• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 листопада 2004 р. № 1599

   

   

  ПРОГРАМА

  забезпечення прав та інтересів громадян, які виїжджають
  за кордон для працевлаштування, та усиновлених іноземцями дітей
  на період до 2005 року

  Незважаючи на досить високі темпи економічного зростання протягом останніх років, на внутрішньому ринку праці існує певна невідповідність попиту та пропонування робочої сили. Чисельність безробітних, визначена за методологією Міжнародної організації праці, становила в середньому за 2003 рік 2,1 млн. чол., або 9,1 відсотка економічно активного населення у віці 15 — 70 років.

  Невідповідність попиту та пропонування робочої сили, вартості відтворення робочої сили та її ціни на внутрішньому ринку праці, що зумовлює бідність населення, стали поштовхом до виїзду громадян України за кордон для працевлаштування на ринках праці інших країн, де вищий рівень заробітної плати (далі — трудова міграція).

  В умовах розширення Європейського Союзу (далі — ЄС) визначаються нові підходи до налагодження взаємодії ринків праці країн цього співтовариства та країн-сусідів. Національні ринки праці не є ізольованими чи замкненими системами, вони продовжують взаємодіяти і перебувають у стані постійної трансформації. Інтеграція як об’єктивний процес відбувається незалежно від наявності державних кордонів.

  На сьогодні трудова міграція здійснюється шляхом:

  запрошення українських фахівців безпосередньо іноземним роботодавцем;

  використання послуг недержавних установ та організацій (юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців), які займаються посередництвом у працевлаштуванні громадян за кордоном, у тому числі туристичних агенцій;

  самостійного пошуку робочого місця в іноземного роботодавця.

  За експертними оцінками, за межами України нині працює понад
  2 млн. громадян, з яких лише 2 відсотки працевлаштовано недержавними установами та організаціями (юридичними особами і фізичними особами — підприємцями) відповідно до ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном. Це єдина в країні категорія трудових мігрантів, що легально отримали роботу, є соціально захищеною у трудових відносинах з іноземним роботодавцем.

  У даний час в Україні зареєстровано 393 суб’єкти господарської діяльності, що мають ліцензію Мінпраці на діяльність у сфері надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном згідно з двосторонніми міжнародними договорами стосовно працевлаштування та відповідного соціального захисту працівників-мігрантів. Щороку вони надають зазначені послуги близько сорока тисячам громадян України.

  Важелями непрямого впливу держави на працевлаштування громадян за кордоном є приєднання України до багатосторонніх міжнародних договорів, які врегульовують питання соціального захисту працівників-мігрантів, укладення двосторонніх міжнародних договорів у сфері трудової міграції. Сьогодні Україна є стороною договорів про взаємне працевлаштування та соціальний захист громадян з Республікою Білорусь, Республікою Вірменія, Соціалістичною Республікою В’єтнам, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Республікою Молдова, Республікою Польща, Російською Федерацією та Словацькою Республікою. У 2003 році ратифіковано Угоду між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці, а у 2004 — Угоду між Україною та Великою Соціалістичною Народною Арабською Джамагирією про співпрацю у сфері праці та працевлаштування.

  З огляду на те, що значна частина громадян України перебуває у трудових відносинах з роботодавцями європейських країн, важливим кроком стало підписання Україною 2 березня 2004 р. Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року. Ратифікація зазначеної Конвенції сприятиме правовому та соціальному захисту громадян України, які працюють у країнах ЄС, відповідно до законодавства приймаючої сторони.

  З метою врегулювання питань трудової міграції, зокрема до держав-учасниць СНД, опрацьовується проект відповідної Конвенції про правовий статус працівників-мігрантів та членів їх сімей.

  У контексті опрацювання пакета міжнародних договорів щодо регламентування відносин у сфері трудової міграції, пов’язаної з вільним переміщенням та пересуванням громадян держав-учасниць Єдиного економічного простору, перспективним є розроблення проекту відповідної угоди.

  З метою забезпечення гарантій соціального та правового захисту дітей, усиновлених іноземцями, заінтересовані державні органи здійснюють згідно з міжнародними двосторонніми договорами заходи, спрямовані на врегулювання питань усиновлення. Відповідні угоди укладено поки що з 8 державами, хоча на сьогодні іноземцями з 32 країн світу усиновлено близько 9,5 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є громадянами України. З 2000 року спостерігається тенденція до зростання кількості усиновлених дітей. Так, у 2000 році іноземцями було усиновлено 2205 дітей, у 2001 — 2675, 2002 році — 2341 дитину. Серед країн, громадяни яких усиновлюють більшу частину українських дітей, переважають США та країни ЄС.

