• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 28 жовтня 2004 р.  № 1455

   

  ПРОГРАМА
  реформування (реструктуризації) та розвитку
  космічної галузі на період до 2008 року

  І. Загальна частина

  Ця Програма розроблена з метою реалізації положень Концепції структурної перебудови та інноваційного розвитку космічної галузі, затвердженої Указом Президента України від 6 лютого 2001 р. № 73 “Про заходи щодо використання космічних технологій для інноваційного розвитку економіки держави” та з урахуванням окремих положень Концепції структурної перебудови оборонно-промислового комплексу України, затвердженої Указом Президента України від 5 березня 2002 р. № 219, Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1174, Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 423.

  У Програмі визначаються завдання та шляхи реформування (реструктуризації) космічної галузі на середньострокову перспективу з метою забезпечення реалізації основних напрямів її розвитку, перетворення у високоефективний науково-технологічний та виробничий комплекс.

  Космічна галузь значною мірою визначає довгостроковий економічний розвиток держави, сприяє розробленню та впровадженню високих технологій, забезпечує підвищення науково-технологічного рівня інших галузей економіки. Структурна перебудова космічної галузі є одним з пріоритетів державної промислової політики, засобом реалізації інноваційної стратегії економічного зростання, утвердження України як високотехнологічної держави.

  Науково-технічний рівень розвитку космічної галузі відповідає сучасним світовим тенденціям, що забезпечується наявністю сучасної виробничої, технологічної та багатопрофільної експериментальної бази, унікальних об’єктів наземної космічної інфраструктури, а також розвинутої наукової, лабораторно-дослідницької та конструкторської бази.

  Україна належить до п’ятірки країн світу, які здатні ефективно, на світовому рівні вирішувати важливі наукові і виробничі завдання у сфері космічної індустрії, зв’язку, радіомовлення, телебачення, сільського господарства, меліорації, землекористування, топографії, геологічної розвідки, рибальства, екології, метеорології, навігації тощо.

  Використання в галузі сучасних космічних засобів і насамперед космічних систем зв’язку, спостереження, розвідки, управління, радіоелектронної боротьби сприяє підвищенню національної безпеки та обороноздатності держави.

  Програмою передбачається формування на нових засадах комплексу підприємств, спроможних ефективно функціонувати в умовах ринкової економіки, а також розроблення ряду нормативно-правових актів, що забезпечують процес структурної перебудови, інноваційного розвитку та впровадження космічних технологій, відповідно  до  Міжвідомчої програми впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції для потреб внутрішнього ринку і на експорт на 2001 - 2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. № 740.

  Основними факторами, що визначають необхідність реформування (реструктуризації) суб’єктів господарювання космічної галузі, є:

  нові світові тенденції і пріоритети в цій сфері;

  диспропорції між інтенсивністю виробничих і відтворювальних процесів, унаслідок чого не забезпечуються необхідні відрахування на утримання основних виробничих фондів та технічне переоснащення;

  низька економічна ефективність використання наявного науково-технічного та виробничого потенціалу;

  надмірність існуючих виробничих потужностей з огляду на реальні потреби внутрішнього і зовнішнього ринку;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  невідповідність організаційної структури і форм управління вимогам функціонування галузі в ринкових умовах;

  надмірна частка накладних витрат у структурі собівартості продукції;

  низька інвестиційна привабливість підприємств.

  Організаційний та інституціональний склад галузі майже не змінювався з часів планової економіки. Не всі підприємства галузі можуть існувати в нових умовах без реформування.

  Для розв’язання визначених проблем необхідно здійснити реформування (реструктуризацію) виробництва і насамперед державних підприємств. Альтернативою їм повинні стати державні акціонерні товариства, включаючи ті, що не підлягають приватизації.

