• In English

 •  

   

  Затверджено
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 28 жовтня 2004 р.  1454

   

   

   

   

  Порядок

  обов’язкової передачі документованої інформації

   

  1.           Цей Порядок визначає механізм обов’язкової передачі на зберігання центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру  посилених сертифікатів відкритих ключів (далі – сертифікати), документованої інформації  акредитованим центром сертифікації ключів (далі – акредитований центр) у разі припинення його діяльності.

  Метою зазначеної передачі є забезпечення можливості перевірки електронного цифрового підпису, накладеного на електронний документ підписувачем, відкритий ключ якого засвідчений в акредитованому центрі, що припиняє діяльність.

  2.           Акредитований центр, що засвідчив свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі, здійснює передачу центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру такої документованої інформації:

  електронні документи – сертифікати, що були сформовані акредитованим центром, електронний реєстр сертифікатів, електронні документи, на підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані та поновлені сертифікати підписувачів (якщо такий спосіб передбачений регламентом роботи акредитованого центру), список відкликаних сертифікатів;

  документи на папері – договори, на підставі яких підписувачам надавалися послуги електронного цифрового підпису, оригінали документів, що посвідчують фізичних та юридичних осіб – підписувачів, оригінали документів, на підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані та поновлені сертифікати підписувачів, або засвідчені в установленому порядку їх копії, а також засвідчені в установленому порядку копії рішень (ухвал) судів щодо відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання акредитованим центром своїх обов’язків.

  3.           Електронні документи передаються у двох примірниках.

  4.           Електронний реєстр сертифікатів містить такі дані:

  унікальний реєстраційний номер сертифіката;

  основні дані (реквізити) підписувача, які внесено до сертифіката;

  дата і час початку та закінчення строку чинності сертифіката;

  дата, час та причина скасування, блокування і поновлення сертифіката.

  5.           На електронний реєстр сертифікатів з допомогою особистого ключа акредитованого центру накладається електронний цифровий підпис.

  6.           Формат електронного реєстру сертифікатів, вимоги до носіїв інформації та порядку запису на них електронних документів визначаються центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром, якому передається документована інформація.

  7.           Документи на папері, які передаються до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру, повинні бути зброшуровані. На зворотному боці останнього аркуша зазначається кількість сторінок, ставиться підпис керівника акредитованого центру, який скріплюється печаткою.

  8.           За три місяці до припинення своєї діяльності акредитований центр повідомляє центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр про рішення щодо припинення діяльності та узгоджує з ним дату і умови передачі документованої інформації  (у тому числі типи носіїв інформації та форматів електронних даних, що підлягають передачі).

  9.           За місяць до припинення своєї діяльності акредитований центр  разом із заявою, в якій зазначаються підстави та дата припинення його діяльності, подає до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру акт приймання-передачі та документовану інформацію.

  Акт приймання-передачі, у якому зазначаються дата передачі, номери та назви документів, кількість аркушів у документі, типи та номери носіїв інформації, складається у трьох примірниках.

  10.        Документована інформація передається до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру нарочним чи рекомендованим поштовим відправленням.

  11.        Розгляд заяви, встановлення відповідності акта приймання-передачі та документованої інформації, приймання її на зберігання центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром,  а також підписання акта його керівником здійснюється не пізніше ніж за день до припинення діяльності акредитованого центру.

  Перший примірник акта залишається у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі, другий видається керівнику акредитованого центру, третій надсилається до контролюючого органу.

  12.        Роботи, пов'язані з передачею документованої інформації, придбанням носіїв інформації, записом електронних документів на носії інформації, упаковуванням і транспортуванням, виконуються за рахунок  акредитованого центру, що передає документовану інформацію.

  13.        Приймання документованої інформації проводиться центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром безоплатно.

  14.        Відомості про прийняття від акредитованого центру на зберігання документованої інформації публікуються на веб-сайті центрального засвідчувального органу.

  Засвідчувальний центр, якому передано документовану інформацію, не пізніше ніж через три доби після підписання акта приймання-передачі подає центральному засвідчувальному органу для публікації на його веб-сайті відомості про прийняття на зберігання документованої інформації відповідного акредитованого центру.

  15.        У разі банкрутства акредитованого центру ліквідатор здійснює передачу документованої інформації центральному засвідчувальному органу  або засвідчувальному центру згідно з цим Порядком.

  16.        Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює контролюючий орган.