  Перспективним напрямом захисту інтересів дітей, усиновлених іноземцями, зокрема з країн ЄС, повинна стати участь України у багатосторонньому врегулюванні питань міждержавного усиновлення, механізм якого передбачений Гаазькою конвенцією про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення 1993 року. Приєднання України до цієї Конвенції дасть змогу офіційно відстежувати становище усиновлених дітей і вживати заходів до забезпечення їх прав та інтересів. Водночас, враховуючи демографічну ситуацію, необхідно здійснювати активну політику сприяння усиновленню в самій Україні.

   

  Мета Програми

  Метою цієї Програми є проведення ефективної державної політики у сфері трудової міграції, забезпечення захисту прав та інтересів дітей, усиновлених іноземцями.

   

  Основні напрями виконання Програми

  Основними напрямами виконання Програми є:

  приєднання України до міжнародних договорів, якими регулюються питання трудової міграції;

  укладення двосторонніх міжнародних договорів щодо працевлаштування та соціального захисту громадян, які працюють за кордоном;

  удосконалення організаційних засад у сфері надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном;

  запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми;

  захист прав та інтересів громадян України, усиновлених іноземцями.

   

  Виконання Програми

  Програма виконується шляхом реалізації плану заходів щодо забезпечення прав та інтересів громадян, які виїжджають за кордон для працевлаштування, та усиновлених іноземцями дітей (додаток).

   

   

  _______________________________

   

     Додаток

  до Програми

   

  План заходів

  щодо забезпечення прав та інтересів громадян, які виїжджають
  за кордон для працевлаштування, та усиновлених іноземцями дітей

  Активізація внутрішнього ринку праці,
  зниження рівня бідності

  Забезпечити повною мірою реалізацію Плану дій на 2004 рік щодо виконання Державної програми зайнятості населення на 2001 — 2004 роки.

  Мінпраці та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

  До кінця 2004 року.

  Забезпечити здійснення заходів щодо реалізації у 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності.

  Мінекономіки та інші заінтересо­вані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

  До кінця 2004 року.

  Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про Державну програму зайнятості населення на 2005 —
  2008 роки”.

  Мінпраці та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

  До кінця 2004 року.

  Удосконалення нормативно-правової бази
  з питань державного регулювання трудової міграції

  Підготувати пропозиції:

  щодо ратифікації Верховною Радою України Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року.

  Мінпраці, МЗС, МВС, Мінфін, Мінекономіки, Мінсім’ядіти­молодь, МОЗ, Мін’юст.

  2004 рік;

  до проекту Конвенції про правовий статус працівників-мігрантів і членів їх сімей держав — учасниць СНД.

  Мінпраці, МЗС, МВС, МОН, МОЗ, Мінсім’ядітимолодь, Адміністрація Держприкордон­служби, Мін’юст.

  2004 рік;

  до проекту Угоди про свободу переміщення та пересування громадян держав — учасниць Єдиного економічного простору.

  Мінпраці, МЗС, МВС, МОН, Адміністрація Держприкордон­служби, Мін’юст.

  2004 рік;

  щодо ратифікації Верховною Радою України Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про трудову діяльність і соціальний захист громадян України, які тимчасово працюють на території Азербайджанської Республіки, та громадян Азербайджанської Республіки, які тимчасово працюють на території України, підписаної
  3 червня 2004 року.

  Мінпраці, МЗС, МВС, Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мін’юст.

  2004 рік.

  Активізувати переговорний процес, спрямований на укладення двосторонніх міжнародних договорів України:

  з країнами-членами ЄС:

  про працевлаштування громадян з Грецькою Республікою, Італійською Республікою, Чеською Республікою, Королівством Іспанія;

  про сезонне працевлаштування громадян з Республікою Польща, Угорською Республікою;

  про соціальний захист громадян з Королівством Нідерланди, Федеративною Республікою Німеччина, Португальською Республікою.

  Мінпраці, МЗС, Мін’юст.

  2004 — 2005 роки;

  про працевлаштування громадян з Ісламською Республікою Іран, Державою Ізраїль та Турецькою Республікою.

  Мінпраці, МЗС, Мін’юст.

  2004 — 2005 роки.