  2. Мета і  завдання  Програми

  Метою Програми є створення шляхом реформування (реструктуризації) і технологічної модернізації рентабельного науково-технологічного виробництва, здатного ефективно функціонувати в умовах ринкової економіки та виготовляти високотехнологічну наукоємну  конкурентоспроможну продукцію для забезпечення потреб держави і суспільства.

  Основними завданнями при цьому є:

  технічне переоснащення науково-виробничої бази на основі впровадження системи стратегічного прогнозування і технологічного передбачення;

  комерціалізація космічної діяльності, зокрема забезпечення участі суб’єктів космічної діяльності у реалізації міжнародних комерційних проектів і розширення сфери надання космічних послуг;

  впровадження космічних технологій у створення високотехнологічної цивільної продукції для потреб внутрішнього і зовнішнього ринку;

  перетворення підприємств галузі в субєкти господарювання, здатні ефективно функціонувати в умовах ринкової економіки, з метою забезпечення випуску наукоємної конкурентоспроможної продукції, що користується попитом на  внутрішньому і зовнішньому ринку;

  впровадження сучасної інноваційно-інвестиційної моделі та механізму діяльності підприємств;

  удосконалення галузевої системи  державного регулювання і управління.

  3. Етапи виконання Програми

  Виконання Програми здійснюється поетапно, шляхом реалізації плану заходів, визначених у додатку.

  На першому етапі (2004 – 2005 роки) передбачається забезпечити:

  створення системи цільових програм і проектів розвитку основних сфер функціонування підприємств космічної галузі;

  ефективне використання оптимального складу виробничих потужностей;

  відчуження надлишкових основних фондів шляхом приватизації чи перепрофілювання;

  підвищення ефективності внутрішньогалузевої і міжгалузевої кооперації;

  удосконалення системи управління галуззю;

  визначення оптимальної частки державного і корпоративного сектору галузі;

  визначення можливих форм і механізму створення основних інтегрованих науково-виробничих структур (орієнтовного складу, напрямів діяльності, відносин власності тощо);

  розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо створення необхідних умов для впровадження у галузі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.

  На другому етапі (2006 – 2008 роки) передбачається забезпечити:

  завершення реформування (реструктуризації) галузі;

  впровадження комплексної системи інформатизації виробничої та управлінської діяльності;

  остаточний перехід на новітні технології виробництва наукоємної продукції, здатної конкурувати на світовому ринку;

  перехід на інноваційно-інвестиційний механізм залучення фінансових ресурсів для розвитку підприємств галузі;

  створення  інтегрованих науково-виробничих структур (акціонерних компаній, корпорацій, концернів, холдингів, базових науково-виробничих комплексів, виробничо-технологічних центрів тощо);

  перетворення галузі в єдиний науково-технологічний та виробничий комплекс.

  4. Напрями реформування (реструктуризації)

  Удосконалення галузевої системи  державного

  регулювання і управління

  Особливості державного регулювання діяльності космічної галузі обумовлюються її специфікою. На відміну від інших галузей, наприклад машинобудування, тут не тільки розробляється та виготовляється кінцева ракетно-космічна продукція, а й надаються послуги з її використання протягом усього життєвого циклу.

  Це позначається насамперед на структурі галузі (наявність у її складі об’єктів наземної космічної інфраструктури, а у складі підприємств – підрозділів, відповідальних за транспортування, передстартове обслуговування і запуск ракет-носіїв з космічними апаратами тощо), яка дає змогу забезпечити увесь життєвий цикл ракетно-космічних виробів (прикладні наукові дослідження, розроблення, підготовка до виробництва, серійне виробництво, модернізація ракет-носіїв, виведення на орбіту космічних апаратів, супроводження експлуатації протягом життєвого циклу космічних апаратів, утилізація невикористаної  ракетно-космічної техніки).

  Особливості функціонування космічної галузі позначаються  безпосередньо і на механізмі та методах державного регулювання її діяльності. Про це свідчить той факт, що загальнодержавні (національні) космічні програми, які затверджуються законами, фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел.

