• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від  17 листопада 2004 р.  № 1563

  ПОРЯДОК
  надання фінансової підтримки суб’єктам інноваційної
  діяльності за рахунок коштів державного бюджету
  шляхом здешевлення довгострокових кредитів


  1. Цей Порядок визначає механізм надання фінансової підтримки суб’єктам інноваційної діяльності (далі — суб’єкти) за рахунок коштів державного бюджету шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за залученими ними у національній валюті для реалізації інноваційних проектів, що зареєстровані відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність”, банківськими довгостроковими кредитами (далі — компенсація).

  Довгостроковим вважається кредит, залучений на один — три роки.

  2. Суб’єкти, яким надається компенсація, визначаються щороку на конкурсній основі, а суми компенсації — у межах коштів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік.

  Компенсація провадиться за умови, що ставка за кредитами банків не перевищує 18 відсотків.

  3. Для проведення конкурсу утворюється робоча група, до складу якої включаються представники МОН, Мінекономіки, Мінфіну та Національного банку (за згодою).

  Рішення про утворення робочої групи, затвердження її складу та положення про неї приймає Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, утворена постановою Кабінету Міністрів України  від 9 серпня 2001 р. № 961 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1483) (далі — Комісія).

  4. Конкурсні умови, порядок оголошення конкурсу та перелік документів, які подаються робочій групі позичальниками, визначаються відповідно до Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням відсоткових ставок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2002 р. № 101 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 5, ст. 194). Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінекономіки та МОН.

  5. Робоча група розглядає конкурсну документацію, що надходить від суб’єктів, та подає узагальнені матеріали Комісії, яка визначає переможців конкурсу і готує пропозиції щодо здійснення компенсації, які затверджуються спільним наказом Мінекономіки та МОН.

  При визначенні переможців конкурсу перевага надається суб’єктам, які не мають простроченої більше ніж протягом двох місяців заборгованості з виплати заробітної плати, а також перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом.

  6. Переможцям конкурсу надається копія спільного наказу Мінекономіки та МОН для пред’явлення її банкам, які надали кредити. Копія наказу є підставою для укладення банком та суб’єктом додаткового кредитного договору, в якому зазначається сума компенсації.

  7. Компенсація витрат, пов’язаних з придбанням основних засобів у вітчизняного виробника, провадиться у розмірі 200 відсотків, з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів, а також із закупівлею технологічного обладнання у вітчизняних виробників і здійсненням платежів фінансового лізингу, — у розмірі 160 відсотків облікової ставки Національного банку, що діяла на момент укладення додаткового кредитного договору.

  8. Для отримання суми компенсації банки, які надали кредити, подають до 7 числа місяця, що настає за звітним, Мінекономіки та МОН по два примірники реєстрів суб’єктів – переможців конкурсу (далі — реєстр) і нотаріально засвідчених копій кредитних договорів, а також довідку про отримання суб’єктами кредиту та довідку-розрахунок банку про суму виплати за кредит за відповідний період з визначенням суми компенсації.

  Форму реєстру затверджує Комісія.

  9. МОН на підставі реєстру подає інформацію про розподіл коштів Державному казначейству в установленому порядку для касового виконання державного бюджету за видатками на здійснення компенсації. Державне казначейство спрямовує кошти через МОН банкам, які надали кредити.

  10. Нарахування сум компенсації провадиться у період з 1 січня по 31 грудня відповідного року. При цьому компенсація за грудень здійснюється шляхом внесення авансового платежу до 31 грудня відповідного року.

  11. Банк повертає кошти суб’єкту — переможцю конкурсу у разі, коли суб’єктом сплачено відсотки за користування кредитом у повному обсязі.

  12. Фінансова звітність про використання коштів державного бюджету для здійснення компенсації складається і подається в установленому порядку.

  __________________