• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 17 листопада 2004 р. № 1553

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний фонд документації із землеустрою

  1. Державний фонд документації із землеустрою (далі — Державний фонд) формується на основі збору, обробки, обліку матеріалів, отриманих у результаті проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

  2. Документація із землеустрою, включена до Державного фонду, є державною власністю і не може передаватись у приватну власність.

  3. Державний фонд складається з:

  Головного фонду документації із землеустрою (далі — Головний фонд);

  регіональних фондів документації із землеустрою (далі — регіональні фонди) — Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

  місцевих фондів документації із землеустрою (далі — місцеві фонди) — адміністративних районів та міст обласного значення.

  4. Головний фонд створюється, формується і ведеться Держкомземом.

  Головний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні, та централізованого обліку відомостей про документи регіональних і місцевих фондів.

  5. Регіональний фонд створюється, формується і ведеться Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласним, Київським та Севастопольським міським головним управлінням земельних ресурсів Держкомзему.

  Регіональний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні, та обліку відомостей про документи місцевих фондів.

  6. Місцевий фонд створюється, формується і ведеться районним (міським) відділом (управлінням) земельних ресурсів Держкомзему.

  Місцевий фонд призначений для обліку та зберігання документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

  7. Для формування Державного фонду Держкомзем забезпечує:

  організацію надходження, облік та зберігання документації із землеустрою;

  ведення централізованого обліку відомостей про документи Державного фонду;

  методичну координацію роботи щодо створення та забезпечення ефективного функціонування регіональних і місцевих фондів;

  надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

  8. Для формування регіональних і місцевих фондів територіальні органи Держкомзему забезпечують:

  організацію надходження документації із землеустрою, її облік та зберігання;

  надання інформації щодо наявності документації із землеустрою для централізованого її обліку;

  надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

  9. Залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації безоплатно передає копії матеріалів виконаних робіт до:

  Головного фонду — із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні;

  регіонального фонду — із землеустрою, проведеного на регіональному рівні;

  місцевого фонду — із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

  Передача документації із землеустрою здійснюється згідно з актом приймання-передачі встановленої форми, який складається у двох примірниках за зразком згідно з додатком 1.

  10. Документація із землеустрою надходить до Державного фонду у формі затверджених програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації  за переліком згідно з додатком 2.

  11. Документація із землеустрою, яка надійшла до Державного фонду, підлягає обліку за її видами. Облік документації ведеться у журналах за формою згідно з додатком 3.

  Документація, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, обліковується в окремому журналі.

  Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі.

  На лицьовому боці кожного зареєстрованого документа проставляється штамп  або робиться напис “Державний фонд документації із землеустрою”.

  12. Облік документації із землеустрою у місцевому фонді ведеться по адміністративних районах в розрізі населених пунктів та містах обласного значення.

   Місцевий фонд один раз на півріччя надає регіональному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у місцевому фонді.

  Облік документації із землеустрою у регіональному фонді ведеться по Автономній Республіці Крим, областях у розрізі адміністративних районів та по мм. Києву і Севастополю.

  Для централізованого обліку регіональний фонд щороку надає Головному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у регіональному та місцевому фондах.

  Облік документації із землеустрою у Головному фонді та централізований облік відомостей стосовно документів Державного фонду ведеться по Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києву та Севастополю.

  13. Документи Головного фонду зберігаються у Держкомземі, регіонального фонду — у Рескомземі Автономної Республіки Крим та обласних, Київському і Севастопольському  міських головних управліннях земельних ресурсів Держкомзему, місцевого фонду — у районних (міських) відділах (управліннях) земельних ресурсів Держкомзему.

  14. Матеріали Державного фонду постійно зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням умов, які забезпечують їх схоронність та обмежений доступ.

  15. Для контролю наявності та фізичного стану документації із землеустрою один раз на два роки проводиться її інвентаризація.