  Реалізація основних засад державного регулювання і управління здійснюється шляхом реалізації комплексу заходів, а саме:

  виконання державного замовлення, а також всебічного збереження і подальшого розвитку науково-виробничого потенціалу галузі;

  створення умов для ринкової трансформації наукових та виробничих підприємств в інтегровані науково-виробничі структури з передачею їм частини галузевих управлінських повноважень;

  збереження і ефективне використання державного майна та об’єктів інтелектуальної власності;

  приватизація, перепрофілювання або передача в оренду незавантажених структурних підрозділів підприємств, надлишкових виробничих та невиробничих основних фондів;

  прийняття згідно із законодавством відповідних рішень щодо земельних ділянок, на яких розташовані надлишкові основні фонди;

  удосконалення структури і розподілу функцій між підрозділами НКАУ, що забезпечить структурну перебудову галузі;

  налагодження сучасної системи моніторингу процесу реформування підприємств, їх фінансово-економічного та технічного стану;

  забезпечення реалізації міжнародних комерційних проектів відповідно до міжнародних договорів України;

  збереження та нарощування обсягів виробництва і номенклатури продукції з використанням ракетно-космічних технологій;

  забезпечення ефективної діяльності та рентабельності підприємств галузі.

  Ринкова трансформація

  Всебічний аналіз показників господарської діяльності підприємств протягом 2000 – 2003 років дав змогу визначити реальну виробничу структуру галузі, а саме:

  виробництва, що безпосередньо виготовляють ракетно-космічну техніку і використовують космічні технології;

  виробництва загального машинобудування та приладобудування;

  виробництва, що працюють на інші галузі;

  невиробничі підрозділи (соціальна сфера тощо).

  Така структура дає можливість, з одного боку, проводити гнучке маневрування відповідно до вимог ринку, а з другого, ускладнює економічну діяльність суб’єктів господарювання. Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, для розв`язання цієї проблеми необхідно здійснити реформування (реструктуризацію) підприємств галузі.

  При цьому головне завдання полягає у збереженні виробничого та науково-технологічного потенціалу, необхідного для виконання в повному обсязі Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на 2003 – 2007 роки, державного замовлення, міжнародних і національних комерційних проектів з  космічної діяльності.

  У процесі адаптації галузі до ринкових умов реформуванню підлягатимуть:

  інституціональний склад галузі;

  відносини власності;

  соціальна інфраструктура підприємств;

  науково-технічна та виробничо-технологічна база.

  Метою трансформації інституціонального складу галузі є забезпечення цілеспрямованої співпраці науково-дослідних інститутів, конструкторських і технологічних організацій та промислових підприємств шляхом створення:

  інтегрованих науково-виробничих комплексів, орієнтованих на проведення прикладних наукових досліджень, створення, відпрацювання, серійне виробництво і реалізацію високотехнологічної конкурентоспроможної продукції за схемою: "дослідження – розроблення – впровадження – виробництво – сервісне обслуговування – утилізація";

  виробничо-технологічних центрів, що дасть змогу використати переваги концентрації однорідних виробництв, уникнути неефективного використання ресурсів, дублювання однакових за технологічними можливостями незавантажених виробництв.

  Основним напрямом реформування підприємств, які є базовою компонентою космічної галузі, визначено оптимізацію відносин власності шляхом:

  реструктуризації державних підприємств з виділенням самостійних  структурних підрозділів та створення на їх базі окремих виробництв за технологічним або предметним принципом;

  корпоратизації державних підприємств, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, з метою перетворення їх у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі;

  корпоратизації державних підприємств з метою створення відкритих акціонерних товариств із закріпленням у державній власності пакета акцій не менше як 50 відсотків плюс одна акція статутного фонду;

  передачі державних підприємств (окремих структурних підрозділів) Фонду державного майна для приватизації;

  об’єднання реформованих підприємств в інтегровані науково-виробничі структури (створення акціонерних компаній, корпорацій, концернів, холдингів, інвестиційних структур тощо) на корпоративних засадах.

