• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 жовтня 2004 р.  № 1465

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 29 січня 1996 р. № 135

  1. У постанові:

  у назві та постановляючій частині слово “зв’язку” замінити словом “електрозв’язку”;

  вступну частину викласти в такій редакції:

  “З метою забезпечення надійної роботи ліній електрозв’язку Кабінет Міністрів України постановляє:”.

  2. У Правилах, затверджених зазначеною постановою:

  1) у назві Правил слово “зв’язку” замінити словом “електрозв’язку”;

  2) пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1. Ці Правила визначають порядок забезпечення охорони споруд кабельних, радіорелейних і повітряних ліній електрозв’язку операторів телекомунікацій всіх форм власності, що експлуатуються, перебувають на стадії прийняття в експлуатацію, будуються або проектуються”;

  3) у пункті 2:

  в абзаці другому слова “що проходять поза населеними пунктами” та “вздовж  ліній” виключити;

  в абзаці третьому слова “для морських кабельних ліній зв'язку та для кабелів зв’язку на переходах через судноплавні і сплавні річки” замінити словами “для кабелів електрозв’язку на переходах через моря, судноплавні річки”;

  в абзаці сьомому слова “у відділі архітектури місцевого органу державної виконавчої влади або виконкому Ради” замінити словами “у структурному підрозділі з питань містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевої ради”;

  абзац восьмий викласти в такій редакції:

  “Межі охоронних зон на трасах кабелів електрозв’язку на переходах через моря, судноплавні річки, озера, водосховища та канали позначаються в місцях виведення кабелів на берег інформаційними заборонними знаками. Траси кабельних ліній електрозв’язку в морях зазначаються в повідомленнях мореплавцям і наносяться на морські карти”;

  4) в абзаці шостому пункту 3 слова “силами тих” замінити словами “за рахунок”;

   

   

  5) у пункті 5:

  у першому реченні слово “порушенню” замінити словом “пошкодженню”;

  у другому реченні слова “відділу архітектури місцевого органу державної виконавчої влади та виконкому Ради” замінити словами “структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади та виконавчого органу місцевої ради”;

  6) у пункті 9:

  в абзаці другому слово “ящики” замінити словом “шафи”;

  в абзаці четвертому слова “розподільних шаф, кабельних ящиків” замінити словами “кабельних шаф, розподільних коробок”;

  7) у пункті 13:

  в абзаці першому слово “відомств” замінити словом “операторів”;

  абзац третій після слова “котлованів” доповнити словами “та проведення інших земляних робіт”;

  абзац четвертий після слова “дерев” доповнити словами “та вирубування чагарників у встановленому законодавством порядку”; 

  8) друге речення абзацу першого пункту 14 після слів “обслуговуванням ліній” доповнити словом “електрозв’язку”;

  9) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

  “Оператори телекомунікацій повинні попереджати адміністрацію зазначених підприємств, установ та організацій про відповідальність за пошкодження лінійних споруд електрозв’язку та проводити інструктаж стосовно виконання робіт в охоронних зонах”;

  10)  пункт 18 викласти в такій редакції:

  “18. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують поблизу охоронних зон ліній електрозв’язку на відстані менше ніж 25 метрів будь-які роботи (вибухові, кар’єрні, прокладання комунікацій, будівництво та реконструкцію тощо), внаслідок яких ці лінії може бути пошкоджено, зобов’язані сповіщати не пізніше ніж за три доби оператора телекомунікацій про час, місце виконання робіт і про порядок нагляду за їх виконанням, а також надавати за запитом оператора телекомунікацій витяг з планів робіт, списки робітників, залучених до виконання земляних робіт, довідку про нанесення кабельної лінії електрозв’язку на план-схему місця виконання робіт та сприяти оператору телекомунікацій в ознайомленні під розписку робітників, залучених до виконання земляних робіт в охоронних зонах ліній  електрозв’язку, з цими Правилами”;

  11) у пункті 19 та другому реченні абзацу другого пункту 20 слово “найближче” замінити словом “найближчого”;

  12) доповнити пункт 21 словами “а також надавати операторам телекомунікацій у разі їх звернення інформацію щодо позначення на відповідних картах (планах) проходження ліній електрозв’язку”;

  13) у пункті 22 слова “проводового мовлення” замінити словами “ліній електрозв’язку”;

  14) пункт 23 викласти в такій редакції:

  “23.  Місцеві органи  виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад, а також правоохоронні органи зобов’язані сприяти у межах своїх повноважень операторам телекомунікацій у проведенні роз’яснювальної роботи, спрямованої на забезпечення збереження ліній електрозв’язку, недопущення їх пошкоджень і на виконання всіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог цих Правил.