  16. Використання матеріалів Державного фонду здійснюється з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

  17. Матеріали Державного фонду надаються у користування за письмовим  запитом. При цьому забороняється:

  копіювання топографічних, картографічних, аерознімальних та інших матеріалів без відповідного на те дозволу;

  передача вихідних матеріалів (їх копій) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачено умовами їх використання;

  передача матеріалів із землеустрою, які є носієм відомостей, що становлять державну таємницю, підприємствам, установам та організаціям, якими не створено належних умов для забезпечення її  зберігання.

  18. Відомості, що містяться в документації із землеустрою, надаються:

  органам державної влади та органам місцевого самоврядування безоплатно;

  підприємствам, установам, організаціям та громадянам за плату.

  Розмір оплати цих послуг встановлюється законодавством.

  Кошти, отримані від надання відомостей, спрямовуються на забезпечення функціонування Державного фонду.

   

  __________________  Додаток 1
  до Положення

  АКТ
  приймання-передачі документації до
  Державного фонду документації із землеустрою

   

  Я, ___________________________________________________________
  (для юридичної особи — прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, що передає матеріали,
  найменування та місцезнаходження)

   

  _________________________________________________________________,

  (для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)

  відповідно до Закону України "Про землеустрій" і Положення про Державний фонд документації із землеустрою передав на зберігання матеріали за переліком (на звороті),

  я, _______________________________________________________________

  (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, що приймає матеріали)

   

  _________________________________________________________________ (назва фонду та його місцезнаходження)

  прийняв на зберігання до Державного фонду документації із землеустрою документацію за переліком (на звороті).

  Акт складено __ _________ 200_ р. у двох примірниках, з яких один залишається у Державному фонді документації із землеустрою, другий видається особі, що передає документацію.

   

  Здав ________________

  (підпис)

  Прийняв _____________

  (підпис)

  МП                                             МП         

   

   

     Продовження додатка 1

  ПЕРЕЛІК
  матеріалів, що передаються до Державного фонду
  документації із землеустрою


  п/п

  Вид матеріалів

  Кількість томів (аркушів)

  Кількість аркушів у картографічних матеріалах

   

   

   

   

   

  _____________________  Додаток 2
  до Положення

  ПЕРЕЛІК
  матеріалів, які надходять, обліковуються та зберігаються
  у Державному фонді документації із землеустрою

  Вид матеріалів

  Орган, який веде облік матеріалів

  Місце зберігання матеріалів

   Документація із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні

  Документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону

  Держкомзем

  м. Київ

  Загальнодержавні програми використання та охорони земель

  —“—

  —“—

  Проекти землеустрою щодо організації і встановлення  меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення загальнодержавного значення

  —“—

  —“—

  Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж областей, районів та мм. Києва і Севастополя

  —“—

  —“—

  Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель областей

  —“—

  —“—

  Інші види документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні

   

   

  —“—

  —“—

   

  Регіональні програми використання та охорони земель

   

  Рескомзем Автономної Республіки Крим,
  обласні, Київське та Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів Держкомзему

  м. Сімферополь, обласні центри,
  мм. Київ і  Севастополь

  Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування  використання та охорони земель адміністративних районів і регіонів

  —“—

  —“—

  Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж міст, селищ та сіл

   

  —“—

  —“—

  Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення місцевого значення

  —“—

  —“—

  Інші види документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

  районні та міські відділи (управління) земельних ресурсів Держкомзему

  районні центри, міста обласного значення

  Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

  —“—

  —“—

  Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

  —“—

  —“—

  Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь

  —“—

  —“—

  Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

  —“—

  —“—

  Робочі проекти землеустрою

  —“—

  —“—

  Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

  —“—

  —“—

  Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку

  —“—

  —“—

  Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання

  —“—

  —“—

  Матеріали земельно-оціночних робіт

  —“—

  —“—

  Матеріали інвентаризації земель

  —“—

  —“—

  Інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні

  —“—

  —“—

   

  ____________________________  Додаток 3
  до Положення

   ЖУРНАЛ
  обліку документації із землеустрою
  _________________________ область, район (місто) ______________________

   

  Дата надходження

  Найменування розробника

  Вид документації

  Кількість сторінок

  Кількість аркушів у картографічних матеріалах

  Рішення про затверджен-ня, дата і номер

  Примітка

   

   

   

  ____________________