  Реструктуризація державних підприємств галузі у 2003 – 2004 роках здійснювалася на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 544, яким затверджено заходи щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств.

  На цей час на балансі підприємств космічної галузі перебуває значна кількість збиткових об’єктів соціальної сфери, які потребують дотації. Це негативно позначається на їх конкурентоспроможності. Оптимізація соціальної інфраструктури забезпечуватиметься шляхом:

  передачі збиткових об’єктів соціальної сфери, а також об’єктів невиробничого призначення, виділених у процесі реструктуризації, у комунальну власність або її приватизації, зокрема таких, як палаци і будинки культури, плавальні басейни, стадіони, спортивні бази, туристичні табори, санаторії, будинки і бази відпочинку, лазні, пральні, гуртожитки тощо;

  перетворення самоокупних об’єктів соціальної сфери в окремі госпрозрахункові чи  дочірні підрозділи.

  Технічне переоснащення підприємств галузі передбачається здійснити шляхом:

  розроблення і впровадження галузевої стратегії "лідерних" та "проривних" технологій;

  впровадження у виробництво цивільної продукції і товарів широкого вжитку, новітніх технологій, що створюватимуться в ході виконання Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на 2003 – 2007 роки;

  оптимізації структури виробництва з метою зменшення його ресурсо- і енергоємності за рахунок упровадження матеріало- та енергозберігаючих технологій, згортання матеріало-енергоємних виробництв;

  оновлення номенклатури продукції переважно за рахунок імпортозамінних та експортоспроможних виробів.

  Особливе місце в технічній модернізації галузі посідає впровадження новітніх технологій, що зумовлюється насамперед загостренням конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринку.

  Впровадження новітніх технологій здійснюватиметься шляхом:

  створення новітніх технологій за проектами, передбаченими  Загальнодержавною (Національною) космічною програмою України на 2003 – 2007 роки та комерційними проектами в галузі ракетно-космічної техніки;

  розвитку технологічних напрямів, пов’язаних з переходом  до принципово нових високоефективних технологічних процесів;

  залучення новітніх зарубіжних технологій на комерційній та некомерційній основі;

  комерціалізації власних новітніх технологій з метою інвестування отриманих коштів у подальше вдосконалення та створення нових технологічних розробок.

  Підвищення ефективності галузевого науково-технічного сектору здійснюватиметься шляхом:

  комерціалізації результатів наукових досліджень та зменшення комерційних ризиків у процесі впровадження високотехнологічних розробок через механізм захисту інтелектуальної власності;

  ефективного застосування механізму пільгового кредитування, створення сприятливих умов для використання позабюджетних джерел  фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

  впровадження сучасних інформаційних технологій у процес проведення наукових досліджень та конструкторсько-проектувальних робіт;

  входження науково-технічних організацій та установ до новостворюваних інтегрованих виробничих структур;

  забезпечення функціонування галузевої системи прогнозування і моніторингу сучасних технологій виробництва ракетно-космічної техніки;

  забезпечення ефективної взаємодії науки, освіти, виробництва та фінансово-кредитної сфери з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності;

  постійного вдосконалення організаційної структури та оновлення матеріально-технічної бази.

  Підвищення інвестиційної привабливості підприємств

  Підвищення інвестиційної привабливості підприємств космічної галузі забезпечуватиметься шляхом:

  фінансового оздоровлення;

  удосконалення правових, економічних та організаційних умов діяльності інвесторів;

  використання механізму спільного інвестування;

  створення підприємств з іноземними інвестиціями;

  забезпечення захисту інвестицій (страхування інвестиційних ризиків);

  забезпечення інформаційної підтримки інвестиційних пропозицій з метою широкого залучення стратегічних інвесторів;

  встановлення жорсткого державного і корпоративного контролю за ефективним використанням фінансових і матеріальних, у тому числі інвестиційних, ресурсів.