  Розробити проект нормативно-правового акта щодо врегулювання питань, пов’язаних із створенням прийомних сімей для тимчасового перебування дітей, які потрапили в складні життєві ситуації, та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України.

  Мінсім’ядітимолодь, МЗС, МОН, Мінпраці, МВС, Мін’юст.

  2005 рік.

  Запобігання торгівлі людьми — трудовими мігрантами

  Забезпечити активізацію роботи щодо виявлення осіб, винних у торгівлі людьми.

  МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Мінсім’ядітимолодь.

  Постійно.

  Забезпечити співпрацю з відповідними службами іноземних держав щодо координації заходів, спрямованих на знешкодження міжнародних організованих злочинних угруповань, які займаються торгівлею людьми.

  МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ.

  Постійно.

  Забезпечити інформування населення про можливості легального працевлаштування за кордоном, а також потенційного ризику стати потерпілим від шахрайських дій злочинців та торговців людьми.

  Мінпраці, МЗС, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  Проводити роботу щодо створення та забезпечення діяльності центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми (у рамках Угоди про співпрацю з Міжнародною організацією з міграції).

  Мінсім’ядітимолодь, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Волинська, Луганська, Львівська і Чернівецька обласні держадміністрації

  Постійно.

  З метою забезпечення тимчасової опіки над дітьми та їх соціально-правового захисту сформувати банк даних щодо дітей, батьки яких є трудовими мігрантами.

  Мінсім’ядітимолодь, МОН.

  Постійно.

  Здійснювати організаційно-методичну підтримку громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми та реалізують програми професійної підтримки жінок у відкритті власної справи.

  Мінсім’ядітимолодь, Мінпраці, Держпідприємництво.

  Постійно.

  Продовжити переговорний процес щодо можливості укладення із Словаччиною, Чехією та Словенією двосторонніх угод про умови взаємних поїздок громадян.

  МЗС, Мінпраці.

  2004 рік.

  Вивчити досвід зарубіжних країн щодо оподаткування доходів громадян, отриманих під час роботи за кордоном, зокрема на суднах під іноземним прапором, які переважну частину року перебувають за межами своєї країни.

  Мінфін, МЗС, Державна подат­кова адміністрація, Мінпраці.

  2004 — 2005 роки.

  Забезпечити розміщення на офіційних веб-сайтах дипломатичних представництв України за кордоном інформації для громадян України про роботу дипломатичних і консульських установ та законодавство країн перебування.

  МЗС.

  Постійно.

  Удосконалення організаційних засад у сфері надання
  посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном

  Посилити контроль за діяльністю недержавних установ та організацій, а також фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги у працевлаштуванні за кордоном.

  Мінпраці, Держпідприємництво, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація.

  Постійно.

  Проводити моніторинг:

  становища громадян України — трудових мігрантів.

  Мінпраці.

  Постійно;

  рекламних оголошень у засобах масової інформації, які стосуються надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, з метою виявлення фактів незаконного їх надання.

  Мінпраці, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  Активізувати роботу з інформаційного забезпечення потреб громадян України щодо діяльності у сфері надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном.

  Мінпраці.

  Постійно.

  Участь у розробленні міжнародних проектів
  та реалізації міжнародних програм, які стосуються
  питань регулювання трудової міграції

  Надавати підтримку в реалізації проекту Міжнародної організації праці “Можливості професійного навчання, зайнятість та міграційна політика як фактор запобігання і скорочення масштабів у торгівлі жінками в Албанії, Молдові та Україні”.

  Мінпраці, Мінсім’ядітимолодь, координатори проекту.

  2004 — 2005 роки.

  Здійснення нагляду за дотриманням
  прав дітей, усиновлених іноземцями

  Продовжити практику укладення міжнародних договорів, що регулюють питання усиновлення, насамперед з державами, громадянами яких найбільше усиновлено українських дітей.

  МЗС, МОН, Мінсім’ядітимолодь, МОЗ.

  2005 рік.

  Забезпечити контроль за дотриманням прав і свобод дітей, усиновлених іноземцями, своєчасне інформування заінтересованих центральних органів виконавчої влади про виявлені порушення та вживати відповідних заходів реагування.

  МЗС, МОН, Мінсім’ядітимолодь.

  Постійно.

  Здійснювати координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, пов’язаних із захистом прав та інтересів дітей, усиновлених іноземцями, у разі скасування усиновлення і прийняття рішення про повернення цих дітей в Україну.

  МОН.

  Постійно.

  _____________________________