• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від
  17 листопада 2004 р. № 1531

  ПОРЯДОК
  оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

  1. Посвідчення закордонного українця (далі — посвідчення) —
  документ, який видається іноземцю чи особі без громадянства у разі прийняття Національною комісією з питань закордонних українців (далі — Національна комісія) рішення про надання їм статусу закордонного українця.

   2. Бланки посвідчення виготовляються на замовлення Держкомнацміграції з використанням спеціального захисту і належать до категорії документів суворого обліку.

  Порядок заповнення посвідчення визначається Національною
  комісією.

  Посвідчення видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією в установленому порядку за наявності умов, згідно з якими особі було надано статус закордонного українця.

  3. Особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву МЗС,  за кордоном — дипломатичній установі України за формою згідно з додатком.

  До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

  паспортний документ або документ, що його замінює;

  копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України та у разі потреби інші документи);

  у разі відсутності зазначених документів письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менше ніж трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника;

  дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

  квитанція про оплату заявником послуг, пов’язаних з оформленням і видачею посвідчення.

  До документів може додаватися характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

  4. Заява про надання статусу закордонного українця та інші документи, подані дипломатичній установі України за кордоном, не пізніше ніж через два місяці з дня їх отримання надсилаються дипломатичною поштою до Національної комісії.

  Національна комісія розглядає заяву протягом 90 днів з дати її отримання та приймає відповідне рішення.

  У разі прийняття рішення про надання заявнику статусу закордонного українця Національна комісія оформлює посвідчення за встановленим зразком, яке разом з копією рішення вручається закордонному українцю представником Національної комісії або надсилається до дипломатичної установи України в країні його проживання.

   Забороняється вносити до посвідчення відомості, не передбачені Законом України “Про правовий статус закордонних українців” та цим Порядком.

  У разі відмови у наданні статусу закордонного українця заявнику видається або надсилається дипломатичній установі України за кордоном копія відповідного рішення Національної комісії.

  5. За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США. Зазначені кошти спрямовуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України і зараховуються до спеціального фонду державного бюджету. Посвідчення видається Національною комісією або дипломатичною установою України в країні проживання закордонного українця.

  6. У разі припинення дії статусу закордонного українця посвідчення анулюється.

  7. У разі зміни прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонному українцю видається нове посвідчення.

  Для отримання нового посвідчення особа подає:

  заяву довільної форми;

  дві фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

  копію рішення Національної комісії про надання статусу закордонного українця;

  посвідчення, яке підлягає обміну;

  копії документів, які є підставою для видачі нового посвідчення.

  Про видачу нового посвідчення Національна комісія приймає відповідне рішення.

  8. У разі втрати посвідчення особа, якій надано статус закордонного українця, зобов’язана протягом місяця повідомити про це Національну комісію або дипломатичну установу України у країні її проживання.

  Дублікат посвідчення видається на підставі рішення Національної комісії.

  Для оформлення дубліката посвідчення особа подає документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку.

  За оформлення дубліката посвідчення справляється плата відповідно до пункту 5 цього Порядку.

   

  _____________________  Додаток
  до Порядку

  Національна комісія з питань закордонних українців

  ЗАЯВА

  Вважаючи себе українцем, прошу надати мені статус закордонного українця і видати відповідне посвідчення.

  Про себе повідомляю такі дані:

   

  _________________________________________________________________

  (прізвище)

   ________________________________________________________________

  (ім’я чи імена)

   ________________________________________________________________

  (громадянство чи наявність статусу особи без громадянства)

  ________________________________________________________________

  (дата та місце народження)

  ___________________________________________________________________

  (країна постійного проживання)

   

  Своє українське етнічне походження (походження з України) підтверджую:

  _________________________________________________________________

         (найменування документів, свідчення громадян України, свідчення закордонних українців,

  _________________________________________________________________

                             свідчення громадських організацій закордонних українців)

   

   

   

   

  Місце і дата заповнення                                                                        Підпис

   

  _______________________