  Для забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів державних підприємств, державних акціонерних товариств, а також відкритих акціонерних товариств, частка державної власності у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, передбачається удосконалення галузевої системи контролю, а саме:

  складання, затвердження (захист) і щоквартальний моніторинг виконання річних фінансових планів підприємств;

  моніторинг цільового використання амортизаційних відрахувань;

  концентрація фінансових ресурсів галузі для виконання пріоритетних інноваційних програм і проектів підприємств;

  проведення періодичних комплексних перевірок результатів фінансово-господарської діяльності підприємств із залученням (у разі потреби) незалежних аудиторів;

  проведення періодичного аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств за даними звітів та перевірок державних контролюючих органів;

  фінансове планування роботи структурних підрозділів підприємств;

  відчуження надлишкових основних фондів шляхом продажу (приватизації) за цінами, що відповідають їх реальній ринковій вартості.

  Інвестиційна спрямованість процесів ринкової трансформації посилюватиметься шляхом:

  застосування стратегії реструктуризації, орієнтованої на залучення конкретного стратегічного (промислового) інвестора;

  чіткого визначення фінансових джерел і строків покриття інвестиційних зобов’язань.

  5. Наближення системи технічного регулювання і

  управління якістю до європейських та

  міжнародних стандартів

  Технічна регуляторна політика в космічній галузі здійснюватиметься з урахуванням вимог Законів України “Про стандартизацію”,
  “Про підтвердження відповідності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” і  “Про космічну діяльність” за такими пріоритетними напрямами:

  здійснення комплексу заходів з розроблення та впровадження галузевої системи управління якістю ракетно-космічної техніки відповідно до Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції;

  реалізація протягом 2004 – 2007 років положень Концепції створення галузевої системи управління якістю і Програми створення та впровадження галузевої системи управління якістю;

  розроблення і реалізація протягом 2004 – 2007 років положень Технічного регламенту з підтвердження відповідності космічної техніки і гармонізації галузевих стандартів з європейськими та міжнародними.

  6. Розвиток  ринку продукції

  Основні зусилля у сфері міжнародного співробітництва зосереджуватимуться на:

  створенні сприятливих умов для участі України в міжнародних космічних проектах, активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств, забезпечення їх стабільної активної присутності на ринку космічних послуг;

  виконанні спільних з Російською Федерацією, Китаєм, Бразилією, Туреччиною, Єгиптом, Аргентиною міжнародних космічних програм;

  розширенні співробітництва в космічній галузі з країнами ЄС і НАТО.

  У зв`язку з неповним використанням науково-технічного потенціалу,  промислових потужностей космічної галузі і неможливістю їх завантаження для виробництва профільної ракетно-космічної продукції постає завдання ефективного застосування ракетно-космічних та  інших новітніх наукоємних технологій у  виробництві конкурентоспроможної цивільної продукції для потреб внутрішнього і зовнішнього ринку.

  Основні напрями розвитку внутрішнього ринку визначені  Міжвідомчою програмою впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної продукції для потреб внутрішнього ринку і на експорт на 2001 – 2005 роки.

  Існуючі, а також нові пріоритетні напрями виробництва конкурентної продукції  забезпечуватимуть розвиток внутрішнього ринку держави.

  7. Фінансування Програми

  Фінансування заходів з реформування та розвитку космічної галузі здійснюватиметься за рахунок:

  коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на
  2003 – 2007 роки та інших державних цільових програм;

  залучення міжнародної фінансової і технічної допомоги;

  коштів, отриманих від реалізації міжнародних комерційних проектів.

  Фінансування заходів і цільових проектів з реформування та розвитку підприємств галузі здійснюватиметься за рахунок:

  власних коштів підприємств;

  коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на
  2003 – 2007 роки та інших державних цільових програм;

  інших джерел.

