• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 жовтня 2004 р.  № 1421

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій

  Загальні питання

  1. Метою Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій (далі — Конкурс) є забезпечення розвитку державної системи інновацій та трансферу технологій, визначення найбільш конкурентоспроможних інноваційних технологій та стимулювання їх впровадження у виробництво.

  2. На Конкурс приймаються завершені інноваційні технології, спрямовані на реалізацію стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначених Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”.

  3. Основними завданнями Конкурсу є:

  відбір в рамках кожного пріоритетного напряму інноваційної діяльності технологій, які б забезпечували істотне оновлення вітчизняного виробництва на рівні світових стандартів;

  пошук потенційних споживачів науково-технологічних розробок;

  сприяння формуванню інформаційного середовища щодо використання результатів інтелектуальної діяльності в науковій сфері та їх впровадження у виробництво;

  сприяння розвитку інноваційної сфери та освоєнню конкурентоспроможних інноваційних технологій у базових галузях промисловості.

  Організація Конкурсу

  4. Загальне керівництво організацією і проведенням Конкурсу здійснює Організаційний комітет з проведення Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій (далі — Організаційний комітет).

  5. Організаційний комітет:

  щороку визначає дату проведення Конкурсу та затверджує план відповідних заходів;

  визначає додаткові умови проведення Конкурсу;

  подає МОН пропозиції щодо обсягів фінансування заходів з організації і проведення Конкурсу для їх включення до проекту державного бюджету на відповідний рік та проект кошторису відповідних витрат;

  щороку визначає розміри першої, другої і третьої премії відповідно до передбачених обсягів фінансування заходів з організації і проведення Конкурсу;

  залучає в установленому порядку до роботи представників заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та провідних учених;

  визначає переможців та погоджує з Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (далі — Комісія) рішення про  результати Конкурсу;

  забезпечує здійснення заходів щодо нагородження переможців.

  6. Організаційний комітет діє на громадських засадах.

  7. З метою забезпечення діяльності Організаційного комітету за пропозицією його голови утворюється робоча група з питань організації і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій (далі — робоча група) із залученням представників заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та провідних учених.

  8. Робоча група:

  розробляє план організаційно-технічних заходів;

  вносить Організаційному комітету пропозиції щодо обсягів фінансування заходів з організації і проведення Конкурсу для їх включення до проекту державного бюджету на відповідний рік та щодо кошторису відповідних витрат;

  здійснює інформаційно-технічні заходи щодо розміщення повідомлення  про проведення Конкурсу, умови участі в ньому та розмір винагороди;

  веде з власниками технологій поточне листування з питань проведення Конкурсу;

  організовує прийом документів на участь у Конкурсі;

  розглядає питання, пов'язані з реєстрацією учасників Конкурсу;

  надсилає документи на проведення експертизи стосовно наукового рівня та конкурентоспроможності технологій;

  узагальнює одержані висновки за результатами проведеної експертизи;

  організовує ознайомлення з поданими на Конкурс технологіями їх потенційних споживачів;

  надає Організаційному комітету методичну, інформаційну та організаційно-технічну підтримку.

  Фонд Конкурсу

  9. МОН відповідно до пропозицій Організаційного комітету формує фонд Конкурсу за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію проектів у відповідному бюджетному періоді.

   

  Процедура Конкурсу

  10. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Організаційного комітету.

  11. У повідомленні про проведення Конкурсу повинен зазначатися строк та умови його проведення, кінцевий строк подання заявок на участь у Конкурсі та розмір винагороди. Повідомлення про проведення Конкурсу публікується в засобах масової інформації.

  12. Робоча група розпочинає приймання заявок на участь у Конкурсі з дня опублікування офіційного повідомлення.

  13. Подання проектів на Конкурс здійснюється протягом 60 календарних днів з дати опублікування повідомлення.

  14. Заявка повинна містити такі відомості (українською, російською та англійською мовами):

  назва інноваційної технології;

  власник майнових прав на інноваційну технологію;

  розробник інноваційної технології;

  об’єкти права інтелектуальної власності;

  технічні характеристики інноваційної технології;

  техніко-економічний та/або соціальний ефект від застосування інноваційної технології;

  наявність потенційних споживачів наукоємної товарної продукції;

  основні переваги порівняно з існуючими технологіями;

  галузь застосування;

  особливі умови застосування інноваційної технології.

  До заявки додається акт про результати випробування.

  15. Про реєстрацію заявки робоча група повідомляє заявника протягом 5 днів з дати одержання пакета документів на участь у Конкурсі.

  16. Заявка на участь у Конкурсі не реєструється у разі невідповідності пакета документів вимогам Конкурсу. Відмова у реєстрації може бути оскаржена до Організаційного комітету протягом трьох днів з дати її одержання.

  17. Протягом двох місяців від дати реєстрації Українським державним центром науково-технічної та інноваційної експертизи МОН проводиться в установленому порядку експертиза стосовно наукового рівня та конкурентоспроможності технологій. Експертний висновок передається робочій групі.

  18. На підставі пропозицій, оформлених протоколом засідання робочої групи, Організаційний комітет приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу (перша, друга, третя премія) у рамках кожного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

   

  19. Переможцем визнається розробник, технологія якого:

  є конкурентоспроможною на світовому ринку;

  має вищий науково-технічний і технологічний рівень (наявність патентів, авторських свідоцтв, кількість публікацій у наукових виданнях, доповідей на конференціях, відгуки науковців та виробників);

  одержала найвищу оцінку можливого соціального та економічного ефекту від впровадження у виробництво.

  20. Рішення Організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів його членів і оформляються протоколом. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Організаційного комітету.

  Рішення Організаційного комітету погоджується Комісією.

  У разі наявності заперечень Комісія надає обґрунтовані рекомендації щодо перегляду результатів Конкурсу. Організаційний комітет повторно розглядає експертні висновки і приймає остаточне рішення та подає його Комісії на погодження.

  21. Рішення Організаційного комітету є підставою для оголошення результатів Конкурсу.

  22. Протягом п’яти днів після погодження Комісією відповідного рішення робоча група готує інформацію про результати Конкурсу і розміщує повідомлення в засобах масової інформації.

  23. Нагородження переможців Конкурсу здійснюється головою Організаційного комітету.

  24. Організаційний комітет в установленому порядку може висувати розробників найбільш прогресивних технологій на Державну премію у галузі науки і техніки та/або до відзначення державними нагородами.

  _____________________