени Комісії не можуть бути засновниками (співзасновниками) будь-якого засобу масової інформації чи бути матеріально заінтересованими в результатах його діяльності.

  9. Основною формою роботи Комісії є її засідання. Засідання Комісії проводяться відповідно до регламенту та планів роботи, які затверджує  Голова  Комісії.

  Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

  Засідання Комісії проводить її Голова, а у разі відсутності Голови — один із заступників, визначений Головою.

  10. Комісія в межах своїх повноважень приймає рішення.

  Рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

  Рішення Комісії підписує головуючий на засіданні.

  Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язкові для центральних та місцевих органів виконавчої влади, засобів масової інформації всіх форм власності, а також фізичних та юридичних осіб.

  11. Комісія може мати своїх представників в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

  Положення про представників Комісії та порядок їх призначення затверджуються Комісією.

  12. Для забезпечення діяльності Комісії створюється її апарат.

  Положення про апарат Комісії затверджує Комісія. Структуру апарату Комісії затверджує її Голова.

  Припинення повноважень членів Комісії не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками апарату Комісії.

  13. Фінансування Комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

  Штатний розпис і кошторис видатків Комісії (з урахуванням витрат на утримання її представників в Автономній Республіці Крим, областях,
  мм. Києві та Севастополі) затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.

  14. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

   

   

  ___________________