  8. Контроль за виконанням Програми

  Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на НКАУ, яке є її  державним замовником.

  Державний замовник:

  забезпечує разом з іншими центральними органами виконавчої влади виконання плану заходів, визначених у додатку до Програми, в установлені строки згідно з передбаченими цільовими показниками;

  здійснює контроль за ходом виконання Програми шляхом періодичного розгляду узагальненої аналітичної інформації на засіданнях колегії та науково-технічної ради НКАУ з метою прийняття необхідних рішень;

  подає Кабінетові Міністрів України у разі потреби пропозиції стосовно внесення до Програми змін;

  здійснює контроль за  виконанням підприємствами космічної галузі щорічних планів реформування і розвитку.

  9. Очікувані результати

  Виконання Програми забезпечить:

  перетворення галузі у високоефективний науково-технологічний та виробничий комплекс, здатний до стабільного прискореного розвитку;

  зростання обсягу виробництва у 2005 році в 1,2, у 2008 – в 1,8 раза порівняно з 2003 роком;

  підвищення науково-технічного та виробничо-технологічного потенціалу;

  перехід на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку галузі;

  досягнення позитивних показників рентабельності виробництва;

  перетворення підприємств галузі на суб’єкти господарювання, здатні ефективно функціонувати в умовах ринкової економіки;

  нарощення конкурентних можливостей підприємств галузі на внутрішньому і зовнішньому ринку.

  ______________________  Додаток

  до Програми   

  ПЛАН
  заходів з реформування (реструктуризації)
  та розвитку космічної галузі на період до 2008 року

   

  Найменування заходу

  Строк виконання, роки

  Відповідальні за виконання

   

  1. Правове  забезпечення

   

  1.

  Підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань оподаткування, квотування, митної політики, ціноутворення, соціального захисту, фінансово-кредитної політики в сфері космічної діяльності

  постійно

  НКАУ

  інші центральні органи виконавчої влади

   

  2.

  Підготовка пропозицій до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" з метою скорочення переліків підприємств, які не підлягають приватизації

  щороку   -“-

   

  3.

  Підготовка нормативно-правових актів щодо забезпечення структурно-функціональної збалансованості потенціалу галузі (поділ, відокремлення, злиття, ліквідація підприємств тощо)

  2004 2008

  НКАУ

   

  4.

  Удосконалення галузевого нормативно-методичного забезпечення реструктуризації і ринкової трансформації підприємств галузі

  2004 2005

  НКАУ

  інші центральні органи виконавчої влади

   

  5.

  Організаційно-правове забезпечення створення умов щодо залучення інвестицій для реалізації перспективних інвестиційно-інноваційних проектів

  2004 – 2008

  НКАУ

   

  2. Реформування (реструктуризація) та розвиток галузі

   

  6.

  Удосконалення системи управління галуззю в умовах ринкової економіки

  2004 2008

  НКАУ

  інші центральні органи виконавчої влади

   

  7.

  Розроблення та затвердження плану заходів з реформування (реструктуризації) підприємств галузі з урахуванням:

  фінансових показників діяльності підприємств;

  досягнутого рівня конкурентоспроможності продукції та послуг;

  напрямів стратегічного розвитку підприємств, результатів їх маркетингової діяльності;

  оцінки ефективності виконання програм реформування підприємств

  щороку

  НКАУ
  Фонд державного майна

   

  8.

  Оптимізація кількісного складу державних підприємств

  2004 2005

  НКАУ

   

  9.

  Забезпечення раціонального завантаження виробничих потужностей

  2004 2008

  -“-

   

  10.

  Складення та затвердження галузевих планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та фінансових планів підприємств

  щороку

  -“-

   

  11.

  Проведення моніторингу виконання підприємствами встановлених планових завдань

  щокварталу

  -“-

   

  12.