  Місцеві органи виконавчої влади залучають до розгляду питань щодо відводу земельних ділянок і видачі дозволів на проведення земляних робіт представника оператора телекомунікацій, лінії електрозв’язку якого проходять через відповідні земельні ділянки”;

  15) у пункті 24 слова ”які підприємства не одержали” замінити словами ”які оператори телекомунікацій не одержали”;

  16) у тексті Правил:

  слово “зв’язку” замінити словом “електрозв’язку”;

  слова “та проводового мовлення”, “або проводового мовлення” виключити;

  слова “телефонної каналізації” замінити словами “кабельної каналізації”;

  слова “підприємство, у віданні якого перебувають лінії зв'язку”, “підприємство,  у віданні якого перебувають ці лінії”, “підприємство, у віданні якого  перебувають   ці   споруди   і обладнання”, “підприємство,  у віданні якого перебувають зазначені лінії”,  “підприємство зв’язку” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “оператор телекомунікацій” у відповідному відмінку і числі;

  17) у додатку до Правил:

  у назві додатка  слова “зв’язку та проводового мовлення” замінити словом “електрозв’язку”;

  у пункті 3 слова “підприємства, у  віданні  якого перебувають кабельні (у тому числі споруди телефонної каналізації), повітряні лінії зв'язку або лінії проводового мовлення” замінити словами “оператора телекомунікацій”;

  у пункті 4 слова “телефонної каналізації з оглядовим обладнанням” замінити словами “колодязів кабельної каналізації”;

  у пункті 5 перше і друге речення абзацу першого після слів “споруд кабельних ліній”, абзац другий після слів “підземного кабелю” та абзац четвертий після слів “охоронна зона кабелю” доповнити словом “електрозв’язку”;

  пункт 6 після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: “До акта додаються схема уточненої траси лінії електрозв’язку з прив’язками до орієнтирів на місцевості та список робітників, які попереджені про відповідальність за пошкодження кабелю електрозв’язку”;

  у першому реченні абзацу другого пункту 7 слова “підземних  і повітряних” виключити;

  в абзаці другому пункту 11 слова “закінчення робіт, пов'язаних з перенесенням ліній” замінити словами “прийняття новозбудованої лінії”;

  абзац перший пункту 12 після слів “підземних кабельних ліній” та після слів “захисту кабельних ліній” доповнити словом “електрозв’язку”;

  у пункті 15 :

  абзац п’ятий після слова “кабель” доповнити словом “електрозв’язку”;

  абзац шостий викласти в такій редакції:

  “За відсутності захисту від механічних пошкоджень вивільнених з ґрунту кабелів електрозв’язку обов’язково організовується їх охорона”;

  пункт 19 викласти в такій редакції:

  “19. Під час виконання будівельних робіт заборонено закидати землею або будівельними матеріалами наземну частину корпусів регенераційних (підсилювальних) пунктів,  кришки люків кабельних колодязів (коробок), кабельні шафи, замірні стовпчики, попереджувальні знаки на трасах підземних кабельних ліній електрозв’язку, а також переміщувати лінійні споруди електрозв’язку без узгодження з оператором телекомунікацій”;

  пункт 20 після слів “кабельні лінії” доповнити словом “електрозв’язку”;

  в абзаці першому пункту 21 слова “власника споруд та відповідний відділ місцевого органу державної виконавчої влади або виконкому Ради” замінити словами “оператора телекомунікацій та відповідний структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевої ради”;

  у тексті додатка:

  слово “зв’язку” замінити словом “електрозв’язку”;

  слова “та проводового мовлення”, “або проводового мовлення” виключити;

  слова “телефонної каналізації” замінити словами “кабельної каналізації”;

  слова “підприємство,  у віданні якого перебувають ці лінії”, “підприємство зв’язку”, “підприємство, що здійснює технічну експлуатацію ліній” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “оператор телекомунікацій” у відповідному відмінку і числі.

   

  _____________________