  Здійснення заходів щодо передприватизаційної підготовки підприємств

  2004 2008

  НКАУ
  Фонд державного майна

  інші центральні органи виконавчої влади
   

   

  13.

  Визначення неефективних суб’єктів господарювання та проведення їх реструктуризації, в тому числі через механізм відновлення платоспроможності боржника

  2004 – 2005

  -“-

   

  14.

  Розгляд пропозицій підприємств і установ щодо передачі об’єктів соціальної сфери та невиробничого призначення у комунальну власність або їх приватизації

  2004 2008

  НКАУ

   

  15.
  Розроблення системи довгострокового прогнозування розвитку галузі

  2005

  -“-

   

  16.

  Визначення сучасних ефективних форм і механізму створення інтегрованих науково-виробничих структур (орієнтовного складу, напрямів діяльності, відносин власності тощо) і їх впровадження за головними напрямами діяльності

  2004 2008

  -“-

   

  17.

  Удосконалення механізму корпоративного управління підприємствами

  -“-

  НКАУ
  Фонд державного майна
  інші центральні органи виконавчої влади

   

  18.

  Проведення моніторингу стану космічної галузі відповідно до основних напрямів її розвитку в інтересах національної безпеки і оборони

  -“-

  НКАУ

   

  19.

  Розроблення, затвердження та забезпечення виконання  галузевої комплексної програми енергозбереження на 2004 – 2010 роки

  2004 2008

  НКАУ   

  20.

  Проведення заходів щодо залучення міжнародної фінансової і технічної допомоги для інвестиційного забезпечення реформування підприємств галузі

  2004 2008

  -“-

   

  21.

  Залучення міжнародної технічної допомоги в рамках програми TACIС, з метою методичного та інформаційного забезпечення реформування галузі

   

   

  2004 2008

  -“-
   

   

  22.

  Реалізація перспективного плану з матеріалознавства та технологій

  2004 2007

  -“-

   

  23.

  Розроблення галузевої системи управління якістю

  2005 – 2006

  -“-

   

  24

  Розроблення галузевих стандартів та їх гармонізація з міжнародними і європейськими

  2004 2008

  -“-

   

   

   

  3. Інноваційний розвиток  галузі

  25.

  Сприяння модернізації підприємств, створення базових науково-прикладних і технологічних центрів із забезпеченням переходу до використання критичних технологій

  2005 2007

  НКАУ

   

  26.

  Упровадження на підприємствах галузі високих наукоємних технологій

  2004 2008

  -“-

   

  4. Комерціалізація космічної діяльності

   

  27.

  Розроблення та впровадження механізму комерціалізації космічної діяльності

  2004-2008

  -“-

   

  28.

  Розроблення і здійснення комплексу заходів щодо створення та забезпечення ефективного функціонування інтегрованих структур для реалізації міжнародних комерційних проектів (“Морський старт”, “Дніпро”, “Наземний старт”, "Циклон-4"  та інші)

  2004 – 2008

  НКАУ

  інші центральні органи виконавчої влади

   

  5. Інформаційно-аналітичне забезпечення

   

  29.

  Розроблення галузевої програми інформатизації

  2005

  НКАУ

   

  30.

  Проведення науково-практичних конференцій з питань сучасної науково-промислової та економічної політики, переходу на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку та вирішення проблемних питань реформування (реструктуризації) космічної галузі

  2005 – 2008

  НКАУ

   

  31.

  Здійснення заходів з виставкової діяльності на галузевому, національному та міжнародному рівні

  2004 – 2008

  НКАУ
  інші центральні органи виконавчої влади

   

  6. Кадрове забезпечення

   

  32.

  Організація і забезпечення функціонування галузевої системи підготовки управлінського персоналу, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для роботи в ринкових умовах

  2004 – 2008

  НКАУ

   

  33.

  Визначення потреби у підготовці фахівців з вищою освітою для підприємств галузі

  щороку

  НКАУ

  МОН

   

   

  ______________________